НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Лекции.Орг

Поиск:


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

Полтавський університет ЕКОНОІКИ І ТОРГІВЛІ

Кафедра грошового обігу і кредиту

Левченко Людмила Василівна

Довбиш Світлана Михайлівна

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення студентами дисципліни «Проектне фінансування»

За кредитно-модульною системою організації навчального процесу

за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»

За програмою професійного спрямування

«Банківська справа»

Полтава-2011

Автор: Левченко Л.В., доцент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету економіки і торгівлі, к.е.н.

Довбиш Світлана Михайлівна., асистент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету економіки і торгівлі.

 

 

Рецензенти: Гончаренко В.В., д.е.н., проф. кафедри міжнародної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі;

Чижевська М.Б., к.е.н., доцент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету економіки і торгівлі

 

 

Навчально-методичний посібник обговорений і схвалений на засіданні кафедри грошового обігу і кредиту

«__»________20 р., протокол №

 

Зав. кафедрою грошового обігу і кредиту

______________ проф. Пантелеймоненко А.О.

 

«Узгоджено»

Декан факультету фінансів та обліку

______________ доц. Коросташов О.М.

Керівник НМЦ управління якістю діяльності

____________________ доц. Огуй Н.І.

«Узгоджено»

Директор навчального центру

________________ доц. Герман Н.В.

 

ЗМІСТ

С.

ВСТУП
РОЗДІЛ І. Навчальна програма дисципліни «Проектне фінансування»
РОЗДІЛ ІІ. Тематичний план дисципліни «Проектне фінансування»
РОЗДІЛ ІІІ. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Проектне фінансування»
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Тема 1. Мотивація і сутність проектного фінансування
Тема 2. Передінвестиційні дослідження
Тема 3. Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту
Тема 4. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів
МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Тема 5. Бюджетування капіталу
Тема 6. Підрядні тендери та контракти
Тема 7. Проектно-кошторисна документація
Тема 8. Експертиза проекту
Тема 9. Впровадження інвестиційних проектів
Тема 10. Моніторинг інвестиційних проектів
Термінологічний словник
Контрольні модульні роботи
РОЗДІЛ ІV. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання
РОЗДІЛ V. Карта самостійної роботи студента
РОЗДІЛ VІ. Порядок і критерії оцінювання знань студентів
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Проектне фінансування» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» за програмою професійного спрямування підготовлений відповідно до навчальної та робочих програм із дисципліни «Проектне фінансування».

Метою даного посібника є сприяння формуванню теоретичних і практичних знань з теорії та практики організації проектного фінансування в Україні, які є необхідними для підготовки кваліфікованих фахівців.

Завдання вивчення дисципліни «Проектне фінансування»» –

вивчення сутності, цілей і методики організації проектного фінансування; набуття вмінь бюджетування інвестиційних проектів та складання фінансового плану.

Предмет навчальної дисципліни – фінансово-кредитні відносини, що виникають у процесі мобілізації ресурсів для забезпечення інвестиційних проектів.

Вивчення дисципліни «Проектне фінансування» ґрунтується на базових знаннях, якими оволоділи студенти з економічного аналізу, статистики, грошей і кредиту, банківських операцій, аналізу банківської діяльності, інвестиційного кредитування та інших.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

– знати основні поняття і види проектного фінансування; основні підходи і вимоги до створення інвестиційних проектів та їх оцінювання; методи і джерела проектного фінансування; особливості створення проектно-кошторисної документації інвестиційних проектів; принципи та потреби створення організаційних структур управління зі створення реальних інвестиційних проектів

– вміти визначати цілі проекту та структурувати його; обґрунтовувати проект; здійснювати фінансові розрахунки; забезпечувати раціональний добір виконавців проекту; управляти ризиками проекту.

Дисципліна «Проектне фінансування» в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців є однією з прикладних дисциплін таких як “Банківські операції”, “Аналіз банківської діяльності”, “Банківський нагляд”, “Платіжні системи”, та інші.

В процесі вивчення дисципліни «Проектне фінансування» повинні бути використані закони України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента і постанови Кабінету Міністрів України, постанови Правління Національного банку України, що стосуються питань регулювання та управління відносинами при проектному фінансування, а також навчальна та наукова література, періодичні видання.

Тематичний план дисципліни поділено на 2 змістові модулі, що дасть змогу студентам вивчати дисципліну в логічній послідовності, та систематично перевіряти отримані знання.

Вивчення курсу здійснюється з акцентом на індивідуалізацію навчання та підсилення ролі самостійної роботи. Це знайшло відображення у структурі кожної теми.

Структура даного посібника сприятиме майбутнім фахівцям в галузі банківської справи у засвоєнні теоретичного матеріалу з питань

оволодіння базовими знаннями з теорії та практики організації проектного фінансування в Україні,

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.