Лекции.Орг

Поиск:


Місцеві податки і збори. Суть місцевих податків і зборів
  1. Сутність, значення та класифікація оборотних активів підприємства.
  2. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних активах.
  3. Види та оцінка оборотних активів. Джерела формування оборотних активів підприємства.
  4. Оцінка ефективності використання обігових активів.

 

Сформувати словник основних термінів і понять:

База оподаткування, валовий дохід, валові витрати, місцеві податки; мито; непрямі податки; об'єкт оподаткування; оподатковуваний прибуток; податки; по­датковий кредит; податкові пільги; подат­ковий період; податок на додану вартість; податок на прибуток; прямі податки; система оподаткову­вання; скоригований валовий дохід; ставки податків; фіксований сільськогос­подарський податок; функ­ції податків; виробничі та товарні запаси; собівартість; видатки майбутніх періодів; коефіцієнт оборотності;; незавершене виробництво; норматив; норма запасу в днях; оборотні засоби; оборотність у днях; середньодобове споживання запасів, страховий запас; фонди обігу, оборотні кошти, показники використання оборотних засобів, залучені оборотні кошти.

Література: 9,10,15,16,17,18,19,20,27,28,29,31,33

 

Питання для перевірки знань

1. Назвіть основні види непрямих податків, що сплачуються під­приємством.

2. Назвіть основні види прямих податків і зборів, що сплачуються підприємством.

3. Які ставки і порядок оподаткування податком на прибуток є чинними в Україні?

4. Які ставки і порядок оподаткування податком на додану вар­тість є чинними в Україні?

5. Що є базою для визначення розміру ПДВ в складі ціни продук­ції (робіт, послуг)?

6. Які підприємства зобов'язані зареєструватись як платник ПДВ і виконувати зобов'язання щодо його сплати?

7. Назвіть основні групи підакцизних товарів.

8. Як оподатковуються дивіденди?

9. Що розуміють під витратами подвійного призначення в подат­ковому законодавстві?

10. Чи враховують в складі валових витрат витрати, не пов'язані з господарською діяльністю?

11. Чи зменшують базу оподаткування податком на прибуток на суми збитків попередніх періодів?

12. Чи враховують в складі валового доходу емісійний дохід?

13. Що розуміють під терміном «податковий кредит»?

14. Які підприємства мають право обрати спрощену систему оподаткування?

15. Які основні нормативні вимоги щодо нарахування і сплати єдиного податку?

16. Що входить до складу оборотних засобів за балансом підприємства?

17. За яким принципом здійснюється вартісна оцінка запасів в ба­лансі підприємства?

18. Як оцінюється балансова вартість дебіторської заборгованості?

19. Якими правилами регулюється порядок формування резерву сумнівних боргів?

20. Назвіть основні аналітичні показники, за якими оцінюють єфек­тивність використання оборотних засобів

21. Які з оборотних засобів вважають за доцільне нормувати?

22. Що розуміють під сумнівною і безнадійною дебіторською забор­гованістю?


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 463 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.