Фізико-хімічні методи аналізу
Лекции.Орг

Поиск:


Фізико-хімічні методи аналізу
1. Вибрати прилади фотометрії:

А) гальванометр

Б) фотоколориметр

В) полярограф

Г) спектрофотометр.

2.Розрахувати, яку мінімальну масу феруму (ІІІ) (у мг) можна визначити за реакцією з сульфосаліциловою кислотою в аміачному середовищі при використанні кювети з товщиною шару 5 см; об’єм забарвленого розчину дорівнює 20 мл; коефіцієнт молярного поглинання дорівнює 4000 л/(моль·см); мінімальна оптична густина, яка вимірюється приладом, становить 0,011.

3. Скляний електрод, який використовується для визначення кислотності середовища належить до електродів:

А) першого роду;

Б) порівняння;

В) індикаторних;

Г) допоміжних;

Д) інертних.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н.. Аналітична хімія. 2001. 297с.

2. Ломницька Я., Чабан Н., Кузьма Ю.. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. -231 с.

3. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П’ятницький І.В.. Аналітична хімія. К. 1982. 544с.

4. Бабко А.К., П’ятницький І.В. Кількісний аналіз. К. 1974. 352с.

5. НабиванецьБ.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В.. Аналітична хімія природного середовища. В-во "Либідь", 1996, 304 с.

Додaткова

6. Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2-ух томах. М.: Высшая школа, 1989. Т. 1-2.

7. Основы аналитической химии. Под ред. акад. Золотова Ю.А. М.: Высшая школа. 2002. Т.1-3.

8. СкугД., Уэст Д.. Основы аналитической химии. М.: Мир. 1979.Т.1-2.

9. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В 2-ух томах. М.: Химия, 1990. Т.1-2.

10. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Орлова Т.Д. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач. М.: ДРОФА. 2003. -320 с.

11. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии. –М.: Мир, 2001. -267 с.

12. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу: Навчальний посібник. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. -362 с.


Методи контролю

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам

Поточне тестування та самостійна робота Сума (залік)
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3  
Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
15-30 15-30 20-40 50-100
                             

 

 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за три змістові модулі сумарну оцінку менше ніж 50 балів (підсумкових)і не виконав хоча б одну лабораторну роботу, то він/вона не отримує заліку, оскільки не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр.

Оцінювання знань:

 

Бал ECTS Оцінка
90-100 A Відмінно
81-89 B Добре
71-80 C
61-70 D Задовільно
51-60 E
30-50 FX Можлива перездача іспиту
1-29 F Повторення всього курсу

 

 


Рейтингова оцінка знань

з курсу “Аналітична хімія” для студентів біологічного факультету
(I курс – бакалаври, II семестр)

Загальна кількість годин 240 (лекцій – 32, лабораторних робіт – 48, самостійна робота 160).

Дисципліна закінчується формою контролю «залік» і для його одержання студент протягом семестру повинен не менше 50 балів із 100, при умові, що ним відроблені і захищені всі лабораторні роботи та здані всі змістовні модулі.

Курс поділяється на три змістовні модулі, за які студент може отримати 15 – 30 балів за перший та другий модуль, 20-40 балів за другий модуль

Модуль Види контролю К-ть видів Сума балів
Хімічна рівновага в гомогенній системі Колоквіум Лабораторна робота Домашнє завдання 6-12 6-12 3-6
Рівновага в гетерогенній системі. Гравіметрія. Колоквіум Лабораторна робота Домашнє завдання 6-12 6-12 3-6
Титриметричні методи аналізу Фізико-хімічні методи аналізу Модульна робота Лабораторні роботи 11-22 9-18

 

Рейтингова оцінка контролю знань студентів (у балах)

Вид контролю К-ть форм контролю Межі балів Сумар-ний бал
Колоквіум 6-12 12-24
Лабороторна робота 3-6 21-42
Домашнє завдання 3-6 6-12
Модульна робота 11-22 11-22
Загальна сума балів 50-100

 

Остаточний рейтинговий бал студента є сумою семестрових балів у такій відповідності

Шкала ВНЗУ (бали Шкала ECTS Національна шкала Коментар
90-100 А Відмінно Позитивні оцінки
81-90 В Добре
71-80 С
61-70 D Задовільно
50-60 E
30-49 F Незадовільно З можливістю повторної здачі
0-29 X З обов’язковим повторним курсом (відрахування з можливістю поновлення)

Склали доцент Коркуна О.Я.

доцент Стельмахович Б. М.

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 440 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.