Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈ресектер мен балалардағы жедел зәр тоқтау.
 

 1. Қуықасты без≥н≥ң аденомасы əсер≥нен дамыған жеделзəрд≥ң тоқтауындағы ауруханаға дей≥нг≥ көмек:

 1. тазалау клизамасы
 2. зəр айдайтын препараттар
 3. жансыздандырғыштар
 4. мұзбен пузырь
 5. катетеризаци€

 

 1. ∆едел зəрд≥ң тоқтауындағы ауруханаға дей≥нг≥ көмек құрамына к≥ред≥:

 

 1. тұрақты қуық қапшығының жыланкөз≥н салу
 2. наркотикалық анальгетиктер қолданур
 3. бел аймағына жылы грелка қою
 4. зəрайдағышзаттарды қолдану
 5. қуық қапшығын катетеризаци€

 

 1. Ќесепағарды катетеризаци€лау немен шақырылған жедел зəрд≥ң тоқтауында қарсы көрсет≥лед≥:

 

 1. қуық қапшығының ≥с≥г≥мен
 2. қуық қапшығының тасымен
 3. несепағардың жыртылуымен
 4. несепағардың тасымен
 5. фимозбен

 

 1. »шури€ - бұл:

 

 1. қуық қапшығы жиырылғанда зəрд≥ң бөл≥ну≥
 2. қуық қапшығында зəрд≥ң болмауы
 3. зəр щығарлудың толығымен тоқтауы
 4. зəр шығарудың қиындауы
 5. зəр шығаруда ауру сез≥м≥

 

 1. –ефлекторлы түрде жедел зәр тоқтағанда ең ти≥мд≥ препарат:

 

 1. ÷ефтриаксон
 2. ”ротропин
 3. ‘урадонин
 4.  анефрон
 5. ”ролесан

 

 1. Ұл бала 3 жаста, мамасының айтуы бойынша қасаға аймағындағы қатты ауырсыну сез≥м≥не шағымданады. јурудың ұзақтығы 3 сағаттан бер≥. Қарап тексергенде: қасаға үст≥нен шартəр≥зд≥ томпайған, пальпаторлы консистенци€сы тығыз-эсластикалық, ауру сез≥м≥мен.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы —Ə… ≈— келед≥:

 

 1. жарық қысылуы
 2. жедел аппендицит
 3. зәрд≥ң жедел тоқтауы
 4. жедел бүйрек шаншуы
 5. зәр қапшығы жарақаты

 

 1. ≈р адам 34 жаста. 12 сағат бойы өз ерк≥мен зəршығара алмауына, айқын ауру сез≥мд≥ зəр шығаруға шақыруларға, шап жəне қасаға үст≥ндег≥ шыдамсыз ауру сез≥м≥не шағымданады. Ѕұдан бұрын зəршығарудың бұзылысы байқалмаған. 3 жылдан бер≥ зəр-тас ауруымен ауырады, периодты тастар 0,5 см-ге дей≥н жылжиды. ѕеркуторлы қуық қапшығы қасаға симфиз≥нен 8 см жоғары.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы —Ə… ≈— келед≥:

 

 1. қуық асты без≥н≥ң қатерс≥з ≥с≥г≥
 2. зәр қапшығының ≥с≥г≥
 3. зәр ағарда тас
 4. жедел простатит
 5. несепағарда тас

 

 1. ∆ас ж≥г≥т 20 жаста. Өз ерк≥мен зəршыңара алмауына жағымданады, зəршығаруға шақырулар бар. јнамнез≥нде Цфутбол ойнау барысында а€қпен шабына соққы алған. ќбъективт≥: қасаға симфиз≥ үст≥нен томпаю анықталған, оған перкусси€ жасағанада тұйық дыбыс ест≥лед≥. Ўапта гематома байқалады. Ќесепағардан қан бөл≥нед≥.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы —Ə… ≈— келед≥:

 

 1. парапроктит
 2. бұйрек жыртылуы
 3. несеп жолының жыртылуы
 4. қуықасты без≥н≥ң зақымдалуы
 5. зәр қапшығының жыртылуы

 

 1. ∆ас бала, 20 жаста, жыныс мүшес≥ аймағында қатты ауру сез≥м≥не шағымданады. Ўағымның пайда болғанына б≥р сағат болған. Қарап тексергенде: жыныс мүшемс≥н≥ң басы ≥с≥нген, көкш≥л түст≥, күпек жыныс мүшес≥н≥ң басына қарай жылжымайды.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы —Ə… ≈— келед≥:

 

 1. фимоз
 2. баланит
 3. парафимоз
 4. баланопостит
 5. жыныс мүшес≥ жүген≥н≥ң жыртылуы

 

 1. Əйел адам, 47 жаста, сол бүй≥р≥ндег≥ кенеттен пайда болатын толғақтəр≥зд≥ ≥штен төмен жайылатын, сыртқы жыныс мүшелер≥не берет≥н ауру сез≥м≥не, лоқсуға, құсуға, зəршығарудың жи≥лену≥не шағымданады. Ќауқас қалпын тоқтаусыз өзгеред≥,жең≥лдеу алып келмейд≥. јнамнез≥нен Ц ұстама алғаш пайда болған. ќбъективт≥: жалпы жағдайы орташа ауырлықта. “ер≥ жабындылары жəне көр≥нет≥н к≥легей қабаттары қалыпты түсте. јҚ 110/70 мм с.б., пульс 98 рет минутына. ≤ш≥ сəл үрленген, солқабырғаастының пальпаци€сы ауру сез≥м≥мен. Ұрғылау симптомы сол жақ бүйрек аймағында оң.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы —Ə… ≈— келед≥:

 

 

 1. жедел аднексит
 2. бүйрек шаншуы
 3. жедел панкреатит
 4. жедел пиелонефрит
 5. жедел ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥

 

 1. ∆ас қыз, 17 жаста, жи≥, ауру сез≥м≥мен аз-аздапзəршығаруға шағымданады, ауру сез≥м≥ қасағаүст≥ аймағында. јнамнез≥нен Ц жоғарыда айтылған шағымдар суықтаған соң пайда болған. ќбъективт≥: жалпы жағдайы салыстырмалы қанағаттанарлық. “ер≥ жабындылары жəне көр≥нет≥н шырышты қабаттары қалыпты түсте. ƒене “ 36,6 —. Өкпеде везикул€рлы тыныс, сырылдар жоқ. ∆үрек тондары анық, ырғақты, јҚ 110/70 мм с. б. ≤ш≥ жұмсақ, қасағаүст≥ аймағы пальпаци€да ауру сез≥м≥ бар. «əршығару аз-аздан, ауру сез≥м≥мен.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы —Ə… ≈— келед≥:

 

 1. жедел цистит
 2. жедел аднексит
 3. жедел аппендицит
 4. зәр қапшығының туберкулез≥
 5. зәр қапшығының шистосомозы (гельмент)

 

 1. ≈р адам, 35 жаста, сол жақ бел аймағында өтк≥р ауру сез≥м≥. ќбъективт≥: науқас қозғыш, орнында отыра алмайды, сол бүй≥р≥н қолымен ұстап тұр. “ер≥ жамылғылары жəне көр≥нет≥н шырышты қабаттары бозғылт түст≥. Өкпеде везикул€рлы тыныс, сырылдар жоқ. ∆үрек тондары анық, ырғақты. јҚ 100/70 мм с.б. ≤ш≥ жиырылған, пальпаци€ қиындаған.

Үлкен дəрет≥ түз≥л≥ст≥. «əршығару үш сағат бұрын болған. «əр ашық түст≥.

—Ə… ≈— келет≥н диагноз:

 

 1. жедел пиелонефрит
 2. жедел аппендицит
 3. жедел холецистит
 4. жедел панкреатит
 5. бүйрек шаншуы

 

 1. Ұл балада 6 жастағы зəршығарудың қиындауына шағымданады. Қарап тексергенде жыныс мүшес≥н≥ң басы ашылмайды, несепағардың сыртқы тет≥г≥ анықталмайды. «əр шығарғанда зəр ағыны жең≥шке, күпект≥ң созылуы байқалады.

—Ə… ≈— келет≥н диагноз:

 

 1. фимоз
 2. уретрит
 3. гипоспади€
 4. баланопастит
 5. несепағар стриктурасы

 

 1. Əйел, 22 жаста, жүкт≥л≥кт≥ң 24-аптасы, оң бел аймағындағы сыздап ауруына, б≥р рет қалтырау, дене температурасы 39 — көтер≥лу≥не шағымданады. јнамнез≥нде Ц созылмалы тонзиллит. Қарап тексергенде: мәжбүрл≥ қалып Ц сол бүй≥р≥нде, оң бел аймағын пальпаци€лағанда ауру сез≥м≥, құрсақтың т≥т≥ркену симптомы тер≥с.

—Ə… ≈— келет≥н диагноз:

 

 1. киста а€ғының бұралуы
 2. жедел панкреатит
 3. жедел холецистит
 4. жедел аппендицит
 5. жедел пиелонефрит

 

 1. ≈р адам 34 жаста, бел аймағының ек≥ жағынан ауру сез≥м≥не, 8 сағат бойы зəр шығарылуының болмауына шағымданады. јнамнез≥нде- зəр-тас ауруы, ек≥ жақ бүйрек тастары 0,5 Ц 0,6 см.

—Ə… ≈— келет≥н диагноз:

 

 1. жедел ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 2. жедел зəршығарудың тоқтауы
 3. жедел пиелонефрит
 4. жедел панкреатит
 5. бүйрек шаншуы

 

є ≈ресектер мен балалардағы жедел зәр тоқтау.
  E
  E
  C
  C
  B
  C
  E
  C
  C
  B
  A
  E
  A
  E
  E

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2109 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2142 - | 2001 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.