Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕассүйек- ми жарақаты.
 

1. Ќауқастың артық белсенд≥ қозғалыстары мынаған алып келед≥:

 

A. бассүйек ≥ш≥л≥к қысымның жоғарылауына

B. пневмони€ даму қауп≥ жоғарылауына

C. ликворлық қысымның төмендеу≥не

D. эпилептикалық ұстамаларға

E. димпинг-синдромына

 

2. ћойын омыртқа бөл≥м≥ зақымдалған науқастағы ең жи≥ өл≥мге алып келет≥н себеб≥:

 

A. гипокалиеми€

B. гипернатриеми€

C. жұлынның төмендеген бөл≥г≥н≥ң ≥с≥ну≥

D. жұлынның жоғарылаған бөл≥г≥н≥ң ≥с≥ну≥

E. омыртқа ек≥ артери€сындағы қан айналымның бұзылысы

 

3. ∆ұлынның жоғарылаған бөл≥г≥ ≥с≥ну≥н≥ң нег≥зг≥ клиникалық көр≥н≥с≥:

 

A. демпинг-синдромы

B. бульбарлы синдром

C. Ѕроун-—екара синдромы

D. √ийена-Ѕарре синдромы

E. псевдобульбарлы синдром

 

4. Ѕас миының шайқалуы көр≥нед≥:

 

A. бас-ми затында ұсақ нүктел≥ қанқұйылулардың болуымен

B. жалпы милық симптомдармен

C. ликворда қанның болуымен

D. ошақтық симптомдармен

E. анизокори€мен

 

5. Ѕассүйек нег≥з≥н≥ң сынуына 100% кеп≥л болатын белг≥

 

A. Ђкөз≥лд≥р≥кї симптомы

B. құлақтан немесе мұрыннан ликвор ағуы

C. шүйде бұлшықет≥н≥ң ригидт≥л≥г≥

D. бетт≥ң б≥р жағындағы мимикалық бұлшықеттерд≥ң парез≥

E. ем≥з≥к тәр≥зд≥ өс≥нд≥н≥ң аймағындағы қан кету

 

6. Ѕассүйек-ми жарақаты кез≥нде пайдасынан зи€ны көп терапи€:

A. седативт≥

B. витаминд≥к

C. дезагрегаци€лық

D. антиоксиданттық

E. дегидратаци€лық

 

7. ≈гер науқаста жарақат салдарынан и≥с сезу қаб≥лет≥ жоғалса:

A. алдыңғы бассүйек шұңқырының сынығы

B. лимбалық құрылымның шайқалуы

C. бас-ми бағанасының жарақаттануы

D. оң жақ самай аймағындағы субдуральды гематомасы

E. мұрын шырышты қабығының сыдырылуымен жүрет≥н мұрын арқасының сынығы

 

8. Ѕассүйек-ми жарақаты кез≥нде жи≥ зақымдалатын сүйек:

A. самай

B. торлы

C. төбе

D. шүйде

E. маңдай

 

9. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ авари€ кез≥нде автотранспорт салонында табылған науқасқа ең б≥р≥нш≥ жасайтын ≥с-әрекет≥

 

A. ауырсынуды басу

B. инфузионды терапи€ны бастау

C. зақымдалған автомобиль ≥ш≥нен науқасты шығару

D. жаға-шинасының көмег≥мен омыртқаның мойын бөл≥г≥н фиксаци€лау

E. науқасты диагностикалап, адекватты коррекци€ жүрг≥зу

 

10. ќқшауланған жарақат саналады

 

A. ж≥л≥нш≥кт≥ң ек≥ сүйег≥н≥ң ек≥ жағынан сынуы

B. бас-ми жарақаты және көк бауырдың жарылуы

C. мықын сынығы және бауырдың бұзылуы

D. иық сынығы және көк бауырдың жарылуы

E. медиальды ж≥л≥нш≥кт≥ң сынығы

 

11. Ѕайланысқан жарақат саналады

 

A. мықын сүйект≥ң қосарланған сынығы

B. открытый перелом большеберцовой кости

C. шынтақ өс≥нд≥с≥н≥ң сынығы және сәулел≥к ауру

D. бас-ми жарақаты және жамбас сүйег≥н≥ң сынығы

E. тамырлы-нервт≥ шоғыры зақымдалған иық сүйег≥н≥ң сынуы

 

12. ≈р адам 39 жаста, пышақтық соққыдан қорғану мақсатында оң қолымен пышақты алып оның жүз≥н ұстап қалған. Ўабуылшы оның қолынан қатты күшпен итер≥п ж≥берд≥. ќсының нәтижес≥нде, оң алақан сыртында терең жара пайда болды. 103 дәр≥гер≥н≥ң қарауы кез≥нде, оң алақан сыртында терең, көлденең кес≥лген жара ұзындығы 4 см, жиектер≥ тег≥с және айқын қансыраумен. ∆ара тереңд≥г≥нде, ≤≤≤ саусақ с≥ң≥р≥нде перифери€лық шет≥ көр≥нед≥, жарада орталық шет≥ жоқ. III саусақ жазылған, соңғы және ортаңғы фалангтарда белсенд≥ бүг≥лу жоқ. —ез≥мталдық сақталған

“өменде көрсет≥лген болжама диагноздардың қайсы —Ә… ≈— келед≥?

 

A. III-саусақтың с≥ң≥р≥н≥ң зақымдалуымен оң қолдың кес≥лген жарасы

B. III-саусақтың с≥ң≥р≥н≥ң зақымдалуымен оң қолдың тес≥лген жарасы

C. III-саусақтың с≥ң≥р≥н≥ң зақымдалуымен оң қолдың жыртылған жарасы

D. с≥ң≥рд≥ң зақымдалуыныз оң қолдың кес≥лген жарасы

E. оң қолдың III-саусақ с≥ң≥р≥н≥ң зақымдалуы

 

13. Ќауқас 50 жаста, автомобиль жарақатынан кей≥нг≥ жағдай. 103 дәр≥гер≥ жалпы қарағанда науқас бас ауруына, бас айналуына, жүрек айнуына шағымданған. Ќеврологи€лық статус: ретроградна€ амнези€, шамалы анизокори€, нистагм, пирамидалық жетк≥л≥кс≥зд≥кт≥ң белг≥лер≥.  и≥м≥нде құсық қалдықтары. “өменде көрсет≥лген болжам диагноздардың қайсысы —Ә… ≈—  ≈Ћ≈ƒ≤?

 

A. субдуральды гематома

B. эпидуральды гематома

C. бас-ми шайқалуы

D. бас-миының жең≥л дәрежел≥ зақымдануы

E. бас-миының ауыр дәрежел≥ зақымдануы

 

14. 103 бригадасы кел≥п жеткен сәтте, 70 жасар ер адам, ес-түсс≥з жатыр.  өрш≥лер≥н≥ң айтуы бойынша науқас сатыдан құлап түскен. ќбъективно: ес≥-комада, брадикарди€, брадипноэ. Ќеврологический статус: айқын анизокори€. ѕатологоги€лық табан белг≥лер≥. ћұрын жолдарынан қан кеткен ≥здер≥ бар.

“өменде көрсет≥лген болжам диагноздардың қайсысы —Ә… ≈—  ≈Ћ≈ƒ≤?

 

A. бас-миының ауыр дәрежел≥ зақымдалуы

B. *бас-миының орташа дәрежел≥ зақымдалуы

C. *бас-миының жең≥л дәрежел≥ зақымдалуы

D. бассүйек күмбез≥н≥ң және нег≥з≥н≥ң сынуы

E. субдуральды гематома

 

15. 35 жастағы ер адам, ауыр затпен басын урып алған сәтте ес≥нен танып, құлап қалған. Ќауқас жағдайын б≥р≥нш≥л≥к бағалау кез≥нде түс≥н≥кс≥з сөздер айтып, ауырсыну т≥т≥ркенд≥рг≥ш≥не көз≥н ашып, т≥т≥ркенд≥рг≥ш тиген аймақтағы қол-а€қты қозғайды.

√лазго шкаласы бойынша бағалаңыз:

 

A. 5 балл

B. 7 балл

C. 8 балл

D. 9 балл

E. 10 балл

є Ѕассүйек- ми жарақаты.
  A
  D
  B
  B
  B
  A
  A
  C
  D
  E
  D
  A
  D
  A
  D
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 763 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

2078 - | 1910 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.