Тема 10. Моніторинг інвестиційних проектів
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 10. Моніторинг інвестиційних проектів
Моніторинг інвестиційного проекту та управління ним.

Управління проектами, функції управління. Календарне планування інвестиційного проекту.

Управління інвестиційною діяльністю в умовах переходу на ринкові засади.

Державне регулювання економіки. Сутність і потреба державного регулювання в інвестиційній діяльності. Система державного регулювання економіки, що склалася у США 1929-1933 рр. Суб’єкти та об’єкти державного регулювання. Міжнародна інвестиційна діяльність та її складові.

Інвестиційна привабливість України.

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ»

  № з/п   Назва змістового модуля (розділу), теми Кількість годин за формами навчання та видами занять
денна
разом Ауди-торні заняття поза аудитор-на робота
лекція практичне ІКР СРС
Модуль 1. Теоретична основа проектного фінансування
Мотивація і сутність проектного фінансування  
Передінвестиційні дослідження
Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту
Фінансове забезпечення інвестиційних проектів
Модуль 2. Організація процесу проектного фінансування
Бюджетування капіталу
Підрядні тендери та контракти
Проектно-кошторисна документація
Експертиза проекту
Впровадження інвестиційних проектів  
  Моніторинг інвестиційних проектів
  Всього
               

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ»

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

ТЕМА 1. Мотивація і сутність проектного фінансування

Для того, щоб зрозуміти суть проектного фінансування в ринковій економіці, студентам слід повторити певні питання, що стосуються поняття фінансування, як за рахунок внутрішніх так і за рахунок зовнішніх джерел, кредиту та його різновидів.

Після цього доцільно визначити необхідність існування такого виду фінансування як проектне. Слід зазначити, що на сьогодні в спеціальній літературі використовується кілька визначень терміна «проектне фінансування». Тому доцільним є розгляд різних визначень і формування власної думки по даному питанню

Ґрунтовне вивчення даної теми передбачає зосередження уваги на основних ознаках проектного фінансування, розгляд схем здійснення даного процесу.

Студентам слід чітко усвідомити, що проектне фінансування це перш за все досить складний процес, який має свої особливості та відбувається в декілька етапів. Окрім того він складається з сукупності елементів, що тісно взаємопов’язані.

Для того щоб краще зрозуміти процес розвитку проектного фінансування в Україні, доцільно розглянути світовий досвід по даному питанню.

При розгляді даної теми необхідно особливу увагу приділити перспективам розвитку проектного фінансування в Україні, визначенню внутрішніх та зовнішніх інвестиційних джерел Української економіки.

Важливим питанням даної теми є розгляд концесії, як форми господарювання, визначення учасників даного процесу та аналіз стану державної підтримки концесійних інвестиційних проектів.

 

План практичного заняття №1

1. Сутність та основні ознаки проектного фінансування.

2. Схеми проектного фінансування.

3. Світовий досвід розвитку проектного фінансування.

4. Стан та перспективи розвитку проектного фінансування в Україні.

 

 

Практичні завдання до теми.

 

Задачі для самоконтролю

Задача 1

Підприємство 1 травня поточного року отримало кредит на 200 тис. грн., строком на 6 місяців під 34 % річних. У кредитному договорі передбачається щомісячне погашення кредиту рівними частинами та пеня за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 0,6 % від простроченої суми кредиту за кожний день прострочки. Залишок кредиту у сумі 35 тис. грн. було повернено комерційному банку 12 листопада поточного року. Необхідно визначити суму коштів, яку поверне підприємство банку по закінченню строку кредитування.

 

Задача 2

Підприємство, що має інвестиційну потребу в 75000 тис. грн, розробило два альтернативних плани фінансування: співвідношення власних та позичкових коштів 20/80 та 35/65. Скориставшись показниками рівня фінансового ризику та строку окупності інвестицій, обґрунтувати найоптимальніший варіант структури джерел, якщо річна величина прибутку до оподаткування та виплати відсотків становить 28 000 тис. грн, середня річна ставка за кредит на ринку позичкових капіталів — 36%, а безризикова ставка рентабельності на фінансовому ринку — 25 %.

Питання для самостійного вивчення

1. Сутність, мета та економічна природа проектного фінансування.

2. Проектне фінансування і сектор економічної інфраструктури.

3. Концесія як форма господарювання

4. Учасники концесійних інвестиційних проектів.

5. Концесійні інвестиційні проекти і їх державна підтримка.

6. Економічна роль проектного фінансування.

 

Рекомендована література

1,2,6,14,15,16,19,20,23,25

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 241 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.