Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 үйд≥рг≥ш улы улармен, көм≥ртег≥ тотығымен, фосфоорганикалық заттармен, улы өс≥мд≥ктермен улану.
 

 1. Қандай заттармен улану тыныс алу бұзылысына әкелмейд≥

 

 1. барбитураттармен
 2. салицилаттармен
 3. көм≥рқышқыл газымен
 4. нейропептидтермен
 5. фосфорорганикалық заттармен

 

 1. ∆едел улану қай жастағы балалар арасында жи≥ кездесед≥

 

 1. 1ай мен 1 жас арасында
 2. 1-7 жас арасында
 3. 7-12 жас арасында
 4. жаңа туылғандарда
 5. жасөсп≥р≥мдерде

 

 1. ”-дын организмнен шығуы ең бастысы қай ағза арқылы шығарылады

 

 1. тер≥ арқылы
 2. нәж≥с арқылы
 3. бүйрек арқылы
 4. өкпе арқылы
 5. асқазан-≥шек жолы арқылы

 

4. Әйел 48 жас, қабылдау бөл≥м≥не токсикологи€ бөл≥мшес≥не жетк≥з≥лд≥. ѕароксизмальды тахикарди€ минутына 180 соққыға дей≥н, экстрасистоли€мен, јҚ 60/40 мм.с.бағ.  өп ретт≥к құсуға т≥л≥н≥ң және ауыз қуысының жанының кет≥п қалуына шағымданды. 200г. вино пайдаланғаннан 15-20 мин кей≥н басталған. јнамнез≥нде жүрект≥к патологи€лық ауруы жоқ.

“өменде келт≥р≥лгендерд≥ң ≥ш≥ндег≥ уланудың қайсысы  ӨЅ≤–≈  сәйкес келед≥?

 

A. маралқураймен(чемерица) улану

B. суррогатты алкогольмен улану

C. барбитураттармен улану

D. дифенгидраминмен улану

E. атропинмен улану

 

5. ≈р адам 40 лет, ес-түсс≥з жағдайда тыныс алу жетк≥л≥кс≥зд≥г≥н≥ң белг≥лер≥мен: беткей тыныс, ћужчина 40 лет, в бессознательном состо€нии с признаками дыхательной недостаточности: поверхностное дыхание, “∆ 25 минутына, акроцианоз, аускультативт≥ әртүрл≥ мөлшердег≥ ылғалды сырылдар ест≥лед≥, јҚ 140/90 мм.сын.бағ., ∆—∆ 98 соқ/мин, ауызынан алкогольд≥ң и≥с≥ шығады, гиперефлекси€, миоз, фотореакци€сы әлс≥з. 103 дәр≥гер≥н≥ң айтуынша көрш≥с≥ от жағатын үйден тауып алған.

“өменде келт≥р≥лгендерд≥ң ≥ш≥ндег≥ уланудың қайсысы  ӨЅ≤–≈  сәйкес келед≥?

 

A. ∆Ѕћ∆

B. кома

C. этанолмен улану

D. күк≥ртт≥ газбен улану

E. комбинирленген күк≥ртт≥ газбен және этанол улану

 

6. ≈р адам 30 жас суицид жасау мақсатында и≥с≥ жоқ мен дәм≥ жоқ белг≥с≥з ақ кристаллды ұнтақ пайдаланған. ”лану симптомдары 12-14 минуттан кей≥н жүрек айнумен, құсумен, диаре€мен, жалпы әлс≥зд≥кпен, ұйқысыздықпен, сөл бөл≥нумен, бас ауырыға ес≥н≥ң төмендеу≥мен көр≥нд≥. ќдан кей≥н жарықтан қорықу, парастезии, тырысу, делирий, кома, токсикалық нефропати€. 2-3 апта өткен соң шашының түсед≥, алопеци€ мен тырнақтарында ақ дақтар пайда болады

“өменде келт≥р≥лгендерд≥ң қайсысымен уланғанына  ӨЅ≤–≈  сәйкес келед≥?

 

A. сынап

B. қорғасын

C. мырыш

D. таллий

E. стронций

 

7. Ѕала 4 жас, 30 минут бұрын белг≥с≥з зат жеген. ∆үрек айнуға, құсуға, ≥шт≥ң ауру сез≥м≥не, қозғыштыққа шағымданды. ќбъективт≥: психомоторлы қозғыш, көз қарашығы тарылған, бұлшықетт≥к тарылу. Өкпес≥нен әртүрл≥ мөлшердег≥ ылғалды сырылдар ест≥лед≥. ћұрын қуысында сұйық бөл≥нд≥.∆үрек тондары тұйық.

“өменде келт≥р≥лгендерд≥ң ≥ш≥ндег≥ уланудың қайсысы  ӨЅ≤–≈  сәйкес келед≥?

 

A. уксусты қышқыл

B. этилд≥ алкоголь

C. күйд≥рг≥ш сода

D. ацетилсалицил қышқыл

E. фосфорорганикалық қосындылармен улану

 

 

8. ≈р адам 58 жаста консервирленген қолдан жасалған саңырауқұлақ жеген. 5 сағат өткен соң ≥ш≥нде толғақ тәр≥зд≥ ауру сез≥м≥, жұтынудың қиындауы, ауыздың құрғауы, дауысы қарылған, көз≥не қос көр≥нген және бұлдырлаған.

јстында келт≥р≥лгендерд≥ң ≥ш≥ндег≥  ӨЅ≤Ќ≈ қайсы болжама диагнозға сәйкес келед≥

 

A. энтерит

B. ботулизм

C. сальмонеллез

D. жедел гастрит

E. азық-түл≥кт≥к токсикоинфекци€

 

9. Өнеркәс≥пте улы зат шығып кетт≥. ∆ұмысшыларда тұншығу ұстамасы, кеттен жөтел, үрейл≥ жағдай, бұлшықет әлс≥зд≥г≥, жас ағу, жұмысшыларды зақымданған аумақтан шығарылғаннан кей≥н өз бет≥нше басталды. Ѕ≥р күн өткеннен кей≥н жұмысшылардың б≥р бөл≥г≥ өкпел≥к ≥с≥нумен ауруханаға жатқызылды.

“өменде келт≥р≥лгендерд≥ң ≥ш≥нде қайсысы  ӨЅ≤–≈  сәйкес келед≥?

 

A. хлормен улану

B. метанмен улану

C. аммиакпен улану

D. күк≥ртт≥ газбен улану

E. сероводородпен улану

 

10. ≈р адам 49 жаста ес-түсс≥з еденде жатқанда туысқандары тауып алған. Ќеден басталғаны белг≥с≥з. ≈с≥-кома. “ер≥с≥ бозарған, ылғалды.  өз қарашығы тарылған. ∆арыққа жауап бермейд≥, тынысы беткей. јуыз қуысынан көп мөлшерде көп≥р≥кт≥ бөл≥нд≥ бөл≥нген. Өкпес≥нен әртүрл≥ мөлшердег≥ ылғалды сырылдар ест≥лед≥. ∆үрек тондары тұйық. ∆—∆-56 рет мин. јҚ-125/60 мм рт. ст. Ѕұлшықет тонусы жоғары, ≥ш≥ орташа кер≥лген. ≈денде құсық ≥здер≥ бар.

јстында келт≥р≥лгендерд≥ң ≥ш≥ндег≥  ӨЅ≤Ќ≈ қайсы болжама диагнозға сәйкес келед≥

 

 1. өкпел≥к ≥с≥ну
 2. барбитураттармен улану
 3. жуатын сұйықтықтармен улану
 4. мидың жедел қанайналым бұзылысы
 5. фосфорорганикалық қосындылармен улану

 

 1. 40 жастағы ер адам, туыстары ес-түсс≥з күй≥нде пешпен жылытып отырғын уйден тауып алып,сыртқа шығарды.. тыныс алу жетк≥л≥кс≥зд≥к белг≥лер≥: беткейл≥к тыныс, “ј∆ 25 рет/мин, акроцианоз, аускультативт≥ өкпеде әртүрл≥калиберл≥, ылғалды сырылдар, јҚ 140/90 мм. сын.бағ., ∆—∆ 98 рет/мин, ауызында алкогольд≥ң и≥с≥, гиперефлекси€, миоз, фотореакци€ әлс≥з.

Қандай төменде аталған диагноздардың қайсысы Ќ≈ҒҰ–Ћџћ дұрыс?

 

 1. этанолмен улану, ауыр сатысы, кома 2
 2. уытты энцефалопати€. Ѕас миының ≥с≥ну≥
 3. ∆Ѕћ∆, жарақаттан кей≥нг≥ энцефалопати€, кома 2
 4. и≥ст≥ газбен улану, ауыр.ст. ∆≥т≥ уытты энцефалопати€
 5. аралас улы газбен улану және этанолмен, ауыр.ст.  ома 2
 1. ≈р адам 28 жаста, қатты май ер≥ген бөлмеде болған, ес≥ жоғалған. ќбъективт≥: гари и≥с≥, тер≥ жабындылары гиперми€ланған, акроцианоз, мидриаз, фоторекци€ әлс≥з, тахипноэ 25 ке дей≥н, јҚ 100/70 мм.рт.ст., ∆—∆- 90 рет/мин.

“өменде аталған болжама диагноздың қайсысы нақтырақ?

 1.  өм≥ртег≥ газымен улану
 2. “абиғи газбен улану
 3. Өртенген азық түл≥кпен улану
 4. ќпий наркотиг≥мен улану
 5. ѕсихотропты затпен улану

13. 18 жасар қыз. Қатты бас ауруы, құлақтағы шу, жүрек айну, құсу, ент≥гу, жүрек қағуға шағымданады. јнамнез≥нде жағдайы түнде нашарлаған, үй≥ндег≥ пешт≥ң дұрыс жанбауынан байланыстырады жағдайын. ќбъективты жағдайы орташа ауырлықта, ес≥ бәсеңдеген, тер≥ жабындысы ал қызыл түст≥, құрғақ. ∆үрек тоны тұйықталған, айқын тахикарди€- 120 рет мин. јҚ 110/70 мм.рт.ст. Өкпеде қатаң тыныс, сырылдар жоқ

“өменде аталған болжама диагноздың қайсысы нақтырақ?

 1. көм≥ртег≥ газымен улану
 2. тағамдық токсико-инфекци€
 3. нейро-циркул€торлық дистони€
 4. алкогольдың сурогатымен улану
 5. вертебро Цбазилл€рлық жетк≥л≥кс≥зд≥к

 

 1. јнасы 5 және 7 жасарлық 2 баласымен са€жайға келд≥. Қолдан жасалған моншаға түст≥, пеште от болмаған, трубвсы жабық болған. 3еу≥нде әс≥ресе балаларда қатты бас ауруы, бас айналу, құсу болған. ≈ң к≥ш≥ баласы ес≥нен талған. “ексергенде үлкен қызында тыныс алу қиын, дауысы ж≥ң≥шкеленген, қақырықты жөтел, жүрег≥н тыңдағанда тахикарди€. јҚ 80/40 мм рт.ст..  ≥ш≥с≥ сұрақтарға жауап бермейд≥. јҚ 40/10мм рт.ст.

“өменде аталған болжама диагноздың қайсысы нақтырақ?

 

A. өртенген азық-түл≥кпен улану

B. көм≥ртег≥ газымен улану

C. ыстық соққы

D. менингит

E. коллапс

 1. ”-дын организмнен шығуы ең бастысы қай ағза арқылы шығарылады

 

 1. тер≥ арқылы
 2. нәж≥с арқылы
 3. бүйрек арқылы
 4. өкпе арқылы
 5. асқазан-≥шек жолы арқылы
є  үйд≥рг≥ш улы улармен, көм≥ртег≥ тотығымен, фосфоорганикалық заттармен, улы өс≥мд≥ктермен улану.
  B
  B
  C
  A
  E
  D
  E
  B
  A
  E
  E
  A
  A
  B
  C
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 667 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

1829 - | 1745 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.