Тема 3. Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 3. Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту
Головною метою проведення ТЕО є визначення доцільності в продовженні подальших розробок проекту. Тому студентам необхідно чітко зрозуміти вище зазначений зрозуміти, його етапи та структуру.

Коли підприємство приймає рішення щодо здійснення капітальних інвестицій, воно перш за все повинно оцінити їх обсяг, джерела залучення та реальну економічну вигоду від їх реалізації.

Необхідний обсяг капіталовкладень залежить від економічної ситуації на ринку та підприємстві, при цьому можливі такі три варіанти.

1. За кількісними та якісними показниками продукції, що виготовляється і пропонується для продажу, попит на ринку задовольняється повністю, що не потребує збільшення виробництва на підприємстві. За цим варіантом повинно здійснюватись лише просте відтворення основних фондів за рахунок амортизаційних відрахувань.

2. Продукція підприємства за якістю і цінами має зростаючий попит на ринку. З метою одержання бажаного приросту прибутку адміністрація зацікавлена у збільшенні обсягу виробництва шляхом уведення в дію додаткових виробничих потужностей. За цим варіантом можливі два методи визначення необхідного обсягу капіталовкладень (залежно від стадії планування):

– попередні (приблизні) розрахунки на основі показника питомих капітальних вкладень;

– прямі розрахунки (за даними кошторису проекту реконструкції та технічного переозброєння або розширення підприємства).

3. Має місце різке зменшення попиту на продукцію, що пропонується для продажу, яка втратила конкурентоспроможність за своїми техніко-економічними показниками. За цієї умови підприємство повинно модернізувати її або терміново організувати виробництво нової продукції, здатної конкурувати на ринку товарів. За такого варіанта необхідна докорінна перебудова техніко-технологічної бази виробництва.

Слід зазначити, що в даний час існує і широко використовується декілька програмних систем, що використовуються для оцінки інвестиційних проектів.

У сучасних умовах для обґрунтування доцільності створення інвестиційних проектів зростає потреба у використанні інтегральних показників оцінювання їх ефективності.

Студентам слід запам’ятати, що інтегральна оцінка інвестиційної привабливості – це показник, у якому відтворюється значення інших показників, скоригованих в їх відповідності до їх вагомості та інших чинників.

При вивченні даної теми необхідно усвідомити, що ціна проекту – це різниця між його вигодами та затратами . При цьому потрібно пам’ятати, що цілі кожного з учасників проекту не однакові.

Для підприємств і організацій незалежно від форм власності основною метою є отримання якомога більшого прибутку, а для суспільства загалом — підвищення суспільного добробуту, збільшення кількості робочих місць для зниження рівня безробіття, забезпечення національної безпеки та інші.

Значну увагу при розгляді даної теми потрібно приділити явним та неявним вигодам і затратам,цінності грошей і часу, майбутній вартості,. теперішній вартості, визначенні теперішньої та майбутньої вартості грошей, нарощенню та дисконтуванню грошових потоків.

В завершенні розгляду даної теми доцільно розглянути комерційні методи оцінки інвестиційних проектів, інвестиційні рішення і вплив інфляції, а також основні положення фінансового аналізу доцільності капітальних інвестицій за прогнозною фінансовою документацією.

 

 

План практичного заняття №3

1. Попередній бізнес план інвестиційного проекту.

2. Цінність грошей і час.

3. NPV – метод розрахунку чистої приведеної вартості.

4. Аналіз альтернативних проектів.

Практичні завдання до теми

 

Задачі для самоконтролю

Задача 1

.

Активи будівельної компанії за минулі періоди змінювалися в залежності від товарообігу на загальну частку, яка становить 65 % від змін товарообігу, заборгованість – на 35 %. Скільки коштів треба додатково залучити для фінансування у наступному році з зовнішніх джерел, якщо врахувати що прогнозований товарообіг складає – 1 400 000 грн. Виручка від реалізації частини проекту, яка передбачаються в наступному році зросте на 387000 грн. Чистий прибуток становить – 3 % від товарообігу.

 

Задача 2

Визначити, які умови надання інвестиційного кредиту у розмірі 50 000 грн будуть для банку вигіднішими: а) 22% річних, нарахування щоквартальне; б) 27% річних, нарахування піврічне.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Внутрішня норма дохідності (IRR).

2. Період окупності інвестицій (РР).

3. Індекс прибутковості (рентабельності) РІ.

4. Коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR).

5. Інвестиційні рішення і вплив інфляції.

6. Фінансовий аналіз доцільності капітальних інвестицій за прогнозною фінансовою документацією.

Рекомендована література

3,5,7,13,14,16,20,21,23,24,25

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 354 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.