Лекции.Орг

Поиск:


Методичні вказівки щодо написання рефератів
Метою рефератів є перевірка засвоєння студентами знань, необхідних їм як майбутнім фахівцям. Використовуючи знання із загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, а також підібрані матеріали , студент повинен самостійно дослідити одну з актуальних тем курсу “ Фінанси підприємств”.

Теми рефератів розроблено відповідно до змісту курсу. Якщо в переліку відсутня тема, над якою хотів би працювати студент, то він повинен звернутися з цього питання до викладача. Прохання має бути вмотивоване, наприклад, наявністю фактичного матеріалу.

Назва і зміст окремих питань реферату, а також співвідношення окремих питань визначаються з урахуванням характеру роботи. Структура реферату та обсяг його окремих частин може мати такий вигляд:

1. Титульний лист ( додаток 1).

2. Зміст реферату.(додаток 2).

3. Передмова, в якій зазначається актуальність та значення вибраної теми.Обсяг-1 сторінка.

4. Питання. Обсяг кожного питання повинен бути 2-3 сторінки.

5. Висновок, в якому підбиваються головні підсумки дослідження. Обсяг-1 сторінка.

6. Список використаної літератури. Список літературних джерел наводиться за алфавітом із зазначенням прізвища та ініціалів авторів, повної назви роботи, місця видання, назви видавництва, загальної кількості сторінок. Зразок оформлення літератури наведено в додатку 3.

Починаючи роботу, студент повинен ознайомитися з літературою, яка стосується теми реферату, ретельно вивчити висвітлення тих чи інших питань у підручниках, навчальних посібниках, словниках. Поради щодо підбору літератури можна одержати у викладача курсу або працівника бібліотеки. Рекомендується користуватися предметними каталогами бібліотек, бібліографічними довідниками.

При написанні реферату студент повинен вивчити нормативні і методичні документи, які стосуються теми дослідження. Ознайомитися з ними можна в бібліотеці.

Матеріал з літературних джерел , який наводиться в тексті роботи у вигляді цитат і статистичних даних, повинен мати посилання на першоджерела.

Зміст питань реферату необхідно висвітлювати лаконічно, без повторів та відступів від основної теми. Не слід нагромаджувати роботу громіздкими таблицями та неузагальненими статистичними даними.

Реферат має бути написаний чорнилом одного кольору або виконаний за допомогою технічних засобів грамотно, розбірливо, без скорочення термінів ( крім загальновизнаних), на одному боці аркуша паперу стандартного формату А4. Усі сторінки роботи мають бути пронумеровані. На останній сторінці роботи студент зазначає дату закінчення реферату і ставить свій підпис.

 

 

 


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 421 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.