Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јуруханаға дей≥нг≥ кезеңдег≥ синкопальд≥ және коматозды жағдайлар
Ќұсқа

! ќшақтық неврологи€лық симптомдарға жатады:

 

 1. бас ауыру
 2. бас айналу
 3. ес≥н жоғалту
 4. моторлы афази€
 5. а€қ саусақтарының ұюы

 

! Ѕалаларда жи≥ дамитын шоктың ерекше түр≥:

 

A. инфекционды-токсикалық

B. анафилактикалық

C. травматикалық

D. кардиогенд≥

E. күй≥кт≥к

 

! Ќәрестелермен балалардағы қан айналымның тоқтауының жи≥ себеб≥:

 

 1. б≥р≥нш≥л≥к фибрилл€ци€
 2. вазовагальды рефлекс
 3. гиперкалиеми€
 4. тетрада Fallot
 5. асфикси€

 

! —инкопальды жағдай сипатталады:

 

 1. кенеттен артери€лдық қан қысымының төмендеу≥
 2. уақыт пен кең≥ст≥кт≥ бағдарлаудың бұзылысы
 3. постуральды тонустың бұзылуымен құлауы
 4. кенеттен бұлшық ет тонусның төмендеу≥
 5. летарги€лық жағдай

 

! Ѕлокададағы аритмогенд≥ синкопальды жағдай аз кездесед≥:

 

 1. AV I дәрежес≥
 2. AV II дәрежес≥
 3. √ис шоғырының сол а€қшасы
 4. √ис шоғырының сол а€қшасының алдыңғы тармағы
 5. √ис шоғырының оң а€қшасының V1 - V2 шықпаларындағы ST сегмент≥н≥ң көтер≥лу≥

 

! Ѕлокададағы аритмогенд≥ синкопальды жағдай Ќ≈ҒҰ–Ћџћ кездесед≥:

 

 1. AV I дәрежес≥
 2. AV II дәрежес≥
 3. √ис шоғырының оң а€қшасы
 4. √ис шоғырының сол а€қшасы
 5. √ис шоғырының сол а€қшасының алдыңғы тармағы

 

! Ќеврогенд≥к вазовагальды естен тану дамиды:

 

 1. Ѕругада синдромында
 2. ѕаркинсон ауыруында
 3. миокард инфаркт≥с≥нде
 4. үшк≥л нервт≥ң неврит≥нде
 5. артериальдық гипертони€да

 

! —инкопальдық жағдайда естен тану қанша уақытқа созылады:

 

 1. 1 минут
 2. 10 секунд
 3. 10минут
 4. 3 минут
 5. 5 минут

 

! ≈рте жастағы балаларда кездесет≥н оң жақ қарынша лақтырысының төмендеу≥нен пайда болатын синкопальдық жағдайдың кардиальдық себеб≥:

 

 1. тетрада ‘алло
 2. аортальдық қақпақшаның стенозы
 3. митральдық қақпақшаның стенозы
 4. митральдық қақпақшаның пролапсы
 5. сол жақ атриовентрикул€рлық тес≥кт≥ң стенозы

 

! Ѕалалардағы Ќ≈ҒҰ–Ћџћ жи≥ кездесет≥н синкопальдық жағдайлар:

 

 1. эпилепси€
 2. катаплекси€
 3. интоксикаци€
 4. нейрокардиальдық естен тану
 5. вертобробазил€рлық транзиторлық ишеми€лық атака

 

!  оманың қай түр≥нде науқаста ацетон и≥с≥ Ќ≈ҒҰ–Ћџћ тән:

 

 1. гипергликеми€лық кома
 2. гипогликеми€лық кома
 3. гиперосмол€рлық кома
 4. уреми€лық кома
 5. алкогольд≥к кома

! √ипергликеми€лық кома кез≥ндег≥ жедел жәрдем

 

 1. атропин
 2. диазепам
 3. клофелин
 4. сальбутомол
 5. кристаллойдтар инфузи€сы

 

! ƒиабетт≥к кетоацидоздың декомпенсаци€ сатысындағы т≥лд≥ң түс≥

 

 1. қызғылт
 2. таңқурай
 3. қып - қызыл
 4. жет≥лген қоңыр
 5. бозғылт - қызғылт

 

!  ома жағдайындағы науқастың тыныс алу жолының обструкци€сында Ќ≈ҒҰ–Ћџћ  Өѕ таралуының себеб≥:

 

 1. эпиглоттит
 2. ларингоспазм
 3. т≥лд≥ң түб≥р≥н≥ң түсу≥
 4. көмей жұтұыншаққа бөгде дене тұрып қалуы
 5. ауыз жұтқыншақта трахеобронхтальды сөлд≥ң кептелу≥

 

! Kussmaul тынысы көб≥несе бақыланады:

 

 1. ауыр бас Ц ми жарақатында
 2. барбитураттармен уланғанда
 3. геморраги€лық инсультте
 4. кетоацидоздық комада
 5. гипогликеми€лық комада

 

! √ипотерми€лық команы шақыратын температураның дәрежес≥:

 

 1. 31∞—
 2. 32∞—
 3. 33∞—
 4. 34∞—
 5. 35∞—

 

!  ең≥рдек интубаци€сын сәтс≥з жүрг≥згенде, алкогольд≥ комаға тыйым салынатын ≥с Ц әрекет:

 

 1. к≥р≥спе түт≥г≥
 2. асқазанды жуу
 3. полиглюкин құю
 4. форсирленген диурез
 5. вазопрессорларды тағайындау

 

!  оманы шоктан айыратын параметр≥:

 

 1. дене температурасының төмендеу≥
 2. с≥ң≥р рефлекстер≥н≥ң торпидт≥л≥г≥
 3. ер≥кс≥з зәр шығару
 4. јҚҚ төмен түсу≥
 5. ес≥н жоғалту

 

!Ујйқын аралықФ тән:

 

A. субарахноидальды қан құйылу

B. эпидуральды гематомаға

C. бас миының шайқалуы

 1. бас миының жарақаты
 2. менингит

 

! ”реми€лық кома кез≥нде ауыздан шығатын и≥с

 

 1. алма
 2. ацетон
 3. ш≥р≥к
 4. қышқыл
 5. қыша дәм≥

 

!16 жасар қыз бала ғимарат ≥ш≥нде ес≥нен танып қалған. Ѕұл жағдайға дей≥н қорқыныш сез≥м≥, бұлшық еттер≥ндег≥ жалпы әлс≥зд≥к, бас айналуы, жалпы әлс≥зд≥к, көз≥н≥ң қарауытуы болған. јнамнез≥нде: 3 айда 2 естен тану қайталанған. ћүмк≥н болатын болжама диагноз:

 

 1. эпилептиформалық синдром
 2. синкопальд≥ жағдай
 3. коллапс
 4. кома
 5. шок

 

!16 жасар қыз бала ғимарат ≥ш≥нде ес≥нен танып қалған. Ѕұл жағдайға дей≥н қорқыныш сез≥м≥, бқлшық еттер≥ндег≥ жалпы әлс≥зд≥к, бас айналуы, жалпы әлс≥зд≥к, көз≥н≥ң қарауытуы болған. јнамнез≥нде: 3 айда 2 естен тану қайталанған. —инкопальд≥ жағдайдың Ќ≈ҒҰ–Ћџћ мүмк≥н болатын түр≥:

 

 1. кардиальд≥
 2. вазовагальд≥
 3. ортостатикалық
 4. медикаментозды
 5. цероброваскул€рлы

 

!13 жасар қыз балада саусағынан қан алғаннан соң, көз≥н≥ң қарауытууы, құлағында шу, тер≥н≥ң бозаруы, жүрек айнуы, јҚҚ төмендеу≥ байқалды. ћүмк≥н болатын болжама диагноз:

 

 1. —икстинск капелла синдромы
 2. ортостатикалық синкоп
 3. вазовагальд≥ синкоп
 4. депрессивт≥ синдром
 5. аритми€лық синкоп

 

! ≈где жастағы ер адам люстра ≥л≥п жатқанда кенеттен басы айналып ес≥н жоғалтты. Ѕ≥рнеше минуттан соң ес≥ қалпына келген≥мен айтарлықтай шағымдары болмады.≈стен танудың Ќ≈ҒҰ–Ћџћ ықтимал себеб≥:

 

 1. ∆ыпылықтаушы аритми€
 2. қарыншалық фибрилл€ци€
 3. субарахноидальд≥ қан құйылу
 4. өкпе артери€сының тромбоэмболи€сы
 5. синокаротидт≥ аймақтың гиперстимул€ци€сы

 

!16 жасар қыз бала ғимарат ≥ш≥нде ес≥нен танып қалған. Ѕұл жағдайға дей≥н қорқыныш сез≥м≥, бұлшық еттер≥ндег≥ жалпы әлс≥зд≥к, бас айналуы, жалпы әлс≥зд≥к, көз≥н≥ң қарауытуы болған. јнамнез≥нде: 3 айда 2 естен тану қайталанған. —инкопальд≥ жағдайдың Ќ≈ҒҰ–Ћџћ мүмк≥н болатын себеб≥:

 

 1. жалпы перифери€лық қарсылықтың жедел төмендеу≥
 2. жүрект≥ң минуттық көлем≥н≥ң жедел төмендеу≥
 3. қан ағысының механикалық қарсыласуы
 4. гипогликеми€
 5. гипоксеми€

 

!45 жастағы әйел адам, төсектен тұрған соң ес≥н жоғалтқан, бұл жағдай 1 жыл ≥ш≥нде қайталанған, естен тан уақыты 15 минутқа дей≥н созылады. ∆едел жәрдем бригадасын шақыртқан, дәр≥герд≥ң қарауынан кей≥н науқаста тер≥ жабындыларының бозаруы, бұлшық ет тонусының төмендеу≥, јҚҚ 90/60 мм.с.б. ћүмк≥н болатын болжама диагноз:

 

 1. эпилептиформалық синдром
 2. синкопальд≥ жағдай
 3. коллапс
 4. кома
 5. шок

 

!14 жасар жасөсп≥р≥м белг≥л≥ б≥р жағдайға байланысты пайда болатын эмоци€лық стресстен кей≥н естен тану пайда болған.Ќ≈ҒҰ–Ћџћ џҚ“»ћјЋ диагноз қандай:

 

 1. √ийен-Ѕарр синдромы
 2. ассоциативт≥ синкопе
 3. жүрект≥ң ревматикалық ауруы
 4. вертебробазил€рлы жет≥спеуш≥л≥к
 5. вазовагальд≥ синкопальд≥ жағдай

!45 жастағы әйел адам, төсектен тұрған соң ес≥н жоғалтқан, бұл жағдай 1 жыл ≥ш≥нде қайталанған, естен тан уақыты 15минутқа дей≥н созылады. ∆едел жәрдем бригадасын шақыртқан, дәр≥герд≥ң қарауынан кей≥н науқаста тер≥ жабындыларының бозаруы, бұлшық ет тонусының төмендеу≥, јҚҚ 90/60 мм.с.б. Ѕолжама диагноз: —инкопальд≥ жағдай.

јҚҚ аса қатты төмендеу≥ кез≥нде тағайындалады:

 

 1. норадреналин тамшылатып
 2. атропин 0,5 -1мг т/≥ ағызып
 3. р-р глюкоза 40%- 50мл т/≥
 4. нашатырлық спирт
 5. диазепам т/≥ 10мг

 

!16 жасар қыз бала ғимарат ≥ш≥нде ес≥нен танып қалған. Ѕұл жағдайға дей≥н қорқыныш сез≥м≥, бұлшық еттер≥ндег≥ жалпы әлс≥зд≥к, бас айналуы, жалпы әлс≥зд≥к, көз≥н≥ң қарауытуы болған. јнамнез≥нде: 3 айда 2 естен тану қайталанған, ғимарат ≥ш≥нде ауа тар. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ вазовагальд≥ естен тану диагнозын қойған. јталғандардан науқас үш≥н Ќ≈ҒҰ–Ћџћ ти≥мд≥ әрекет болып табылады?

 

 1. мидодрин
 2. кордиамин
 3. жүрек-өкпел≥к реанимаци€
 4. өкпен≥ң жасанды желдену≥
 5. нашатырь спиртт≥н қолдану

 

!19 жасар қыз бала, көшеде ес≥нен танып қалған, естен тану уақыты 20 с. —озылған. ∆едел жәрдем бригадасын шақыртқан, дәр≥герд≥ң қарауы кез≥нде соматикалық тұрғыда сау, таңнан бер≥ тамақ ≥шпеген. “өменде көрсет≥лген дәр≥л≥к препараттардың қайсысы ес бұзылуының гипогликеми€лық генез≥не ти≥мд≥ болып табылады?

 

 1. преднизолон
 2. атропина сульфат
 3. 0,9% р-р NaCl 100мл
 4. 40-60 мл 10% глюкоза
 5. 40-60мл 40% глюкоза

 

! ≈р адам 55 жаста, көшеде ес≥нен танып қалған. ∆едел жәрдем шақырған, қарау барысында тер≥ жабындылары бозарған, суық тер, ент≥гу, јҚҚ төмендеу≥, тұруға талпынса ес≥н қайта жоғалтады. јталған тексеру әд≥стер≥н≥ң қайсысы мәл≥метт≥ болып табылады?

 

 1. жүрект≥ң рентгенологи€лық тексеру≥
 2. физикалық жүктемеден кей≥нг≥ Ё √
 3. Ё √ естен тану аралықта түс≥ру
 4. эхокардиографи€
 5. ∆Қј, ∆«ј

 

! ≈р адам 55 жаста, көшеде ес≥нен танып қалған. ∆едел жәрдем шақырған, қарау барысында тер≥ жабындылары бозарған, суық тер, ент≥гу, јҚҚ төмендеу≥, тұруға талпынса ес≥н қайта жоғалтады, дем алуы тоқтайды. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ синкопальд≥ жағдай диагнозын қойды. Әр≥ қарай қандай әрекет науқас үш≥н ти≥мд≥ болып табылады?

 

 1. тыныс алу және қан тамырлық рефлекторлы стимул€ци€
 2. жүрек-өкпел≥к реанимаци€
 3. жедел госпитализаци€
 4. кислородотерапи€
 5. Ё √

 

! ≈р адам 55 жаста, көшеде ес≥нен танып қалған. ∆едел жәрдем шақырған, қарау барысында тер≥ жабындылары бозарған, суық тер, ент≥гу, јҚҚ төмендеу≥, тұруға талпынса ес≥н қайта жоғалтады, дем алуы тоқтайды. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ синкопальд≥ жағдай диагнозын қойды. Ќауқасты госпитализаци€лау үш≥н басты себеп?

 

 1. кенет өл≥м
 2. вазовагальд≥ генез синкопе
 3. ортостатикалық генез синкопе
 4. т≥к қалыптағы синкопе дамуы
 5. қиғаш қалыптағы синкопе дамуы

 

! ∆едел жәрдем бригадасын екпе бөлмес≥не шақыртқан, бала 11 жаста, гриппке қарсы екпе салғаннан соң, кенет ес≥нен танған, б≥рақ жедел жәрдем кегенге дей≥н ес≥н жинаған. ќбъективт≥: ес≥ анық, қимылы белсенд≥, сұрақтарған дұрыс жауап беред≥. Әлс≥з, жалпы әлс≥зд≥кке шағымданады. ќшақтық неврологи€лық симптомдар тер≥с. ћенингеальд≥ симптомдар тер≥с. “ер≥с≥ ақшыл Цкызғылт түст≥, құрға. Өкпеде везикул€рлы тыныс, сырылдар жоқ. “ј∆ - 19 рет 1 мин. ∆үрек тоны анық, ритм≥ дұрыс. јҚҚ - 90/60 мм. с.б. ∆—∆ - 88 рет 1 мин. ≤ш≥ жұмсақ, тыныс алуға қатысады, ауру сез≥м≥нс≥з. ћүмк≥н болатын болжама диагноз:

 

 1. жедел респираторлы вирусты инфекци€
 2. вакцинадан кей≥нг≥ энцефалит
 3. эпилепси€, талма синдромы
 4. вакцинадан кей≥нг≥ миелит
 5. синкопальд≥ жағдай

 

!49 жастағы ер адам физикалық жүктеме кез≥ндег≥ ент≥гуге,пароксизмальды түнд≥к ент≥гуге,дене температурасының көтер≥лу≥не,б≥р қырынан ек≥нш≥ қырына аударылғанда ес≥нен тануға,салмақ жоғалтуға шағымданады.ƒиагнозды нақтылау үш≥н Ќ≈ҒҰ–Ћџћ нег≥зг≥ диагностикалық белг≥ қандай?

 

 1. б≥р қырынан ек≥нш≥ қырына аударылғанда ес≥нен тану
 2. физикалық жүктеме кез≥ндег≥ ент≥гу
 3. дене температурасының көтер≥лу≥
 4. салмақ жоғалту
 5. түнд≥к ент≥гу

 

!27 жастағы ер адамда артери€лық қан қысымының төмендеу≥не, б≥рт≥ндеп ес≥н≥ң жоғалтуы,тершеңд≥к,а€қтарының мұздауы,тежелу≥ байқалады.ќсы жағдайдың дамуында диференциальды диагноз жүрг≥зудег≥ Ќ≈ҒҰ–Ћџћ нег≥зг≥ белг≥ қандай?

 

 1. б≥рт≥ндеп артери€лдық қан қысымының төмендеу≥,ес≥н жоғалту м≥ндетт≥ емес
 2. диференциальды диагностика тек стационар жағдайында жүрг≥з≥лед≥
 3. артери€лдық қан қысымының этапты төмендеу≥,ұзақ ес≥н жоғалту
 4. артери€лық қан қысымының төмендеу≥ ес≥н жоғалтумен сәйкес
 5. тежелген жағдай

 

!45 жастағы әйел адам, төсектен тұрған соң ес≥н жоғалтқан, бұл жағдай 1 жыл ≥ш≥нде қайталанған, естен тан уақыты 15 минутқа дей≥н созылады. ∆едел жәрдем бригадасын шақыртқан, дәр≥герд≥ң қарауынан кей≥н науқаста тер≥ жабындыларының бозаруы, бұлшық ет тонусының төмендеу≥, јҚҚ 90/60 мм.с.б. ќсы жағдайға әкелген Ќ≈ҒҰ–Ћџћ ықтимал себеб≥ қандай?

 

A. науқастың ұзақ уақыт отыруы

B. ұзақ уақыт вертикальды қалыпта болуы

C. ұзақ уақыт горизонтальды қалыпта болуы

D. науқастың вертикальды қалыпқа ауысуы

E. науқастың горизонтальды қалыпқа ауысуы

 

!32 жастағы ер адам,үйде кенеттен ес≥н жоғалтқан.—ћ  шақытырған.—ұрастыру барысында таң ертең жұмысқа дайындалған.Ѕұл жағдай алғаш байқалған.Қорытынды диагноз: —инкопальды жағдай. Ќауқаста қандай жағдай дамды:

 

 1. хабаршы кезең≥;тұрақты емес,б≥рнеше секундтан б≥рнеше минутқа дей≥н
 2. ест≥ң қалыптасу кезең≥ және ұзақтығының б≥рнеше минуттарға созылуы
 3. хабарш кезең≥; тұрақты,б≥рнеше секундтан б≥рнеше минутқа дей≥н
 4. ұзақтығы 5 секундтан 4-5 минутқа созылатын естен тану
 5. 30 минутқа созылатын естен тану

 

!35 жасар әйел адамда жедел әлс≥зд≥к, бас айналуы, жүрек айнуы, құлақтағы шу, құлау сез≥м≥. јталған жағдайдың қайсысы науқаста бақылануы мүмк≥н?

 

A. синкопе алдындағы жағдай (липотими€)

B. өз≥нд≥к синкопе (обморок)

C. синкопедан кей≥нг≥ жағдай

D. гипогликеми€

E. гиповолеми€

 

!46 жасар ер адамда отырған қалыпта жүрек аймағындағы ауру сез≥м≥, жүрек соғысының жеделдеу≥, науқас қозғыш, қобалжулы. Ё √ көр≥н≥с≥ ритм≥ жи≥леген 160 рет 1 мин, QRS комплекс≥н≥ң ұзарып, деформаци€сы, жүрекше мен қарыншаның диссоциаци€сы. јталған жағдайдың мүмк≥н болатын себеб≥?

 

 1. нейрорефлекторлы
 2. цереброваскул€рл≥
 3. ортостатикалық
 4. ваготони€лық
 5. аритми€лық

 

!39 жастағы ер адамда естен тану артериальд≥ гипотони€мен сипатталған, брадикарди€мен, жүек айнумен, бозару және профузды тер бөл≥нумен. ћүмк≥н болатын синкопальд≥ жағдай:

 

 1. медикаментозды
 2. ортостатикалық
 3. вазовагальд≥
 4. аритми€лық
 5. кардиальд≥

 

!52 жастағы ер адам.  енеттен ес≥нен танып қалған. ∆ақындарының айтуы бойынша, қант диабет≥мен ауырады, сол себепт≥ тер≥ ≥ш≥не инсулин қабылдайды. ∆алпы жағдайы ауыр, тер≥ жабындылары бозарған, тершеңд≥к. Өкпес≥нде везикул€рлы тыныс. ∆үрек тондары анық, ритм дұрыс, ∆—∆ 90 рет мин, јҚҚ 100/60 мм. с.б. ≤ш≥ жұмсақ, ауру сез≥м≥нс≥з, бауыры қабырға доғасы бойымен. ћүмк≥н болатын болжама диагноз:

 

 1. гипергликеми€лық кома
 2. геморраги€лық инсульт
 3. гипогликеми€лық кома
 4. ишеми€лық инсульт
 5. кардиогенд≥ шок

 

!23 жасар ер адам жедел жәрдем коматозды жағдайда жетк≥з≥лген. јнасының айтуынша: орынбасушы инсулин терапи€ қабылдайды: таңертең 8 ед.қарапайым 12 ед. ленте, кешке 6 ед. қарапайым10 ед. ленте. Ћаборатори€лық зерттеу нәтижес≥нде: қандағы қант деңгей≥Ц 2,5ммоль/л. јталған жағдайдың мүмк≥н болатын себеб≥?

 

A. парасимпатикалық реакци€ның сипаттылуы вегетативт≥ дисбаланспен

B. перифери€лық қан тамырлардың тонусының кенет төмендеу≥

C. глюкоза концентраци€сының қанда төмендеу≥

D. минуттық көлемн≥ң кентеттен төмендеу≥

E. жалпы қан айналымының төмендеу≥

 

! «ардап шегуш≥ ауруханаға бас-ми жарақатымен және мүлдем болмауы:сөйлеуд≥ң, көз≥н ауру сез≥мд≥ т≥т≥ркенг≥шт≥кке, координирленген қорғаныш қимылдарының сақталуы, зәр≥н ұстай алмауы. Ќауқаста ест≥ң бұзылысының қай сатысы?

 

 1. салыстырмалы естен тану
 2. терең естен тану
 3. беткей кома
 4. терең кома
 5. сопор

 

! ∆ас адам көшеде ес түсс≥з, өте ауыр жағдайда. Қарау барысында денес≥нде жарақаттар жоқ. “ер≥ жабындылары айқын цианозбен, қол тамырларында инъекци€ ≥здер≥бар. “ынысы сирек, беткей. ∆үрек тоны анық, ритм дұрыс, ∆—∆ 70 рет мин, јҚҚ 90/60 мм. с.б. ћүмк≥н болатын болжама диагноз?

 

 1. жедел жүрек жет≥спеуш≥л≥г≥
 2. гипогликеми€лық кома
 3. наркотикалық кома
 4. апоплекси€лық кома
 5. алкогольд≥ кома

 

! ∆едел жәрдем бригадасы құрылысы б≥тпеген объектке келд≥, 10 жасар ұл бала.  үзетш≥н≥ң айтуынша, объектт≥ тексеру барысында, кездейсоқ бетонда жатқан баланы тауып алған. ќбъективт≥: кома жағдайында, басының сол жақ шаш бөл≥г≥ жағында тер≥ астылық көлемд≥ гематома, бас сүйег≥н≥ң деформаци€сы және крепитаци€сы. јшық жарақаттар мен тер≥ жабындыларының жарақаты жоқ. јнизокори€. ѕатологи€лық тыныс алу, „ейна-—токс типт≥. јускультативт≥ тыныс барлық бөл≥мд≥ қамтыды, сырылдар жоқ. “ј∆- 20 рет 1 мин. ∆үрек тондары анық, ритм≥ дұрыс. јҚҚ - 100/60 мм. с.б., ∆—∆ - 94 рет 1 мин. ћүмк≥н болатын диагноз?

 

 1. синкопальд≥ жағдай, естен тану
 2. мидағы қан айналымның жедел бұзылысы
 3. бас миының ашық жарақаты, бас миының шайқалуы
 4. бас миының жабық жарақаты, бас миының шайқалуы
 5. бас сүйег≥н≥ң жабық жарақаты, бас миының жарақаты

 

!48 жастағы ер адам.ƒене температурасының жоғарылауына,оң жақ қабырға астындағы сыздаған ауру сез≥м≥,әлс≥зд≥кке,а€қтардағы және ≥штег≥ ≥с≥ктерге,қорқыныш сез≥м≥не шағымданады. ќбъективт≥: тер≥ мен шырышты қабаттардың субиктери€лығы, бүк≥л денедег≥ дақтар, ауыздағы бауырлық и≥с. —≥ң≥рл≥к рефлекстер жоғарылаған,жоғарға ұстамаға бей≥мд≥л≥к байқалады. ∆и≥ нистагмдар,а€қ-қолдың және беттег≥ тырысулық тартылулар анықталды.ќйлаудың ба€улауы,ориентаци€,ұйқысы бұзылған,Ушапалақтаушы Фтремор бар.ƒәр≥гер глютамин қышқылын тағайындады. Ѕұл препаратты тағайындаудың себеб≥?

 

 1. јЋ“, ј—“ төмендеу≥
 2. парентеральды тамақтану
 3. аммиакты залалсыздандыру
 4. ес жағдайының жоғарылауы
 5. пируваттың нейтрализаци€сы

 

! Ѕала токсикологи€ бөл≥м≥не кома жағдайында түст≥. ќл байқаусызда токсикалық зат ≥ш≥п қойған. ѕульсоксиметри€лық мониторинг нәтижес≥ бойынша јҚҚ төмендеу≥ 20-30 %, перифери€лық қан айналымының бұзылысы, пульс жи≥.  өрсетк≥штерд≥ң қайсысы баладағы қан айналымының нашарлауының көрсетк≥ш≥?

 

 1. барлық үш көрсетк≥шт≥ң б≥р≥гу≥
 2. қандағы оттег≥н≥ң дәрежес≥
 3. қан ағысқа қарсыласуы
 4. көлемд≥ қан ағу
 5. қан қысымы

 

 

!47 жастағы ер адам, ес түсс≥з жағдайда. Қызының айтуы бойынша, соңғы 2 күнде тер≥дег≥ қышынуға, бас ауруына, ест≥ң және сананың төмендеу≥не, көруд≥ң төмендеу≥не, жүрек айнуына, құсуға шағымданады. јнамнезден —Ѕ∆ 3 дәр. ауырады. ќбъективт≥: нуқас ес түсс≥з. “≥т≥ркенг≥ш.“ер≥с≥ бозгылт, құрғақ, тараған си€қты ≥здер бар. Қандай кома дамуы мүмк≥н?

 

 1. гипогликеми€лық
 2. гиперосмол€рлы
 3. кетоацедозды
 4. уреми€лық
 5. бауырлық

 

! Ѕала 4 жаста аурухананың қабылдау бөл≥м≥не кома жағдайында жетк≥з≥лген. ƒиагнозы: белг≥с≥з умен уланған. јнамнез≥ белг≥с≥з. јнасы ауруын жоққа шығарды.  линикалық көр≥н≥с≥не қарап дәр≥герлер барбитураттармен уланған деген шеш≥мге келген. Ѕұл жағдайда мүмк≥н болатын көр≥н≥с?

 

 1. бет гипереми€сы
 2. терең ұйқы
 3. қозғыштық
 4. талма
 5. ент≥гу

 

 

Ќұсқа

! √еморраги€лық инсульт кез≥ндег≥ науқастың санасы

 1. ұзақ уақытқа жоғалған
 2. қысқа уақытқа жоғалған
 3. бұлыңғыр
 4. сақталған
 5. ес≥ анық

 

! Ѕас миының вазогенд≥ ≥с≥ну≥:

 1. мидың интерстициальды кең≥ст≥г≥н≥ң ≥с≥ну≥
 2. бас ми жасушаларының ≥с≥ну≥
 3. электролитт≥ бұзылыстар
 4. метаболикалық алкалоз
 5. мидың ≥с≥ну≥

 

! Ќауқасты миға қан құйылу кез≥нде тасымалдау:

 

 1. басын және денес≥н жи≥ ауыстыру
 2. басын жоғары көтер≥п қою
 3. а€қтарын котер≥п қою
 4. басын қозғалтпау
 5. сол жақ қырында

 

! ћиға қан құйылу болған науқастың тер≥ жабындысы жи≥:

 

 1. гиперемирленген
 2. қалыпты түсте
 3. иктери€лық
 4. акроцианоз
 5. бозғылт

 

! Әдетте миға қан құйылу дамиды:

 

 1. күнд≥з белсенд≥ қызмет атқарғанда
 2. күнд≥з тынығу уақытында
 3. түнг≥ ұйқы кез≥нде
 4. кешк≥ астан кей≥н
 5. таңертең

 

! »нсультты Ќ≈ҒҰ–Ћџћ нақты анықтайды:

 1. шағымдар мен анамнез сұрастыру
 2. тропонинд≥ тест
 3. јҚҚ өлшеу
 4.  “ жасау
 5. Ё √

 

! ∆едел ми қан айналымының бұзылуының нег≥зг≥ себеб≥:

 

 1. артери€лық гипертензи€
 2. асқазанның жарасы
 3. қант диабет≥
 4. остеоатроз
 5. невроз

 

! √ематома тип≥ бойынша геморраги€лық қан құйылудың бастамасы:

 

A. барлық симптомдардың кенеттен дамуы

B. симптомдардың б≥рнеше айда дамуы

C. б≥р сағат ≥ш≥нде белг≥лерд≥ң өсу≥

D. симптомдардың жыпылықтауы

E. б≥рнеше тәул≥к ≥ш≥нде

 

!ƒиагностика инсульта Ќј»ЅќЋ≈≈ достоверна на основании результатов:

 

 1. исследовани€ неврологического статуса
 2. опроса и данных анамнеза
 3. тропонинового теста
 4. измерени€ јƒ
 5. Ё √

 

!ќсновна€ причина острого нарушени€ мозгового кровообращени€ по геморрагическому типу:

 

 1. артерио-венозные мальформации
 2. €звенна€ болезнь желудка
 3. сахарный диабет
 4. остеоатроз
 5. невроз

 

!Ќачало при геморрагическом инсульте по типу гематомы:

 

 1. быстрое по€вление всех симптомов
 2. мерцание симптомов
 3. в течении нескольких суток
 4. в течении нескольких мес€цев
 5. нарастание симптомов в течение часов

 

! ћи қан айналымының өтк≥нш≥ бұзылыстары кез≥нде симптомдардың кер≥ дамуы уақыт аралығы

 1. 1-2 апта
 2. 24 сағат
 3. 2-3 тәул≥к
 4. 3-5 тәул≥к
 5. 5-7 тәул≥к

 

! ћидың вазогенд≥ ≥с≥ну≥ байланысты:

 

 1. капилл€р өтк≥зг≥шт≥г≥н≥ң жоғарылауы
 2. бас миына токсикалық әсерд≥ң болуы
 3. зат алмасу бұзылысына
 4. жарақаттың болуы
 5. стресс әсер≥

 

! ћиға қан құйылу кез≥ндег≥ бас ауыруының сипаты:

 

 1. кенеттен
 2. тән емес
 3. үдемел≥
 4. орташа
 5. ж≥т≥

 

! Ѕалаларда ек≥нш≥л≥к Ц генерализаци€ланған эпилепси€ мынаның фонында туындайды:

 1. органикалық церебральды ақау
 2. инфекци€лық ауру
 3. бас ми жарақаты
 4. иммунодефицит
 5. аллерги€

 

! Ёпилепси€ - ауру:

 

 1. жеделдеу
 2. рецидивт≥
 3. созылмалы
 4. ерте жастағы жедел
 5. тек үлкен жастағы созылмалы

 

! ≈рте жастағы балаларда тырысу ұстамалары ________ жетк≥л≥кс≥зд≥г≥не байланысты

 1. пантотен қышқылы
 2. никотин қышқылы
 3. фолий қышқылы
 4. цианкобаламин
 5. пиридоксин

 

! —ананың қарауытқан бұзылысы нен≥ң көр≥н≥с≥ болуы мүмк≥н?

 

 1. невроз
 2. истери€лар
 3. эпилепси€
 4. шизофрени€
 5. маниакальд≥-депрессивт≥ психоз

 

! Ёпилепси€мен ауыратын науқастың тұлғалық ерекшел≥г≥не жатады

 

 1. өт≥р≥к айту
 2. жазық әз≥л үрд≥с≥
 3. ойлаудың тежелу≥

D. маниакальды синдром

 1. мұқи€т болуы және шамадан тыс тежелген

 

! јура фазалары, тонико-клоникалық тырысулар тән патологи€:

 

 1. гипергликеми€лық кома
 2. гипогликеми€лық кома
 3. эпилепси€
 4. инсульт
 5. коллапс

 

! Ѕала коматозды жағдайда. јузынан айқын миндальд≥ң и≥с≥ шығып тұрды. Қандай зат улануды шақыруы мүмк≥н?

 

 1. клофелин
 2. хлорофос
 3. цианид
 4. аконит
 5. белена

 

!11 жасар бала клиникаға вирусты гепатитпен түст≥.ќбъективт≥:тер≥ жабындылары мен шырышты қабатының субэктери€лығы.ћайда нүктел≥ бөртпелерд≥ң барлық дене бөл≥г≥нде пайда болуы,ауыздан бауырлық и≥ст≥ң шығуы байқалды.ƒәр≥гер глютамин қышқылын тағайындады.Ѕұл препаратты тағайындау себеб≥ қандай?

 

 1. пирожүз≥м қышқылын залалсыздандыру
 2. организ≥мде жиналған балды жою
 3. энергетикалық қорды толтыру
 4. аммиакты залалсыздандыру
 5. протеазды ингибирлеу

 

! Ѕала 9 жаста, гимнастика бойынша жаттығу барысында құлап, басынан жарақат алған. Ѕ≥рнеше минут өткен соң атони€лық кома дамыған. Қандай көр≥н≥с балады команың терминальд≥ сатысының болмауы үш≥н мүмк≥н болады?

 

 1. адинами€
 2. арефлекси€
 3. брадикарди€
 4. бұлшық етт≥к гипотони€
 5. өз≥нд≥к дем алудың болмауы

 

!8 жасар балада кенет әлс≥зд≥к, қатты қарнының ашу сез≥м≥, салқын терд≥ң болуы, басында д≥р≥л, тахикарди€, содан соң бала ұйқышыл болған, ес≥нен танып қалған. Ѕалада пайда болуы мүмк≥н критикалық жағдай?

 

 1. коллапс
 2. анафилактикалық шок
 3. гипогликеми€лық кома
 4. синдром талма синдромы
 5. гепаторенальд≥ жет≥спеуш≥л≥к

 

! ≈р адам 56 жаста жедел жәрдем көмег≥мен жетк≥з≥лген сәтте ес түсс≥з болған. Қызының айтуы бойынша соңғы 2 күнде тәбет≥н≥ң болмауына, бас ауруына, оң жақ қабырға доғасы аймағындағы ауру сез≥м≥не шағымданған. јнамнез≥нде бауыр циррозымен ауырады. ќбъективт≥: науқас ес түсс≥з. “≥т≥ркенг≥шт≥ккке жауаптың болмауы. —клераның сарғыштануы, петехиальд≥ қан құйылулар тер≥дег≥. “≥л≥ жабындымен жабылған. јузынан бауырлық и≥ст≥ң шығуы. Қандай кома дамуы мүмк≥н?

 

 1. кетоацидотикалық
 2. травматикалық
 3. цереброгенд≥
 4. бауырлық
 5. алкогольд≥

!62 жастағы әйел, ес түсс≥з —ћ Цпен әкел≥нд≥. ќбъективт≥: тер≥с≥ құрғақ, т≥зе және табанында гиперкератоз,тырнақтарында көлденең сызық. ћойнында операци€дан кей≥нг≥ тыртық. ƒене температурасы 35.7, јҚ - 70/40 мм. с.б.б., “ј∆- 13 рет мин. Ќауқаста қандай кома дамыған?

 

 1. гипотиреоидтық
 2. кетоацидоздық
 3. травматикалық
 4. цереброгенд≥к
 5. алкогольд≥к

 

!15 жасағы жасөсп≥р≥м кома жағдайында. јта-анасының айту бойынша 10 жылдан бер≥ 1 типт≥ қант диабет≥мен ауырады, және инсулинд≥ арнайы кесте бойынша қабылдайды.≈к≥ сағат бұрын өз≥н жақсы сез≥нген, инсулин қабылдаған, тамақтанған, осыдан кей≥н тренировкаға кеткен. Ќауқаста қандай кома дамыған?

 

 1. уреми€лық
 2. кетоацидоздық
 3. сүт-қышқылдық
 4. гиперосмол€рлық
 5. гипогликеми€лық

 

!27 жастағы ер адам кома жағдайында. 2 айдан бер≥ әлс≥зд≥кке, шөлдеуге, 8 кг дей≥н салмақ жоғалтуға шағымданды. енеттен 2 күнде хәл≥ нашарлаған. ќбъективт≥: тер≥с≥ құрғақ,бозарған,тургоры төмендеген, арефлекси€. “ынысы- уссмаул, ауыздан ацетон и≥с≥ шығады. јҚ 90/60 мм. сын.бағ,пульс≥-92, жұмсақ. ≤шт≥ пальпаци€лағанда-кебу≥,құрсақ қуысы кернелген.√ликеми€ 24,9 ммоль/л, ацетон айқын оң мәнд≥, қандағы кетон денелер≥ 12 ммоль/л. Ќауқаста қандай кома дамыған?

 

 1. гипогликеми€лық
 2. гипотиреоидты
 3. кетоацидоздық
 4. уреми€лқ
 5. бауырлық

 

!73 жастағы ер адам. Қалтасында қант диабет≥н≥ң паспорты бар,онда науқастың маннинил қабылдағаны жазылған. ќбъективт≥: температурасы 38,6 ∞ —. “ер≥с≥ және шырышты қабаты құрғақ. өз алмасының тонусы төмендеген..јҚ100/60 мм.с.б. ѕульс≥ 120 мин., аритми€лық, әлс≥з толған.∆үрек тондары тұйықталған.∆ыпылықтаушы аритми€. “ынысы беткей, 36 рет мин.Ѕауыры 5 см, тығыздығы жоғарлаған. Ѕұлшық ет тонусы төмендеген.Ѕабинский симптомы-оң.Ўүйде бұлшық еттер≥н≥ң регидт≥л≥г≥ байқалады.Қуықты катетерлегенде зәр≥ жоқ.Қандағы қант- 42 ммоль/л. Қан анализ≥нде: лейкоциты 16 х109/л.; —ќЁ 50 мм/сағ. Ќауқаста қандай кома дамыған?

 

 1. гиперосмол€рлық
 2. гипогликеми€лық
 3. лактацидеми€лық
 4. кетоацидоздық
 5. цереброгенд≥к

 

!46 жастағы ер адам ұйықтап жатыр,қорылдайды.ќны о€ту мүмк≥н емес.Қолына укол салғанда қарсыласпайды.Ќауқаста ес бұзылысының қай деңгей≥ дамыған?

 

 1. кома
 2. ашық
 3. сопор
 4. ступор
 5. сомнолентт≥к жағдай

 

!30 жастағы әйел жұмыста кенеттен ес≥н жоғалтты. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ науқастың қант диабет≥мен ауыратынын және инсулин қабылдайтынын анықтады.Ќауқаста кетоацидоздық кома дамыған.“ер≥ астына 40 ≈ƒ б≥рл≥кте қысқа әсерл≥ инсулин енг≥з≥лген,осыдан кей≥н науқас терең комада ауруханаға жетк≥з≥лд≥. ќбъективт≥: ес түсс≥з.“ер≥с≥ қалыпты түст≥. јҚ 125/80 мм.с.б.б. ѕульс≥ 96 рет мин. √ликеми€ 1,1 ммоль/л. Ќауқаста қандай кома дамыды?

 

 1. гипогликеми€лық
 2. гипергликеми€лық
 3. кетоацидоздық
 4. церебральдық
 5. уреми€лық

 

!48 жастағы ер адам.ƒене температурасының жоғарылауына,оң жақ қабырға астындағы сыздаған ауру сез≥м≥,әлс≥зд≥кке, а€қтардағы және ≥штег≥ ≥с≥ктерге,қорқыныш сез≥м≥не шағымданды. ќбъективт≥: тер≥ мен шырышты қабаттардың субиктери€лығы, бүк≥л денедег≥ дақтар, ауыздағы бауырлық и≥с. —≥ң≥рл≥к рефлекстер жоғарылаған,жоғарға ұстамаға бей≥мд≥л≥к байқалады.∆и≥ нистагмдар,а€қ-қолдың және беттег≥ тырысулық тартылулар анықталды.ќйлаудың ба€улауы,ориентаци€,ұйқысы бұзылған,Ушапалақтаушы Ф тремор бар Ќауқаста қандай кома дамыды?

 

 1. уреми€лық
 2. бауырлық
 3. кетоацидоздық
 4. гиперосмол€рлық
 5. гипогликеми€лық

 

!45 жастағы әйелге түнде жедел жәрдем шақыртылды. Ќауқас ес түсс≥з,сыртқы т≥т≥ркенд≥рг≥штерге жауап бермейд≥.“уыстарының айтуы бойынша қант диабет≥мен зардап шегед≥.“ер≥с≥ бозарған,ылғалды,қалыпты температуралы.“ынысы жи≥ және терең. јҚ 90/53 мм. с.б.б., “ј∆ 10 рет мин. Қандағы глюкоза 1,4 ммоль⁄литр. Ќауқаста қандай кома дамыды?

 

 1. бауырлық
 2. уреми€лық
 3. кетоацедоздық
 4. гиперосмол€рлық
 5. гипогликеми€лық

 

!5 жастағы балаға —ћ  шақыртылды. јта-анасының айтуы бойынша 30 мин бұрын ес≥н жоғалтқан,реакци€лары жойылған.јнамнез≥нде-¬иллебранд ауыруымен ауырады. ќбъективт≥: ес≥ сопорозды жағдайда. јуырсыну т≥т≥ркенд≥рг≥штер≥не а€ғын тартады.—ол а€қтардың күш≥ плеги€ға дей≥н төмендеген.—ол а€ғы сыртқа қарай ротаци€ланған. јнизокори€. “ер≥ жабындысы қызғылт,құрғақ бөртпелер жоқ.ћенингиальдық белг≥лер тер≥с.Өкпес≥нде везикул€рлы тыныс,сырылдар жоқ “ј∆ -22 рет мин.∆үрек тондары анық,рит≥м≥ дұрыс. јҚ - 90/60 мм.с.б.б., ∆—∆ - 102 рет мин. Ќауқаста қандай диагноз:

 

 1. менингоэнцефалит
 2. менингококкты инфекци€
 3. ми қан айналым бұзылысына өту≥
 4. жедел ми қан айналымның бұзылысы
 5. церебральдық тип бойынша нейро-циркул€торлық дистони€

 

!52 жастағы ер науқаста ошақтық терең неврологи€лық ест≥ң бұзылысы және Ѕабинский симптомы оң.Ќауқаста қандай жағдай дамыды:

 

 1. гипергликеми€
 2. бауырлық кома
 3. ишеми€лық инсульт
 4. геморраги€лық инсульт
 5. токсикалық энцефалопати€

 

!69 әйел кенеттен комаға түст≥. “уыстарының айтуы бойынша б≥р күн бұрын артери€лық қан қысымы және шүйде бұлшық еттер≥н≥ң регидт≥л≥г≥ жоғарылаған.—әйкес келет≥н диагнозды анықтаңыз:

 

 1. ишеми€лық инсульт
 2. бас миының абцесс≥
 3. гипогликеми€лық кома
 4. жедел б≥р≥нш≥л≥к миненгит
 5. субарахноидальды қан құйылу

 

!74 жастағы ер адам.Ѕасының ауыруына,сол қолының ұюына және әлс≥зд≥г≥не,сөздер≥н≥ң анық емест≥г≥не шағымданды.“аң ертеңмен басталған. ќбъективт≥: жағдайы орташа ауырлықта. —ол жақтан мұрын ер≥н қатпары тег≥стелген, парус симптомы, т≥лд≥ң оңға қисаюы анықталды. —ойлеу≥ түс≥н≥кс≥з.јйқын сол жақтық гемипарез. ÷итиколин инфузи€ енг≥згеннен кей≥н науқастың жағдайы жақсарған,сол жақ мұрын ер≥н қатпары тег≥стелген,гемипарез жойлған,сөйлеу≥ анық бола бастаған,науқастың жалпы жағдай жақсарған.Қай қорытынды диагноз сәйкес келед≥?

 

 1. бас ми қан айналымының бұзылысына өту≥
 2. жедел бас ми қан айналымының бұзылысы
 3. субарахноидальды қан құйылу
 4. гипертензивт≥к энцефалопати€
 5. дементт≥к синдром

 

!73 жастағы ер адам,аурудың 3 күн≥ оң жақ а€қ-қолда әлс≥зд≥к,сөйлеуд≥ң бұзылысы,қысқа уақыттық ест≥ң бұзылысы болды. јнамнез≥нде: көп уақттан бер≥ ∆»ј ауырады, қарынша үст≥л≥к жыпылқтаушы аритми€,тұрақты формасы,артери€лдық гипертензи€мен ауырады,тұрақты түрде ем қабылдамаған. ќбъективт≥: ес≥ бұзылған, сөйлеу≥ түс≥н≥кс≥з,оң жақ саны сыртқа қарай ротаци€ланған. јҚ - 170/90 мм. сын. бағ., “ј∆ - 64 рет мин. “өмендег≥ көрсет≥лген қай диагноз сәйкес келед≥?

 

 1. транзиторлы-ишеми€лық атака
 2. бас ми қан айналымының бұзылысына өту≥
 3. жедел жұлындық қан айналысының бұзылысы
 4. ишеми€лық тип бойынша бас ми қан айналысының бұзылысы
 5. геммораги€лық тип бойынша бас ми қан айналысының бұзылысы

 

!65 жастағы ер адам.—ћ  дәр≥гер≥н≥ң айтуы бойынша науқастың жағдайы 3 сағат бұрын нашарлаған,ол кезде жүк тасушы болып жұмыс жасап жатқанда кенеттен қатты бас ауырып,ес≥н жоғалтқан,қысқа уақыттық тырысу, көгеру,ер≥кс≥з дәрет ж≥беру болған.∆олдастары б≥рден —ћ  шақыртқан. ≈с≥ сопорозды жағдайда, шүйде бұлшық еттер≥н≥ң ригидт≥л≥г≥ жоғарылап Ѕрудзинский,  ерниг симптомдары оң болған. јйқын парез бен паралич жоқ.∆үрек тондары анық,ритм≥ дұрыс.јҚ - 160/110 мм.сын бағ. “ј∆ - 54 рет мин. “өмендег≥ көрсет≥лген қай диагноз сәйкес келед≥?

 

 1. жедел ≥р≥ңд≥ менингит
 2. субарахноидальды қан құйылу
 3. жедел гипертензивт≥ энцефалопати€
 4. эпилепси€ тырысу синдромымен б≥рге
 5. жедел ми қан айналымының бұзылысы

 

!78 жастағы әйел —ћ  шақыртқан.Ўағымдары-айқын бастың ауруы,бас айналу,сол қолдағы әлс≥зд≥к,жүрек айну,јҚ тұрақты емес,190/100 мм.сын.бағ. ќбъективт≥: ес≥ анық,қалпы активт≥.—ол қолының күш≥ айқын төмендеген. ∆үрек тондары тұйықталған,ритм≥ дұрыс,аортада 2 тонның акцент≥. јҚ- 190/100 мм.сын.бағ, “ј∆ - 62 рет мин. Ќауқаста ишеми€лық инсультт≥ң қай тип≥ дамды:

 

 1. аралас
 2. лакунарлы
 3. гемореологи€лық
 4. гемодинамикалық
 5. кардиоэмболикалық

 

!Әйел 72 жаста. Ѕасының ауруына, бас айналуына, құлақтағы шуылға, жүрек айнуына, құсуына, әлс≥зд≥кке, көз≥н≥ң қарауытуына шағымданады. јуырғанына 2-ш≥ күн болған, қан қысымы 190/100 мм.с.б дей≥н көтер≥л≥п, жағдайы нашарлаған. ќбъективт≥: айқын жалпымилық симптоматика. ≈с≥ анық, тежелген, сұрақтарға ер≥кс≥з жауап беред≥, активт≥. “ер≥ жабындысы таза, құрғақ, бет≥ пастозды. ∆үрек үн≥ тұйықталған, ритмд≥, аортада 2 тон акцент≥. јҚҚ - 190/100 мм с.б., ∆—∆ - 58 минутына. ћүмк≥н болатын асқыну:

 

 1. геморраги€лық инсульт
 2. транзиторлы ишеми€лық атака
 3. ми қан айналымының ж≥т≥ бұзылысы
 4. ж≥т≥ гипертензи€лық энцефалопати€
 5. дислокационды синдроммен бас миының ≥с≥ну≥

 

!84 жастағы жағдайы 1,5 сағат бұрын нашарлаған әйелге —ћ  келд≥.Қызының айтуы бойынша таң ертен сағат 05.00-те жағдайы нашарлаған,дәретханада ес≥н жоғалтқан,құлаған,тұра алмаған. ќбъективт≥: ес≥ бұзылған,қалпы пассивт≥.—өйлеу≥ бұзылған,сол жақ а€қ қолының күш≥ плеги€ға дей≥н төмендеген.—ол жақтан Ѕабинский симптомы оң.—өйлеу≥ бұзылған,қалпы пассивт≥.—өйлеу≥ бұзылған,сол жақ а€қ қолының күш≥ плеги€ға дей≥н төмендеген.—ол жақтан Ѕабинский симптомы оң.ћенигиальдық белг≥лер тер≥с.“ер≥с≥ таза,құрғақ.∆үрек тондары тұйықталған,рит≥м≥ дұрыс емес,тахиаритми€. јҚ - 180/110 мм. с.б., “ј∆ 88-100 рет мин. Ё √ Ц жедел коронарлық бұзылусыз. Қандағы қант - 6,8 ммоль/л. —≥зд≥ң болжама диагнозыңыз.

 

 1. ишеми€лық инсульт
 2. геморраги€лық инсульт
 3. транзиторлы-ишеми€лық атака
 4. субарахноидальды қан құйылу
 5. жедел гипертензивт≥ энцефалопати€

 

!4 жастағы бала.2сағат бұрын жағдайы нашарлаған.Ѕала әлс≥з,сөйлеу≥ бұзылған,өзд≥г≥нен тұра алмаған.јнамнез≥нде бала жақында стационарда: жедел миелобласттық лейкоз диагнозымен емдел≥п шыққан. ќбъективт≥: ес≥ сопорозды жағдайда,пассивт≥ қалыпта. —ө таза,бозарған,құрғақ.Өкпеде везикул€рлы тыныс,сырылдар жоқ.“ј∆-24 рет мин.∆үрек тондары анық,рит≥м≥ анық,шулар жоқ.∆—∆ -74 рет.—≥зд≥ң болжама диагнозыңыз?

 

 1. жедел эпидуральдық гематома
 2. жедел ми қан айналымның бұзылысы
 3. созылмалыми қан айналымның бұзылысы
 4. жедел вертебробазилл€рлы жетк≥л≥кс≥зд≥к
 5. гипертони€лық тип бойынша нейроциркул€торлық дистони€

 

!78 жастағы әйел,қызының айтуы бойнша науқастың жағдайы 2 сағат бұрын ыстық ваннадан шыққан соң айқын әлс≥зд≥ктеп,ент≥гуден,бас ауырудан,ес≥н жоғалтып,—ћ  шақыртқан. јнамнез≥нде: ∆»ј және ј√-мен ұзақ жылдардан бер≥ ауырады. ќбъективт≥: ес≥ сопорозды, қалпы пассивт≥. ќң жақтан мұрын ер≥н қатпары жайылған. —өйлемейд≥. —ол а€ғы сыртқа қарай ротаци€ланған.“ер≥с≥ таза,құрғақ.“ј∆ -19 рет мин.∆үрек тондары тұйықталған,рит≥м≥ дұрыс емес. јҚ - 180/110 мм. с.б., “ј∆- 84-104 рет мин. Қандағы қант деңгей≥ - 8,2 ммоль/л.—≥зд≥ң болжама диагнозыңыз қандай?

 

 1. субарахноидальды қан құйлу
 2. жедел субдуральды гематома
 3. жедел гипертензивт≥ энцефалопати€
 4. жедел ми қан айналымның бұзылысы
 5. жедел ми қан айналымның бұзылысына өту≥

 

! Ѕала 5 жаста. јнасының айтуы бойынша 2 сағат ≥ш≥нде жағдайы нашарлап, ж≥герс≥з болып,сөйлей алмай, отнынан тура алмай қалған. јнамнез≥нде аураханада жедел миелобластты лейкоз диагнозымен емделген. ќбъективт≥: санасы сопорозды, пассивт≥ қалыпта. —ол жақ а€қ-қол бұлшықет күш≥ плеги€ға дей≥н азайған. ћенингеальд≥ симптомдар жоқ. “ер≥с≥ таза,бозғылт түст≥, құрғақ. Өкпес≥нде везикул€рлы тыныс, сырылдар жоқ. “ј∆- 28 в 1 мин. ∆үрек тондары анық, дұрыс ритмд≥, шуыл жоқ. ∆үрек соғу жи≥л≥г≥ 100 минутына. “өмендег≥ болжамалы диагноздардың қайсысы Ќ≈ҒҰ–Ћџћ ықтимал?

 

 1. жедел эпидуральдық гематома
 2. созылмалы ми тамырлық жетк≥л≥кс≥зд≥к
 3. ми қан айналымының жедел бұзылысы
 4. жедел вертебро-базил€рлы жетк≥л≥кс≥зд≥к
 5. гипертони€лық түр≥ндеғ≥ нейро-циркул€торлық дистони€

 

! Әйел адам 68 жаста јртериалды гипертензи€ 2 ст, Қ‘ 3, кризд≥ ағым диагнозымен. ј€қ асты сол а€қ-қолының әлс≥зд≥г≥н, сөйлеуд≥ң қиындауын сез≥нд≥. ќбъективт≥: жең≥л есеңг≥реген, сөйлеу≥ анық емес, дизартри€.  омандаларды түс≥нед≥, атқарады. —ол а€қ Ц қол бұлшық ет≥н≥ң күш≥ төмендеген, тонусы төмендеген. Ѕабинский симптомы сол жақтан оң. “ер≥ жабындысы таза, құрғақ. ∆үрек үн≥ тұйықталған, ритмд≥, аортада 2 тон акцент≥. ≤ш≥ жұмсақ, ауыру сез≥мс≥з. Ѕауыры қабырға доғасы бойымен. ≤с≥к жоқ. “өмендег≥ болжамалы диагноздардың қайсысы Ќ≈ҒҰ–Ћџћ ықтимал?

 

 1. жедел гипертензи€лық энцефалопати€
 2. ми қан айналымының жедел бұзылысы
 3. жедел вертебро-базил€рлы жетк≥л≥кс≥зд≥к
 4. ми қан айналымының өтк≥нш≥ бұзылысы
 5. ми қан айналымының созылмалы бұзылысы

 

! Әйел 73 жаста. јуырғанына 1 сағат болған. —өйлеуд≥ң бұзылысына, оң а€қ-қолының әлс≥зд≥г≥не, бас ауыруына, жүрек айнуына, көп ретт≥к құсуға, қан қысымының көтер≥лу≥не шағымданады. ќбъективт≥: ес≥ жең≥л есеңг≥реген, пассивт≥. ќң а€қ-қол бұлшық ет≥н≥ң күш≥ мен тонусы төмендеген. “ер≥ жабындысы таза, құрғақ. Өкпеде везикул€рлы тыныс, сырыл жоқ. “ј∆ - 17 минутына. ∆үрек үн≥ тұйықталған, ритмд≥. јҚҚ - 140/70 мм с.б., ∆—∆ - 94 минутына. “өмендег≥ болжамалы диагноздардың қайсысы Ќ≈ҒҰ–Ћџћ ықтимал?

 

 1. нейро-циркул€торлы дистони€
 2. дисциркул€торлы энцефалопати€
 3. жедел гипертензивт≥ энцефалопати€
 4. бас ми қан тамырының атеросклерозы
 5. ми қан айналымының жедел бұзылысы

 

! Әйел 83 жаста. јуырғанына 3 сағат болған. —өйлеуд≥ң бұзылысына, оң а€қ-қолындағы әлс≥зд≥кке, бас ауыруына, жүрек айнуына, құсуына, қан қысымының көтер≥лу≥не шағымданады. ќбъективт≥: ес≥ жең≥л есеңг≥реген, пассивт≥. ќң а€қ-қолының күш≥ мен тонусы әлс≥реген. ∆үрек үн≥ тұйықталған, ритмд≥. јҚҚ - 140/70 мм с.б., ∆—∆ - 94 минутына. ≈к≥ сағат емнен кей≥н динамикада жақсарды: а€қ-қолындағы әлс≥зд≥к жоғалды, анық сөйлей бастады, жалпы жағдайы жақсарды. “өмендег≥ болжамалы диагноздардың қайсысы Ќ≈ҒҰ–Ћџћ ықтимал?

 

 1. нейро-циркул€торлық дистони€
 2. дисциркул€торлық энцефалопати€
 3. жедел гипертензи€лық энцефалопати€
 4. бас ми қан тамырының атеросклерозы
 5. ми қан айналымының өтк≥нш≥ бұзылысы

 

! Әйел 78 жаста, туысқандарының айтуы бойынша 1 сағат бұрын таңғы ас кез≥нде а€қ асты сол қырына жатып, сөйлей алмай, сұрақтарға жауап бере алмай қалды. —ол а€қ-қолының қимылдамайтынын, оң жақ мұрын-ер≥н үшбұрышының тег≥стелген≥н көр≥п, ∆ћ∆ шақырған. Ѕ≥рақ бригада келгенге дей≥н науқастың жағдайы б≥ршама жақсарды. ≈с≥ анық, активт≥. ѕарез және салдану белг≥лер≥ жоқ. —өйлеу≥ анық, дұрыс —ұрақтарға дұрыс жауап беред≥, командаларды атқарады. ∆үрек үн≥ тұйықталған, ритмд≥. јҚҚ - 150/80 мм. с.б., ∆—∆ - 60 минутына. “өмендег≥ болжамалы диагноздардың қайсысы Ќ≈ҒҰ–Ћџћ ықтимал?

 

 1. геморраги€лық инсульт
 2. транзиторлы ишеми€лық атака
 3. жедел гипертензи€лық энцефалопати€
 4. ми қан айналымының жедел бұзылысы
 5. дислокационды синдроммен бас миының ≥с≥ну≥

 

! Әйел 38 жаста, ауырғанына 3 сағат болған. —өйлеуд≥ң бұзылысына, оң а€қ-қолының әлс≥реу≥не, бас ауыруына, жүрек айнуына, құсуға, қан қысымының көтер≥лу≥не шағымданады. јнамнез≥нде: ұзақ уақыт гормональды контрацептивтер қолданған. ќбъективт≥: ес≥ жең≥л есеңг≥реу, пассивт≥. ќң жақ а€қ-қол бұлшық ет≥н≥ң күш≥ мен тонусы әлс≥реген. “ер≥ жабындысы таза, құрғақ. Өкпеде везикул€рлы тыныс, сырыл жоқ. “ј∆ - 17 минутына. ∆үрек үн≥ ашық, ритмд≥, тахикарди€. јҚҚ - 140/70 мм. с.б., ∆—∆ - 94 минутына. Ќ≈ҒҰ–Ћџћ ықтимал диагноз:

 

 1. нейро-циркул€торлық дистони€
 2. дисциркул€торлық энцефалопати€
 3. жедел гипертензивт≥к энцефалопати€
 4. бас ми қан тамырының атеросклерозы
 5. ми қан айналымының жедел бұзылысы

 

є 1-нұсқа   2-нұсқа  
  D A
  D A
  E D
  C A
  D A
  B D
  D A
  A A
  A A
  D A
  A A
  E B
  B A
  C A
  D A
  A C
  B E
  E C
  B E
  C C
  B C
  B D
  C C
  E C
  A D
  B A
  B E
  A C
  E A
  E A
  C A
  B B
  A E
  E D
  A D
  A E
  D A
  A D
  A B
  E B
  C D
  C A
  C B
  E D
  C C
  E B
  C E
  D E
  D B
  B E
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 792 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

1959 - | 1833 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.247 с.