Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 үнн≥ң ≥шк≥ құрылысы
 үнн≥ң ≥шк≥ қабаттарында тереңдеген сайын температура артады. “емператураның артуымен б≥рге қысым –, тығыздық да артады.  үнн≥ң ≥шк≥ қабаттарындағы температура “, қысым –, тығыздық теори€ жүз≥нде анықтауға болады. Қарапайым жолмен анықтағымыз келсе, онда күнн≥ң затын идеал газ деп, ал ≥шк≥ нүктелерде гидростатикалық тепе-теңд≥к шарты орындалады деп есептейд≥.  үнн≥ң ј¬ элементар қабатын қарастырамыз. ∆оғары бет≥нде қысым –1, ал төменг≥ бет≥нде қысым –2 болсын (2-сурет).

 өлемн≥ң элемент≥не әсер етет≥н ауырлық күш≥ мен қысым күш≥ болады. √идростатикалық тепе-теңд≥к шарты көлемн≥ң элемент≥не қатысты былай жазылады:

орташа тығыздық, Ќ- көлемн≥ң би≥кт≥г≥, g- ауырлық күшт≥ң үдеу≥.

2-сурет.  үнн≥ң ≥шк≥ қабаттарының қысысы
ќрташа тығыздықты жоғарғы және төменг≥ қабаттардың тығыздықтарының арифметикалық орта шамасы деуге болады:

»деал газдың нег≥зг≥ күй теңдеу≥н қолданып, мына өрнект≥ шығарамыз:

аламыз.

ќсы өрнект≥ тепе-теңд≥к шартына қойып RT/ өлшем б≥рл≥г≥ қашықтықтық өлшем б≥рл≥г≥ндей болып және оның белг≥л≥ физикалық мағынысы болады: егерде би≥кт≥к және температура тұрақты болған жағдайда қысым мен тығыздық 3 есе артады. Ўындығында, болғанда P2=3P1. ќсы Ќ шама би≥кт≥к шкаласы деп аталады, себеб≥ бұл шама тығыздықтың сапалы өзгеру≥ қай қашықтықта болатынын көрсетед≥. ≈гер “=10000  , (иондалған сутек), ( үнн≥ң бет≥не жақын қабат) болса, Ќ=6 . ќдан терең≥рек температураның шамасы жоғары болғандықтан тығыздықтың артуы ба€у болады.

 үнн≥ң ≥шк≥ құрылысын анықтау үш≥н, күнн≥ң затының таралуы б≥ркелк≥ деп есептейм≥з. Ѕ≥рақ, осындай жағдай тек  үнн≥ң орташа нүктес≥нде немесе центрден жарты радиус қашықтықта орындалуы мүмк≥н. ќрташа тығыздық , осы тереңд≥кте қысым . јуырлық күшт≥ң g үдеу≥н есептей≥к.

—ебеб≥,  үнн≥ң заты б≥ркелк≥ таралғанда радиусы тең сфераның массасы  үнн≥ң 1/8 тең. Қысым – тең болады:

Қысым және тығыздықтан осы қабаттың температурасын есептеуге болады:

Ѕ≥ркелк≥  үнн≥ң R тереңд≥г≥нде физикалық күй≥н≥ң сипаттары:

, p=6.6 ѕа “=2800000 

(1,3г/см3) (6,1 ) (3400000 )

∆ақшаның ≥ш≥ндег≥ мәндер дәл әд≥спен анықталған.  үнн≥ң центр≥нде температура, қысым, тығыздық келт≥р≥лген шамалардан көп болу керек. “өменг≥ кестеде күнн≥ң физикалық сипаттамаларының тереңд≥кпен өзгеру≥ бер≥лген.

 үнн≥ң ≥шк≥ құрылысының модел≥

÷ентрден арақашықтық “емпература,“( ) Қысым – (ѕа) “ығыздық (г/см3)
  1,55 Ј 107 2,3 Ј 1016  
0,2 9,42 Ј 106 4,4 Ј 1015 35,3
0,5 3,98 Ј 106 7,0 Ј 1013 1,32
0,8 1,38 Ј 106 1,6 Ј 1012 0,09
0,98 9,96 Ј 104 1,7 Ј 109 0,001
1,00 4,56 Ј 103 1,2 Ј 104 0,74 Ј 10-7

 

 үнн≥ң центр≥нде температура, қысым, тығыздық өте жоғары болғандықтан термо€дролық реакци€лар жүру≥не жағдай туады. Қаз≥рг≥ көзқарас бойынша  үнн≥ң энерги€сының көз≥ термо€дролық реакци€лар: сутект≥ң €дролары қосылып гелийд≥ң €дролары пайда болады. ќсындай термо€дролық реакци€лар ек≥ жолмен жүру≥ мүмк≥н:

1) ѕротон-протон реакци€сы (р-р);

2) көм≥ртег≥-азот циклы (C-N).

“өменг≥ кестеде реакци€лар келт≥р≥лген.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1208 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2217 - | 2162 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.