Лабораторна робота 5 (3 год). Перманганатометричне визначення заліза
Лекции.Орг

Поиск:


Лабораторна робота 5 (3 год). Перманганатометричне визначення заліза
1. Приготування стандартних розчинів у перманганатометрії. Розрахункові задачі.

2. Приготування стандартного розчину оксалатної кислоти.

3. Стандартизація розчину перманганату калію.

4. Перманганатометричне визначення заліза.

Завдання для самостійної роботи (35 год.)

1. Методи окремих наважок та піпетування в титртметрії.

2. Розв’язання задач за результатами титрування.

3. Протолітометричне титрування в неводних середовищах

4. Методи окислювально-відновного титрування. Біхроматометрія (титрант, індикатор, рівняння реакцій, перехід забарвлення, особливості визначення).

5. Броматометрія (робочі розчини, індикатор, перехід забарвлення).

Література [1, 2, 3, 4, 5, 7, 11].

ТЕМА 9. Комплексні сполуки в аналітичній хімії. (1 год).

Лекція №11. Частина 2. Використання комплексних сполук в аналізі. Комплек­сонометрія. Індикатори комплексонометрії.

Використання комплексних сполук в аналізі. Методи комплексонометричного титрування. Комплексонометрія. Принцип методу. Металоіндикатори в комплексонометрії. Комплексонометричне визначення загальної твердості води.

ТЕМА 10. Титрування за методом осадження. (1 год).

Лекція №12. Частина 1. Реакцій, які використовують у методах осадження. Аргентометрія. Меркурометрія.

Загальна характеристика методу. Вимоги до реакцій, які використовують у методах осадження. Вплив адсорбції на точність титрування. Побудова кривих титрування. Вплив розчинності сполук, концентрації реагентів і температури на характер кривих титрування. Аргентометрія. Метод Мора, метод Фольгарда, метод Фаянса. Пряме титрування – визначення аргентуму. Обернене титрування – визначення галогенідів та роданіду. Меркурометрія. Практичне застосування: визначення галогенідів і роданідів. Застосування адсорбційних та специфічних індикаторів в методах осадження.

Завдання для самостійної роботи (20 год.)

1. Внутрішньо-комплексні сполуки та їх властивості. Основні фактори, що впливають на кількість лігандів (природа центрального іона, дентатність ліганду, просторові фактори тощо).

2. Основні органічні реагенти, що застосовуються в аналізі: 8-оксихінолін, диметілгліоксим, дитизон.

3. Комплексонометричне визначення іонів металів. Переваги методу. Індикатори.

4. Розв’язання задач за результатами комплексонометричного титрування.

Література [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11].

 

ТЕМА 11. Фізико-хімічні методи аналізу. Оптичні методи аналізу (4 год)

Лекція №12. Частина 2. Спектри електромагнітного випромінювання, основні його характеристики.

Спектри електромагнітного випромінювання, основні його характеристики (довжина хвилі, частота, хвильове число). Ділянки спектра, які використовують в аналізі.

Лекція №13. Спектрофотометричний аналіз. Реакції, що використовуються у фотометрії. Основний закон світлопоглинання.

Спектрофотометричний аналіз. Основні величини, що характеризують поглинання світла речовиною. Основний закон світлопоглинання – закон Бугера-Ламберта-Бера його математичний і графічний вираз. Молярний коефіцієнт поглинання, ефективне та істинне значення молярного коефіцієнта поглинання. Причини відхилення від основного закону світлопоглинання.

Реакції, що використовуються у фотометрії. Фактори, що впливають на вихід забарвленого продукту. Способи визначення концентрації речовини у фотометрії. Застосування фотометрії для визначення деяких елементів (заліза, мангану і ін.).

Лабораторна робота 6 (3 год). Фотометричне визначення Fe iз сульфосаліциловою кислотою

1. Інструктаж з техніки безпеки при роботі із електрообладнанням.

2. Ознайомлення із принципом роботи фотоколориметра

3. Фотометричне визначення Fe iз сульфосаліциловою кислотою методом порівняння оптичних густин

4. Розв’язування задач з використанням закону Бугера-Ламберта-Бера

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 389 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.