Лекція №14. Частина 1. Полуменева фотометрія. Види полуменевої фотометрії. Фізико-хімічні процеси в полум’ї
Лекции.Орг

Поиск:


Лекція №14. Частина 1. Полуменева фотометрія. Види полуменевої фотометрії. Фізико-хімічні процеси в полум’ї
Полуменева фотометрія. Теоретичні основи. Види полуменевої фотометрії – атомно-адсорбційний та атомно-емісійний аналіз. Полум’я та його характеристика. Фізико-хімічні процеси в полум’ї. Вплив різних факторів на інтенсивність випромінювання і поглинання в полум’ї. Застосування полуменевої фотометрії для визначення деяких елементів (калію, натрію).

Метрологічні характеристики оптичних методів аналізу.

Завдання для самостійної роботи (15 год.)

1.Спектрофотометричне визначення металів та неметалів.

2.Нефелометрія і турбідиметрія. Закони Релея.

Література [1, 2, 6, 7, 8, 10, 12].

 

ТЕМА 12. Електрохімічні методи аналізу (3 год)

Лекція №14. Частина 1. Електрохімічні методи аналізу. Потенціометрія. Пряма потенціометрія і потенціометричне титрування. Класифікація і характеристика електродів.

Класифікація і загальна характеристика електрохімічних методів аналізу.

Потенціометрія. Теоретичні основи. Пряма потенціометрія і потенціометричне титрування. Класифікація і характеристика електродів. Індикаторні електроди і електроди порівняння. Електроди І-го і 2-го роду. Залежність електродного потенціалу від концентрації іону в розчині. Потенціометричне титрування. Стрибок потенціалу на кривих титрування і вплив деяких факторів на величину стрибка. Практичне застосування потенціометрії. Іонометрія, використання методу при аналізі скадних біологічних обєктів.

Лабораторна робота 7 (6 год). Потенціометричне визначення рН

1. Ознайомлення із будовою рН-метра.

2. Калібрування рН-метра за допомогою буферних розчинів.

3. Вимірювання рН водопровідної води.

4. Приготування до модульної роботи.

5. Модульна робота.

Лекція №15. Вольтамперометрія. Класична полярографія, рівняння Ільковича.

Вольтамперометрія. Теоретичні основи. Ртутний крапельний електрод. Поляризація електрода. Вольтамперометрична крива та умови її одержання. Ємісійний, міграційний та дифузійний струми. Граничний дифузійний струм. Класична полярографія, рівняння Ільковича. Рівняння полярографічної хвилі, графічна обробка полярографічної хвилі. Якісний та кількісний полярографічний аналіз. Метрологічні характеристики методу.

Завдання для самостійної роботи (20 год.)

1. Рівноважні і нерівноважні електрохімічні системи. Електрохімічний ланцюг.

2. Кулонометрія, електрогравіметрія та кондуктометрія

Література [1, 2, 6, 7, 8, 10, 12].

 

ТЕМА 13. Методи розділення. Екстракція. Хроматографія. (2 год)

Лекція №16. Основні методи розділення та концентрування в аналізі. Хроматографія, основні принципи методу. Види хроматографії.

Основні методи розділення та концентрування, їх вибір. Константа розподілу, ступінь екстракції, фактор розділення, коефіцієнт концентрування.

Хроматографія, основні принципи методу. Види хроматографії (іонообмінна, рідинна, розподільча, газорідинна). Іонообмінна хроматографія. Константа іонного обміну. Коефіцієнт селективності. Тонкошарова хроматографія. Застосування хроматографічних методів у аналізі.

Завдання для самостійної роботи (15 год.)

1. Хроматограма, параметри для якісного і кількісного аналізу.

Література [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12].

Типова модульна робота

Титриметрія

1. В чому полягає суть титриметричного методу аналізу?

2. Індикатори в методі кислотно-основного титрування. Які вимоги ставляться до них?

3. Метод перманганатометрії. Які вихідні речовини використовуються в цьому методі. Напишіть рівняння реакції.

4. Комплексонометричне визначення твердості води.

5. Визначити N і Т 20% розчину H2SO4, а також титр її по СаО ( =1,140).

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 575 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.