Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ёффективт≥к температура шкаласы
—пектрл≥к класс ∆арқырау класстары
Ѕас т≥збек јлыптар “өтенше алыптар
“үс көрс. “( ) B-V “үс көрс. “( ) B-V “үс көрс. “( ) B-V
O5 -0,35          
B0 -0,31       -0,21  
B5 -0,17          
A0 0,00       0,00  
A5 0,16          
F0 0,30       0,30  
F5 0,45          
G0 0,57   0,65   0,76  
G5 0,70   0,84   1,06  
K0 0,84   1,06   1,42  
K5 1,11   1,40   1,71  
M0 1,39   1,65   1,94  
M5 1,61   1,85   2,15  

∆ұлдыздардың мөлшер≥н анықтау әд≥стер≥, Ђрадиус Ц жарқырау Ц массаї тәуелд≥л≥к. ∆ұлдыздар нүкте тәр≥зд≥ объект≥лер болғандықтан, олардың радиустер≥н т≥келей өлшеуге болмайды. ∆ақын орналасқан төтенше алып жұлдыздардың радиустер≥н арнаулы жұлдыздық интерферометрлерд≥ң көмег≥мен анықтайды.  өптеген басқа жұлдыздардың радиустер≥н олардың болометрл≥к жарқырауы мен эффективт≥ температура -дан есептейд≥. ∆ұлыдыздардың жарық шығаруы абсолютт≥к қара денен≥ң сәулелену≥н≥ң заңдылығына бағынса, онда жұлдыздың б≥рл≥к ауданынан б≥рл≥к уақыт мерз≥м≥нде шығатын энерги€ төменг≥ге тең болады:

- —тефан-Ѕольцман тұрақтысы. ∆ұлдыздың толық бет≥нен барлық бағытта таралатын энерги€ ағыны, €ғни жұлдыздың жарқырауы, жоғарғы шаманы жұлдыздың бет≥н≥ң ауданына көбейту≥не тең болады:

L=4

Ѕұл теңдеуд≥  үнге қолданған жағдайда:

—онда

= × немесе

R= ( ×

—оңғы өрнект≥ логарифмдесек:

lg = lg + 2lg , немесе

lg R = lg L + 2lg , себеб≥ =1

∆оғарғы өрнек жұлдыздың үш нег≥зг≥ параметрлер≥н байланыстырады. Ђ—пектр-жарқырауї диаграммасы жұлдыздың жарқырауымен температура арасында эмпирикалық тәуелд≥л≥к бар екенд≥г≥н көрсетед≥. Ѕасқаша айтқанда, осы үш параметр өзара тәуелс≥з емес, әрб≥р жарқырау класстарына жататын жұлдыздардың радиусы мен температурасының арасында белг≥л≥ б≥р қатынастар орындалуы керек екен≥ түс≥н≥кт≥. ќсыны көрсету үш≥н диаграмманы өзгерт≥п жасайық. ƒиаграмманың б≥р ос≥не болометрл≥к жұлдыздық шамаларды, ал ек≥нш≥ ос≥не эффективт≥к температураның логарифмдер≥н салайық. ƒиаграмманың нег≥зг≥ сипаттары сақталады, б≥рақ радиустер≥ б≥рдей жұлдыздар б≥р түзулерд≥ң бойында орналасатын болады. ќсындай өзгерген диаграмманы төменг≥ суретте келт≥рд≥к (2-сурет).

2-сурет. Ђ∆арқырау-температура-радиусї тәуелд≥л≥г≥
ќсы диаграммаға радиустер≥ тұрақты түзулерд≥ жүрг≥зем≥з, сонда жұлдыздардың жарқырауы және температурасынан олардың радиустер≥н оңай табуға болады. “өтенше алып жұлдыздардың радиустер≥  үнн≥ң радиус≥нен 100-1000 есе үлкен болғанда, ақ ергежейл≥лер радиустер≥ күнд≥к≥нен 100 есе к≥ш≥рек болады. ќсы диаграммада кейб≥р т≥збектер түзу болып түст≥, мысалы, бас т≥збек, төтенше алып жұлдыздардың т≥збег≥, субкарликтерд≥ң т≥збег≥. —ондықтан, б≥р т≥збекке жататын жұлдыздардың

жарқырауы және радиустер≥н≥ң арасында эмпирикалық тәуелд≥л≥ктерд≥ анықтауға болады. Ѕас т≥збектег≥ жұлдыздар үш≥н бұл эмпирикалық байланыс мына түрде анықталған.

=

∆ұлдыздың өте маңызды параметр≥ Ц масса тек қос жұлдыздар үш≥н анықталған. ќсындай аз жұлдыздар бойынша бас т≥збекке мына эмпирикалық қатынас орындалатыны көрсет≥лд≥.

=

жұлдыздың массасы. ∆оғарғы диаграммаға масса тұрақты қисықтар жүрг≥зсе, бұл диаграмма Ђрадиус - жарқырау - массаї тәуелд≥л≥г≥не айналады. ƒиаграмманың жоғарғы сол жағында массивт≥ жұлдыздар орналасады, ал төменг≥ оң жағында массалары азғантай жұддыздар. ∆ұлдыздар әлем≥нде масса  үнн≥ң массасының 60-нан аспайды, б≥рақ объектт≥ң массасы 0,002 аз болса, ол жұлдыз бола алмайды.

Ђ—пектр - жарқырауї диаграммасы жұлдыздың күй≥н≥ң диаграммасы, сондықтан диаграмманың көмег≥мен көптеген күрдел≥ мәселелерд≥ шешуге болады.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 608 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

2017 - | 1872 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.