Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€, види, причини банкрутства 7 страница
“аблиц€ 8.8

–озрахунок впливу фактор≥в на р≥вень рентабельност≥ продаж, у %%

‘актор зм≥ни рентабельност≥ –озрахунок –≥вень впливу
1. —труктура продукц≥њ 30,48 Ц 20,10 +10,38
2. ¬≥дпускн≥ ц≥ни на продукц≥ю 20,01-30,48 - 10,47
3. ÷≥ни на матер≥альн≥ ресурси   29,12-29,01   +0,11
4. «м≥на р≥вн€ витрат на один вир≥б   34,80 Ц 29,12   +5,68
–азом 34,80 Ц29,10 +5,79

 

ƒруга група показник≥в рентабельност≥ формуЇтьс€ на основ≥ розрахунку р≥вн≥в рентабельност≥ залежно в≥д зм≥ни розм≥ру ≥ характеру авансованих засоб≥в: ус≥ активи п≥дприЇмства, ≥нвестований кап≥тал (власн≥ засоби плюс довгостроков≥ зобовТ€занн€), акц≥онерний (власний) кап≥тал.

 

1. –ентабельн≥сть актив≥в: чистий прибуток / вс≥ активи;

2. –ентабельн≥сть ≥нвестованого кап≥талу: чистий прибуток / ≥нвестований кап≥тал;

3. –ентабельн≥сть власного кап≥талу: чистий прибуток / власний кап≥тал

“рет€ група показник≥в рентабельност≥ формуЇтьс€ аналог≥чно перш≥й ≥ друг≥й групам, однак зам≥сть прибутку в розрахунок беретьс€ чистий приплив грошових кошт≥в.

1. –ентабельн≥сть продаж: чистий приплив грошових кошт≥в / обс€г продаж

2. –ентабельн≥сть ≥нвестованого кап≥талу: чистий приплив грошових кошт≥в / сукупний кап≥тал;

3. –ентабельн≥сть власного кап≥талу: чистий приплив грошових кошт≥в / власний кап≥тал

 

“ема 9 јЌјЋ≤« «¬≤“”їѕ–ќ –”’ √–ќЎќ¬»’  ќЎ“≤¬ї

9.1. «м≥ст, структура ≥ принципи складанн€ У«в≥ту про рух грошових кошт≥вФ зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 1 Ђ«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥ї

9.2. ќсновн≥ джерелами дл€ складанн€ «в≥ту про рух грошових кошт≥в

9.3. ћетодика анал≥зу зв≥ту про рух грошових кошт≥в

9.4. ѕоказники, що характеризують €к≥сть управл≥нн€ грошовими потоками на п≥дприЇмств≥

9.5 «м≥ст, структура ≥ принципи складанн€ зв≥ту Уѕро власний кап≥талФ зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 1 Ђ«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥ї

9.6 ѕоказники, що характеризують рух кап≥талу ≥ методика њх анал≥зу

9.7. ѕоказники ефективност≥ використанн€ кап≥талу

9.8..≈коном≥чна сутн≥сть показник≥в Ђефект ф≥нансового важел€ї ≥ Уплече ф≥нансового важел€ Ф. ћетодика його визначенн€.

9.9.. ћетоди оц≥нки ефективност≥ ≥нвестиц≥йних проект≥в

9.10 ¬иди ризик≥в, методи њх анал≥зу та способи зниженн€

 

9.1. «м≥ст, структура ≥ принципи складанн€ У«в≥ту про рух грошових кошт≥вФ зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 1 Ђ«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥ї

«в≥т про рух грошових кошт≥в Ц це зв≥т, €кий в≥дображаЇ надходженн€ ≥ вибутт€ грошових кошт≥в у результат≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства в зв≥тному пер≥од≥.

«м≥ст, форма та загальн≥ вимоги до розкритт€ статей «в≥ту про рух грошових кошт≥в визначаютьс€ ѕоложенн€м (стандартом) бухгалтерського обл≥ку 4 У«в≥т про рух грошових кошт≥вФ.

«в≥т Упро рух грошових кошт≥вФ складаЇтьс€ з метою наданн€ користувачам ф≥нансовоњ зв≥тност≥ повноњ, правдивоњ та неупередженоњ ≥нформац≥њ про зм≥ни, €к≥ в≥дбулис€ у грошових коштах п≥дприЇмства та њх екв≥валентах за зв≥тний пер≥од.

ѕ≥д грошовими коштами сл≥д розум≥ти гот≥вку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитанн€.

ƒо екв≥валент≥в грошових кошт≥в в≥днос€ть короткостроков≥ високол≥кв≥дн≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ, €к≥ в≥льно конвертуютьс€ у певн≥ суми грошових кошт≥в ≥ характеризуютьс€ незначним ризиком зм≥ни њх вартост≥.

¬ м≥жнародн≥й практиц≥ ≥снуЇ два методи складанн€ зв≥ту про рух грошових кошт≥в: пр€мий ≥ непр€мий.

ѕри використанн≥ пр€мого методу розкриваютьс€ основн≥ валов≥ надходженн€ ≥ витрати.

« допомогою непр€мого методу чистий прибуток або збиток коригуЇтьс€ з врахуванн€м операц≥њ не грошового характеру, в≥дстроченн€, нарахуванн€ минулих рок≥в, майбутн≥х надходжень та платеж≥в, статей доход≥в ≥ витрат, повТ€заних з ≥нвестиц≥йною та ф≥нансовою д≥€льн≥стю.

ѕ(—)Ѕќ 4 передбачаЇ використанн€ непр€мого методу складанн€ зв≥ту про рух грошових кошт≥в, в результат≥ чого чистий прибуток (збиток) трансформуЇтьс€ в чисту суму отриманих (витрачених) грошових кошт≥в.

«в≥т про рух грошових кошт≥в, зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 4 складаЇтьс€ з трьох розд≥л≥в:

1. –ух кошт≥в в результат≥ операц≥йноњ д≥€льност≥:

2. –ух кошт≥в в результат≥ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥:

3. –ух кошт≥в в результат≥ ф≥нансовоњ д≥€льност≥.

” зв≥т≥ не в≥дображають не грошов≥ операц≥њ, що не потребують використанн€ грошових кошт≥в або њх екв≥валент≥в -= бартерн≥ операц≥њ, ф≥нансовий л≥зинг, а також не в≥дображають внутр≥шн≥ зм≥н≥ у склад≥ грошових кошт≥в та њх екв≥валент≥в.

Ќе грошов≥ операц≥њ, повТ€зан≥ з ф≥нансовою та ≥нвестиц≥йною д≥€льн≥стю, необх≥дно розкривати у прим≥тках до ф≥нансових зв≥т≥в.

—кладанн€ «в≥ту про рух грошових кошт≥в проводитьс€ в наступн≥й посл≥довност≥:

1. «бираЇтьс€ та п≥дготовлюЇтьс€ необх≥дна ≥нформац≥€:

2. ¬изначаЇтьс€ рух грошових кошт≥в в результат≥ операц≥йноњ д≥€льност≥:

3. ¬изначаЇтьс€ рух грошових кошт≥в в результат≥ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥:

4. ¬изначаЇтьс€ рух грошових кошт≥в в результат≥ ф≥нансовоњ д≥€льност≥:

5. ¬изначаЇтьс€ чистий рух грошових кошт≥в за зв≥тний пер≥од та њх залишок на к≥нець року.

«в≥т про рух грошових кошт≥в складаЇтьс€ в≥дпов≥дно до певних принцип≥в, €к≥

викладен≥ у ст. 4 «акону про бухгалтерський обл≥к ≥ ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥, а саме:

- обачлив≥сть;

- повне висв≥тленн€ Ц «в≥т про рух грошових кошт≥в повинен м≥стити всю ≥нформац≥ю про

фактичн≥ та потенц≥йн≥ насл≥дки господарських операц≥й ≥ под≥й, здатн≥ вплинути на р≥шенн€, €к≥ приймаютьс€ на њњ основ≥;

- автономн≥сть Ц кожне п≥дприЇмство розгл€даЇтьс€ €к юридична особа, в≥дд≥лена в≥д

його власник≥в, у звТ€зку з чим особисте майно ≥ зобовТ€занн€ власник≥в не повинн≥ в≥дображатис€ у ф≥нансов≥й зв≥тност≥ п≥дприЇмства;

- посл≥довн≥сть - пост≥йне (з року в р≥к) застосуванн€ п≥дприЇмством вибраноњ обл≥ковоњ

пол≥тики. «м≥на обл≥ковоњ пол≥тики можлива лише у випадках, передбачених нац≥ональними положенн€ми (стандартами) бухгалтерського обл≥ку, ≥ маЇ бути обірунтована ≥ розкрита у ф≥нансов≥й зв≥тност≥;

- безперервн≥сть.

 

9.2. ќсновн≥ джерелами дл€ складанн€ «в≥ту про рух грошових кошт≥в

ƒжерелами ≥нформац≥њ дл€ складанн€ «в≥ту про рух грошових кошт≥в Ї Ѕаланс, «в≥т про ф≥нансов≥ результати, ѕрим≥тки до ф≥нансових зв≥т≥в (Ѕалансу ≥ «в≥ту про ф≥нансов≥ результати)., √оловна книга, анал≥тичн≥ дан≥ окремих рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку.

Ќа рух грошових кошт≥в можуть впливати надзвичайн≥ под≥њ. “ому у «в≥т≥ про рух грошових кошт≥в навод€тьс€ дан≥ спочатку без врахуванн€ надзвичайних под≥й, дал≥ рух кошт≥в в≥д надзвичайних под≥й, пот≥м чистий рух кошт≥в в результат≥ кожного виду д≥€льност≥.

¬ на€вност≥ повинна бути також додаткова анал≥тична ≥нформац≥€ про окрем≥ операц≥њ з обТЇктами обл≥ку (наприклад, проведенн€ переоц≥нки необоротних актив≥в) та розшифровки складу статей зв≥тност≥, до €ких вход€ть залишки к≥лькох субрахунк≥в (наприклад, У≤нш≥ поточн≥ зобовТ€занн€Ф в Ѕаланс≥)

¬ к≥нц≥ зв≥ту визначаЇтьс€ залишок кошт≥в та њх екв≥валент≥в на к≥нець зв≥тного пер≥оду.

«в≥т про рух грошових кошт≥в Ї найважчою формою зв≥тност≥ з толоки зору складанн€, оск≥льки вимагаЇ багато анал≥тичних даних.

 

9.3. ћетодика анал≥зу зв≥ту про рух грошових кошт≥в

јнал≥з руху грошових кошт≥в зд≥йснюЇтьс€ пр€мим ≥ непр€мим способом.

«г≥дно «акону ”крањни Уѕро бухгалтерський обл≥к ≥ ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥Ф прийн€тий непр€мий спос≥б складанн€ «в≥ту, тому ≥ анал≥з його проводитьс€ за непр€мим методом.

јнал≥з руху грошових кошт≥в непр€мим методом сп≥вв≥дносить величину чистого прибутку з величиною грошових кошт≥в. ¬ д≥€льност≥ п≥дприЇмства виникають окрем≥, нер≥дко значн≥ за величиною види витрат ≥ доход≥в, €к≥ зменшують або зб≥льшують прибуток п≥дприЇмства, не зач≥пл€Ї величину його грошових кошт≥в. ¬ процес≥ непр€мого анал≥зу на суму вказаних витрат (доход≥в) зд≥йснюють корегуванн€ величини чистого прибутку таким чином, щоб статт≥ витрат, не повТ€зан≥ з в≥дпливом грошових кошт≥в, ≥ статт≥ доход≥в, що не супроводжуютьс€ њх надходженн€м, не впливали на величину чистого прибутку.

јнал≥з руху грошових кошт≥в доц≥льно починати з оц≥нки зм≥н у стан≥ оборотних актив≥в п≥дприЇмства ≥ њх джерел за даними балансу.

—корегований пот≥к грошових кошт≥в даЇ можлив≥сть побачити за рахунок чого мале м≥сце фактичн≥ розходженн€ у величин≥ отриманого прибутку ≥ на€вност≥ грошових кошт≥в у п≥дприЇмства.

ќкр≥м того анал≥з руху грошових кошт≥в даЇ можлив≥сть оц≥нити:

1.¬ €кому обс€з≥ ≥ з €ких джерел були отриман≥ грошов≥ кошти, €к≥ њх напр€мки використанн€;

2. „и достатньо власних кошт≥в п≥дприЇмства дл€ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥;

3. „и в змоз≥ п≥дприЇмство розплатитис€ за своњми поточними зобовТ€занн€ми;

4. „и достатньо отриманого прибутку дл€ обслуговуванн€ поточноњ д≥€льност≥;

5. „им по€снюЇтьс€ розходженн€ величини отриманого прибутку ≥ на€вност≥ грошових кошт≥в.

јнал≥з грошових поток≥в даЇ можлив≥сть оц≥нити ≥ €к≥сть управл≥нн€ грошовими потоками.

 

9.4. ѕоказники, що характеризують €к≥сть управл≥нн€ грошовими потоками на п≥дприЇмств≥

√рошов≥ кошти

ѕро стан руху грошових кошт≥в можна судити про €к≥сть управл≥нн€ п≥дприЇмством, що Ї одним ≥з завдань роботи ф≥нансових менеджер≥в. ÷ю залежн≥сть можна бачити з рис. 1.1.

 

 


“аблиц€ 9. 1

—труктура грошових поток≥в

¬ид д≥€льност≥ ћинулий р≥к «в≥тний р≥к
ќперац≥йна 74,5 (+) 3,4 (+)
‘≥нансова 36 (-) 100,1 (-)
≤нвестиц≥йна 30 (-) 150 (+)
„истий рух кошт≥в за зв≥тний пер≥од 8,5 (+) 53,3 (+)

 

 

ѕоказникам, що характеризують €к≥сть управл≥нн€ грошовими потоками Ї:

1. ’ороше п≥дприЇмство, визнаЇтьс€ у випадку, €кщо за результатами зв≥тного пер≥оду чистий рух грошових кошт≥в у результат≥ операц≥йноњ д≥€льност≥ маЇ додатне значенн€, у результат≥ ≥нвестиц≥йноњ та ф≥нансовоњ д≥€льност≥ в≥дТЇмне. ÷е означаЇ, що в результат≥ операц≥йноњ д≥€льност≥, зокрема в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ, п≥дприЇмство одержуЇ достатньо кошт≥в, щоб мати можлив≥сть ≥нвестувати ц≥ кошти, а також виплачувати в≥дсотки за залученими кредитами. ѕричому п≥дприЇмству дл€ зд≥йсненн€ ≥нвестиц≥й вистачаЇ т≥льки власних кошт≥в. якщо при цьому чистий рух грошових кошт≥в у результат≥ вс≥х вид≥в д≥€льност≥ за р≥к маЇ додатне значенн€, то можна говорити, що кер≥вництво п≥дприЇмства повн≥стю справл€Їтьс€ з≥ своњми функц≥€ми.

2. Ќормальне п≥дприЇмство,, €кщо за результатами зв≥тного пер≥оду чистий рух грошових кошт≥в у результат≥ операц≥йноњ та ф≥нансовоњ д≥€льност≥ маЇ додатне значенн€, а у результат≥ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ - в≥дТЇмне. —утн≥сть ц≥Їњ структури грошових поток≥в зводитьс€ до такого: п≥дприЇмство спр€мовуЇ грошов≥ кошти, отриман≥ в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥, а також кошти, отриман≥ €к кредити ≥ додатков≥ вкладенн€ власник≥в (ф≥нансова д≥€льн≥сть(, на придбанн€ необоротних актив≥в (оновленн€ основних засоб≥в, вкладенн€ кап≥талу в нематер≥альн≥ активи, зд≥йсненн€ довгострокових ≥нвестиц≥й)

3.  ризове п≥дприЇмство, визнаЇтьс€ у випадку, €кщо за результатами зв≥тного пер≥оду чистий рух грошових кошт≥в у результат≥ операц≥йноњ д≥€льност≥ маЇ в≥дТЇмне значенн€, а у результат≥ ≥нвестиц≥йноњ та ф≥нансовоњ д≥€льност≥ додатне. як≥сть управл≥нн€ п≥дприЇмством не витримуЇ н≥€коњ критики. —енс ц≥Їњ структури кап≥талу зводитьс€ до такого: п≥дприЇмство ф≥нансуЇ витрати операц≥йноњ д≥€льност≥ за рахунок надходжень в≥д ≥нвестиц≥йноњ та ф≥нансовоњ д≥€льнос6т≥, тобто за рахунок залучених кредит≥в, додатковоњ ем≥с≥њ акц≥й тощо. “ака структура грошових кошт≥в прийн€тна т≥льки дл€ новостворених п≥дприЇмств, €к≥ ще не почали працювати на повну потужн≥сть ≥ перебувають на початков≥й стад≥њ розвитку.

 

“аблиц€ 9.2

јнал≥з руху грошових кошт≥в

ѕоказники ћинулий «в≥тний ¬≥дхиленн€ (+,-) —труктура у % ¬≥дхиленн€ (+,-)
ћинулий «в≥тний
–ух кошт≥в у результат≥ операц≥йноњ д≥€льност≥              
Ќадходженн€ в≥д:              
–еал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг)     -65 -9,6 4,6 2,1 2,5
÷≥льового ф≥нансуванн€       55,9 87,4 97,7 10,3
≤нш≥ Ќадходженн€     -1199 -94,7 8,0 0,2  
–азом надходжень       50,8 100,0 100,0  
¬итрачанн€ на оплату:              
товар≥в (роб≥т, послуг)       21,2 92,4 97,6 5,2
прац≥     -66 -27,9 1,1 0,7 -0,4
¬≥драхувань на соц≥альн≥ заходи     -37 -31,8 0,7 0,4 -0,3
«обовТ€зань з податк≥в та збор≥в     -33 -33,6 0,5 0,3 -0,2
«обовТ€зань з податку на додану варт≥сть       20,4 0,3 0,3  
«обовТ€зань з ≥нших податк≥в ≥ збор≥в   - -53 - 0,0    
поверненн€ аванс≥в     -1056 -89,2 4,5 0,4 -4,1
≤нш≥ витрачанн€     -45 -47,3 0,5 0,3 -0,2
–азом витрачанн€       16,8 100,0 100,0  
„истий рух кошт≥в в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥ -10968 -2 -10970        
≤≤.–ух кошт≥в у результат≥ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥              
ЕЕ..              
„истий рух грошових кошт≥в в≥д ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥              
≤≤≤. –ух грошовий кошт≥в в≥д ф≥нансовоњ д≥€льност≥              
ЕЕ              
„истий рух грошових кошт≥в в≥д ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥              
„истий рух грошових кошт≥в за зв≥тний пер≥од -10968 -2 -10970        
«алишок кошт≥в на початок року     -10968        
¬плив зм≥ни валютних курс≥в на залишок кошт≥в              
«алишок кошт≥в на к≥нець зв≥тного року     -2 -50,0      

 

9.5. «м≥ст, структура ≥ принципи складанн€ зв≥ту Уѕро власний кап≥талФ зг≥дно ѕ(—)Ѕќ 1 Ђ«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥ї.

«в≥т про власний кап≥тал Ц це зв≥т, €кий в≥дображаЇ зм≥ни у склад≥ власного кап≥талу п≥дприЇмства прот€гом зв≥тного пер≥оду.

«м≥ст ≥ форма «в≥ту про власний кап≥тал та загальн≥ вимоги до розкритт€ його статей визначаютьс€ ѕоложенн€м (—тандартом) бухгалтерського обл≥ку 5.

ћетою складанн€ «в≥ту про власний кап≥тал Ї розкритт€ ≥нформац≥њ про зм≥ни у склад≥ власного кап≥талу п≥дприЇмства прот€гом зв≥тного року.

÷ей зв≥т м≥стить ƒан≥ лише за один зв≥тний пер≥од, тому дл€ забезпеченн€ пор≥вн€льного анал≥зу ≥нформац≥њ п≥дприЇмства, зг≥дно ѕоложенн€ 5, повинн≥ додавати до р≥чноњ зв≥тност≥ «в≥т про власний кап≥тал за минулий р≥к.

” зв≥т≥ подано у розр≥з≥ вид≥в власний кап≥тал п≥дприЇмства та перел≥к статей за €кими прот€гом зв≥тного пер≥оду (кварталу) можуть в≥дбутис€ зм≥ни в кап≥тал≥. ƒо таких статей належать: зм≥ни обл≥ковоњ пол≥тики, виправленн€ помилок, переоц≥нка актив≥в, розпод≥л прибутку. ¬илученн€ кап≥талу тощо.

ѕринципи ≥ п≥дходи до складанн€ «в≥ту про власний кап≥тал

—кладанн€ «в≥ту про власний кап≥тал базуЇтьс€ на таких принципах:

1) довгостроково ф≥нансуванн€ Ц знаходитьс€ у розпор€дженн≥ п≥дприЇмства необмежено довго:

2) в≥дпов≥дальност≥ ≥ захисту прав кредитор≥в Ц в≥дображений в баланс≥ п≥дприЇмства власний кап≥тал Ї дл€ зовн≥шн≥х користувач≥ м≥рилом в≥дносин в≥дпов≥дальност≥ на п≥дприЇмств≥, а також захистом кредитор≥в в≥д втрати кап≥талу;

3) компенсац≥њ понесених збитк≥в Ц тимчасов≥ збитки мають погашатись за рахунок власного кап≥талу;

4) кредитоспроможност≥ Ц при наданн≥ кредиту, за ≥нших р≥вних умов, перевага надаЇтьс€ п≥дприЇмствам з меншою кредиторською заборгован≥стю ≥ б≥льшим власним кап≥талом;

5) ф≥нансуванн€ ризику Ц власний кап≥тал використовуЇтьс€ дл€ ф≥нансуванн€ ризикованих ≥нвестиц≥й, на що можуть не погодитись кредитори;

6) самост≥йност≥ ≥ влади Ц розм≥р власного кап≥талу визначаЇ ступ≥нь незалежност≥ та впливу його власник≥в на п≥дприЇмство;

7) розпод≥лу доход≥в ≥ актив≥в Ц частки окремих власник≥в у кап≥тал≥ Ї основою при розпод≥л≥ ф≥нансового результату та майна при л≥кв≥дац≥њ п≥дприЇмства.

як правило п≥дприЇмство створюЇтьс€ з метою отриманн€ прибутку. –еал≥зувати цю мету воно може лише за умови збереженн€ свого кап≥талу.

«г≥дно з ф≥нансовою концепц≥Їю збереженн€ кап≥талу прибуток, €кий отримуЇ

п≥дприЇмство (а, в≥дпов≥дно, збер≥гаЇтьс€ та нарощуЇтьс€ його кап≥тал) т≥льки за умови, €кщо сума чистих актив≥в на к≥нець пер≥оду перевищуЇ суму чистих актив≥в на початок пер≥оду п≥сл€ вилученн€ будь-€ких виплат власникам або внеск≥в власник≥в прот€гом цього пер≥оду.

ѕри складанн≥ «в≥ту про власний кап≥тал треба враховувати орган≥зац≥йну форму п≥дприЇмства. ¬ залежност≥ в≥д цього ≥ визначаЇтьс€ €ка ≥нформац≥€ повинна бути подана у прим≥тках до ф≥нансовоњ зв≥тност≥.
“ак, акц≥онерн≥ товариства навод€ть у прим≥тках ≥нформац≥ю про:

- загальну к≥льк≥сть та ном≥нальну варт≥сть акц≥й, на €к≥ передбачаЇтьс€ зд≥йснити передплату:

- загальну к≥льк≥сть акц≥й та ном≥нальну варт≥сть акц≥й, на €к≥ зд≥йснена передплата у пор≥вн€нн≥ ≥з непередбаченими величинами:

- загальну суму кошт≥в, одержаних в ход≥ передплати на акц≥њ в р≥зних розр≥зах.

”с≥ ≥нш≥ п≥дприЇмства навод€ть у прим≥тках ≥нформац≥ю про:

розпод≥л часток статного кап≥талу м≥ж власниками;

права ≥ прив≥лењ або обмеженн€ щодо цих часток;

зм≥ни у склад≥ часток власник≥в у статутному кап≥тал≥.

ѕри визнанн≥ ≥ оц≥нки власного кап≥талу сл≥д враховувати його безпосередню залежн≥сть в≥д визнанн€ ≥ оц≥нки його складових Цактив≥в ≥ зобовТ€зань.

ѕри складанн≥ зв≥ту сл≥д враховувати також функц≥њ, €к≥ виконують статутний ≥ додатковий кап≥тал. ј вони р≥зн≥. “ак, статутний кап≥тал Ц це перв≥сне джерело ≥нвестуванн€ ≥ формуванн€ майна п≥дприЇмства. Ќа в≥дм≥ну в≥д додаткового, в≥н забезпечуЇ регулюванн€ в≥дносин власност≥ ≥ управл≥нн€ п≥дприЇмством, його розм≥р не може бути меншим за встановлену законодавством суму

ƒодатковий кап≥тал характеризуЇ лише варт≥сть реал≥зац≥њ випущених акц≥й, €ка перевищуЇ њх ном≥нальну варт≥сть.

«в≥т про власний кап≥тал складаЇтьс€ в≥дпов≥дно до певних принцип≥в, €к≥

викладен≥ у ст. 4 «акону про бухгалтерський обл≥к ≥ ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥, а саме:

- обачлив≥сть;

- повне висв≥тленн€ Ц «в≥т про рух грошових кошт≥в повинен м≥стити всю ≥нформац≥ю про

фактичн≥ та потенц≥йн≥ насл≥дки господарських операц≥й ≥ под≥й, здатн≥ вплинути на р≥шенн€, €к≥ приймаютьс€ на њњ основ≥;

- автономн≥сть Ц кожне п≥дприЇмство розгл€даЇтьс€ €к юридична особа, в≥дд≥лена в≥д

його власник≥в, у звТ€зку з чим особисте майно ≥ зобовТ€занн€ власник≥в не повинн≥ в≥дображатис€ у ф≥нансов≥й зв≥тност≥ п≥дприЇмства;

- посл≥довн≥сть - пост≥йне (з року в р≥к) застосуванн€ п≥дприЇмством вибраноњ обл≥ковоњ

пол≥тики. «м≥на обл≥ковоњ пол≥тики можлива лише у випадках, передбачених нац≥ональними положенн€ми (стандартами) бухгалтерського обл≥ку, ≥ маЇ бути обірунтована ≥ розкрита у ф≥нансов≥й зв≥тност≥;

- безперервн≥сть.

9.6. ѕоказники, що характеризують рух кап≥талу ≥ методика њх анал≥зу

јнал≥зуючи структуру пасив≥в балансу, ми вже частково проведи анал≥з власного кап≥талу п≥дприЇмства. јле у звТ€зку з тим, що в баланс≥ в≥дображаЇтьс€ ≥нформац≥€ станом на певну дату, неможливо простежити, за рахунок €ких джерел формувавс€ той чи ≥нший елемент власного кап≥талу, а також за тим, у €кому напр€му використано власний кап≥тал. ¬≥дпов≥д≥ на ц≥ запитанн€ можна отримати, читаючи ≥нформац≥ю форми є 4 Ђ«в≥т про власний кап≥талї (ƒодаток)

ѕоказниками руху власного кап≥талу Ї:

1.“емп зростанн€ €к в≥дношенн€ залишку на к≥нець року до залишку на початок року ≥ х на 100;

2.  оеф≥ц≥Їнт надходженн€, €кий розраховуЇтьс€ в≥дношенн€м величини кап≥талу, що над≥йшла у зв≥тному пер≥од≥ до залишку кап≥талу на к≥нець року

3.  оеф≥ц≥Їнт вибутт€, €кий розраховуЇтьс€ в≥дношенн€м величини кап≥талу, що вибула до залишку кап≥талу на початок року.

ћетодика анал≥зу пол€гаЇ в визначенн≥ темп≥в зростанн€ кап≥талу за зв≥тний пер≥од та визначенн€ коеф≥ц≥Їнт≥в надходженн€ та вибутт€.

ƒл€ того щоб проанал≥зувати стан ≥ рух власного кап≥талу п≥дприЇмства, необх≥дно на п≥дстав≥ даних форми є 4 скласти анал≥тичну таблицю 9.3

“аблиц€ 9.3

јнал≥з руху власного кап≥талу:

ѕоказники —татутний кап≥тал ≤нший додатковий кап≥тал –езервний кап≥тал Ќерозпод≥лений прибуток
«алишок на початок року, тис.гр.од. 3600,0 - - 48,7
Ќад≥йшло, тис.гр.од. - 19,2 20,0 52,6
¬икористано, тис.гр.од. - - - 20,0
«алишок на к≥нець року (р€док 300 форми є 4), тис.гр.од. 3600,0 19,2 20,0 81,3
јбсолютна зм≥на залишку (р€док 290 форми є 4), тис.гр.од. - 19,2 20,0 32,6
“емп зростанн€,%   - - 166,94
 оеф≥ц≥Їнт надходженн€   1,0 1,0 0,64
 оеф≥ц≥Їнт використанн€   - - 0,41

 

јнал≥зуючи власний кап≥тал, необх≥дно звернути увагу на сп≥вв≥дношенн€ коеф≥ц≥Їнт≥в надходженн€ ≥ вибутт€: €кщо значенн€ коеф≥ц≥Їнт≥в надходженн€ перевищують значенн€ коеф≥ц≥Їнт≥в вибутт€, то на п≥дприЇмств≥ в≥дбуваЇтьс€ процес накопиченн€ власного кап≥талу, ≥ навпаки.

 

 

9.7. ѕоказники ефективност≥ використанн€ кап≥талу

ѕоказниками оц≥нки ефективност≥ використанн€ Ї:

1. «агальна рентабельн≥сть ≥нвестованого кап≥талу (≈–);

2. —тавка доходност≥ позикового кап≥талу ≥нвестованого кредиторами (–ѕ  або —ѕ);

3.–ентабельн≥сть власного кап≥талу (–¬ ).

 

1. «агальна рентабельн≥сть ≥нвестованого кап≥талу, €ка визначаЇтьс€ в≥дношенн€м загальноњ суми прибутку, тобто суми доход≥в власник≥в ≥ кредитор≥в до мас≥ ≥нвестованого ними кап≥талу. ¬она розраховуЇтьс€ з урахуванн€м сплати податк≥в ≥ до сплати податк≥в.

ј) до сплати податк≥в:

 

ѕрибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥ до оподаткуванн€ (≈ѕ)

≈–1 =------------------------------------------------------------------------------

¬ласний кап≥тал (¬ ) + ѕозиковий кап≥тал (ѕ )

„истий прибуток („ѕ) + ф≥нансов≥ виплати з обслуговуванн€ боргу (‘¬)

Ѕ) п≥сл€ сплати податк≥в =-----------------------------------------------------------------------------------

¬  + ѕ 

 

—тавка доходност≥ (рентабельност≥) позикового кап≥талу (–ѕ ) розраховуЇтьс€ в≥дношенн€м маси прибутку, котру виплачують власники кредиторам, до суми ≥нвестованого ними кап≥талу.

—ума виплачених процент≥в за кредити ≥нвесторам

–ѕ  =--------------------------------------------------------------------------= —ѕ (ставка процента)

—ередньор≥чноњ суми боргових зобовТ€зань п≥дприЇмства

«наменник цього показника включаЇ не т≥льки ф≥нансов≥ борги, а й вс≥ останн≥ борги (постачальникам, ≥ншим кредиторам)

–ентабельн≥сть позикового кап≥талу, розрахована таким чином не зовс≥м реально в≥дображаЇ варт≥сть кредит≥в п≥дприЇмства, оск≥льки не враховуЇ податкову економ≥ю, котра скорочуЇ реальну варт≥сть борг≥в.

–озгл€немо це на приклад≥, наведеному в табл.. 9.4

“аблиц€ 9.4

¬их≥дн≥ дан≥ дл€ розрахунку реальноњ вартост≥ кредит≥в

ѕоказники ѕ≥дприЇмства
     
ѕрибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥ до оподаткуванн€, тис.гр. од.    
‘≥нансов≥ витрати (проценти за кредити), тис.гр.од. - (150)
ќподатковуваний прибуток, тис.гр.од.    
ѕодаток на прибуток (19%), тис.гр.од.   85,5
„истий прибуток, тис.гр.од.   364,5

 

ѕодаткова економ≥€ на п≥дприЇмств≥ 2 складаЇ:

≈п = 114,0 Ц 85,5 = 28,5 тис.гр.од.

ќтже, €кщо п≥дприЇмство бере кредит п≥д 10%, то при ставц≥ оподаткуванн€ у 19%, реально кредит йому коштуЇ не 10%, а 8,1 [10% (1-0,19]

 

–ентабельн≥сть власного кап≥талу (–¬ ) €вл€Ї собою в≥дношенн€ маси чистого прибутку („ѕ), отриманого за зав≥тний пер≥од, до середньор≥чноњ вартост≥ власного кап≥талу (¬ ):

–¬  = „ѕ/¬ 

¬ свою чергу чистий прибуток може бути представлений наступним чином:

„ѕ= ѕрибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥ до оподаткуванн€ Ц ѕодаток - ¬≥дсотки, або:

„ѕ = ≈– * «агальну суму ≥нвестованого кап≥талу = ≈– * ∑  (1- о) Ц —ѕ*ѕ ,

 

де  о.- коеф≥ц≥Їнт оподаткуванн€ (в≥дношенн€ суми податку до суми прибутку).

“ак €к сума ∑  = ¬  + ѕ , то чистий прибуток може бути виражений наступною формулою:

„ѕ= ≈–* ¬ (1- о) + ≈–*ѕ (1- о) - —ѕ*ѕ 

ќск≥льки рентабельн≥сть власного кап≥талу дор≥внюЇ в≥дношенню чистого прибутку до суми власного ≥нвестованого кап≥талу, то:

≈–*¬ (1- о) +[ (≈–(1- о) Ц—ѕ)]*ѕ  ѕ 

–¬ =-------------------------------------------------= ≈–(1- о) +[ (≈–(1- о) Ц—ѕ]--------

¬  ¬ 

 

9.8..≈коном≥чна сутн≥сть показник≥в Ђефект ф≥нансового важел€ї ≥ Уплече ф≥нансового важел€ Ф. ћетодика його визначенн€.

–≥зниц€ м≥ж рентабельн≥стю власного кап≥талу ≥ рентабельн≥стю ≥нвестованого кап≥талу п≥сл€ сплати податк≥в (≈–(1- о) створюЇтьс€ за рахунок ефекту ф≥нансового важел€ (≈‘¬):

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 419 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2133 - | 1882 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.078 с.