Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–ысу синдромы, балалардағы ерекшел≥ктер≥. ∆≥т≥ психоздар. Ёпилепси€. Ёпилептикалық статус.
#1*!Ќауқас 13 жаста. Қарап тексеру: есс≥з, бүк≥л денес≥нде клонико-тоникалық тырысу. “ер≥с≥ цианозды, құрғақ, бөртпелер мен зақымданулар байқалмайды. јузынан қызғылт түст≥ көб≥к бөл≥нген. ≈р≥кс≥з зәр бөлген. јнасының айтуы бойынша, жағдайының нашарлауы 20 минут бұрын, мектептен келген соң басталған. ћектептен келген соң басының ауырғанын айтып, кенет ес≥н жоғалтқан. “ырысу пайда болғанда ғана анасы ∆∆ бригадасын шақырған. јнамнез≥: 3 жыл бұрын ауыр бас ми жарақатын алған. Ѕолжам диагноз?

 

ј.∆–¬»

¬.эпилепси€

—.жедел менингит

ƒ.менингоэнцефалит

≈.постравматикалық энцефалопати€

 

#2*!≈р адам 25 жаста. —оңғы 1 айдан бер≥ жұмысқа деген қызығушылығы жоғалған, айналасындағылар мен өз≥н≥ң сырт келбет≥не, гигиеналық процедураларға көң≥л аудармайтын болған. —оңғы 2 күннен бер≥ дыбыстық, комментари€лық типт≥ вербальд≥ галлюцинаци€лар мен өзгепланеталық адаммен байланыс туралы сандырақ ой пайда болған. —одан бер≥ агрессивт≥, т≥т≥ркенг≥ш бола бастаған. Ѕұрын бұндай жағдай байқалмаған. јнамнез≥: ағасы психикалық аурумен ауырады. Ѕолжама диагноз?

 

ј.жедел шизофрени€ның алғашқы көр≥н≥с≥

¬.маниакальд≥-депрессивт≥ синдром

—.реактивт≥ психоз

ƒ.истери€

≈.невроз

#3*!ќрта жастағы әйел адам а€қ астынан ес≥нен танды, ес≥н жоғалтты және құлады. Ѕ≥рнеше уақыттан соң клоникалық және тоникалық тырысулар дамыды. Ќауқас қанша уақыттан кей≥н ес≥н б≥лгенде синкопальд≥ жағдай деп айтамыз?

 

ј.3-5 секунд

¬.7-10 секунд

—.12-15 секунд

ƒ.1 сағаттан жоғары

≈.15-20 секундтан көп

 

 

#4*!17 жасар ж≥г≥тте тырысулық ұстамалар пайда болды. Ұстамалар б≥р≥нен кей≥н б≥р≥н жалғасты. Ұстамалар арасындағы үз≥л≥сте науқас ес≥н жимады. ќсы жағдайда седуксен енг≥зуге Ќ≈ҒҰ–Ћџћ мүмк≥н нег≥здеме?

 

ј.б≥рмезетт≥к енг≥згеннен кей≥н 24 сағатта ұстамалар басылады

¬. көктамырға енг≥згенде тез әсер етед≥

—.бауыр функци€сына әсер етпейд≥

ƒ.гипотензивт≥ әрекет көрсетпейд≥

≈.тыныс алуға кедерг≥ жасамайды

 

#5*!2 жастағы балаға —ћ  шақырту. јнасның айтунша,ауырғанына 2 күн,дене температурасы көтер≥лген,мұрнынан су аққан,өн≥мс≥з жөтел,мазасыздану,тәбет≥ төмендеген.Өзд≥г≥нше ибуфен,парацетамол,имупрет қабылдаған.Ѕүг≥н қайта дене температурасы 39,7 — жоғарылаған.Ѕала кенеттен ес≥н жоғалтқан,бүтк≥л денес≥нде тырысулар байқалған және өзд≥г≥нен баслған.јнасы —ћ  шақырған.ƒәр≥гер келген соң науқасқа ∆–¬» деген диагноз қойды.Ќауқасқа толық сипаттама беру үш≥н диагнозға шығару Ќ≈ҒҰ–Ћџћ керег≥:

 

ј.тиктер, спазмофили€

¬.жедел ≥р≥ңд≥ менингит

—.фебрильд≥ тырысулар

ƒ.энцефалит, энцефаломиелит

≈.эпилепси€, аз уақыттық естен тану

 

#6*!17 жасар жас балада тырысулық ұстама дамыды.Ұстамалар б≥р≥н≥ң артынан б≥р≥ қайталанды.Ұстамалар арасында науқас ес≥н жимады. ѕсихикалық бұзылулардың Ќ≈ҒҰ–Ћџћ тән≥:

 

ј.ест≥ң бұзылу синдромы

¬.эпилептикалық статус

—.эпилептикалық ұстама

ƒ.ұстамалардың жи≥леу≥

≈.коматозды жағдай

 

#7*! енеттен адам бет≥мен жерге құлап,ұзақтығы 3-5 минутқа созылатын,басында тоникалық,артынан тоникалық тырысулар пайда болып,науқас ұйқыға кетт≥.Ѕ≥рнеше уақыттан кей≥н о€нып,жан Цжағна қарады.ѕсихикалық бұзылыстың тән түр≥:

 

ј.аз ұстама

¬.абортивт≥к ұстама

—.джексондық ұстама

ƒ.истерикалық ұстама

≈.үлкен эпилептикалық ұстама

 

#8*!40 жастағы ер адам 10 үлкен эпилепси€ ұстамаларамен бақыланады, ұстамалар арасындағы үз≥л≥сте науқас ес≥н жимайды. Ѕер≥лген дәр≥л≥к препараттардың ≥ш≥нде қайсысы Ќ≈ҒҰ–Ћџћ ти≥мд≥?

 

ј.натрий оксибутираты

¬.диазепам

—.эуфиллин

ƒ.кофеин

≈.лазикс

 

#9*!30 жастағы ер адам,ауыр психикалық ауырумен зардап шегед≥,агрессивт≥ ≥с-әрекетт≥ жедел медициналық бригадаға көрсетт≥.Ќауқасты жүрг≥зуде Ќ≈ҒҰ–Ћџћ дұрыс тактиканы таңдаңыз?

 

ј.психиатри€лық бригаданы шақырту және науқасты оған тапсыру

¬.науқасты тыныштандыру,және жанында бөлу

—.науқасты өз≥ госпитализаци€лауға тырысу

ƒ.нейролептик енг≥зу

≈.ештеңе жасамау

 

#10*!∆едел медициналық дәр≥гер≥ 25 жастағы ер адамда ауыр психикалық жағдайда екен≥н анықтады. Ќауқасты жүрг≥зуде Ќ≈ҒҰ–Ћџћ дұрыс тактиканы таңдаңыз?

 

ј.госпитализаци€

¬.подстанци€ диспетчер≥не хабарлау

—.госпитализаци€ бөл≥м≥не орын дайындау

ƒ.оперативт≥ бөл≥мдег≥ аға дәр≥герге хабарлау

≈.жерг≥л≥кт≥ мекен жайы бойынша психоневрологи€лық диспансерге хабарлау

 

#11*!25 жасар ер адамда б≥р айға жақын уақытта жұмысқа деген қаб≥лет≥н≥ң, көпш≥л≥к ортаға, жеке басына деген қызығушылығының жоғалуы байқалады. ≈к≥ күннен бастап сын айтатын есту және вербальды галлюцинаци€лар және өзгеғаламшарлықтармен байланысатын сандырақ ойлар пайда болған. Қозғыш болып кеткен. јнамнез:ағасы психологи€лық аурумен ауырады. Ќ≈ҒҰ–Ћџћ дұрыс жүрг≥зу тактикасы?

 

ј.науқасты арнайыланған стационарға госпитализаци€лау

¬.психиатрға қаралуына ұсыныс бер≥п науқасты үй≥нде қалдыру

—.психиатри€лық бригаданы шақырып және оны күт≥п науқасты тапсыру

ƒ.туысқандарына арнайыланған психиатри€лық бригаданы шақыруына ұсыныс беру

≈.психиатри€лық бригаданы шақырып, науқасты туысқандарына қарауға тапсырып кету

 

#12*!25 жасар ер адамда жұмысқа деген қаб≥лет≥н≥ң, көпш≥л≥к ортаға, жеке басына деген қызығушылығының жоғалуы байқалады. ≈к≥ күннен бастап сын айтатын есту және вербальды галлюцинаци€лар және өзгеғаламшарлықтармен байланысатын сандырақ ойлар пайда болған. Қозғыш болып кеткен. ќсы жағдай жи≥ қайталанады. Ќ≈ҒҰ–Ћџћ дұрыс жүрг≥зу тактикасы?

 

ј.психофармакотерапевтикалық

¬.электротырысулық терапи€

—.рефлекторлы терапи€

ƒ.психотерапевтикалық

≈.инсулинотерапи€

 

 

#13*!Ёѕ»Ћ≈ѕ—»яЌџҢ ҮЋ ≈Ќ “џ–џ—”ЋџҚ Ұ—“јћј—ЌџҢ ≈ћ≤Ќƒ≈ ҚќЋƒјЌјƒџ

 

ј.фенобарбитал

¬.амитриптилин

—.галоперидол

ƒ.цитиколин

≈.пирацетам

F.седуксен

 

#14*!Ёѕ»Ћ≈ѕ“» јЋџҚ —“ј“”—“џ Ѕј—” ҮЎ≤Ќ ҚќЋƒјЌјƒџ

 

ј.мажептил

¬.сертралин

—.седуксен

ƒ.милдронат

≈.фуросемид

F.амитриптилин

 

#15*!10 жасар бала. ∆едел жәрдем қарау барысында ≥ш≥н≥ң ауырғанына, жүрек айну мен құсуға шағымданады. јнамнез≥нде Ц аппендэктами€. ќбъективт≥ қарағанда: пульс Ц минутына 98 рет. ≤ш≥ аздап кепкен, төмендеген ≥шек аймағында жұмсақ-эластикалық формасы овальд≥ ≥с≥к тәр≥зд≥ құрылым пальпаци€ланады. ѕеристальтикасы күшейген. “≥к ≥шектен қанды бөл≥нд≥лер.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

ј.инвагинаци€ның илеоцекальд≥ формасы

¬.төменг≥ тоқ ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥

—.сигмовидт≥ ≥шект≥ң оралуы

ƒ.копростаз

≈.≥с≥к

 

 

∆ауап эталондары

 

                             
¬   ј ¬ ¬ ¬ ј ƒ ј ј,F —,≈ A,ƒ
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 698 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2040 - | 1923 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.