Лекции.Орг

Поиск:
Тестові завдання. 1. При визначенні валового доходу підприємства не враховують:
1. При визначенні валового доходу підприємства не враховують:

а) суми перевищення виручки від продажу товарів (робіт, послуг) над балансовою вартістю окремих об'єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів;

б) суми одержаного платником податку емісійного доходу;

в) доходи від спільної діяльності;

г) загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг);

д) доходи з інших джерел і від позареалізаційних операцій;

є) доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій.

2. Підприємство має право включати до складу валових витрат звітного періоду здійснені в цьому періоді витрати на ремонт осно­вних засобів:

а) у повному обсязі;

б) у межах 5 % балансової вартості групи основних засобів на поча­ток звітного періоду;

в) у межах 10 % балансової вартості групи основних засобів на поча­ток звітного періоду;

г) тільки витрати на поточний та середній ремонт, які не приводять до збільшення економічних вигод від використання цих об'єктів основ­них засобів;

д) витрати на капітальний ремонт і модернізацію основних засобів.

3. Підприємство зобов'язане зареєструватися як платник ПДВ у таких випадках:

а) якщо кількість робітників перевищує 50 осіб;

б) якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців перевищує 300 тис. грн;

в) якщо обсяг поставок за останній квартал перевищує 300 тис. грн;

в) з дозволу Державної податкової адміністрації.

г) якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців перевищує 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян;

4. Право на пільги щодо оподаткування податком на прибуток мають заклади науки і освіти, що здійснюють операції здачі влас­ного майна в оренду:

а) так, якщо укладено договір про операційну оренду;

б) ні;

в) вони не сплачують податок на прибуток

5. Не оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою операції:

а) продаж товарів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі митної території України;

б) надання транспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів у межах митного кордону України;

в) продаж робіт і послуг, призначених для використання і споживан­ня за межами митної території України;

г) продаж товарів (робіт, послуг) підприємствами роздрібної торгівлі що розміщені на території України в зонах митного контролю (безмит­них магазинах);

6. Не є об'єктом оподаткування ПДВ:

а) виручка від реалізації товарів, робіт, послуг на митній території України, зокрема виручка від операцій з оплати вартості послуг за до­говорами оперативної оренди;

б) завезення товарів на митну територію України, виконання робіт (послуг), що здійснюються нерезидентами для використання або споживання цих робіт (послуг) на митній території України;

в) вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України і виконання робіт, надання послуг для споживання за межами митної території України;

7. Джерелами відшкодування вхідного ПДВ підприємству можуть бути:

а) кошти державного бюджету;

б) ПДВ від реалізації продукції, робіт, послуг;

в) собівартість продукції;

г) прибуток підприємства.

8. Платник ПДВ може обрати за власним бажанням такий пода­тковий звітний період:

а) місяць;

б) квартал;

в) місяць або квартал (під час реєстрації як платника ПДВ);

г) квартал (якщо обсяг оподатковуваних операцій за останній рік досяг 600 тис. грн).

9. Датою збільшення валового доходу вважають дату:

а) відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дату фактичного на­дання послуг платником податку;

б) зарахування коштів покупця або замовника на банківський раху­нок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають реалізації;

в) оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) - дату оформлення документа, що засвідчує факт отримання результатів робіт (послуг) платником податку;

г) перша з подій: або відвантаження продукції або зарахування кош­тів.

10. До підакцизних не належать товари:

а) бензини моторні;

б) аудіо-та відеотехніка;

в) автомобілі;

г) спирт етиловий

д) тютюнові вироби;

є) алкогольні напої;

11. Об'єктом оподаткування акцизним збором є:

а) обороти з реалізації виготовлених в Україні підакцизних товарів (продукції) шляхом продажу, обміну, безплатної передачі або з частко­вою оплатою;

б) обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного споживання, промислової переробки, а також для власних працівників;

в) митна вартість товарів (продукції), які експортуються (вивозяться, пересилаються) на митну територію України.

12. Платниками акцизного збору є всі суб'єкти підприємницької діяльності, які виробляють, продають або імпортують підакцизні товари, крім:

а) приватних підприємств;

б) філій приватних підприємств, що знаходяться на території України і самостійно реалізують товари;

в) осіб, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;

г) суб'єктів малого підприємництва, що є платниками єдиного подат­ку;

д) правильну відповідь не зазначено.

13. Мито - це:

а) непрямий податок, що стягується за товари, які переміщують через митний кордон країни, тобто ввозять, вивозять чи перевозять транзи­том;

б) непрямий податок, що стягується за товари, які ввозять чи виво­зять за митний кордон країни;

в) непрямий податок, що стягується за високорентабельні та монопо­льні товари, що ввозяться чи вивозяться через митний кордон країни;

г) усі відповіді правильні.

14. Платником податку на дивіденди є:

а) власник цінних паперів;

б) емітент корпоративних прав;

в) платник податку на прибуток;

г) власник дивідендів;

д) правильну відповідь не зазначено.

15. До місцевих податків і зборів не належать:

а) податок з реклами;

б) комунальний податок;

в) ринковий збір;

г) збір за проїзд територією прикордонних областей;

д) збір за геологорозвідувальні роботи;

є) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.

16. Право не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків зі споживачами мають такі суб'єкти підприємницької діяльності (знайдіть неправильну відповідь):

а) приватні підприємці - платники фіксованого податку;

б) приватні підприємці - платники єдиного податку;

в) приватні підприємці, які використовують традиційну форму оподаткування;

17. Новостворені суб'єкти малого підприємництва мають право перейти на сплату єдиного податку:

а) з кварталу, наступного за кварталом державної реєстрації;

б) з початку року, що настає за роком реєстрації;

в) з кварталу, в якому здійснювалась їх державна реєстрація.

18. Ставка податку з власників транспортних засобів залежить:

а) від об’єму двигуна;

б) від строку експлуатації транспортних засобів;

в) від кількості днів, відпрацьованих транспортними засобами;

г) від пробігу транспортних засобів.

19.Залежно від способу перенесення власної вартості на виготов­лений продукт усі активи підприємства поділяються на:

а) матеріальні та нематеріальні;

б) основні та оборотні;

в) монетарні та немонетарні;

г) власні та позикові;

д) немає правильної відповіді.

20. Сферу обігу обслуговує така складова оборотних коштів:

а) готова продукція на складі;

б) незавершене виробництво;

в) кошти на рахунках у банках і касі, у розрахунках, дебіторська за­оргованість;

г) готова продукція, що відвантажена;

д) витрати майбутніх періодів.

21. Оборотні активи за фінансовими особливостями їх формуван­ня поділяються на:

а) власні та позикові;

б) валові та чисті;

в) матеріальні та фінансові;

г) постійні та тимчасові.

22. Прискорення оборотності дебіторської заборгованості є чинни­ком:

а) погіршення фінансового стану підприємства;

б) покращання фінансового стану підприємства;

в) не впливає на фінансовий стан підприємства.

23. Проміжок часу між придбанням сировини та матеріалів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виготовленої з них продукції називається:

а) виробничий цикл;

б) фінансовий цикл;

в) операційний цикл;

г) інвестиційний цикл.

24. До низьколіквідних активів можна віднести такі напрями розміщення оборотних коштів:

а) дебіторська заборгованість;

б) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства;

в) незавершене виробництво;

г) товари відвантажені;

д) виробничі запаси.

25. До високоліквідних активів можна віднести такі напрями розміщення оборотних коштів:

а) матеріальні оборотні активи;

б) товари відвантажені;

в) дебіторська заборгованість;

г) готова продукція;

д) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

26. Дебіторська заборгованість є складовою:

а) короткострокових пасивів;

б) поточних активів;

в) нематеріальних активів;

г) позаоборотних активів;

д) виробничих оборотних фондів.

27. Оборотні активи за приналежністю поділяються на:

а) власні та позикові;

б) валові та чисті;

в) матеріальні та фінансові;

г) постійні та тимчасові.

28. Прискорення обороту оборотних коштів приводить до:

а) абсолютного їх вивільнення з обороту;

б) відносного їх вивільнення з обороту;

в) зростання іммобілізації оборотних коштів;

г) збільшення обсягів позичкового і залученого капіталу.

29. Складовими оборотних виробничих фондів є:

а) дебіторська заборгованість;

б) кредиторська заборгованість;

в) основні матеріали;

г) готова продукція на складі;

д) витрати майбутніх періодів.

30. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів розраховується як:

а) відношення власних оборотних коштів до загальної суми власного капіталу;

б) відношення виробничої собівартості до величини виробничих запасів;

в) відношення виручки від реалізації готової продукції до середньорічної вартості оборотних активів;

г) відношення вартості оборотних коштів до виробничої собівартості.

31. Видатки майбутніх періодів - це:

а) майбутні грошові витрати;

б) грошові витрати, що матимуть місце у наступному періоді часу, але виплачуються сьогодні;

в) грошові витрати, що мають місце у цьому періоді часу, але відшкодовуються за рахунок собівартості продукції у наступному періоді;

г) грошові витрати, які мають бути відшкодовані покупцями продукції.

32. У процесі кругообороту з самого початку використання пере­ходять у фазу незавершеного виробництва такі види виробничих запасів підприємства:

а) покупні напівфабрикати;

б) сировина, основні та допоміжні матеріали;

в) малоцінні інструменти;

г) тара, пальне і паливо.

33. До напівфабрикатів власного виробництва належать:

а) предмети праці, обробка яких не завершена в одному із виробничих підрозділів підприємства;

б) предмети праці, які знаходяться безпосередньо на робочих місцях;

в) предмети праці, що повністю оброблені в цьому виробничому під­розділі підприємства, але потребують подальшої обробки в інших під­розділах;

г) предмети праці, які знаходяться у процесі транспортування від одного робочого місця до іншого.

34. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:

а) величину реалізованої продукції, що припадає на одну гривню оборотних активів;

б) середню тривалість одного обороту;

в) величину оборотних коштів за відповідний звітний період;

г) рівень технічної оснащеності підприємства;

д) витрати виробничих фондів на одну гривню товарної продукції.

35. Швидкість обороту оборотних коштів підприємства характе­ризує:

а) коефіцієнт оборотності;

б) коефіцієнт завантаження;

в) тривалість одного обороту;

г) рентабельність оборотних коштів.

36. Вивільнення грошових коштів з обороту відбувається внаслідок:

а) уповільнення оборотності оборотних активів;

б) скорочення тривалості одного обороту;

в) підвищення прибутковості діяльності підприємства;

г) зростання обсягу виробництва.

37. Скорочення тривалості виробничого циклу дає можливість:

а) збільшити тривалість одного обороту;

б) збільшити коефіцієнт завантаження оборотних коштів;

в) вивільнити грошові кошти з обороту;

г) скоротити кількість оборотів оборотних коштів.

 


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 524 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.016 с.