Андай ғылым « Педагогиканың жалпы негіздері» саласына енбейді:Оқыту әдістері
Лекции.Орг

Поиск:


Андай ғылым « Педагогиканың жалпы негіздері» саласына енбейді:Оқыту әдістері
Қандай ғылым педагогиканың фундаменті болып табылады:философия

Қандай да болмасын жүйе (биологиялық, техникалық, әлеуметтік) жағдайының өзгеруі – бұл:Қозғалыс.Жағдайдың өзгеруі.Процесс.

Қандай сапалар мен қасиеттер тұқым қуалайды:анатомиялық- морфологиялық қасиеттермен адамгершілік сапасы

Қандай тарихи кезеңдерде тәрбие қоғамдық қызыметтердің басты формасы ретінде бөлінді:алғашқы қауымдық құрылыстың соңғы кезінде

Қарапайым сананың сипаттамасы (А.Н.Леонтьев бойынша):нақтылық, сезгіштік

Қарым-қатынас алғаш қай қалада дамыды: Көне Греция мен Римд

Қарым-қатынас ол:Айнала қоршаған дүниемен адамдар арасындағы байланысты тұрақтандырушы

Қарым-қатынас психологиясындағы ереже, нормаларға адам бағдарланатын эталонды топ:Референтті топ

Қарым-қатынас стилі бойынша тәрбие бөлінеді:*авторитарлық*демократиялық *либералдық

Қарым-қатынас стилі бойынша тәрбие бөлінеді:демократиялық

Қарым-қатынас стилі бойынша тәрбие бөлінеді:демократиялық*

Қарым-қатынас үшін қолданылатын жазба ша белгілердiң дыбыстық дабыл жүйесi:Тіл

Арым-қатынастың перцептивтi жақтары: Бiр-бiрiн қабылдау

Қасарысудың мәні:баланың теріс мінез-құлық ерекшелігі

Қасиет-сапаларына көңіл бөлген галымдар:Н.Д.Хмель.В.А.Сластенин.К.Успанов

Қатаң тіркелген заңдылық ретінде анықталатың ұғым:*Заң

Қатынас жалпы қоғамның да, сонымен бірге әрбір адамның да мәнді сипаттамасының кезектілігінде жатыр, себебі қоғам элементі:Жеке тұлға

Атынас жалпы қоғамның да, сонымен бірге әрбір адамның да мәнді сипаттамасының кезектілігінде жатыр, себебі қоғам элементі:Жеке тұлға

Қатырма қағаздың қалыңдығы: 0,9мм; 0,10 мм; 0,8мм

Қашықтықтан оқыту:Құрылатын оқу формасы*Электрондық пошта интернет арқылы оқыту*

Қашықтықтан оқыту:Электрондық пошта немесе интернет арқылы оқыту.; Оқытушы мен студенттің бірге бола алмайтын жағдайда ғаламтор желісі арқылы диалог құрылатын оқу формасы.;Ғаламтор желісі, электрондық пошта арқылы диалог құрылатын оқу формасы.

Қимылмен, имитациямен көрсетілген дыбыстайтын дидактикалық ойын:Сөздік ойындар

Иылған суреттер мен кубиктерді құрастыру ойынының міндеттері: Логикалық ойлау, бөлшектен бүтін зат құрастыру іскерлігін дамыту

Қиылған суреттер мен кубиктерді құрастыру ойынының міндеті:Балалардың логикалық ойлауын, бөлшектен бүтін зат құрастыру іскерлігін дамыту

Қиын балаларды тәрбиелеу әдістері:Ынталандыру аймағын және сана сезімін қайта құру әдісі;Теріс тәртіптің алдын алу және жағымды тәртіпті ынталандыру әдісі

Қиял психикалық процеспен тығыз байланысты:ойлаумен, ойлау мен сөйлеумен, сөйлеумен

Қоғам мен табиғаттың объективті заңдарын түсіндіру мен қалыптасуын меңгертуге бағытталған адам іс- әрекетінің сферасы, саласы: Ғылым

Қоғам мен тұлғаның өз ара қатынасы:адамның құқықтары мен еркіндігін сақтау

Қоғамда қабылданған мiнез-құлық үлгiлерi:Әлеуметтiк нормалар

Қоғамдық заңдылық – қоғамдық өмірдің немесе тарихи үрдіс кезеңдерінің обьективті орын алатын, қайталанатын елеулі байланыстары.

Оғамдық заңдылық – қоғамдық өмірдің немесе тарихи үрдіс кезеңдерінің обьективті орын алатын, қайталанатын елеулі байланыстары.

Қоғамдық пікір – бір нәрсе немесе біреу жөнініде қоғамда көпшілік адамдарда сол бір сәтте қалыптасқан пікір.

Қоғамдық тәрбие – тарихи аренада адамдар қоғамының пайда болуы мен бірге туды. Қоғамдық тәрбиенің мақсаты, мазмұны, құралы мен әдістері қоғамдық қатынастардың қарқынымен, қандай қоғамдық-экономикалық формацияның шарттарында іске асатынымен анықталады.

Қоғамдық-пайдалы еңбектің мазмұнына төмендегілер енгізіледі:қоғамдық жұмыс, өндірістік еңбек

Қоғамның кейінгі ұрпақтарда өзін қайта көрсету мен әлеуметтік тәжірибені меңгеруге байланысты атқаратын негізгі қызметтерінің бірі – бұл: Өзін қайта көрсетуде атқаратын қызметі.Тәрбие.Әлеуметтік тәжірибені меңгеруі.

Қойылған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған, тәрбиеленушілерді алдын-ала белгіленген күйге жеткізіп, қасиеттері мен белгілерін түрлендіру мүмкіндігін беретін, дамып отыратын тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің өзара әсерлесуі ретінде анықталатын ұғым:*Педагогикалық үрдіс

Қойылу формасына қарай талаптардың бөлінуі:Сенім арқылы талап*Қоғамдық талап*Тікелей талап*

Қолайсыз әсерден пайда болатын шиеленiскен күй:Стресс

Қорқу, қуану, қайғыру – бұл: Психикалық жағдай, қалып

Қоршаған әлемге деген көзқарастар жүйесi:Дүниетаным

Қоршаған табиғат ортасына жауапкершілікті, жағымды қатынасты тәрбиелеу бұл:экологиялық тәрбие

Қоршаған табиғи ортаға дүниетанымдылық оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу:Экологиялық тәрбиесі міндеті*Еңбек тәрбиесі міндеті*Азаматтық тәрбиесі міндеті*

Қорыту және пысықтау сабақтарының міндеті: Мұғалімнің сұрақтарды белгілеу,Оқу материалдарын қайталау,Оқушылардың алған білімді пысықтау

Қорытынды бақылау.Тексерудің түрі,Оқу материалды меңгеруді тексеру, Әр сабақта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылау

Қорытынды шығаруға негізделетін эвристикалық әңгіменің мәселелік деңгейі:Зерттеушілік әдіс.Ойды тұжырымдау.Ойды тиянақтау.

Қорытынды шығаруға негізделетін эвристикалық әңгіменің мәселелік деңгейі:Aлгоритм.Ойды тұжырымдау.Ойды тиянақтау.

ҚР « Білім туралы» заңы білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың қағидалары:ҚР азаматтары білім алуға тең құқылы*Оқушыларды кәсіптік бағытқа бейімдеу

ҚР « Білім туралы» заңы білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың қағидалары:ҚР азаматтары білім алуға тең құқылы*Оқушыларды кәсіптік бағытқа бейімдеу*

ҚР «Білім туралы» заңы білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың қағидалары:*ҚР азаматтары білім алуға тең құқылы* Жеке тұлғаның білімінің жіне дарының дарынының дамуына жағдай жасау*Оқушыларды кәсіптік бағытқа бейімдеу

ҚР білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайды:ерлер мен әйелдердің бөлек оқыту.

ҚР консептуальдық құжаттарында анықталған тәрбиенің негізгі принциптері:Адамды сүю, үздіксіздік, ана тілін тірек ету.

ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі: *неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет *балаларды қорғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті *кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасауы тиіс

ҚР-ғы 12-жылдық білім беруге көшу қарастырады:*Үш деңгейді

ҚР-дағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының мерзімі:2005-2010

Құзыреттілік тұғыр дегеніміз:*мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті*«педагог оқушылар» жүйесінің қызметі*жеке тұлғаның табысқа жету жолындағы білімі мен білігінің көрсеткіші.

құқықтық принциптері «Неке және жанұя туралы» заң.; Елбасы жолдаулары.

Құқықтық тәрбие - бұл балаларда қалыптастыру.құқықтық мәдениетті және заңдарға құрметті , құқықтық сана сезімді, қоғамның құқықтық нормаларын сақтауды

Құқықтық тәрбие – бұл балаларда қалыптастыру:құқықтық сана сезімді*қоғамның құқықтық нормаларын сақтауды*құқықтық мәдениетті және заңдарға құрметті

Құқықтық тәрбие міндеттері:*заңға сыйластық қатынас орнату*қарапайым құқықтық сауаттылық ашу*құқықтық жауапкершілік қалыптастыру

Құқықтық тәрбиенің қалыптастыратыны:Құқықтық сананы қалыптастыру ,оны практикада іске асыру мен заңды бұзбау және құқық қорғаушылық.

Құқықтық тәрбиенің мазмұнына енетін – бұл:қоғамдағы мінез-құлық нормалары мен ережелері, құқықтары мен міндеттері, еңбек, азаматтық және қылмыстық кодекс туралы ережелер

Құқықтық тәрбиенің міндеттері - бұл:Құқықтық жауапкершіліктері мен сауаттылықты меңгеру*Балаларды өз құқықтары, міндеттерімен таныстыру* Құқықтық мемлекеттік азаматын тәрбиелеу.

Құмарлық сезімі:белгілі бір объектіге бағытталады, адамның белсенді іс-әрекетін оятатын күшті сезім

Құндылық бағыттаушы іс-әрекетті ұйымдастыру формасы:КТК*Көркемөнерпаздар концерті*Семинар-конференцияларМінез-құлық мәдениеті туралы сабақтар*

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:жеке*топтық*ұжымдық және фронталдық

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:ұжымдық және

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледіС) жұптық В ұжымдық және фронталдық G) топтық

құрастыру .... тәуелді:Жас ерекшелікке.*Даярлық бағыты мен деңгейіне*Педагогикалық іс-әрекет сипатына.

Құрылымдық негізіне педагогикалық білімнің даму заңдылықтары және біртұтас педагогикалық процестің логикасы енгізілген педагогикадан оқу құралының авторы:Лихачев Б.Т

Л.Н.Толстой жақтаушысы болған педагогикалық теори:.Дамыта оқытудың теориясы

Лабораториялық сабақтар бөлінеді:Лабораториялық жағдайда өткізілетін сабақтар.;Техникалық құрал-жабдықтарды қолдану арқылы өткізілетін сабақтар.; Күнделікті аудиторияда өткізілетін сабақтар.

Лабораториялық сабақтарда ұйымдастырылады:Оқу демонстрациялары*Тәжірибелер*Эксперимент.

Лабораториялық эксперименттің табиғи эксперименттен айырмашылығы:арнайы жабдықталған лабораториялық жағдайда өтеді

Латындық мектептер – латын тілінде бастауыш немесе жоғарлатылған білім беретін оқу орындары. Европада ерте орта ғасыр кезінде пайда болып ХІІІ ғ.д. өмір сүрді,оларды ана тілінде оқытатын қалалық мектептер ығыстырып шығарды.

Латынның «коллективус» деген сөзі білдіреді:жиын*ұжым*топ

Лекция әңгіме бұл:Экскурсия.Cтуденттермен диспут өткізу.Пікір-талас ұйымдастыру.

Лекция жақсы жазылуы және нашар оқылуы мүмкін, себебі жазбаша мәтін ретінде ұйымдастырылған ғылыми-оқу ақпараты болуы қажет:ауызша сөйлеуге жинақталуы

Лекция сабағында ақпараттың екіжақты трансформациясы жүзеге асады:лекция мәтіні*лектордың сөзі*студенттер конспектілерінің мәтіні

Лекцияға, семинарға, практикалық сабақтарға, сынақтарға, емтихандарға дайындалу, реферат, курстық және дипломдық жұмыстар жазу – бұл түрлері:жеке өзіндік жұмыстың

Лекцияны оқу – бұл:уақыт өткізу және босаңсу әдісі емес

Лекцияның басқа ауызша әдістерден айырмашылығы:Жаңа білімді игеру;Өздерінің пікірін бекіту;Өз көзқарасын дәлелдей алу

Лекцияның мәтіні түрінде берілген лекция курсын жобалаудың әдіснамасы негізі қандай принциптер бойынша құрылған:жүйелілік, ақпараттық, көрнекілік, түсініктілік

Лицей – білім берудің баламалы нысаны; негізгі және қосымша білім беру бағдарламалары мен жоғары басқыштағы оқушылар үшін кәсіби бағдары бар оқытуды жүзеге асыратын орта жалпы білім беретін оқу орны.

Лицей – орта немесе жоғары оқу орны типі*Тарихи алғашқы лицей (ликей)- ол Афины маңындағы ежелгі грек философиялық мектебі,оның негізін б.ғ.д.

Лицей.Белгілі бір профиль бойынша оқытуға бағытталған,Жалпы білім беретін оқу пәндерін белгілі бағытта тереңдете оқытады,Тереңдете оқытуға бағытталға.

Лицей:белгілі бір мамандық бойынша тереңдетіліп оқытылатын жалпы білім беру орны

Логопедия:Тілі кеміс балаларды оқыту, тәрбиелеу

М.В.Кларин., Г.М.Құсайынов., В.П.Беспалько., Ж.Караев- тардың пайымдауынша педагогикалық технология:Оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б*Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі – жоспары*

М.В.Кларин., Г.М.Құсайынов., В.П.Беспалько., Ж.Караев- тардың) пайымдауынша педагогикалық технология:Оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б*Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі – жоспары

М.Дулатовтың қазіргі кезде көкейкесті маңызы бар ойының тәрбиелік мәні туралы идеясы:адамгершілікке тәрбиелеу

Мадақтау – бұл:*Оқушының өзін қанағаттандыратын жетістіктерін көре алу*Іс-әрекетіне дем беріп, қолдау, бағалау* Қуаныш сезімін ояту.

Мадақтау дегеніміз:тәрбиеленушіге алғыс білдіру үшін қолданылатын тәрбие әдісі

Мадақтау дегеніміз:тәрбиеленушінің жеке тұлғасына жағымды қалақтарды бекіту мақсатында,оның мінез-құлқындағы жақсы жақтарын бағалау арқылы тәрбиеленушіге педагогикалық ықпал ету құралы - мадақтау

Макаренко бойынша ұжымның өмір заңдылығы бұл:алға жылжу

Мақсат қою кезіндегі педагогтың міндеті:тәрбие қызметіндегі әлеуметтік жағдайды ескеру

Мақсатқа бағытталған педагогикалық басшылықтың қатысуына байланысты балалардың мекемелері былай бөлінеді:Қалыптасқан және «қалыптаспаған».

Мақсатқа байланысты эксперименттің түрлері:Нақтылаушы.*Жасампаз-өзгертуші(жасанды)*Тексеру.

Мақсатқа жетуге бағытталған үрдiс:Әрекет

Мақсаттарға, қатынастарға әсер ететін тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:баяндау*диспут*дебат

Мақсатты критерийлерден бөлінген тәрбие процесінің критерийлерінің құрылымы:процесс шешімін табуға бағытталған міндеттердің жиынтығы

Мақсатты серуенді ұйымдастыру орныБалалар бақшасы территориясынан тыс

Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылатын тұлғаны дамыту процесі-Тәрбиелеу

Мақсатына қарай педагогикалық эксперементтің түрлері:Әңгімелесудегі эксперемент әдісі

Мақсатына қарай педагогикалық эксперементтің түрлері:Жасампаз эксперемент әдісі

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлер:Тексеру эксперименті*Сауалнамалық эксперимент әдісі*

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:*Статистикалық эксперимент әдістері.*Жасампаз эксперимент.*Тексеру эксперименті.

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:Әңгімелесудегі эксперимент әдісі, Бақылаудағы эксперимент әдісі, Сауалнамалық эксперимент әдісі

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:жасампаз эксперимент

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:Тексеру эксперимент

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:тексеру эксперименті*Сауалнамалық эксперимент әдісі

Мамандық алуға дейінгі дайындық –жалпы білім беретін мектептердің оқушыларының политехникалық және кәсіби бағдар сипатындағы жалпы еңбекке дайындығы; кейінгі кәсіптік оқудың базалық компаненті.

Маманның әрекет орнын анықтайтын білімге, кәсіби сапаға талап ететін мемлекеттік нормативтік құжат:Оқу жоспары.Кәсіби біліктілік бойынша сертификат.Оқу бағдарламасы.

Маманның әрекет орнын анықтайтын, білімге, кәсіби сапаға талап ететін мемлекеттік нормативтік құжат:Біліктілік сипаты*

Мангей мектептік жүйесі – дифференцациялап оқыту; ЧЧ ғ-ң б-а Германия халықтық мектептерге арналып белгіленген 4 түрлі сыныптан тұрды, орта қабілетті балаларға арналған , қабілеті нашар балаларға (қосымша сыныптар),реальды мектептер мен гимназияда білім алуды жалғастыруға тілек

Маңызды қасиеттердi бейнелейтiн ойлаудың формасы-Ұғым

Марапаттау дегеніміз:қолдау, жігерлендіру, мақтау, рахмет айту, көтермелеу

Марапаттау дегеніміз:қолдау, жігерлендіру, мақтау, рахмет айту, марапаттау

Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:Грамматикалық пәндер. Математикалық пәндер. Биологиялық пәндер.

Маталарды өндіру процесі мына кезеңдерден тұрады:Өңдеу.Тоқымашылық..Иіру.

Материалды және идеалды – бұл классификациясы:оқыту құралдарының

Материалдық және идеалдық деп жіктелетіндер:*Оқыту құралдары

Материалдық құралдарға жатады:Оқулықтар мен оқу құралдары, кестелер.Модельдер, макеттер, сызбалар.Оқу құралдары, сызбалар, слайдттар.

Махаббат:Адам жанының таным тұғыры

Махаббаттың адамшылықтың және адамгершіліктің жоғарғы көрінісі екендігі білінеді:Рухани, дене интеллектуалдық құштарлықтың бірлігінен;Адамды биікке көтеруімен ізгілендіруінен

Машықтық әдіс- Жаттығу

Мәдени- гигиеналық дағдылар түрлері- Тамақтану, өзін-өзі күту, бөлме ішінің реттілігі

Мәдени-гигиеналық дағдыларды тәрбиелеу шарттары: Ұйымдастыру, тұрақты күн тәртібі, үлкендер басшлығы МДМ, отбасы

Мәдени-гигиеналық дағдының қалыптастыру әдістері:үнемі қадағалау, бағалау, көрсету,үлгі*жаттықтыру, үлгі көрсету, көркем шығарма*көрсету, жаттықтыру, үлгі, орындауын қадағалау

Мәдениет-мәдениетке қатыстыру, руханилықты, адамгершілікті және интеллектуалдықты үнемі іздестіру қажеттілігіне тәрбиелеу

мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын багыттары:Дене тәрбиесі.Эстетикалық тэрбие.Экологиялық тәрбие.

Мәні проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау болатын, сенімді қалыптастыруға бағытталған тәрбие әдісі:Пікір-талас,Пікір-сайыс,Дебат

Мәселелік сұрақ қою негізделеді:Жауапты аргументтеу іскерлігін қалыптастыру.Іскерлікті қалыптастырудың түрі;Іскерлікті қалыптастырудағы ораторлық.

Мәселелік – ізденушілік әдісіне жатады:Жаттығу тапсырмасы.Aлгоритм.Cабақ түрі.

Мәселелік және дамыта оқыту әдістерінің авторлары-М.И.Махмутов, Л.В.Занков. И.Я. Лернер, М.И.Махмутов. Л.В.Занков, т.В.Напольнова.

Мәселелік оқытуда ойлауды басқарудың құралы:Мәселелік сұрақ.Ойлау әрекеті.Фасилитатор рөлі.

Мәселелік оқытудың мәні– ...Оқушылардың алдына оқу мәселесін қою. Алдын ала тапсырма беріліп, мәліметтер жинақтау.Қойылған мәселені шешу арқылы тұжырым жасау, ортақ шешімге келу.

Мәселелік оқытудың мәні:Ғылымның дайын тұжырымдарын меңгерумен үйлесетін оқушылардың ізденістік өзіндік іс-әрекетін ұйымдастыру*Оқушылардың алдына оқу мәселесін қою*Қойылған мәселені шешу арқылы тұжырым жасау, ортақ шешімге келу*

Мәселені шешуді бағыттау көмегімен жаңа білімді игеруге бағытталған мәселелердегі ізденушілік әдіс:Лабораториялық жұмыс.Практикалық жұмыс;Әңгіме түрі.

Мәтінді жалғастырып соңында:«Не болуы мүмкін?» - деген сұраққа жауап іздейтін оқытудың интерактивті әдісі:Жобалау әдісі*Болжау әдісі*Болжау, жобалау әдістері*

Мектеп басқарудағы жоспарлаудың түрлері: Перспективті, Кварталдық, Жылдық

Мектеп басқарудағы жоспарлаудың түрлері:*ағымдағы*жылдық *перспективті

Мектеп басшылардың сапалы қасиеттері:*адамгершілік*рухани *гуманистік

Мектеп басшысы білуге міндетті: Мектеп түрі мен мақсатын.*Ақпараттық жабдықталуын. Материалдық –техникалық жабдықталуын.

Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негізгі міндеттері Н.Е.Щуркова бойынша:оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау*ұжымды ұйымдастыру мен дамыту

Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негігі міндеттері (Н.Е. Щурков бойынша):ұжымды ұйымдастыру мен дамыту*тәрбиелеуші және дамытушы іс-әрекеттерді ұйымдастыру*оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау

Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негігі міндеттері (Н.Е. Щурков бойынша):ұжымды ұйымдастыру мен дамыту*тәрбиелеуші және дамытушы іс-әрекеттерді ұйымдастыру*оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау*

Мектеп диагностикасында Равен тесті балалардың қандай қасиетін зерттейд Темперамент түрін

Мектеп директорының қызметін, жұмысын басқарудағы деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер:*шығармашылық*педагогикалық шеберлік*білімдарлық, жоғары идеялық ұжымшылдық

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың әдістері:Көрнекі, ауызша айту, практикалық, ойын

Мектеп жетекшілері білуге міндетті: Мектептің материалдық жағдайын. Мектеп ақпараттық жабдықталуын. Оқу – тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібі, мектепті белгілеген мақсаттарға жетудегі басты шарттары.

Мектеп жетекшілері білуге міндетті:*Мектеп ақпараттық жабдықталуын *Мектептің материалдық жағдайы*Оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың тәртібі; мектептің белгіленген мақсаттарға жетудегі басты шарттары

Мектеп жетекшілері білуге міндетті:Мектеп ақпараттық жабдықталуынОқу-тәрбие жумыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібі; мектептің белгілеген мақсаттарға жетудегі басты шарттары

Мектеп жетекшілері білуге міндетті:мектептің мат.қ жағдайын,мектеп ақпараттық жабдықталуын, оқу тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібі;мектептің белгіленген мақсаттарға жетудегі басты шарттары

Мектеп жетекшілері білуге міндетті:мектептің материалдық жағдайын;мектептің ақпараттық жабдықталуын;оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібі

Мектеп жетекшілері білугеміндетті:*оқу жоспарының құрылымы* мектептің материалдық жағдайын*мектептеоқушылардыңбілімінбағалауформалары

Мектеп жоспарлары*Тоқсандық жоспар*Жылдық*Перспективалық

Мектеп жоспарлары:жылдық жоспар*перспективалы жоспар*стратегиялық жоспар

Мектеп жоспары жасауда сақталатын принциптер:ғылымилық,ұжымдық*оңтайлылық және нақтылық*перспективтік және объективтік

Мектеп жоспары жасауда сақталатын принциптер:ғылымилық,ұжымдық*оңтайлылық және нақтылық*перспективтік және объективтік*

Мектеп жұмысын басқару мынадай принциптерге негізделеді.мақсаттылық, тәрбиелілік, дамытушылық

Мектеп құжаттарын тексеру, бақылау, ауызша және жазбаша бақылау жұмыстары, анкета алу, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу: *Мектепшілік бақылау әдістері

Мектеп құрылымындагы ең негізгі буын:Аудитория*Зертхана*Сынып

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның:*Жыныстық және рухани дамуы.*Жан-жақты тұтас жетіліу.*Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі: *жыныстық және рухани дамуы *жан жақты тұтас жетілуі *тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:*Өмірге деген көзқарасы*Спортқа деген қызығушылығы*Жан-жақты тұтас жетілуі

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:Жыныстық және рухани дамуы*Түлек ретінде қалыптасуы

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:Жыныстық және рухани дамуы*Түлек ретінде қалыптасуы*

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы. Жан-жақты тұтас жетіліуі.Жыныстық және рухани дамуы.

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы.*Жан-жақты тұтас жетіліуі.*Жыныстық және рухани дамуы.

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 1494 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.023 с.