Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јстрофизикада зерттелет≥н электромагнитт≥к сәулелену
—пектрд≥ң облысы “олқын ұзындығы ∆ер атмосферасынан өту≥ «ерттеу әд≥с≥ Қабылдағыш құралдар
√амма сәулелер   –ентген сәулелер   0,1 0,1-100    үшт≥ жұтылады Ц // Ц јтмосферадан тыс зерттеу әд≥стер≥ (космос-тық ракеталар, ∆∆—) ‘отоэмульси€, ионизаци€лық камералар, фотон санағыштар  
Қысқа толқынды ультракүлг≥н сәулелер 100-3100 Ц // Ц Ц // Ц ‘отоэмульси€, фотоэлектрондық көбейтк≥штер
Ұзын толқынды ультракүлг≥н сәулелер    өр≥нерл≥к сәулелер 3100-3900     3900-7600 јз жұтылуы   Ц // Ц ∆ер бет≥нен   Ц // Ц ‘отоэмульси€, фотоэлектрондық көбейтк≥штер    өз, фотоэмульси€, фотокатадтар  
»нфрақызыл сәулелер 0,76-15 м км   Ќ2ќ, —ќ2, басқа молекулалардың жұтылу сызық-тарында күшт≥ жұтылады  ейб≥р облысын жер бет≥нен     јэростаттардан Ѕолометрлер, термо-паралар, арнаулы фотоэмульси€ және фотокатодтар
–адиотолқындар   15мкм-1мм 1мм ұзын “олқын ұзындығы: 1мм, 4,5мм, 8мм және 1см-20м жұтылмайды ∆ер бет≥нен –адиотелескоптар

 

 

–адиотелескоптар

јспан денелер≥нен келет≥н радиотолқындарды арнаулы құрал-радиотелескоп қабылдайды. –адиотелескопты антенна, сезг≥шт≥г≥ жоғары радиоқабылдағыш (радиометр) құрайды. ∆ер бет≥не жетет≥н радиосәулеленуд≥ң қуаты өте аз брлғандығынан оны өлшеуге арнаулы өлшем б≥рл≥г≥ енг≥з≥лген. Ѕұл өлшем б≥рл≥г≥ космикалық радиосәулеленуд≥ б≥р≥нш≥ ашқан јҚЎ-тың инженер≥ ».янскийд≥ң атымен €нский (ян) деп атаған.

јнтенналардың конструкци€лары әртүрл≥ болады. ћм және см-л≥к диапазондағы толқындарды қабылдау үш≥н формалары айналу параболоид тәр≥зд≥ диаметр≥ 10 метрдей тұтас металдан жасалған айналар қолданылады. јл дециметрл≥к, метрл≥к диапазондағы толқындарды формасы параболоид тәр≥зд≥ бет≥нде металдан жасалған торы бар каркастар жақсы қабылдайды. ќсындай антенналардың диаметр≥ 100 метрге дей≥н жетед≥.

Қозғалмайтын радиотелескопта айнаның бұрылуын қабылдағыштың бұрылуымен алмастырады. Әлемдег≥ осындай ең үлкен радиотелескоптың антеннасының диаметр≥ 300 м. Өшкен жанар таудың кратер≥н параболоид тәр≥здес бетондап металлмен бет≥н жапқан. Ѕұл радиотелескоп ѕуэрто-–икодағы јресибо обсерватори€сында орналасқан.

Өте үлкен радиотелескоптар көптеген айналардан тұрады. јйналар қабылданған сәулеленуд≥ б≥р қабылдағышқа жетк≥зед≥. —оның б≥реу≥ –ј“јЌ Ц 600 диаметр≥ 600 м сақина тәр≥здес 900 жазық айналардан құрылған және параболоидтың сегмент≥ болатын –есейд≥ң радиотелескопы.

Әрб≥р антенна бағытталу бұрышымен сипатталады. ќл бұрыш радиотелескоптың ажырату қаб≥летт≥л≥г≥н анықтайды. –адиотолқындар көз≥н≥ң орналасуы антеннаның электр ос≥не дәл келген жағдайында антенна қабылдайтын қуат максимал болады. јл электрл≥к ост≥ң бағыты параболалық антеннаның бас оптикалық өс≥мен бағыттас болады.

–адиотолқын көз≥н≥ң бағытының электрл≥к өс≥нен бұрышқа алыстауына байланысты телескоптың қабылдайтын қуаты кемид≥. —өйт≥п бұрыштың мән≥нде қабылданатын қуаттың шамасыда 2 есе кемид≥. ќсы шартты қанағаттандыратын бұрышын антеннаның бағытталу бұрышы деп атаймыз (5-сурет).

 

 
 
5-сурет. –адиотелескоптың диаграммасы  

 


Қабылдайтын қуаттың өзгер≥с≥н

бұрышқа тәуелд≥л≥г≥н көрсетет≥н

диаграмманы бағыттау диаграммасы деп атайды. –адиотелескоптың ажырату

қаб≥летт≥л≥г≥ жарты қуатқа сәйкес болатын бағыттау бұрышына тең болады.

мұндағы -радиотолқынның толқын ұзындығы, ƒ-антеннаның диаметр≥, -ажырату қаб≥летт≥л≥г≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 585 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2244 - | 2098 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.