Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги безпеки перед початком роботи. 2.1.ѕерев≥рити на€вн≥сть та над≥йн≥сть заземленн€ електрооб≠ладнанн€
2.1.ѕерев≥рити на€вн≥сть та над≥йн≥сть заземленн€ електрооб≠ладнанн€.

2.2.—л≥д виконувати вс≥ вказ≥вки вчител€ по безпечному пово≠дженню з приладами та пристро€ми, що використовуютьс€ п≥д час роботи.

2.3.ѕеред початком навчанн€ вчитель повинен в≥зуально пере≠в≥рити непошкоджен≥сть захисного заземленн€ в тих каб≥нетах ≥нформатики, у €ких це заземленн€ виконано в≥дкритим проводом.

2.4. онструкц≥€ робочого ст≥льц€ (кр≥сла) маЇ забезпечувати п≥дтриманн€ рац≥ональноњ робочоњ пози п≥д час виконанн€ основних робочих операц≥й, створювати умови дл€ зм≥ни пози. ”читель пови≠нен в≥дрегулювати висоту та кут нахилу сид≥нн€ ≥ спинки в≥дпо≠в≥дно до зросту ≥ в≥ку учн€.

2.5. лав≥атура повинна бути зручною дл€ виконанн€ роботи двома руками, конструктивно в≥докремлена в≥д мон≥тора дл€ забез≠печенн€ можливост≥ њњ оптимального розташуванн€ та прийн€тт€ рац≥ональноњ робочоњ пози. ¬исота клав≥атури а р≥вн≥ середнього р€ду не повинна перевищувати 30 мм.  лав≥атуру сл≥д розташо≠вувати на поверхн≥ столу на в≥дстан≥ 100-300 мм в≥д краю, €кий повернутий до користувача.  ут нахилу до панел≥ клав≥атури маЇ знаходитис€ в межах-в≥д 5∞, до 15∞.

2.6.≈кран ѕ  сл≥д розташовувати на оптимальн≥й в≥дстан≥ в≥д очей учн€, але не ближче 0,4 м залежно в≥д розм≥ру екрана мон≥то≠ра. ƒл€ зручност≥ зорового спостереженн€ площина екрана ѕ  маЇ бути перпендикул€рна л≥н≥њ зору, при цьому маЇ бути передбачена можлив≥сть перем≥щенн€ мон≥тора у вертикальн≥й площин≥ п≥д ку≠том ±30∞ (справа нал≥во).

2.7. онструкц≥€ робочого столу повинна забезпечувати мож≠лив≥сть оптимального розташуванн€ на робоч≥й поверхн≥ обладнан≠н€, при цьому треба враховувати його к≥льк≥сть та конструктивн≥ особливост≥ (розм≥р мон≥тора, клав≥атури, пюп≥тра тощо) та харак≠теру роботи, що виконуЇтьс€.

2.8.” раз≥ виникненн€ будь-€ких несправностей, не вимикаючи ѕ , негайно пов≥домити про це вчител€.

3. ¬имоги безпеки п≥д час роботи

3.1.”чител≥ стежать за виконанн€м учн€ми вимог безпеки п≥д час навчанн€ в каб≥нет≥ ≥нформатики.

3.2.—игнали про початок перерви сл≥д подавати на екран≥ в≥део-мон≥тора. –обота з ѕ  повинна проводитис€ в ≥ндив≥дуальному ре≠жим≥.

3.3.ѕ≥сл€ безперервноњ роботи за екраном мон≥тора повинн≥ проводити прот€гом 1,5-2 хв вправи дл€ проф≥лактики зоро≠воњ втоми; через 45 хв роботи з використанн€м комп'ютер≥в - ф≥зичн≥ вправи дл€ проф≥лактики загальноњ втоми.

3.4.Ѕезперервна робота з ѕ  учн≥в 10-11 клас≥в на спарених уроках не повинна перевищувати на пертому уроц≥ 25-30 хв; на другому - 15-20 хв.

3.5.ƒл€ учн≥в 10-11 клас≥в дозвол€Їтьс€ вар≥ант орган≥зац≥њ за≠н€ть, за €кого передбачаЇтьс€ одна академ≥чна година - теоретич≠них зан€ть, друга година - практичних зан€ть. ѕрактичн≥ зан€тт€ м≥ст€ть:

- безперервну роботу з екраном ѕ  - 25-30 хв;

- виконанн€ комплексу вправ дл€ проф≥лактики зоровоњ ≥ статичноњ втоми - 5 хв;

- продовженн€ роботи з комп'ютером до к≥нц€ зан€ть - 15-10 хв.

3.6.ѕ≥д час виробничого навчанн€ учн≥в старших клас≥в з вико≠ристанн€м ѕ  в навчально-виробничому комб≥нат≥ 50 % часу сл≥д в≥дводити теоретичним зан€тт€м, 50 % - практичним.

3.7.ѕ≥д час проведенн€ виробничоњ практики учн≥в необх≥дно через кожн≥ 20-25 хв роботи з ѕ  проводити вправи дл€ проф≥лак≠тики зоровоњ втоми, через 45 хв роботи, на перерв≥, - вправи дл€ проф≥лактики загальноњ втоми.

3.8.Ѕезперервна робота учн≥в з екраном мон≥тора не маЇ перевищувати:

- дл€ учн≥в 1-го класу (6 рок≥в) - 10 хв за одну навчальну го≠дину;

- дл€ учн≥в 2-5-х клас≥в - 15 хв за одну навчальну годину;

- дл€ учн≥в 6-7-х клас≥в - 20 хв за одну навчальну годину;

- дл€ учн≥в 8-9 клас≥в - 25 хв за одну навчальну годину;

- дл€ учн≥в 10-11 клас≥в та студент≥в вищих навчальних за≠клад≥в ≤ та II р≥вн≥в акредитац≥њ на перш≥й годин≥ зан€ть - 30 хв, на друг≥й годин≥ - 20 хв.

3.9. ѕ≥д час роботи не допускаЇтьс€:

- використанн€ електрообладнанн€ каб≥нету ≥нформатики в умовах, що не в≥дпов≥дають вимогам ≥нструкц≥й п≥дприЇмств-виробник≥в;

- експлуатац≥€ кабел≥в та провод≥в з пошкодженою або та≠кою, що втратила захисн≥ властивост≥ за час експлуатац≥њ, ≥зо≠л€ц≥Їю; розм≥щенн€ електрообладнанн€ поблизу джерел тепла, у м≥сц€х ≥з недостатньою вентил€ц≥Їю;

- залишати ув≥мкненим ѕ  без догл€ду на тривалий час - б≥льше 30 хв;

- п≥дключати ѕ  до електромереж≥ та електророзеток, що не мають захисного заземленн€.

3.10.ƒл€ п≥дключенн€ переносноњ електроапаратури застосову≠ють гнучк≥ проводи в ≥зол€ц≥њ.

3.11.Ўтепсельн≥ з'Їднанн€ та електророзетки дл€ напруги 12 ¬ та 36 ¬ за своЇю конструкц≥Їю мають в≥др≥зн€тис€ в≥д штепсельних з'Їднань дл€ напруги 127 ¬ та 220 ¬ ≥ бути пофарбован≥ в кол≥р, €кий в≥зуально в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д кольору штепсельних з'Їднань, розрахованих на напругу 127 ¬ та 220 ¬.

3.12.—л≥д вимикати кабель живленн€ електрообладнанн€ з електромереж≥, €кщо воно залишаЇтьс€ непрацюючим на трива≠лий час - добу ≥ б≥льше.

3.13.«аборон€Їтьс€ допускати сторонн≥х ос≥б, €к≥ не беруть участ≥ в робот≥.

3.14.«аборон€Їтьс€ виконувати д≥њ по обслуговуванню та ремон≠ту принтера п≥д час його роботи.

3.15.ѕ≥д час роботи бути уважним ≥ не звертати уваги на сто≠ронн≥ реч≥.

 

4. ¬имоги безпеки п≥сл€ зак≥нченн€ роботи

4.1.¬≥дключити ѕ  в≥д електромереж≥.

4.2.ѕрибиранн€ робочих м≥сць п≥сл€ зак≥нченн€ роботи прово≠дитьс€ в≥дпов≥дно до вказ≥вок учител€.

 

5. ¬имоги безпеки в авар≥йн≥й ситуац≥њ

5.1. ” раз≥ по€ви незвичного звуку, запаху паленого, само≠в≥льного вимиканн€ машини негайно припинити роботу й пов≥доми≠ти вчител€ про авар≥йн≥ ситуац≥њ (пожежа; по€ва сильних сторонн≥х запах≥в), не допускати пан≥ки ≥ п≥дпор€дковува≠тис€ т≥льки вказ≥вкам учител€.

5.2.” раз≥ одержанн€ травми, а також поганого самопочутт€ учн≥ повинн≥ негайно пов≥домити про це вчител€. «а не≠обх≥дност≥ потр≥бно негайно викликати швидку медичну допомогу по телефону за номером 103.

5.3.” раз≥ загор€нн€ в каб≥нет≥ необх≥дно в≥дразу л≥кв≥дувати пожежу. ƒл€ цього необх≥дно:

- вимкнути електромережу;

- вжити заход≥в щодо евакуац≥њ людей з прим≥щенн€;

- пов≥домити пожежну охорону (тел. 101).

 

_______________________________________________________________

(посада кер≥вника п≥дрозд≥лу/ орган≥зац≥њ / розробника) (особистий п≥дпис) (пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 

 

ѕќ√ќƒ∆≈Ќќ:

 ер≥вник служби охорони прац≥ установи, закладу осв≥ти (заступник директора)

______________________________________

(особистий п≥дпис) (пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 

 

√олова профкому _____________________________


¬≤ƒƒ≤Ћ ќ—¬≤“»

_____________–ј…ќЌЌќѓ ƒ≈–∆ј¬Ќќѓ јƒћ≤Ќ≤—“–ј÷≤ѓ

______________загальноосв≥тн€ школа ≤-III ступен≥в

________с≥льськоњ ради ______________району

_______________област≥

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ

Ќаказ директора школи

є____в≥д ______ 201 _р.

ћ.ѕ._________ /_____

 

≤нструкц≥€ з техн≥ки безпеки

п≥д час проведенн€ практичних (лабораторних)

роб≥т па уроках ≥нформатики

1. «агальн≥ положенн€

1.1.ƒо роботи в комп'ютерному клас≥ допускаютьс€ учн≥, €к≥ пройшли ≥нструктаж ≥з техн≥ки безпеки та електробезпеки з в≥дпо≠в≥дним записом у журнал≥ з техн≥ки безпеки ≥з п≥дписами.

1.2.Ќе можна заходити й перебувати у комп'ютерному клас≥ без учител€.

1.3.–обота в комп'ютерному клас≥ маЇ проводитис€ т≥льки в су≠вор≥й в≥дпов≥дност≥ до розкладу зан€ть ≥ граф≥ка роботи вчител€ та учн≥в.

1.4.”чн€м заборонено в≥дчин€ти комп'ютери €к тод≥, коли вони працюють, так ≥ тод≥, коли вони вимкнен≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 532 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2115 - | 1885 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.