Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јтмосферадан тыс астрофизикалық зерттеулер
ƒүние жүз≥нде б≥р≥нш≥ рет —овет ел≥нде жасанды ∆ер сер≥г≥ ұшырылған ғарыштық кезеңнен (1957ж. 4-қазан) бастап аспан денелер≥-мен планетааралық кең≥ст≥кт≥ зерттеуд≥ң жаңа әд≥стер≥ дами бастады.

∆ерд≥ң жасанды сер≥ктер≥ белг≥л≥ астрофизикалық мәселелерд≥ шешуге арналған автоматтық ғылыми құралдармен жабдықталып жер бет≥нен 500-ден 12000 км дей≥нг≥ би≥кт≥кке элллипст≥к орбиталармен шығарылады. ќсындай зерттеуд≥ң нег≥з≥нде б≥з  үнн≥ң корпускул€рлық ағыны, космостық сәулелер, ∆ерд≥ң магнит өр≥с≥ндег≥ зар€дталған бөлшектерд≥ң концентраци€сы, аймақтағы метеор бөлшектерд≥ң ағыны және тағы басқа құбылыстар туралы қажетт≥ мағлұматтар аламыз. Қүнн≥ң әртүрл≥ спектрл≥к диапазондарындағы сәулелену≥н зерттеуге арнаулы орбиталық обсерватори€лар жасалған. ќсындай бақылаулардың нәтижес≥ ∆ерге радио және телебайланыстар каналдары арқылы автоматты түрде бер≥л≥п отырады.

 осмостық кораблдер, орбиталды ғылыми станци€лар және зерттеуш≥ космонавтар көмег≥мен көптеген күрдел≥ ғылыми жұмыстар жүрг≥з≥лед≥.

Ғылыми орбиталды станци€лар өте жет≥лген аппаратуралармен және күшт≥ рентген телескоптарымен жабдықталған болады. ћұндай аппаратураларда атмосферадан тыс аймақтағы аспан денелер≥н≥ң спектрлер≥ және фотосуреттер≥ түс≥р≥лед≥. Ғылыми жабдықтардың көпш≥л≥г≥ автоматтық режимде жұмыс ≥степ б≥зге керект≥ мәл≥меттерд≥ беред≥.

6-сурет. ќрбиталды ’аббл телескопы
ќсындай зерттеулерд≥ң нәтижес≥нде планетааралық кең≥ст≥к, оның тығыздығы, метеор бөлшектерд≥ң концентраци€сы, космос сәулелер≥ туралы көптеген бағалы ғылыми жаңалықтар алынды. өптеген ғылыми нәтижелерге үлес қосқан орбиталды телескоптар. —оның ≥ш≥нде 1990 жылы орбитаға шығарылған јҚЎ-

тың ’аббл атаулы ғарыштық

 

телескопы (6-сурет). Ѕұл телескоп ∆ерден 610 км би≥кт≥кте шеңбер бойымен қозғалады. ’аббл телескопы-ның көмег≥мен Әлем≥н≥ң құрылысы, белг≥с≥з галактика-лар, қызықты жұлдыздар, басқа жұлыдыздардың планеталары т.с.б. жаңалық-тар ашылған.

 осмостық телескоптардың көмег≥мен жер атмосферасында жұтылатын электромагнитт≥к сәулеленуд≥ң диапазонында зерттеулер жүрг≥з≥луде: ультракүлг≥н, инфрақызыл, рентген, гамма диапазондарында. 1966 жылдан 1972 жылға дей≥н ультракүлг≥н диапазонында ќјќ (Orbital Astronomical Observatory) сер≥ктер жұмыс атқарады. ќјќ-3 Ђ оперникї диаметр≥ 80 см ”  Ц телескоппен, 930-300 диапазондағы спектрометрмен және рентген телескоптарымен жабдықталған. 1978 жылы орбитаға IUE (International Ultrauiolet Explorer) космостық телескоп шығарылып 18 жыл жұмыс ≥стеген. 1983 жылы диаметр≥ 80 см ——–ќ-ның Ђјстронї телескопы орбитаға шығарылып көптеген жылдар жем≥ст≥ жұмыс ≥стед≥.

—ұрақтар:

јтмосферадағы оптикалық сәулелер мен радиотолқындар Ђтерезес≥ї.

–адиотелескоптар. –адиоастрономи€ның рол≥.

јспан денелер≥н зерттеуд≥ң атмосферадан тыс жүрг≥з≥лет≥н әд≥стер≥.

Ќег≥зг≥ обсерватори€лар, аса ≥р≥ телескоптар.

јстрофизикада зерттелет≥н электромагнитт≥к сәулелену.

 

Ў≥ лекци€.

 үн жүйес≥н≥ң физикасы.  үн жүйес≥ жайлы жалпы мағлұмат.  үн өлшем≥, массасы, тығыздығы. ќст≥к айналу.  үнн≥ң температурасы, толық сәуле шығаруы.  үнн≥ң магнит өр≥с≥.  үн энерги€сының көздер≥.  үнн≥ң ≥шк≥ құрылымының модел≥. ‘отосфера, гранул€ци€, алаулар, күнн≥ң дақтары.  үнн≥ң спектр≥ және хими€лық құрамы. ’ромосфера. ’ромосфералық от алу. ѕротуберанецтар.  үн тәж≥.  үнн≥ң радиосәулелену≥.  үн жел≥.  үн энерги€сын қолдану прблемасы. үн активт≥л≥г≥, оның циклы. √елио- және геофизикалық процестерд≥ң байланысы.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 577 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

2011 - | 1807 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.