Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 үнн≥ң спектр≥ және хими€лық құрамы
 үнн≥ң спектр≥ көр≥нерл≥к спектрл≥к диапазонда үзд≥кс≥з болып, осыған қосымша ондаған мың қара жұтылу сызықтардан тұрады (1-сурет). ќсындай спектрд≥ 1814 жылы зерттеген јвстри€ ғалымы ».‘раунгоферд≥ң атымен фраунгофер спектр≥ деп атайды. ‘раунгофер спектр≥н зерттегенде, б≥р≥нш≥ден, үзд≥кс≥з спектрдег≥ сәулеленуд≥ң интенсивт≥л≥г≥н≥ң таралу заңын анықтайды да, ек≥нш≥ден, көптеген қара жұтылу спектрл≥к сызықтардың толқын ұзындығымен интенсивт≥л≥г≥н табады.

1-сурет.  үнн≥ң спектр≥

 

 үнн≥ң үзд≥кс≥з сәулелену≥н≥ң интенсивт≥л≥г≥н≥ң максимумы көк-жасыл диапазонда, €ғни, 4300-5000 толқын ұзындықтарының арасында жатады. ћаксимумнен ек≥ жаққа қарай интенсивт≥л≥к бәсеңдейд≥.  үнн≥ң үзд≥кс≥з спектр≥ көр≥нбейт≥н қысқа, ұзын толқындар облысына созылады. јтмосферадан тыс бақылаулар күнн≥ң спектр≥н≥ң сипаты 2000 дей≥н көр≥нерл≥к диапазондағыдай болатынын көрсеткен, б≥рақ одан толқын ұзындығы қысқарақ облыста үзд≥кс≥з спектр жойылып, қара фраунгофер сызықтары жарқыраған шығару сызықтарына айналады.

 үнн≥ң инфрақызыл диапазоныда жер атмосферасында жұтылады. “олқын ұзындығы 15мк дей≥нг≥ сәулелену жартылай жұтылып, қалған толқындар толығымен жер атмосферасынан өтпейд≥. Ѕұл диапазондағы сәулеленуд≥ жұтатын Ќ2ќ, —ќ2, ќ2 молекулалары.  үнн≥ң инфрақызыл сәулелену≥н геофизикалық зондтардың жәрдем≥мен зерттеуге болады. —пектрд≥ң радиотолқындар диапазонындағы сәулелену (толқын ұзындығы 1 см артық болған кезде) ∆ер атмосферасынан жұтылмай өтед≥. ќсы диапазонда күнн≥ң сәулелену≥ қызған денен≥ң сәулелену≥ндей сипатта болады. ћетрл≥к диапазондағы сәулеленуд≥ң интенсивт≥л≥г≥ 1000000   қызған денен≥ң сәулелену≥н≥ң интенсивт≥л≥г≥ндей болады.  үнн≥ң радиотолқындар диапазонындағы сәулеленуд≥ң ек≥нш≥ б≥р ерекшел≥г≥ - оның айнымалдылығы, әс≥ресе ұзын толқындар облысында. ќсындай өзгермел≥к  үнн≥ң рентген сәулелену≥нде де бар.

—пектрд≥ң көр≥нерл≥к диапазонында  үнн≥ң сәулелену≥н≥ң интенсивт≥л≥г≥ тұрақты болады.

Қара фраунгофер сызықтары күнн≥ң спектр≥н≥ң толқын ұзындығы 1600 жақын облысынан басталып инфрақызыл толқындарға дей≥н кездесед≥. “олқын ұзындықтары бойынша қара фраунгофер сызықтары белг≥л≥ сирет≥лген газдардың шығару спектрл≥к сызықтарына сәйкес болады. ќсы ның күнн≥ң атмосферасының спектр≥нде пайда болуы күнн≥ң атмосферасының осы толқын ұзындықтарда мөлд≥рл≥г≥ кемит≥нд≥г≥мен түс≥нд≥р≥лед≥. —ондықтан бұл толқын ұзындықтарда күнн≥ң сыртқы салыстырмалы суық қабаттарының сәулелену≥ бақыланады.

 үнн≥ң спектр≥ндег≥ интенсивт≥л≥г≥ ең күшт≥ сызық ультракүлг≥н облысында жатады. Ѕұл сутект≥ң резонанстық сызығы (), немесе сутект≥ң Ћайман сери€сының -сызығы.  өр≥нерл≥к облыста интенсивт≥л≥г≥ жоғары иондалған калцийд≥ң резонансты Ќ және   сызықтары орналасады. ќлардан интенсивт≥л≥г≥ сәл де болса аз сутект≥ң бальмер сери€сының сызықтары бар және натрийд≥ң ек≥ ƒ1 және ƒ2 резонансты сызықтары спектрд≥ң сары облысында орналасады. Қалған көптеген фраунгофер сызықтары белг≥л≥ 80 хими€лық элеметтерд≥ң сызықтары болып шықты. ќсы сызықтардың күнн≥ң спектр≥нде кездесу≥ ол элементтерд≥ң  үнн≥ң құрамында бар екенд≥г≥н≥ң белг≥с≥. —өйт≥п  үн құрамында сутек, гелий, натрий, калций, тем≥р, алюминий т.б. 80-тей хими€лық элемент кездесед≥. —пектрл≥к сызықтардың интенсивт≥л≥г≥ бойынша  үнн≥ң хими€лық құрамын анықтаған.  үнн≥ң хими€лық құрамы басқа жұлдыздард≥нк≥ндей: нег≥зг≥ элемент Ц сутек  үнн≥ң массасының 70% құрайды, ек≥нш≥ элемент Ц гелий,  үнн≥ң массасының 28% құрайды; қалған 80 элементтерге тек  үнн≥ң 2% массасы қалады.  үнде металлдардың атомдарының саны сутек атомдарының санынан 10000 еседей кем кездесед≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 486 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

1933 - | 1667 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.