Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€, види, причини банкрутства
ƒл€ обТЇктивного оц≥нюванн€ ф≥нансового стану п≥дприЇмства з метою своЇчасного ви€вленн€ факту њх ф≥нансовоњ неспроможност≥, а також запоб≥ганн€ злочинам, повТ€заним з ф≥ктивним банкрутством, потр≥бна система науково обірунтованих моделей. “акий анал≥з необх≥дний ≥ дл€ акц≥онер≥в, ≥нвестор≥в, €к≥ планують вкласти власн≥ кошти у п≥дприЇмство, дл€ банк≥в п≥д час видач≥ кредит≥в. Ќауково обірунтован≥ модел≥ прогнозуванн€ ф≥нансовоњ неспроможност≥ та банкрутства потр≥бн≥ дл€ веденн€ рац≥онального антикризового управл≥нн€ п≥дприЇмством. ¬оно допомагаЇ розробити заходи, необх≥дн≥ дл€ п≥дтриманн€ його усп≥шного функц≥онуванн€.

¬≥дпов≥дно ≥з «аконом ”крањни Ђпро в≥дтворенн€ платоспроможност≥ боржника або визнанн€ його банкрутомї в≥д 14.05.92 є 2343-’≤≤ (в подальшому «акон про банкрутство):

банкрутство (ф≥нансовий крах) Ц це документально п≥дтверджена нездатн≥сть субТЇкта господарюванн€ платити за своњми зобовТ€занн€ми ≥ ф≥нансувати основну поточну д≥€льн≥сть у звТ€зку з- в≥дсутн≥стю кошт≥в ≥ визнана судом неспроможн≥сть боржника в≥дтворити свою платоспроможн≥сть ≥ задовольнити визнан≥ судом вимоги кредитор≥в т≥льки засобом застосуванн€ л≥кв≥дац≥йноњ процедури. “акий стан п≥дприЇмства св≥дчить про пог≥ршенн€ вс≥х показник≥в, що визначають його ф≥нансову ст≥йк≥сть.

ќсновн≥ види банкрутства показан≥ в табл..10.1

 

“аблиц€ 10.1

ќсновн≥ види банкрутства

¬ид банкрутства ѕричини банкрутства
¬ипадкове Ќасл≥док надзвичайних обставин (стих≥йн≥ лиха, в≥йськов≥ д≥њ, пол≥тична нестаб≥льн≥сть, економ≥чна криза (загальний спад виробництва, банкрутство боржник≥в ≥ т.д.) де, насамперед, держава повинна надати допомогу дл€ виходу з кризовоњ ситуац≥њ)
Ќавмисне –езультат приховуванн€ власного майна з метою не сплачувати борг≥в кредиторам (≥снуЇ крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть)
Ќеобережне –езультат неефективноњ роботи, проведенн€ ризикових операц≥й

 

Ќайпоширен≥шим видом банкрутства Ї необережне, €ке настаЇ поступово. ƒл€ визначенн€ його необх≥дно систематично проводити анал≥з ф≥нансового стану, €кий дозвол€Ї ви€вити негаразди, прийн€ти конкретн≥ д≥њ щодо оздоровленн€ п≥дприЇмства тощо.

Ѕанкрутство визначають зовн≥шн≥ (2/3) та внутр≥шн≥ фактори (1/3).

ƒо зовн≥шн≥х фактор≥в в≥днос€тьс€:

≈коном≥чн≥:

- кризовий стан економ≥ки: ≥нфл€ц≥€, загальний спад виробництва, нестаб≥льн≥сть ф≥нансовоњ системи, зростанн€ ц≥н на ресурси;

- зм≥на конТюнктури ринку;

- неплатоспроможн≥сть та банкрутство партнер≥в;

- жорстка ф≥скальна пол≥тика держави (високий р≥вень податк≥в).

ѕол≥тичн≥:

- нестаб≥льна пол≥тична ситуац≥€ в крањн≥;

- зм≥на зовн≥шньоеконом≥чноњ пол≥тики держави;

- антимонопольна пол≥тика держави;

- недосконал≥сть законодавства.

ƒемограф≥чн≥:

- зм≥на чисельност≥ та складу населенн€;

- р≥вень та структура споживанн€;

- життЇвий р≥вень та платоспроможн≥сть населенн€.

ѕриродн≥:

- пов≥нь;

- стих≥йне лихо р≥зного напр€мку.

ƒо внутр≥шн≥х фактор≥в належать:

- низький р≥вень техн≥ки, технолог≥њ, що не спри€Ї виробництву конкурентоспроможноњ продукц≥њ;

- низький р≥вень орган≥зац≥њ виробництва, що веде до зниженн€ ефективност≥ використанн€ виробничих ресурс≥в, виробничоњ потужност≥, створенн€ понад нормованих залишк≥в запас≥в ≥ €к результат Ц упов≥льненн€ об≥говост≥ кап≥талу, створенн€ його деф≥циту, що примушуЇ п≥дприЇмство брати кредити;

- використанн€ позик на невиг≥дних умова, що призводить до зб≥льшенн€ ф≥нансових витрат, зниженн€ показник≥в рентабельност≥;

- погана кл≥Їнтура п≥дприЇмства, що платить ≥з зап≥зненн€м або не платить ≥ веде до ланцюгового банкрутства;

- в≥дсутн≥сть портфелю замовлень, що веде до зменшенн€ обс€г≥в реал≥зац≥њ, грошового потоку, зростанн€ кредиторськоњ заборгованост≥;

- швидке та непланове розширенн€ господарськоњ д≥€льност≥, що вед до деф≥циту власного об≥гового кап≥талу, оск≥льки зростанн€ запас≥в та витрат в≥дбуваЇтьс€ швидше, н≥ж обс€ги продаж.

 

10.2.ћетоди д≥агностики можливого банкрутства

ƒ≥агностика банкрутства €вл€Ї собою систему ц≥льового ф≥нансового анал≥зу, спр€мованого на ви€вленн€ параметр≥в кризового розвитку п≥дприЇмства, генеруючи загрозу його банкрутства у майбутньому пер≥од≥.

Ќа сьогодн≥шн≥й день державними органами розроблений документ, в €кому за суттю, викладений новий п≥дх≥д до методики д≥агностики банкрутства украњнських п≥дприЇмств. ÷е ћетодичн≥ рекомендац≥њ по ви€вленню ознак неплатоспроможност≥ п≥дприЇмств ≥з прихованн€ банкрутства, ф≥ктивного банкрутства або доведенн€ до банкротства,, затверджен≥ наказом ћ≥неконом≥ки ”крањни в≥д 17.01.2001 року є 10 (в подальшому методичн≥ вказ≥вки). ћетодика проведенн€ д≥агностики банкротства, викладена в ньому максимально враховуЇ вимоги «акону про банкрутство в≥дносно наступних д≥й боржника у випадку, €кщо його ф≥нансовому стану притаманн≥ ознаки неплатоспроможност≥.

ћетодичн≥ вказ≥вки розр≥зн€ють три ступен€ неплатоспроможност≥ п≥дприЇмства: поточну, критичну, понад критичну неплатоспроможн≥сть.

ƒл€ того щоб визначити, ознаки €коњ неплатоспроможност≥. ’арактеризують ф≥нансовий стан п≥дприЇмства розраховують наступн≥ показники:

1)поточноњ л≥кв≥дност≥;

2)коеф≥ц≥Їнт забезпеченост≥ власними коштами;

3)коеф≥ц≥Їнт покритт€.

ѕоказник поточноњ платоспроможност≥ (ѕпл) розраховуЇтьс€ за формулою

 

ѕпл = ƒовгостроков≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ (р.1030 ф.1 +1035 ф1) + проточн≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ (р.2350 ф.1) + грошов≥ кошти та њх екв≥валенти (р.1165 ф.1) Цкороткостроков≥ зобовТ€занн€ (р.1695,ф.1.)

 оеф≥ц≥Їнт забезпеченн€ ( зб) власними коштами характеризуЇ на€вн≥сть власних оборотних кошт≥в п≥дприЇмства, необх≥дних дл€ його ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ та визначаютьс€ наступним чином:

≤ѕ Ц≤ј –озд≥л ≤ пасиву балансу(≤ѕ) Ц розд≥л ≤ активу балансу(≤ј) р.14950ф.1 Ц р.1095 ф.1

 зб =------------= ---------------------------------------------------------------= ----------------------------

≤≤ј –озд≥л ≤≤ активу балансу р.1200ф.1

Ќормативним значенн€м  зб в≥дпов≥дно з ћетодичними рекомендац≥€ми Ї 0,1.

 

 оеф≥ц≥Їнт покритт€ ( пк) характеризуЇ достатн≥сть оборотних кошт≥в п≥дприЇмства дл€ погашенн€ своњх борг≥в ≥ визначаЇтьс€ за наступною формулою:

 

≤≤ј ƒругий розд≥л активу (≤≤ј) р.1200 ф.1

 пк =------- =------------------------------------------=--------------

≤”ѕ „етвертий розд≥л пасиву (≤”ѕ) р.1695 ф.1

Ќормативне значенн€  пк Ц 1,5.

¬ табл..10.2 наведений алгоритм визначенн€ ступен≥ неплатоспроможност≥ п≥дприЇмства в залежност≥ в≥д значенн€ показник≥в. як≥ розгл€нут≥ вище.

“аблиц€ 10.2

јлгоритм визначенн€ ступен€ платоспроможност≥ п≥дприЇмства

 оеф≥ц≥Їнти ѕор€док розрахунку Ќормативне значенн€ поточна критична ѕонад  ритична
1.ѕоточна платоспроможн≥сть (ѕпл) ѕпл =р.040+р.045+р.220+ +р.230+р.240-р.620   ñ 0   ѕпл á 0   ѕпл á 0   ѕпл á 0
2. оеф≥ц≥Їнт забезпеченн€( зб) р.380-р.080  зб =-------------------------- р.260   0,1    зб ñ 0,1    зб á 0,1    зб á 0,1
3. оеф≥ц≥Їнт покритт€ ( пк) р. 260  пк =-------------- р.620   1,5    пкñ1,5    пкá 1,5    пк á 1
4.„истий прибуток („ѕ) „ѕ = р.220 ф.2 ñ 0 ñ 0 ñ 0 á 0

 

 

‘≥нансовий стан п≥дприЇмства. ” €кого на початку ≥ в к≥нц≥ зв≥тного кварталу маЇ м≥сце ознаки поточноњ неплатоспроможност≥. ¬≥дпов≥даЇ законодавчому визначенню боржника, €кий не в змоз≥ виконати своњ грошов≥ зобовТ€занн€ перед кредиторами, в тому числ≥ зобовТ€занн€ з≥ сплати податк≥в ≥ надходжень (обовТ€зкових платеж≥в), прот€гом трьох м≥с€ц≥в п≥сл€ заступленн€ встановленого строку њх сплати.

ќзнаки критичноњ неплатоспроможност≥ в≥дпов≥дають ф≥нансовому стану потенц≥йного банкрутства.

Ќа€вн≥сть ознак понад критичноњ неплатоспроможност≥ в≥дпов≥даЇ ф≥нансовому стану боржника, коли в≥н зг≥дно «акону про банкрутство зобовТ€заний звернутис€ у м≥с€чний терм≥н в арб≥тражний суд ≥з за€вою про порушенн€ справи про банкрутство, тобто €кщо задоволенн€ вимог одного або к≥лькох кредитор≥в приведе до неможливост≥ виконанн€ його грошових зобовТ€зань у повному обс€з≥ перед ≥ншими кредиторами.

ƒл€ своЇчасного визначенн€ формуванн€ незадов≥льноњ структури балансу у прибутково працюючих п≥дприЇмств, спроможних у перспектив≥ привести до по€вленн€ ознак поточноњ, критичноњ. ј пот≥м ≥ понад критичноњ неплатоспроможност≥, необх≥дно проводити систематичний експрес-анал≥з ф≥нансового стану п≥дприЇмства. ÷е дозволить зд≥йснити попереджувальн≥ заходи, спр€мован≥ на запоб≥ганн€ банкрутства. “акий анал≥з в≥дпов≥дно з ћетодичними вказ≥вками проводитьс€ за допомогою коеф≥ц≥Їнта Ѕ≥вера ( б), котрий розраховуЇтьс€ наступним чином:

 

„истий прибуток - јмортизац≥€

( б) =-----------------------------------------------------------------------------

ƒовгостроков≥ зобовТ€занн€ + ѕоточн≥ зобовТ€занн€

«датн≥сть до нейтрал≥зац≥њ загрози банкрутства за рахунок внутр≥шнього потенц≥алу п≥дприЇмства д≥агностують за допомогою двох показник≥в: коеф≥ц≥Їнта рентабельност≥ кап≥талу й коеф≥ц≥Їнта об≥говост≥ актив≥в.

 р≥м того ≥снують ще р€д метод≥в дл€ д≥агностики банкрутства:

1.“рендовий анал≥з окремих показник≥в або груп показник≥в, €кий включаЇ визначенн€ тенденц≥й зм≥н основних показник≥в л≥кв≥дност≥, коеф≥ц≥Їнта ф≥нансовоњ незалежност≥, коеф≥ц≥Їнта забезпеченн€ власними об≥говими засобами, коеф≥ц≥Їнта забезпеченн€ запас≥в нормативними джерелами ф≥нансуванн€ тощо. јнал≥з проводитьс€ на основ≥ побудови трендових р≥вн€нь, функц≥ональний вид €ких залежить в≥д характеру динам≥ки.

2.ћетод експертних оц≥нок визначаЇ рейтингову оц≥нку на основ≥ ринкових критер≥њв ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ п≥дприЇмства.

3.ћетод розрахунку ≥нтегрального показника включаЇ в себе основн≥ характеристики ф≥нансовоњ ст≥йкост≥.

 р≥м цих метод≥в використовують так зван≥ дискрим≥нант≥ модел≥ прогнозуванн€ банкрутства розроблен≥ головним чином зах≥дними вченими., такими €к Ћ.¬.—пр≥нгейт, ≈дуард ≤. јльтман, Ѕодерас Ћ≥с, “аффлер та ≥н.

—л≥д в≥дм≥тити, що в ћетодичних рекомендац≥€х пропонуЇтьс€ у чисельнику даноњ формули використовувати р≥зницю м≥ж чистим прибутком ≥ амортизац≥Їю п≥дприЇмства –озберемос€ €кий економ≥чний сенс вклали розробники методичних рекомендац≥й в цей показник. « певною часткою спрощенн€ можна сказати, що в даному документ≥ пропонуЇтьс€ з р≥зниц≥ доход≥в ≥ витрат (€к≥ вже включають в себе амортизац≥ю ще раз в≥дн≥мати витрати (њх частина у вигл€д≥ амортизац≥њ). Ќа наш погл€д, цей показник не маЇ н≥€коњ економ≥чноњ ≥нтерпретац≥њ та до того ж найдетьс€ не так багато п≥дприЇмств, у €ких чисельник у формул≥ розрахунку коеф≥ц≥Їнта Ѕ≥вера буде мати позитивне значенн€ при розрахунку йог в пор€дку, передбаченому ћетодичними рекомендац≥€ми. ћи вважаЇмо. ўо при розрахунку значень коеф≥ц≥Їнта Ѕ≥вера у чисельнику необх≥дно використовувати суму чистого прибутку ≥ амортизац≥њ. ÷ей показник маЇ конкретний економ≥чний сенс: в ф≥нансовому менеджмент≥ в≥н носить назву потоку грошових кошт≥в. ўоб не бути голосл≥вними в≥дм≥тимо, що наприклад ј.ј.ёркевич указуЇ. ўо проток грошових кошт≥в €вл€Ї собою суму чистого доходу ≥ амортизац≥њ. Ќа це вказуЇ ≥ Ѕланк ≤.ќ. ѕ≥дтвердженн€м цього можуть слугувати ≥ норми ѕ(—)Ѕќ 4 Ђ«в≥т про рух грошових кошт≥вї.

 р≥м того, коеф≥ц≥Їнт Ѕ≥вер не Ї показникомї €к≥ в≥дкрити розробники ћетодичних рекомендац≥й Ц його широко використовують €к в≥тчизн€н≥, так ≥ заруб≥жн≥ ф≥нансов≥ анал≥тики. Ќаприклад, Ћ.Ћ.—амойлов вказуЇ: Ђ«наченн€ коеф≥ц≥Їнта Ѕ≥вера, що рекомендуЇтьс€ (дор≥внюЇ в≥дношенню припливу грошових кошт≥в до загальноњ суми заборгованост≥)..¬ свою чергу. як в≥дм≥чалос€ вище. ѕриплив грошових кошт≥в €вл€Ї собою саме суму (а не р≥зницю) чистого прибутку ≥ амортизац≥њ.

“аким чином. –озрахунок коеф≥ц≥Їнта Ѕ≥вера необх≥дно зд≥йснювати наступним чином:

 

„истий прибуток + јмортизац≥€

( б) =-----------------------------------------------------------------------------=

ƒовгостроков≥ зобовТ€занн€ + ѕоточн≥ зобовТ€занн€

 

р.2350 ф.2 + р1002 ф.1

=------------------------------.

р.1595 ф.1 + р.1690 ф.1

¬ ћетодичних рекомендац≥€х вказано. ўо €кщо значенн€ цього показника прот€гом тривалого часу (1,5 -2 роки) не перевищуЇ 0,2, то це св≥дчить про формуванн€ незадов≥льноњ структури балансу. –екомендоване значенн€ коеф≥ц≥Їнта Ѕ≥вера за м≥жнародними стандартами знаходитьс€ в ≥нтервал≥ 0,17- 0,4.

¬ заруб≥жн≥й практиц≥ дл€ оц≥нки п≥дприЇмств в рамках експрес-анал≥зу ф≥нансового стану п≥дприЇмства широко використовують також модель в≥домого зах≥дного економ≥ста ≈.јльтмана, розробленою ним в 1968 роц≥. ¬≥домий Z-рахунок јльтмана €вл€Ї пТ€тифакторну модель. –озраховану за даними про банкрутство 33-х американських кампан≥й у 60-т≥ роках. ¬иникаЇ глибокий сумн≥в у правом≥рност≥ пр€мого застосуванн€ показника, розрахованого понад 40 рок≥в назад на вкрай обмежен≥й виборц≥ в украњнських умовах.

ѕор≥вн€нн€ даних. ќтриманих дл€ р€ду крањн, показують, що вага в Z-модел≥ сильно в≥др≥зн€ютьс€ не т≥льки в≥д крањни до крањни, але ≥ в≥д року до року в рамках одн≥Їњ крањни —татистика, на €ку опираЇтьс€ јльтман ≥ його насл≥дники, можливо ≥ репрезентативна, але вона не волод≥Ї важливою властив≥стю статистичноњ однор≥дност≥ под≥й. ≤ншими словами. ѕ≥дх≥д јльтмана можна застосовувати лише €к допом≥жний ≥нструмент при д≥агностиц≥, прогнозуванн≥ банкрутства. ќтже, к≥нцев≥ висновки повинн≥ робитис€ т≥льки п≥сл€ повного анал≥зу показник≥в, що характеризують ф≥нансово-господарську д≥€льн≥сть п≥дприЇмства.

Ќе дивл€чись на обмежен≥сть сфери застосуванн€ Z-модел≥ јльтмана. –озгл€немо все ж пор€док розрахунку цього показника:

Z = 1,2’1+1,4’2+3,3’3+0,6’4+1’5,

ƒе Z- ≥нтегральний показник р≥вн€ загрози банкрутства;

’1 Цв≥дношенн€ власного оборотного кап≥талу до суми вс≥х актив≥в п≥дприЇмства;

’2- в≥дношенн€ нерозпод≥леного прибутку до суми вс≥х актив≥в;

’3-р≥вень доходност≥ актив≥в;

’4-коеф≥ц≥Їнт ф≥нансового ризику;

’5-коеф≥ц≥Їнт оборотност≥ актив≥в.

“аким чином, формулу розрахунку ≥нтегрального показника р≥вн€ загрози банкрутству можна представити наступним чином:

 

р.380 Цр.080 р.350 р.050 р.380 035 ф.2

Z = 1,2------------------- +1,4---------- +3,3--------- +0,6------------ +1----------------------------------

–.280 р.640 р.280 р.640-р.380 ½(гр.3 р.280 + гр.4 р.280)

 

 

Ўкала показник≥в визначенн€ ймов≥рност≥ банкрутства показана в табл.. 10.3

“аблиц€ 10.3

…мов≥рн≥сть банкрутства

«наченн€ показникаїZї …мов≥рн≥сть банкрутства  
ƒо 1,8 ƒуже висока
1,81 Ц 2,7 ¬исока
2,71-2,99 ћожлива
3 ≥ вище ƒуже низька

 

–≥вень поточноњ загрози банкрутства д≥агностують за допомогою коеф≥ц≥Їнта абсолютноњ платоспроможност≥. «а ним можна визначити, наск≥льки в рамках передбаченого законодавством м≥с€чного строку можуть бути задоволен≥ за рахунок на€вних високол≥кв≥дних актив≥в ус≥ нев≥дкладн≥ зобовТ€занн€ п≥дприЇмства. якщо значенн€ цього коеф≥ц≥Їнту менше одиниц≥, то поточний стан забезпеченн€ платеж≥в варто розгл€дати €к незадов≥льний.

–≥вень майбутньоњ загрози банкрутства д≥агностують за допомогою двох показник≥в: коеф≥ц≥Їнта поточноњ платоспроможност≥ та коеф≥ц≥Їнта автоном≥њ. ÷≥ коеф≥ц≥Їнти розгл€даютьс€ у динам≥ц≥ р€ду пер≥од≥в.

10.3.¬и€вленн€ ознак поточноњ, критичноњ та надкритичноњ неплатоспроможност≥ п≥дприЇмства

ƒ≥агностика банкрутства €вл€Ї собою систему ц≥льового ф≥нансового анал≥зу, спр€мованого на ви€вленн€ параметр≥в кризового розвитку п≥дприЇмства, генеруючи загрозу його банкрутства у майбутньому пер≥од≥.

«г≥дно затверджених в ”крањн≥ ћетодичних вказ≥вок розр≥зн€ють три ступен€ неплатоспроможност≥ п≥дприЇмства: поточну, критичну, понад критичну неплатоспроможн≥сть.

ƒл€ того щоб визначити, ознаки €коњ неплатоспроможност≥. ’арактеризують ф≥нансовий стан п≥дприЇмства розраховують наступн≥ показники:

1)поточноњ л≥кв≥дност≥; 2)коеф≥ц≥Їнт забезпеченост≥ власними коштами;

3)коеф≥ц≥Їнт покритт€.

‘≥нансовий стан п≥дприЇмства, у €кого на початку ≥ в к≥нц≥ зв≥тного кварталу маЇ м≥сце ознаки поточноњ неплатоспроможност≥, в≥дпов≥даЇ законодавчому визначенню боржника, €кий не в змоз≥ виконати своњ грошов≥ зобовТ€занн€ перед кредиторами, в тому числ≥ зобовТ€занн€ з≥ сплати податк≥в ≥ надходжень (обовТ€зкових платеж≥в), прот€гом трьох м≥с€ц≥в п≥сл€ заступленн€ встановленого строку њх сплати. ќзнаки критичноњ неплатоспроможност≥ в≥дпов≥дають ф≥нансовому стану потенц≥йного банкрутства.

Ќа€вн≥сть ознак понад критичноњ неплатоспроможност≥ в≥дпов≥даЇ ф≥нансовому стану боржника, коли в≥н зг≥дно «акону про банкрутство зобовТ€заний звернутис€ у м≥с€чний терм≥н в арб≥тражний суд ≥з за€вою про порушенн€ справи про банкрутство, тобто €кщо задоволенн€ вимог одного або к≥лькох кредитор≥в приведе до неможливост≥ виконанн€ його грошових зобовТ€зань у повному обс€з≥ перед ≥ншими кредиторами.

‘ормуванн€ незадов≥льноњ структури балансу у прибутково працюючих п≥дприЇмств, спроможних у перспектив≥ привести до по€вленн€ ознак поточноњ, критичноњ, а пот≥м ≥ понад критичноњ неплатоспроможност≥, необх≥дно проводити систематичний експрес-анал≥з ф≥нансового стану п≥дприЇмства. ÷е дозволить зд≥йснити попереджувальн≥ заходи, спр€мован≥ на запоб≥ганн€ банкрутства. “акий анал≥з в≥дпов≥дно з ћетодичними вказ≥вками проводитьс€ за допомогою коеф≥ц≥Їнта Ѕ≥вера котрий розраховуЇтьс€ €к в≥дношенн€ р≥зниц≥ м≥ж чистим прибутком ≥ амортизац≥Їю до суми довгострокових ≥ поточних зобовТ€зань.

¬ заруб≥жн≥й практиц≥ дл€ оц≥нки п≥дприЇмств в рамках експрес-анал≥зу ф≥нансового стану п≥дприЇмства широко використовують також модель в≥домого зах≥дного економ≥ста ≈.јльтмана, розробленою ним в 1968 роц≥. ¬≥домий Z-рахунок јльтмана €вл€Ї пТ€тифакторну модель. –озраховану за даними про банкрутство 33-х американських кампан≥й у 60-т≥ роках. ¬иникаЇ глибокий сумн≥в у правом≥рност≥ пр€мого застосуванн€ показника, розрахованого понад 40 рок≥в назад на вкрай обмежен≥й виборц≥ в украњнських умовах.

 

 

14.–екоменндована л≥тература

Ѕазова:

1.јнал≥з та аудит ф≥нансовоњ зв≥тност≥ п≥дприЇмств: ≥з використанн€м компТютерних технолог≥й:Ќавч.пос≥б./¬.≤. рисюк, ¬.ј.Ўпильовий, Ѕ.¬. рисюк та ≥н.«а заг.ред проф..¬.≤. рисюка.- .:¬ид-во ™вроп.ун-т,2006.-268 с.

2.Ѕазил≥нська ќ.я.‘≥нансовий анал≥з: теор≥€ ≥ практика: навч.пос≥бник /ќ.я.Ѕазил≥нська:  .:÷”Ћ,2011.-328 с.

3.√оловко ¬.≤., ћ≥нченко ¬.ј., Ўарманська ¬.ћ.‘≥нансово-економ≥чна д≥€льн≥сть п≥дприЇмства: контроль, анал≥з та безпека:Ќавч.пос≥бник.- .:2005

4.«агурський ќ.ћ.‘≥нансовий анал≥з: редитно-модульний курс/ќ.ћ.«агурський.- .:÷”Ћ,2013.-472 с.

5.ћец ¬.ќ.≈коном≥чний анал≥з ф≥нансових результат≥в та ф≥нансового стану п≥дприЇмства:Ќавч.пос≥б..- .:¬ища шк.,2003.-278 с.

6.ћних ™.¬.≈коном≥чний анал≥з:п≥дручник.- .:÷ЌЋ,2003.-412 с.

7.ѕрокопенко ≤.‘., √ан≥н ¬.≤.,ѕетр€Їва «.‘. урс економ≥чного анал≥зу:ѕ≥дручнк дл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в /«а ред. ≤.‘.ѕрокопенка.-’арк≥в:Ћегас,2004.-384 —.

8.ѕрокопенко ≤.‘., √ан≥н ¬.≤.,ћетодика ≥ методолог≥€ економ≥чного анал≥зу. Ќавч.пос≥б.- .:÷”Ћ,2008.-430с.

9.ѕодольська ¬.ќ.‘≥нансовий анал≥з: Ќавч.пос≥б. /¬.ќ.ѕодольська, ќ.¬.яр≥ш:  .:÷”Ћ,2007.-488 с.

10.—авицька √.¬. ≈коном≥чний анал≥з д≥€льност≥ п≥дприЇмства: Ќавч.пос≥б.- .:«нанн€,2004,2007,2008,2011.-654 с.

11.—алига —.я.,ƒац≥й Ќ.¬. та ≥н.‘≥нансовий анал≥з:Ќавч. пос≥бник.- .:÷ЌЋ,2006.-210 с.

12.“ексти лекц≥й з курсу Ђ‘≥нансовий анал≥зї

13.÷ал-÷алкл ё.ћ.‘≥нансовий анал≥з:ѕ≥дручник/ё.—.÷ал-÷алкол: .:÷”Ћ,2008.-566 с.

14.÷ал-÷алко ё.—.‘≥нансова зв≥тн≥сть та њњ анал≥з:Ќавч.пос≥б. .,2002

15.Ўило ¬.ѕ., ¬ерхогл€дова Ќ.≤. та ≥н. јнал≥з ф≥нансового стану виробничоњ та комерц≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства:Ќавч.порс≥б.- .: ондор,2005.-240 с.

16.Ўморгун Ќ.ѕ.,√оловко ≤.¬.‘≥нансовий анал≥з.Ќавч. пос≥бник.- .:÷ЌЋ,2006.-528 с

17.≈коном≥чний анал≥з: Ќавч.пос≥б./ћ.ј.Ѕолюх, ¬.«.Ѕурчевський., ћ.≤.√орбатюк; «а ред.акад.ЌјЌ”, проф.ћ.√.„умаченка.- .: Ќ≈”,2001.-540 с.

18.‘≥нансорвий анал≥з:Ќавч.прос≥б / аваторс.  ол. «а ред.“.ƒ. осова.- .-÷”Ћ,2013.-296 с.

19.яценко ¬.ћ.‘≥нансовий анал≥з:навч.пос≥бник/¬.ћ.яценко, ќ.ћ. Ўинкаренко, Ќ.ћ.Ѕраз≥л≥й:„еркаси:„“Ќ”,2010.-267 с.

 

ƒодаткова:

1.Ѕланк ј.».‘инансова€ стратеги€ предпри€тий./».ј.Ѕланк.- .,Ќика-центр,2005.-414с.

2.Ѕланк ».ј.”правление финансовыми ресурсами./».ј.Ѕланк Ц ћ.:: ќмега-Ћ, 2011.-768 с.

3.¬енди ћак ензи. »спользование и интерпретаци€ финансовой отчетности (Using and Interpreting Company Accounts). /ѕер. с англ.; научн. ред. √.¬.√ригораш. Ц ƒнепропетровск: Ѕаланс Ѕизнес Ѕукс, 2006.-25 с.

4.√рачЄв ј.¬. ‘инансова€ устойчивость организации.  ритерии и методы оценки в рыночной экономике. Ц ћ.: ‘инпресс, 2010 Ц 400с.

5.√ригорьева “.».‘инансовый анализ дл€ менеджеров: оценка и,прогноз: ”чебник /“.».√ригорьева.-ћ.:ћагистр,2013.-462 с.

6.ƒжерард «ак —праведлива€ стоимость Ц соблазны манипулировани€ отчетностью. Ќовые глобальные риски и методы их вы€влени€ / FairValue Accounting Fraud: New Global Risks and Detection Techniques. Цћ.: ћаросейка, 2011 Ц 232с.

7.ƒонцова Ћ.¬. јнализ финансовой отчетности. ”чебник. 8-е изд., перераб. и доп./Ћ.¬.ƒонцова, Ќ.ј. Ќикифорова Ц ћ.: ƒело и сервис, 2014.-350 с.

8.ƒол≥нський Ћ.Ѕ.‘≥нансов≥ обчисленн€ та анал≥з ц≥нних папер≥в:Ќавч.пос≥б/Ћ.Ѕ.ƒол≥нський.- .:ћайстер-клас,2005.-192 с.

9.≈фимова ќ.¬.‘инансовый анализ современный инструментарий дл€ прин€ти€ решений:: учебник [5-е изд., перераб. и доп.]-ћ.:ќмега-Ћ.2014.-348 с.

10. азакова Ќ.ј.‘инансовый анализ. ”чебник и практикум.-ћ.: ёрайт, 2014.-544 с.

11. овалев ¬.¬.‘инансовый анализ: методы и процедуры./¬.¬. овалев.-ћ.:‘инансы и статистика,2003.-560 с.

12. руш ѕ.¬.,  лименко ќ.¬. та ≥н. ап≥тал, основн≥ та оборотн≥ засоби п≥дприЇмства:Ќавч.пос≥б.- .:÷”Ћ,2008.-328

13. €р€н ”олш.  лючов≥ ф≥нансов≥ показники. јнал≥з та управл≥нн€ розвитком п≥дприЇмства:пер з англ./”олш  ар€н.- .:¬сеусв≥то; Ќаукова думка, 2011.-367 с.

14.Ћахт≥онова Ћ.ј.‘≥нансовий анал≥з субТЇкт≥в господарюванн€./Ћ.ј.лакт≥онова.- .: Ќ≈”,2010.-387 с.

15..Ќегашев ≈. јналитическое моделирование финансовое состо€ние компании /≈.Ќегашев. Цћ.:»нфра-ћ, 2014 г. 186 с.

16..Ќеудачин ¬. –еализаци€ стратегии компании. ‘инансовый анализ и ћоделирование /¬.Ќеудачин.-ћ.:"ƒело" 2014 г..-168 с.

17.—авицка€ √.¬.јнализ эффективности рисков предпринимательской де€тельности:методологические аспекты.-ћ.:»Ќ‘–ј-ћ,2008.-272 с.

18.“ерещенко ќ.ќ.‘≥нансова санац≥€ та банкрутство п≥дприЇмств: Ќавч.пос≥бник.- .: Ќ≈”,2012.-412 с.

19.ѕласкова Ќ.—.Ёкономический анализ:учебник.-2-е изд., перераб. и доп..-ћ.:Ёксмо,2009.-704 с.

20.„ечевицына Ћ.Ќ.јнализ финансово-хоз€йственной де€тельности: учебник /Ћ.Ќ.„ечевицына:–остов-ƒон,2013.-368 с.

 

15 ≤нтернет-ресурси:

1.Ќац≥ональна парламентська б≥бл≥отека ”крањни. http://www.nbuv/kkiiev.ua

2.Ќац≥ональна б≥бл≥отека ≥мен≥ ¬.≤.¬ернадського. http://www.nbuv/kkiiev.gov.ua

3.ƒержавна науково-техн≥чна б≥бл≥отека ”крањни, фонд багатогалузевий: http://www.gntb.n-t.org/

 

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1040 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

2009 - | 1948 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.085 с.