Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—үйек, буын, жұмсақ т≥ндерд≥ң зақымдануы; жара, травматикалық шығу, сынық.
 

1. ∆амбас сынығы кез≥ндег≥ сынық аймағындағы т≥ннен қан жоғалту құрайды?

 

A. 1-2 л

B. 2-3 л

C. 100- 200 мл

D. 500-1000 мл

E. қан жоғалту болмайды

 

2. Ѕалтыр сүйег≥ сынығы кез≥ндег≥ талап ет≥лет≥н ти≥мд≥ көл≥кт≥к тасмалдау түр≥?

 

A. *санның ортаңғы үштен б≥р≥нен табанның саусақтарына дей≥н бек≥ту

B. *жамбас-сан,т≥зе және балтыр-табан буындарын бек≥ту

C. т≥зе және балтыр-табан буындарын бек≥ту

D. *сынған сүйектерд≥ құрастырып бек≥ту

E. *көл≥кт≥к тасмалдау қажет етпейд≥

 

3. Қабырғаның жабық сынығы кез≥нде тер≥ астылық эмфизема көрсетед≥?

 

A. өкпен≥ң соғылуы

B. қабырға сынығы

C. көкет≥ң жарылуы

D. өкпен≥ң зақымдануы

E. кернелген пневмоторакс

 

4. —үйек сынығының нақты белг≥с≥не жатпайды?

 

A. зақымдалған а€қ-қол өс≥н≥ң деформаци€сы

B. а€қ-қол ұзындығының абсолютт≥ қысқаруы

C. жарақат аймағындағы т≥нн≥ң айқын ≥с≥ну≥

D. сынған сүйект≥ң сықыры

E. патологи€лық қозғалу

 

5. —ынықтың нақты белг≥с≥не жатпайды?

 

A. ауру сез≥м≥

B. сүйект≥к сықыр

C. патологи€лық қозғалу

D. *жарақат аймағындағы т≥нн≥ң айқын ≥с≥ну≥

E. *а€қ-қол ұзындығының абсолютт≥ қысқаруыд

 

6. Қандай зақымдалуда науқасты жартылай отырғызып тасмалдайды?

 

A. қабырға зақымдалғанда

B. *омыртқа бағанасы

C. *жамбас-сан сүйег≥

D. *жамбас сүйег≥

E. *балтыр сүйег≥

 

7. ∆амбас сүйег≥ сынғанда науқасты жатқызу керек?

 

A. *Ђбақаї тәр≥зд≥

B. *жамбасын көтер≥ңк≥

C. *жартылай отырғызып

D. *≥ш≥не

E. *б≥р жағымен

 

8. ќртан ж≥л≥к сынғанда алғашқы медициналық көмек?

 

A. јҚ қалыптастыру

B. ∆Қј қалыптастыру

C. қаңқалық тарту

D. шокка қарсы терапи€

E. ƒитерих шинасын қою

 

9. »ықтың проксимальды бөл≥г≥н≥ң ең жи≥ кездесет≥н сынығы?

 

A. басы

B. к≥ш≥ төмпеш≥к

C. үлкен төмпеш≥к

D. анатоми€лық мойны

E. хирурги€лық мойны

 

10. ≈где толық әйел 78 жаста, тайғақ жолда кетип бара жатты. “айып құлап түст≥,оң қол алақанын т≥реп қалды. јлақан-б≥лез≥к буынында қатты ауру сез≥м≥ пайда болды.103-т≥ шақырды.ќбъективт≥: оң алақан б≥лез≥к буыны ≥с≥нген,қозғалысы шектелген,өте күшт≥ ауру сез≥м≥мен.Ѕуынның айқын Ђнайзаїтәр≥зд≥ деформаци€сы анықталады (дистальды бөл≥г≥ сүйекпен б≥рге сыртқа ығысқан). Ѕуынның сыртқы бет≥н беткей пальпаци€лағанда ауру сез≥ммен. ∆арақат алған орында осьт≥к күштеме ауру сез≥м≥н күшейтед≥.

јталған науқаста тасымалдау кез≥ндег≥ ≈Ң џҚ“»ћјЋ алғашқы көмек?

 

A. гипст≥к лангета салу

B. *қаңқалық тарту салу

C. а€қ-қолдарын шинамен иммобилизаци€лау

D. а€қ-қолдарды орамалмен иммобилизаци€лау

E. а€қ-қолдарды қолда бар материалмен иммобилизаци€

 

11. Қыз бала 23 жаста, үй≥нде баспалдақтан құлады. ќң т≥зе буынындағы ерекше ауру сез≥м сез≥м≥ байқалды,буыны кенет "≥с≥нд≥". 103-т≥ шақырды. Қарап тексергенде: оң жақ т≥зе буыны кенет үлкейген,буын қуысында жалқық анықталады. (симптом "баллотировани€" т≥зе тобығының оң).ѕальпаци€ кез≥нде т≥зе буынының ≥шк≥ беткей аймағында ауру сез≥м≥ байқалады. Ќауқас буынын толығымен жаза алады, бүгу≥ 150 градусқа дей≥н, б≥рақ ауру сез≥м≥ күшейед≥. ќң т≥зес≥н қозғағанда қатты ауру сез≥м≥ болады.

јталған науқаста ≈Ң јЋҒјЎҚџ көмек рет≥нде қандай дәр≥-дәрмек ти≥мд≥?

 

A. гипст≥к лангета салу

B. қаңқалық тарту салу

C. а€қ-қолдарын шинамен иммобилизаци€лау

D. а€қ-қолдарды орамалмен иммобилизаци€лау

E. а€қ-қолдарды қолда бар материалмен иммобилизаци€

 

 

12. ќрта мектепт≥ң VI сынып оқушысыбаспалдақпен сырғанап жүрд≥. “ағы б≥р төмен қарай сырғанағанда сол шынтақ буынын жазып, алақанын т≥реп құлап түст≥. —ол кезде б≥лег≥ де "жазылды". ќсы жарақаттың әсер≥нен шынтақ буынында қатты ауру сез≥м≥ пайда болды. ћектеп медбикес≥ 103 шақырды. ќбъективно: сол жақ шынтақ буыны үлкейген, деформормаци€ланған, шынтақ шұңқыры тег≥стелген. ∆ай сипалағанда артынан шынтақ өс≥нд≥с≥ шығып тұрады. »ық ось≥ алдыға жылжыған. Қолдары мәжбүрл≥ жазылған қалыпта. Ќауқас оны сау қолымен ұстап тұр. Ўынтақ буынында белсенд≥ қозғалыс мүмк≥н емес. ≈нжар қозғалыс кез≥нде серп≥мел≥ қарсылық танытады.

—≥зд≥ң ең алғашқы ≥с-әрекет≥ң≥з?

 

A. ауру сез≥м≥н басу

B. қаңқалық тарту

C. а€қ-қолдарын шинамен иммобилизаци€лау

D. а€қ-қолдарды орамалмен иммобилизаци€лау

E. а€қ-қолдарды қолда бар материалмен иммобилизаци€

 

13. ∆ас ж≥г≥т, 27 жаста, та€қпен соққыдан қорғану мақсатында сол қолын басына қойған. —оққы б≥лект≥ң жоғарғы үштен б≥р≥не келген. 103 дәр≥гер≥ қарап тексергенде: б≥лек қар≥ ж≥л≥к буынында бүг≥лген, жоғарғы үштен б≥р≥ деформаци€ланған, шынтақ сүйег≥н≥ң артқа ығысуы бар және б≥лект≥ң алдыңғы беткей бөл≥г≥ кернелген. ƒеформаци€ланған аймақты пальпаци€лағанда кенет ауру сез≥м≥ пайда болады. «ақымданған б≥лек б≥ршама қысқарған. Ѕ≥лекте белсенд≥ және енжар қимылдар кенет тежелген және ауру сез≥м≥мен. Ѕ≥лек және б≥лез≥к сез≥мталдығы өзгермеген.

јталған науқаста ≈Ң јЋҒјЎҚџ көмек рет≥нде қандай манипул€ци€ ти≥мд≥?

 

A. ауру сез≥м≥н басу

B. қаңқалық тарту

C. а€қ-қолдарын шинамен иммобилизаци€лау

D. а€қ-қолдарды орамалмен иммобилизаци€лау

E. а€қ-қолдарды қолда бар материалмен иммобилизаци€

 

14. ≈р к≥с≥,44 жаста, ағаш материалдарын тиеген. јбайсызда ағаш д≥ңгег≥ көл≥ктен құлап, науқастың сол б≥лег≥не соғылған. Ќауқас 103 шақырған. ќбъективно: соғылған жер≥нде (сол жақ б≥лект≥ң төменг≥ үштен б≥р≥, алақанның сыртқы бет≥нде) тер≥астылық гемаматома бар. «ақымданған аймақ пальпаци€сы ауру сез≥м≥мен, сүйек бөл≥ктер≥н≥ң крепитаци€сы байқалады, осы қимылдар кенет ауру сез≥м≥н шақырады. Ѕ≥лект≥ жазу және бүгу шектелмеген. Ѕ≥лект≥ң дистальд≥ бөл≥г≥ және б≥лез≥к пронаци€ қалпында.

јталған науқаста ≈Ң јЋҒјЎҚџ көмек рет≥нде қандай манипул€ци€ ти≥мд≥?

 

A. қаңқалық тарту

B. ауру сез≥м≥н басу

C. а€қ-қолдарды орамалмен иммобилизаци€лау

D. а€қ-қолдарын шинамен иммобилизаци€лау

E. а€қ-қолдарды қолда бар материалмен иммобилизаци€

 

15. ≈р адам, 26 жаста. ∆олда құлап, сол жақ шынтақ буынын қатты затқа соғып алған, қолы бүг≥лген қалыпта болған. ”й≥не кел≥п, 103 шақырған. —ырқы қарап тексергенде сол қолы түзу және салбырап тұр. Ќауқас сау қолымен ұстап тұр. Ўынтақ буыны көлемд≥ үлкейген, артқы бет≥н≥ң ≥с≥нген≥ байқалады. Ѕуын пальпаци€сы ауру сез≥м≥мен, шынтақ өс≥нд≥с≥н басқанда ауру сез≥м≥ күшейед≥. Өс≥нд≥ мен шынтақ сүйег≥нде көлденең саңылау сез≥лед≥. Ўынтақ өс≥нд≥с≥ бүй≥р жаққа ығысады. Ўынтақ буынында енжар қимылдар ерк≥н, ауру сез≥м≥мен. Ѕелсенд≥ жазылу мүмк≥н емес, ал, бүг≥лу сақталған, б≥рақ ауру сез≥м≥мен.

јталған науқаста ≈Ң јЋҒјЎҚџ көмек рет≥нде қандай манипул€ци€ ти≥мд≥?

 

A. госпитализаци€

B. гипст≥к лангетаны салу

C. а€қ-қолдарын шинамен иммобилизаци€лау

D. а€қ-қолдарды орамалмен иммобилизаци€лау

E. а€қ-қолдарды қолда бар материалмен иммобилизаци€

 

є —үйек, буын, жұмсақ т≥ндерд≥ң зақымдануы; жара, травматикалық шығу, сынық.
  D
  C
  D
  C
  A
  A
  A
  E
  E
  C
  C
  A
  C
  D
  C

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 771 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2053 - | 1845 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.