Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ирило-мефод≥њвц≥: украњнська в≥дпов≥дь на нову ≥мперську ≥деолог≥ю
¬ украњнському нац≥ональ≠ному в≥дродженн≥ 1820-1830-х рок≥в не було н≥чого такого, що представл€ло б серйозну загро≠зу дл€ –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ. ”кра≠њнськ≥ патр≥оти - л≥тератори, збирач≥ фольклору, укладач≥ ≥с≠тор≥њ та граматики - збер≥гали ло€льн≥сть царев≥ ≥ –ос≥њ, а свою д≥€льн≥сть на нив≥ нац≥онального в≥дродженн€ поЇднували з≥ служ≠бою у рос≥йських державних ус≠тановах. √улак-јртемовський т≥≠шивс€ з перемоги рос≥йського в≥йська над польськими повстан≠ц€ми у 1831 p., з того, що його командуючий генерал ѕашкевич Ђвидавив з пол€к≥в весь жирї.  в≥тка-ќснов'€ненко у ЂЋистах до любезних земл€к≥вї в≥дверто вихвал€в пануючий лад, а ћетлинський називав ћоскву Ђр≥дним краЇмї77. «≥ свого боку, —анкт-ѕетербург розгл€дав л≥тературно-науковий рух в ”крањн≥ €к час≠тину Ђзагальноруськогої куль≠турного процесу. ѕ≥сл€ польсь≠кого повстанн€ 1830-1831 pp. рос≥йський ур€д звернув увагу на цей рух в ”крањн≥, маючи на≠м≥р за його допомогою укр≥пи≠ти Ђруськийї характер ѕ≥вденно-«ах≥дного краю. ќсобливо наго≠лошувалос€ на розвитку ≥сторич≠них досл≥джень в ”крањн≥. ” 1843 р. при канцел€р≥њ кињвсько≠го генерал-губернатора було засновано “имчасовий ком≥тет дл€ розгл€ду давн≥х акт≥в. ћетою створенн€ ц≥Їњ археограф≥чноњ ком≥с≥њ була публ≥кац≥€ ≥сторич≠них документ≥в, що доводили б безп≥дставн≥сть польських пре≠тенз≥й на цей край ≥ виправдову≠вали б антипольську русиф≥каторську пол≥тику. ” д≥€льност≥ ком≥с≥њ вз€ло участь чимало ук≠рањнських патр≥от≥в.

—в≥доме використанн€ укра≠њнського руху у власних ц≥л€х було одним ≥з про€в≥в нового курсу в пол≥тиц≥ –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ78. ƒо повстанн€ 1830-1831 pp. ѕетербург не прид≥л€в великого значенн€ нац≥онально≠му питанню. ¬≥д початку XVIII ст. аж до 1820-х рок≥в рос≥йська ≥мперська модель ірунтувалас€ на традиц≥йному визначенн≥ гро≠мад€нства: в≥д громад€нина ви≠магалос€ в≥рноп≥дданого вико≠нанн€ своњх обов'€зк≥в та безумовноњ ло€льност≥ царев≥. …ого в≥роспов≥данн€ чи нац≥о≠нальна приналежн≥сть не брали≠с€ до уваги. ¬≥д час≥в ѕетра ≤ аж до ќлександра ≤ серед рос≥йсь≠коњ правл€чоњ ел≥ти було чимало ≥ноземц≥в та ос≥б нерос≥йського походженн€ (балт≥йських н≥мц≥в, нових украњнських двор€н, поль≠ських шл€хтич≥в тощо). “е саме стосувалос€ член≥в –ос≥йськоњ академ≥њ наук та професорсько≠го складу ун≥верситет≥в. Ѕагато з цих ≥ноземц≥в п≥сл€ довгих ро≠к≥в служби у ѕетербурз≥ й ћос≠кв≥ так ≥ не навчилис€ розмовл€≠ти рос≥йською мовою. ” цьому не було потреби: мовою петер≠бурзького двору була французь≠ка, а частина пров≥нц≥йного дво≠р€нства розмовл€ла н≥мецькою. ѕовстанн€ 1830-1831 рок≥в на приклад≥ польськоњ шл€хти показало, що стара ≥мперська модель громад€нства не Ї над≠≥йною. “енденц≥њ до зам≥щенн€ чужинц≥в на рос≥йських двор€н в ≥мперському оточенн≥ про€вили≠с€ ще в останн≥ роки правл≥нн€ ќлександра ≤. јле справжньоњ сили вони набрали у 1830-х ро≠ках, за правл≥нн€ ћиколи ≤ (1825-1855). √оловним ≥деоло≠гом нового курсу став призначе≠ний ћиколою ≤ на пост м≥н≥стра народноњ осв≥ти граф —ерг≥й ”варов. ¬≥н запропонував три принципи, на €к≥ маЇ спиратис€ рос≥йська державн≥сть: Ђсамо≠державство, православ'€, народ≠н≥стьї. ѕерш≥ два принципи були старими ≥ зрозум≥лими, тимчасом €к трет≥й - Ђнародн≥стьї -в≥дпов≥дав модерним зах≥дним ≥нтелектуальним тенденц≥€м. Ќе≠зрозум≥лим було, €к провести цей принцип у держав≥, де ро≠с≥йською мовою розмовл€Ї мен≠ше половини населенн€. ”варов пропонував розв'€зати цю про≠блему простим й ефективним способом - русиф≥кац≥Їю ≥ншоњ половини. √оловним засобом дл€ дос€гненн€ ц≥Їњ мети мала стати осв≥тн€ пол≥тика. ” першу чергу треба було заступити ≥но≠земних професор≥в ≥ вчител≥в на рос≥йських. ”варов не лише про≠в≥в чистку професорського скла≠ду, а й в≥д≥брав молодих ≥ найталановит≥ших викладач≥в дл€ ста≠жуванн€ у зах≥дноЇвропейських ун≥верситетах, а п≥сл€ завершен≠н€ стажуванн€ призначав њх на висок≥ посади.

”крањнськ≥ д≥€ч≥ були в числ≥ тих, хто скориставс€ з цих ре≠форм. ћихайло ћаксимович був першим ректором  ињвського ун≥верситету за пр€мим розпо≠р€дженн€м ”варова, маючи за≠ледве «ќ рок≥в. ≤ншим протеже м≥н≥стра осв≥ти був ≤змањл —резнЇвський, €кий перед тим €к очо≠лити кафедру слов'€нських мов у ’арк≥вському ун≥верситет≥ був в≥др€джений до слов'€нських крањн. ¬ихованц€ми ћаксимовича ≥ —ерезневського були два про≠в≥дн≥ д≥€ч≥ новоњ хвил≥ украњнсько≠го в≥дродженн€ - ѕантелеймон  ул≥ш та ћикола  остомаров. ѕом≥чником (а фактично голов≠ним розпор€дником)  ињвського учбового округу у 1843 р. призна≠чили активного Ђмалорос≥йсько≠гої д≥€ча ћихайла ёзефовича. …ого приймальн€ стала м≥сцем, де д≥ставала висок≥ призначенн€ талановита украњнська молодь.

јле справа була не лише в особових призначенн€х. √либ≠ший вплив мало створенн€ ≥н≠шого ≥нтелектуального кл≥мату, в €кому могли прорости паростки новоњ украњнськоњ ≥деолог≥њ. Ќа момент проведенн€ увар≥вських реформ ≥мперський ур€д не мав готовоњ рос≥йськоњ нац≥ональноњ науки ≥ культури, за допомогою €коњ можна було б русиф≥кувати нерос≥йське населенн€ чи осв≥чувати самих рос≥€н. Ќова, св≥тська рос≥йська культура, що в≥др≥зн€лас€ в≥д традиц≥йних на≠родно-сел€нськоњ та церковноњ культур, почала розвиватис€ доп≥ру у 1760-х роках. Ќа початку XIX ст. вона see ще перебувала у стад≥њ формуванн€ л≥тературноњ мови та свого культурного коду. ƒо часу правл≥нн€ ћиколи ≤ нова рос≥йська, €к ≥ нова украњнська культура була позбавлена оф≥≠ц≥йноњ оп≥ки. –ос≥йський дв≥р тривалий час був космопол≥тич≠ним, надаючи перевагу зах≥дно≠Ївропейським л≥тературам ≥ смакам. ѕрагненн€ ћиколи ≤ зм≥≠нити модель громад€нства з ≥м≠перськоњ на нац≥онально-ро≠с≥йську лог≥чно вели до потреби розвивати цю нову рос≥йську Ђвисокуї культуру.

”крањнська культура у 1830-х роках перебувала б≥льш або менш в однаковому стан≥ роз≠витку з рос≥йською; обидв≥ були складовими частинами одного потоку, €к≥ неможливо було ро-зчленити. ¬несок украњнц≥в у формуванн€ новоњ рос≥йськоњ культури був дуже суттЇвим, тому почасти вони могли вважа≠ти цю культуру власною. ¬≥дпо≠в≥дно рос≥йський дв≥р також розгл€дав украњнську культуру €к свою, доки вона не виходила за меж≥ ло€льност≥ до ≥мпер≥њ. “ому п≥дтримка рос≥йськоњ культури неминуче означала й розвиток культури украњнськоњ. Ќев≥дклад≠ними ц≥л€ми було формуванн€ л≥тературноњ мови, писанн€ п≥д≠ручник≥в з ≥стор≥њ тощо: автома≠тично це вело до реал≥зац≥њ та≠ких самих завдань в украњнськ≥й культур≥. јле чим динам≥чн≥ше розвивалис€ обидв≥ культури, тим неможлив≥шим ставало њхнЇ подальше нерозчленоване сп≥в≠≥снуванн€. “ак, досл≥дженн€ в галуз≥ ≥стор≥њ неминуче ставили питанн€ про час виникненн€ Ђмалорос≥вї ≥ Ђвеликорос≥вї, про м≥сце в њхн≥й спадщин≥ пер≥оду  ињвськоњ –ус≥ та ≥н. ѕорушенн€ цих питань поклало початок гос≠трим дискус≥€м м≥ж украњнськи≠ми ≥ рос≥йськими д≥€чами.

√оловним ефектом увар≥вськоњ реформи стало прискорене вичленуванн€ украњнськоњ куль≠турноњ ≥дентичност≥ з загально-руського потоку. ”особленн€м цього перевороту стало нове покол≥нн€ украњнських д≥€ч≥в, €ке вступило на сусп≥льну арену на злам≥ 1830-х ≥ 1840-х рок≥в. ÷ен≠тральними ф≥гурами ц≥Їњ генера≠ц≥њ були ћикола  остомаров, ѕантелеймон  ул≥ш ≥ “арас Ўевченко. ” њхн≥х б≥ограф≥€х в≥д≠билис€ зб≥рн≥ риси нового поко≠л≥нн€ украњнських патр≥от≥в. Ќа в≥дм≥ну в≥д своњх попередник≥в -нащадк≥в козацькоњ старшини - вс≥ троЇ були Ђнизькогої соц≥≠ального походженн€:  ул≥ш по≠ходив ≥з с≥м'њ в≥льних сел€н,  остомаров був позашлюбною дитиною рос≥йського пом≥щика й украњнськоњ кр≥пачки, а Ўев≠ченко народивс€ в с≥м'њ кр≥пак≥в ≥ сам до 24 року житт€ був кр≥≠паком. ≤ншою њхньою сп≥льною рисою було те, що у 1840-х ро≠ках вс≥ вони займали посади в установах м≥н≥стерства народноњ осв≥ти ( ул≥ш навчав у г≥мназ≥€х  иЇва, Ћуцька, ѕетербурга та у ѕетербурзькому ун≥верситет≥,  остомаров - у р≥вненськ≥й г≥м≠наз≥њ ≥  ињвському ун≥верситет≥, а Ўевченко працював у  ињвськ≥й археограф≥чн≥й ком≥с≥њ, а у люто≠му 1847 р. завд€ки протегуван≠ню кн€гин≥ –Їпн≥ноњ одержав по≠саду викладача у  ињвському ун≥верситет≥). якщо д≥€ч≥ першоњ генерац≥њ нац≥онального в≥дрод≠женн€ трактували своњ л≥тера≠турн≥ ≥ науков≥ зан€тт€ €к своЇ≠р≥дне хобб≥, то дл€  ул≥ша.  остомарова ≥ Ўевченка њхн€ д≥≠€льн≥сть у галуз≥ украњнськоњ культури мала, так би мовити, ц≥лком фаховий характер.

Ќайвизначн≥шою постаттю) цьому тр≥умв≥рат≥ був “арас Ўевченко. ” 1840 р. в≥н видаЇ зб≥рку своњх поез≥й п≥д назвою Ђ обзарї. «наченн€ по€ви Ђ об≠зар€ї виходило далеко за л≥те≠ратурн≥ рамки. Ўевченков≥ пое≠з≥њ в≥др≥зн€лис€ мовою. ¬она бу≠ла не просто в≥дтворенн€м на≠родноњ мови; поет творив њњ на основ≥ трьох украњнських д≥апект≥в (п≥вденно-сх≥дного, п≥вн≥чного ≥ п≥вн≥чно-зах≥дного), елемент≥в церковнослов'€нськоњ мови, а також мовного матер≥алу ран≥ш≠н≥х украњнських л≥тературних твор≥в. Ўевченко тим самим заклав м≥цн≥ п≥двалини модерноњ укра≠њнськоњ л≥тератури, а в ширшо≠му значенн≥ - ≥ п≥д украњнську на≠ц≥ональну самосв≥дом≥сть.

¬елике значенн€ мав пол≥тич≠ний аспект його творчост≥. Ќайпл≥дн≥шими з цього погл€ду були 1843-1845 pp., коли Ўевченко написав своњ найб≥льш револю≠ц≥йн≥ поеми - Ђ—онї, Ђ авказї, Ђ¬еликий льохї, Ђ≤ мертвим, ≥ живим...ї та Ђ«апов≥тї. Ѕ≥льш≥сть ≥з них в≥н з≥брав у своњй рукопис≠н≥й книжечц≥ п≥д назвою Ђ“ри л≥таї. …ого пристрасна поез≥€ не обмежувалас€, €к у ≥нших украњнських романтик≥в, оплакуван≠н€м героњчного минулого. ¬она збуджувала нац≥ональн≥ почутт€ ≥ давала баченн€ майбутнього: €кщо ”крањна у минулому корис≠тувалас€ правами самост≥йноњ держави, то це маЇ служити до≠статньою п≥дставою дл€ здобут≠т€ пол≥тичноњ незалежност≥ у майбутньому.

ќсновну вину за поневолен≠н€ ”крањни Ўевченко перекладав на –ос≥ю та рос≥йських ≥мпера≠тор≥в. ƒл€ Ўевченка рос≥йськ≥ ≥мператори - це тирани, €к≥ поз≠бавили ”крањну свободи. Ќ≥коли ран≥ше перед Ўевченком украњнськ≥ ≥нтелектуали не п≥дн≥мали так сильно свого голосу протес≠ту проти –ос≥њ. …ого поез≥€ р≥зко в≥дкидала конформ≥стську мо≠дель Ђмалорос≥йстваї, що ірунтувалас€ на ≥дењ нерозд≥льност≥ ћалоњ ≥ ¬еликоњ –ус≥ ≥ ло€льност≥ до ≥мператора.

≤ншою великою заслугою Ўевченка було те, що в своњй творчост≥ в≥н поЇднав два до того часу розд≥лен≥ струмен≥ ко≠зацькоњ традиц≥њ - простолюдну ≥ старшинську. Ўевченкова не≠нависть до соц≥альноњ неспра≠ведливост≥ та вбол≥ванн€ за волю ≥ г≥дн≥сть простоњ людини виводилас€ ≥з його сел€нського походженн€. јле своњм ≥нтелек≠туальним вантажем в≥н завд€чу≠вав впливу украњнського двор€н≠ства, €к писанн€м, так ≥ особис≠тим знайомствам. Ўевченка могли читати вс≥ - ≥ сел€ни, ≥ двор€ни.  ожна з верств укра≠њнського сусп≥льства знаходила в його поез≥њ в≥дображенн€ своњх ≥нтерес≥в. Ўевченковий заклик до одночасного нац≥онального ≥ соц≥ального визволенн€ став ≥деолог≥чним нар≥жним каменем модерноњ ”крањни. …ого в≥рш≥ справл€ли величезний вплив на його сучасник≥в. «а словами  остомарова, Ђ...муза Ўевченко раздирала занавесу народной жизни. » страшно, и сладко, и больно, и упоительно было за≠гл€нуть тудаї79.

 оли Ўевченко творив нову украњнську ≥деолог≥ю своњми на≠тхненними в≥ршами,  остомаров закладав п≥д нењ науков≥ п≥двалини. ¬≥н був вих≥дцем ≥з хар≠к≥вського середовища, €ке у 1843-1844 pp. п≥сл€ смерт≥  в≥т-ки-ќснов'€ненка та в≥дходу в≥д украњнських студ≥й ≤змањла —рез-невського перестало ≥снувати. «ахистивши маг≥стерську дисер-тац≥ю(1844) у ’арк≥вському ун≥верситет≥ та п≥сл€ недовгого вчи≠телюванн€ у –≥вному, у 1845 р.  остомаров одержав призна≠ченн€ до  ињвського ун≥верситету. ” ст≥нах цього ун≥верситету в≥н знайшов групу молодих лю≠дей, €к≥ були вже п≥дготован≥ до засвоЇнн€ нових ≥дей лекц≥€ми ћихаила ћаксимовича. ” 1845 р. вони в≥дв≥дували лекц≥њ  остома≠рова з≥ слов'€нськоњ м≥фолог≥њ.  остомаров став духовним про≠водирем ц≥Їњ групи, под≥бно €к —резневський у ’арков≥. ¬≥н по≠Їднав перв≥сну, харк≥вську тра≠диц≥ю з б≥льш зр≥лим, кињвським пер≥одом у розвитку украњнсько≠го романтизму.

¬ивчаючи народну творч≥сть украњнц≥в та слов'€нських наро≠д≥в,  остомаров д≥йшов виснов≠ку, що м≥ж украњнц€ми ≥ слов'€≠нами ≥снуЇ чимало сп≥льного. ÷е наштовхнуло його на ≥дею слов'€нськоњ Їдност≥.

ѕогл€ди  остомарова под≥≠л€в його найближчий друг, ѕан≠телеймон  ул≥ш. якщо  ул≥ш називав  остомарова украњнсь≠ким “ац≥том, то  остомаров вбачав у  ул≥шЇв≥ майбутнього украњнського ¬альтера —котта. …ого пов≥сть Ђ„орна радаї, пер≠ш≥ розд≥ли €коњ були надрукован≥ у 1845 p., дос≥ займаЇ одне з ч≥льних м≥сць в украњнськ≥й л≥те≠ратур≥, а його доброзичлива критика Ђ обзар€ї позитивно вплинула на Ўевченка.  ул≥ш був пройн€тий ≥деЇю поширен≠н€ украњнськоњ науки ≥ л≥терату≠ри. Ђ”крањнська п≥сн€ й неписана словесн≥сть народу украњнсько≠го натхнули молод≥ уми в  иЇв≥ спасенною думкою - видвигнути свою нац≥ю ≥з темр€виї, - пи≠сав п≥зн≥ше  ул≥ш, а в своњй ав≠тоб≥ограф≥њ додавав: Ђ’ристи≠€нство та ≥стор≥€ слов'€н були њм потр≥бн≥ дл€ великого сподвиж-ництваї80.

Ќаприк≥нц≥ 1845 - на почат≠ку 1846 р.  остомаров разом з ≥ншим членом украњноф≥льськоњ групи, молодим службовцем губернськоњ канцел€р≥њ ћиколою √улаком вир≥шили перетворити в≥льний гурток молодих людей на консп≥ративну орган≥зац≥ю - ирило-ћефод≥њвське братство, €ке займетьс€ поширенн€м ≥дењ слов'€нськоњ сп≥льност≥. ≤деоло≠г≥€ братства була синтезом ≥дењ трьох рух≥в - украњнського авто-ном≥стичного, польського де≠мократичного ≥ рос≥йського де≠кабристського в ”крањн≥. ќсобливо сильним у його д≥€льност≥ був христи€нський момент. ÷е в≥дбилос€ у вибор≥ патрон≥в то≠вариства - св.  ирила ≥ ћефод≥€, €к≥ навернули слов'€н у христи€нство, у форм≥ самоњ ор≠ган≥зац≥њ, що насл≥дувала стар≥ украњнськ≥ церковн≥ братства, та у програмному документ≥ кири≠ло-мефод≥њвц≥в - Ђ низ≥ бит≥€ украњнського народуї (≥нша на≠зва - Ђ«акон божийї). јвтором Ђ ниги бит≥€...ї вважаЇтьс€ ћи≠кола  остомаров. ÷ентральним моментом у програмному доку≠мент≥ братства було напол€ган≠н€ на необх≥дност≥ зд≥йсненн€ христи€нських ≥деал≥в справед≠ливост≥, свободи ≥ р≥вност≥. ÷≥ ≥деали у Ђ низ≥ бит≥€ї поЇдну≠ютьс€ з почутт€м украњнського патр≥отизму.

ѕоЇднанн€ христи€нськоњ ≥ нац≥ональноњ ≥дей не було вина≠ходом кирило-мефод≥њвц≥в. ÷ю формулу вони запозичили у польських ≥нтелектуал≥в, передо≠вс≥м з твору јдама ћ≥цкевича ЂKsiegi narodu polskiego ≥ piel-grzymstwa polskiegoї (Ђ ниги народу польського ≥ п≥л≥гримства польськогої), написаного ≥ вида≠ного у ѕариж≥ у 1832 р., п≥сл€ поразки листопадового повстан≠н€. јле незважаючи на запози≠ченн€ одн≥Їњ з центральних ≥дей, Ђ нига бит≥€...ї була ориг≥наль≠ним документом81. ” н≥й розви≠валас€ ≥де€ украњнського мес≥анства: украњнський народ, най≠б≥льш пригноблений ≥ зневаже≠ний, а заразом - ≥ найб≥льш волелюбний та демократичний, зв≥льнить рос≥€н в≥д њхнього дес≠потизму, а пол€к≥в - в≥д аристок≠ратизму. ” своњй автоб≥ограф≥њ  остомаров п≥зн≥ше признавав≠с€, що федерац≥ю слов'€нських народ≥в братчики у€вл€ли соб≥ на зразок стародавн≥х грецьких республ≥к або —получених Ўта≠т≥в јмерики. Ђ нига бит≥€ї зак≥н≠чувалась словами:

Ђ≤ встане ”крањна з своЇњ мо≠гили, ≥ знову озоветьс€ до вс≥х брат≥в своњх слов'€н, ≥ почують крик њњ, ≥ встане —лов'€нщина, ≥ не позостанетьс€ н≥ цар€, н≥ ца≠ревича, н≥ цар≥вни, н≥ кн€з€, н≥ графа, н≥ герцога, н≥ си€тельства, н≥ превосходительства, н≥ пана, н≥ бо€рина, н≥ крепака, н≥ холо≠па - н≥ в ћосковщин≥, н≥ в ѕоль≠щ≥, н≥ в ”крањн≥, н≥ в „ех≥њ, н≥ у хорутан, н≥ у серб≥в, н≥ у болгар.

≤ ”крањна буде неп≥длеглою –≥ччю ѕосполитою в союз≥ —ло≠в'€нськ≥м.

“од≥ скажуть вс≥ €зики, пока≠зуючи рукою на те м≥сто, де на карт≥ буде намальована ”крањна: Ђќт камень, него же не берегоша зиждущий, той бисть во гла≠ву [угла]ї62ї.

¬иробленн€ програми  ири-ло-ћефод≥њвського братства в≥д≠бувалос€ у гострих суперечках, насамперед - м≥ж  остомаро≠вим ≥ Ўевченком. –озходженн€ м≥ж цими двома чоловими брат≠чиками дали прив≥д рад€нським ≥сторикам ≥ л≥тературознавц€м говорити про ≥снуванн€ двох теч≥й всередин≥ товариства -Ђл≥берально-буржуазноњї ≥ Ђрево≠люц≥йно-демократичноњї. ÷е твердженн€ св≥домо переб≥ль≠шувало ≥дейн≥ в≥дм≥нност≥ серед член≥в товариства. “очн≥ше буде сказати, що пол≥тична ф≥лософ≥€ братства мала синкретичний характер:  ул≥ш наголошував на нац≥ональному елемент≥,  осто≠маров - загальнолюдському -христи€нському, а Ўевченко -соц≥альному елемент≥.  ожний з цих елемент≥в знайшов в≥добра≠женн€ у Ђ низ≥ бит≥€...ї.

—оц≥альна програма кирило-мефод≥њвц≥в складалас€ з двох пункт≥в: скасуванн€ кр≥пацтва та поширенн€ осв≥ти серед наро≠ду. ¬они не розробили конкрет≠н≥ших план≥в щодо знищенн€ кр≥пацтва й впровадженн€ за≠гальноњ осв≥ти. –еал≥зац≥€ цих обидвох вимог була лише пере≠думовою дл€ дос€гненн€ глиб≠ших пол≥тичних зм≥н, €к≥ мали ірунтуватис€ на принципах хри≠сти€нськоњ етики, ≥дењ панслав≥з≠му ≥ широко зрозум≥лого л≥бера≠л≥зму - особистоњ свободи лю≠дей, незалежноњ в≥д њхнього осо≠бистого соц≥ального статусу. ÷е були ≥дењ, за €к≥ украњнська на≠ц≥€, €к твердили братчики, бо≠ролас€ ось уже дек≥лька стол≥ть.

 ирило-ћефод≥њвське братст≠во про≥снувало трохи б≥льше ро≠ку. Ќаприк≥нц≥ березн€ - на почат≠ку кв≥тн€ 1847 р. воно було розгромлене жандармами за доно≠сом студента ќлекс≥€ ѕетрова.

ќкрем≥ стор≥нки ≥стор≥њ  ирило-ћефод≥њвського братства оповит≥ туманом. ѕетро «айончковський, €кий користувавс€ арх≥вними матер≥алами справи  ирило-ћефод≥њвського братст≠ва, переконував, що створенню товариства передувала орган≥зац≥йно неоформлена група студент≥в, чиновник≥в ≥ вчител≥в-Ђукрањноф≥л≥вї п≥д назвою Ђ и≠њвська молодаї83. « його легкоњ руки це твердженн€ перекочува≠ло у прац≥ багатьох рад€нських ≥ зах≥дних ≥сторик≥в84. ќднак не вс≥ под≥л€ють таку точку зору, вважаючи њњ непереконливою85. —еред його досл≥дник≥в немаЇ Їдиноњ думки ≥ щодо того, ск≥ль≠ки ос≥б об'Їднувало братство, зокрема, чи входили до його складу Ўевченко ≥  ул≥ш? —л≥д≠ством встановлено, що това≠риство складалос€ лише з трьох чолов≥к: Ѕ≥лозерського, √улака ≥  остомарова. –ешта арештова≠них формально не вв≥йшла до складу братства, хоча знала про його ≥снуванн€ завд€ки знайом≠ству з цима трьома особами. ÷€ верс≥€ повторюЇтьс€ у дек≥лькох сучасних досл≥дженн€х86, хоча вона маЇ слабке м≥сце: лог≥чно

припустити, що арештован≥ св≥≠домо прагнули ввести в оману сл≥дчих ≥ представити справу так, щоб уникнути суворого покаранн€. ƒмитро ѕильчиков у своњх п≥зн≥ших спогадах твердив, що к≥льк≥сть член≥в товариства на початку 1847 р. доходила до 100 чол,а7. ÷€ оц≥нка найчаст≥ше трапл€Їтьс€ у досл≥дженн€х, присв€чених  ирило-ћефод≥-њвському братству88. ќкремо вид≥л€Їтьс€ €дро товариства, до складу €кого входило 12 чол.: ћикола  остомаров, ћикола √улак, ¬асиль Ѕ≥лозерський, “а≠рас Ўевченко, ѕантелеймон  ул≥ш, ƒмитро ѕильчиков, ћико≠ла —авич та студенти  ињвсько≠го ун≥верситету - ёр≥й јндрузький, ќпанас ћаркович, ќлек≠сандр Ќавроцький, ≤ван ѕос€да, ќлександр “улуб. «айончковсь-кий вважаЇ назване ѕильчиковим число €вно переб≥льшеним, стверджуючи, однак, що в  ири-ло-ћефод≥њвському братств≥ було б≥льше, ан≥ж 12 чолов≥к89. ¬ украњнськ≥й традиц≥йн≥й та рад€нськ≥й ≥стор≥ограф≥њ  ири≠ло-ћефод≥њвське братство слу≠жило своЇр≥дною точкою в≥дл≥ку нац≥ональноњ боротьби проти рос≥йського поневоленн€ чи, в≥д≠пов≥дно, - революц≥йноњ бороть≠би проти реакц≥йноњ феодальноњ системи. “ому зрозум≥лим Ї ба≠жанн€ Ђм≥стиф≥куватиї характер та переб≥льшувати масштаби його д≥€льност≥. јле таке трактуванн€ маЇ дуже мало сп≥льно≠го з ≥сторичною д≥йсн≥стю. ƒо≠сить сказати, що у результат≥ сл≥дства у рос≥йських жандарм≥в склалос€ враженн€, що д≥€ль≠н≥сть “овариства не становила серйозноњ пол≥тичноњ загрози. Ўеф жандарм≥в граф ќлекс≥й ќрлов у лист≥ до ћиколи ≤ писав, що Ђобщество было не более как ученый бред трех молодых лю≠дейї90. «а обс€гом сл≥дчого ма≠тер≥алу справа кирило-мефод≥њв-ц≥в була пор≥вн€но невеликою. ” 1990 p., п≥сл€ тривалих пере≠шкод ≥ звол≥кань з боку рад€нсь≠коњ влади, були опубл≥кован≥ до≠кументи сл≥дства над членами  ирило-ћефод≥њвського братст≠ва, њхн€ публ≥кац≥€ зайн€ла три томи. ƒл€ пор≥вн€нн€ наведемо факт, що справа декабрист≥в, €ка видавалас€ з 1925 по 1988 р., вм≥стилас€ у 18 томах. —права  онарського навр€д чи вм≥сти≠лас€ б нав≥ть у 10 томах91.

Ѕ≥льш≥сть арештованих д≥ста≠ла пор≥вн€но м'€ке покаранн€, в≥дпов≥дно до њхнього молодого в≥ку ≥ Ђдит€чост≥ њхн≥х задум≥вї. «а вин€тком  остомарова й √у-лака, €ких було покарано в≥дпо≠в≥дно на 1 та 3 роки тюрми (перший в≥дсид≥в цей терм≥н у ѕетропавл≥вськ≥й, другий - у Ўл≥ссельбурзьк≥й фортец≥), решту було засуджено на корот≠к≥ терм≥ни ув'€зненн€, а п≥сл€ ув'€зненн€ - на засланн€ у ве≠ликоруськ≥ губерн≥њ п≥д пол≥≠цейський нагл€д. Ќайсувор≥ше було покарано Ўевченка, однак не за злочини, пов'€зан≥ безпо≠середньо з д≥€льн≥стю братства. ѕриводом дл€ т€жкого покаран≠н€ стали знайден≥ зошити з його поемами Ђ авказї, Ђ—онї, Ђѕос-лан≥Ї...ї.  р≥м њхнього револю≠ц≥йного й антирос≥йського зм≥с≠ту, сл≥дчих обурило те, що у цих в≥ршах м≥стилис€ образлив≥ на≠т€ки на ћиколу ≤ та його дружи≠ну. ѕ≥сл€ завершенн€ сл≥дства Ўевченка було в≥ддано у солда≠ти на невизначений терм≥н в ќренбурзький окремий корпус. «а особистим розпор€дженн€м ≥мператора, над ним був встановлений суворий нагл€д з за≠бороною писати ≥ малювати.

ќрган≥зац≥йна неоформле≠н≥сть, нечисленн≥сть  ирило-ће≠фод≥њвського братства та пор≥в≠н€на м'€к≥сть покаранн€ братчи≠к≥в не св≥дчили про його незначущ≥сть. як зауважуЇ ћарко јн≠тонович, один ≥з найкращих су≠часних знавц≥в сусп≥льно-пол≥≠тичного житт€ у Ќаддн≥пр€нськ≥й ”крањн≥ XIX ст., украњнський рух до 1900 p., тобто до часу утво≠ренн€ першоњ украњнськоњ парт≥њ, майже не знав орган≥зац≥й з ч≥т≠ко визначеним членством. “ому статус братчик≥в найкраще було б визначити €к Ђчлени-прихильникиї92. √адаЇмо, що це не було вин€тково украњнським €вищем. «а умов миколањвськоњ реакц≥њ 1830-1840-х рок≥в будь-€ке в≥дкрите обговоренн€ сусп≥льно-пол≥тичних питань було немож≠ливим, тому воно переносилос€ у домашн≥ з≥бранн€, переписку та в ≥нш≥ недоступн≥ державно≠му контролю сфери громадсько≠го житт€. ƒомашн≥ гуртки набра≠ли великого значенн€ €к зас≥б культивуванн€ сусп≥льноњ думки. ћайже у той самий час, що й  и≠рило-ћефод≥њвське товариство, дек≥лька таких гуртк≥в ≥снували у столиц≥ –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ (серед них найб≥льш в≥домий гурток петрашевц≥в), а також у ћоскв≥,  азан≥, –остов≥-ярославському. ¬они виникали навколо одн≥Їњ чи дек≥лькох ос≥б, що мали амб≥ц≥њ, талант ≥ енерг≥ю дл€ згуртуван≠н€ навколо себе в≥дпов≥дного ≥н≠телектуального середовища, ви≠робленн€ основних ≥дей, веден≠н€ самоњ дискус≥њ тощо. ’оча вступ на так≥ з≥бранн€ був суво≠ро регламентований, домашн≥ гуртки не мали ч≥ткоњ орган≥за≠ц≥йноњ структури, а њхн€ д≥€ль≠н≥сть не набула нелегального ха≠рактеру. ¬они д≥€ли тривалий час, доки жандармер≥њ не вдава≠лос€ вжив йти у це середовище свого агента чи провокатора й одержати таким чином матер≥ал дл€ проведенн€ арешт≥в93.

≤сторичне значенн€  ирило-ћефод≥њвського братства треба оц≥нювати на дек≥лькох р≥вн€х ≥ в дек≥лькох контекстах. ” загальноЇвропейському контекст≥ то≠вариство було украњнським в≥д≠пов≥дником нац≥онал≥стичних орган≥зац≥й, що м≥ж 1830 ≥ 1848 pp.виникали по всьому континент≥ п≥д впливом наполео≠н≥вських воЇн, антимонарх≥чних революц≥й ≥ поширенн€ ≥деоло≠г≥њ романтизму - Ђћолода ≤та≠л≥€ї, Ђћолода Ќ≥меччинаї, Ђћо≠лода ѕольщаї, Ђћолода ≤рлан≠д≥€ї та ≥н. —п≥льним дл€ вс≥х цих орган≥зац≥й було поЇднанн€ на≠ц≥ональних гасел з ≥деЇю де≠мократ≥њ94. ” специф≥чних обста≠винах ÷ентральноњ ≥ —х≥дноњ ™вропи кирило-мефод≥њвц≥ були одними з численних речник≥в концепц≥њ слов'€нськоњ Їдност≥. ќднак пор≥вн€но з пол≥тичними вимогами ≥нших всеслов'€нських рух≥в (австрослав≥зму, ≥л≥р≥йсько-го руху, рос≥йського панслав≥з≠му) кињвське товариство в≥др≥з≠н€лос€ найреволюц≥йн≥шою про≠грамою демократичноњ сло≠в'€нськоњ федерац≥њ95.

” контекст≥ –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ д≥€льн≥сть кирило-мефод≥њвц≥в поклала початок нов≥й украњнсь≠к≥й ≥дентичност≥ серед м≥сцевоњ ел≥ти. ƒо цього часу ус≥ укра≠њнськ≥ ≥нтелектуальн≥ €вища були хоч ≥ своЇр≥дним, а все ж таки в≥дображенн€м рос≥йського ≥нтелектуального житт€. ƒос≥ украњн≠ц≥ задовольн€лис€ тими н≥шами, €к≥ створювала дл€ них рос≥йсь≠ка культура. «аповнюючи ц≥ н≥ш≥, вони водночас вносили коректи≠ви у пон€тт€ Ђруськост≥ї. ¬их≥д≠ц≥ з ћалорос≥њ першими поста≠вили питанн€ про рос≥йську на≠ц≥ональну ≥дентичн≥сть. ƒаючи широке (Ђобщерусскоеї) тракту≠ванн€ своЇњ ≥дентичност≥, Ђмало≠росиї вводили рос≥€н у ширший слов'€нський св≥т ≥ певною м≥рою, готували ірунт дл€ виникненн€ слов'€ноф≥льства ≥ рос≥йського нац≥онал≥зму.

ѕриклад ≥нкорпорац≥њ Ђмало≠рос≥вї до ≥мперського сусп≥льст≠ва немовби давав ствердну в≥д≠пов≥дь на поставлене ѕушк≥ним питанн€: чи з≥ллютьс€ ус≥ сло≠в'€нськ≥ р≥ки у рос≥йське море? —п≥вв≥дношенн€ м≥ж Ђћалоюї ≥ Ђ¬еликоюї –уссю, що склалос€ на початку XIX ст., слугувало го≠товою моделлю дл€ асим≥л€ц≥њ ≥нших народ≥в, тобто реал≥зац≥њ увар≥вськоњ формули Ђнароднос≠т≥ї. «давалос€, що Ђстара ”кра≠њнаї з≥йшла з ≥сторичноњ сцени, ≥ в украњнському питанн≥ не було н≥чого такого, що робило б його пол≥тичним. ¬проваджуючи своњ реформи, ”варов зобов'€зував  ињвський ун≥верситет до прове≠денн€ спец≥альних заход≥в Ђк исцелению глубокой €звы, вза≠имной ненависти двух слав€нс≠ких народовї96. ¬≥н мав на уваз≥ лише рос≥йський ≥ польський на≠роди. ќф≥ц≥йн≥ плани не перед≠бачали ≥снуванн€ в ћалорос≥њ третьоњ нац≥њ - украњнськоњ.

¬ироблена ж кирило-мефод≥њвц€ми ≥де€ слов'€нськоњ Їднос≠т≥ перебувала у р≥шуч≥й опози≠ц≥њ до ур€дового панслав≥зму. ≤дењ централ≥зованоњ слов'€нсь≠коњ ≥мпер≥њ з центром у ѕетер≠бурз≥ вони протиставили ≥дею федеративноњ слов'€нськоњ рес≠публ≥ки з столицею у  иЇв≥. “им самим вони завдавали удару у найчутлив≥ше м≥сце увар≥вськоњ концепц≥њ народност≥. Ќе випад≠ково д≥€льн≥сть кирило-мефод≥≠њвц≥в викликала гостру реакц≥ю ”варова. ¬ окремому циркул€р≥, написаному з приводу арешт≥в серед кирило-мефод≥њвц≥в, м≥≠н≥стр осв≥ти застер≥гав, що Ђрус≠ское слав€нство в чистоте своей должно выражать безус≠ловную приверженность к пра≠вославию и самодержавию; но все, что выходит из этих пре≠делов, есть примесь чуждых по≠н€тий, игра фантазии или личи≠на, под которою злоумышлен≠ные стараютс€ уловить неопыт≠ность и увлечь мечтателей97ї.

÷иркул€р ”варова в≥дбивав оф≥ц≥йну, але не Їдину точку зору рос≥йського сусп≥льства на спроби молодих кињвських ≥нтелектуал≥в утвердити нове пон€т≠т€ украњнськоњ ≥дентичност≥. ” 1840-х роках украњнська тема втратила ту вагу й попул€рн≥сть, €кою вона вт≥шалас€ у ѕетер≠бурз≥ дес€ть рок≥в тому. —еред рос≥йськоњ осв≥ченоњ публ≥ки на той час велас€ гостра полем≥ка навколо питанн€ про сп≥вв≥дно≠шенн€ –ос≥њ ≥ «аходу. ќдна гру≠па (так зван≥ зах≥дники) турбува≠лас€ в≥дставанн€м –ос≥њ в≥д «а≠ходу ≥ напол€гала на €кнайшир≠шому впровадженн≥ Ївропейсь≠ких стандарт≥в у рос≥йське жит≠т€, ≥нша - слов'€ноф≥ли - напо≠л€гала на захист≥ нац≥ональноњ культури в≥д шк≥дливих зах≥дних вплив≥в. —проби кирило-мефо≠д≥њвц≥в утвердити нову украњнсь≠ку нац≥ональну ≥дею, €кими б маловажними вони не видава≠лис€, влучили саме у центр дис≠кус≥й. ќдин ≥з пров≥дних л≥дер≥в рос≥йського слов'€ноф≥льства ќлекс≥й ’ом'€ков в≥дгукнувс€ про братчик≥в €к про малорос≥в, заражених пол≥тичним безумст≠вом98. —тавленн€ зах≥дник≥в не було однозначно негативним. “и≠моф≥й √рановський ≥ ќлександр √ерцен ви€вл€ли своњ симпат≥њ до ”крањни й украњнц≥в, але не надавали великого значенн€ в≥дм≥нност€м м≥ж Ђвеликороса≠миї ≥ Ђмалоросамиї. Ќа думку √ерцена, ц€ справа мала друго≠р€дне значенн€ у в≥дношенн≥ до головноњ проблеми - пробуд≠женн€ в≥д сну ≥ модерн≥зац≥њ патр≥архального житт€ слов'€н. ™диним р≥зким в≥дгуком була реакц≥€ володар€ думок ро≠с≥йськоњ л≥беральноњ ≥ прозах≥днонастроЇноњ ≥нтел≥генц≥њ ¬≥сса-р≥она ЅЇл≥нського. ” лист≥ до ѕ.јнненкова у грудн≥ 1847 р. в≥н писав про Ўевченков≥ поеми:

Ђя не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых их не читал (что, между прочим, дока≠зывает, что они нисколько не злы, а только плоски и глупы)... Ўевчен≠ку послали на  авказ солдатом. ћне не жаль его, будь его су-дьею, € сделал бы не меньше.ї99

—ол≥даризац≥€ ЅЇл≥нського з оф≥ц≥йною позиц≥Їю вигл€дала дуже дивною - адже в ≥нших ви≠падках в≥н виступав гострим критиком рос≥йського самодержав≠ства. –оздратуванн€ ЅЇл≥нсько≠го викликало прагненн€ украњн≠ських д≥€ч≥в 1840-х рок≥в писати украњнською мовою. Ќа його дум≠ку, л≥тературною мовою осв≥чених малорос≥€н мала бути рос≥й≠ська. ¬≥н вважав, що серед ус≥х слов'€нських народ≥в лише рос≥≠€ни ≥, можливо, чехи можуть пи≠шатис€ великими поетами. ”кра≠њнською мовою, €кою розмовл€Ї лише Ђмалорос≥йська черньї, не можуть писатис€ твори високоњ мистецькоњ ц≥нност≥. ¬≥н передр≥≠кав ц≥лковите зникненн€ ц≥Їњ мови €к природний насл≥док входженн€ ”крањни до –ос≥йсь≠коњ ≥мпер≥њ. ƒл€ нього украњнц≥ були просто племенем, але не нац≥Їю, а тим б≥льше - держав≠ною нац≥Їю. ЅЇл≥нський по≠годжувавс€ з загальною думкою, що украњнськ≥ козаки могли хо≠робро воювати ≥ блискуче вми≠рати за свою батьк≥вщину. јле вони н≥коли не могли скориста≠тис€ з плод≥в своњх перемог.

Ќа погл€дах ЅЇл≥нського сильно позначивс€ вплив ф≥ло≠соф≥њ √егел€, його под≥л на Ђ≥с≠торичн≥ї й Ђне≥сторичн≥ї народи. «датн≥стю творити ≥стор≥ю зг≥д≠но з ц≥Їю ф≥лософ≥Їю волод≥ють т≥льки т≥ народи, €к≥ мають свою державу. ƒол€ ж ≥нших, Ђне≥сто-ричнихї народ≥в, €к≥ втратили або ж зовс≥м не мали своЇњ держави, пол€гала у ц≥лковит≥й асим≥л€ц≥њ й розчиненн≥ серед народ≥в Ђдержавнихї. ‘≥лософ≥€ √егел€ у погл€дах на нац≥ональ≠не питанн€ була запереченн€м погл€д≥в √ердера, ≥ њњ тр≥умфальне поширенн€ на ™вропейсько≠му континент≥ сильно п≥д≥рвало позиц≥њ романтик≥в. «окрема, вона завдала т€жкого удару ук≠рањнськ≥й справ≥.  ожна спроба в≥дродити Ђне≥сторичнуї укра≠њнську нац≥ю в очах рос≥йських л≥берал≥в вигл€дала €к назад-ництво, що суперечить ≥сторич≠ному прогресов≥.

«б≥г оц≥нок ”варова, ’ом'€≠кова ≥ ЅЇл≥нського св≥дчив про дуже важливий факт в ≥стор≥њ украњнсько-рос≥йських в≥дносин: з часу по€ви  ирило-ћефод≥-њвського братства рос≥йська й украњнська ≥дентичност≥ не мог≠ли уже бути примирен≥ одна з одною100. —уворе покаранн€ братчик≥в стало наче пересторо≠гою дл€ вс≥х, хто насм≥ливс€ б п≥ти дальше њхн≥м шл€хом. ќднак наданн€ украњнськ≥й справ≥ оре≠олу мучеництва ≥ жертовност≥ лише посилювало њњ прит€галь-н≥сть дл€ наступних покол≥нь ук≠рањнських д≥€ч≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 772 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2197 - | 2057 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.