Лекции.Орг

Поиск:
Тестові завдання. 1. До зовнішніх користувачів фінансового аналізу належать:
1. До зовнішніх користувачів фінансового аналізу належать:

а) засновники.

б) робітники підприємства;

в) аудитори;

г) керівник підприємства, його заступники;

2. Фінансові аналітики здійснюють контроль за витрачанням фі­нансових ресурсів:

а) шляхом порівняння фактичних звітних показників з досягненнями розвинутих країн;

б) шляхом порівняння фактичних показників із нормативними;

в) шляхом зіставлення даних звітного періоду з даними минулих періодів;

г) зіставленням з досягненнями науки;

д) шляхом порівняння фактичних показників з плановими.

3. Методом фінансового аналізу, який передбачає визначення структури сукупних фінансових показників із виявленням впливу кожної позиції звітності на результати в цілому, є аналіз:

а) горизонтальний;

б) вертикальний;

в) трендовий;

г) структурний;

д) факторний.

4. До внутрішніх користувачів фінансового аналізу належать:

а) аудитори;

б) кредитори;

в) постачальники

г) засновники;

5. Пошук, визначення та мобілізація невикористаних резервів, оцінка досягнутих результатів підприємства здійснюються шляхом:

а) порівняння фактичних фінансових показників із плановими;

б) зіставлення фактичних фінансових показників із показниками інших підприємств;

в) порівняння фактичних звітних показників із досягненнями розви­нутих країн;

г) зіставлення з досягненнями науки;

д) порівняння фактичних показників із договірними зобов'язаннями.

6. Економіко-логічним прийомом фінансового аналізу, що за­снований на виділенні із сукупності досліджуваних явищ якісно од­норідних типів, груп з певними ознаками, є:

а) порівняння;

б) групування;

в) перерахування показників;

г) ряди динаміки.

7. Порівняння кожної позиції фінансової звітності з минулим періодом передбачає аналіз:

а) горизонтальний;

б) вертикальний;

в) трендовий;

г) відносних показників;

д) порівняльний;
є) факторний.

8. Відносними величинами двох показників, що порівнюються, з яких один приймають за одиницю, є:

а) коефіцієнти;

б) індекси;

в) середні величини;

г) проценти.

9. Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

а) дослідження фінансових ресурсів;

б) аналіз бухгалтерської звітності;

в) оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ефективності використання майна підприємства;

г) планування фінансової діяльності підприємства;

10. Відносними показниками, що визначають питому вагу окре­мої частини в загальному, є показники:

а) структури;

б) координації;

в) інтенсивності;

г) ефективності.

11. До складу власного капіталу не відносять:

а) нерозподілений прибуток;

б) доходи майбутніх періодів;

в) статутний капітал;

г) пайовий капітал;

д) резервний капітал;

12. Капітал підприємства характеризує:

а) джерела фінансування придбання активів;

б) різницю між валютою балансу та сумою заборгованості підприємства;

в) напрями використання залучених підприємством фінансових ресурсів;

г) зобов'язання підприємства перед кредиторами та власниками;

13. Заборгованість покупців, замовників за відвантажені товари, роботи, послуги відображається в бухгалтерському балансі:

а) у І розділі активу;

б) у II розділі активу;

в) у III розділі активу;

г) у III розділі пасиву;

д) у IV розділі пасиву.

14. Формою вираження ділової активності підприємства є:

а) виручка від реалізації;

б) прибуток підприємства;

в) затрати на виробництво;

г) платежі до бюджету;

д) використання прибутку.

15. Інформація, що надається у звіті про рух грошових коштів, використовується для:

а) оцінки структури ресурсів, їх ліквідності та платоспроможності підприємства;

б) оцінки та прогнозу прибутковості діяльності підприємства;

в) оцінки та прогнозу змін у власному капіталі підприємства;

г) оцінки та прогнозу операційної та фінансової діяльності підприєм­ства.

16. Господарські засоби тривалого використання відображаються в бухгалтерському балансі:

а) у І розділі активу;

б) у II розділі активу;

в) у III розділі пасиву;

г) у IV розділі пасиву.

17. Нормативне значення коефіцієнту автономії:

а) 0,5;

б)1;

в) 0,6;

г)2;

д)0.

18. За видами фінансові результати поділяються на результати від діяльності дати повну відповідь:

а) звичайної та надзвичайної;

б) звичайної, основної, інвестиційної, надзвичайної, фінансової;

в) фінансової, інвестиційної, надзвичайної;

г) операційної, інвестиційної, звичайної.

19. Додатковий капітал - це:

а) додатково залучений капітал у вигляді банківського кредиту;

б) додатково залучений капітал у вигляді кредиторської заборгованості;

в) складова власного капіталу;

г) складова основного капіталу;

д) складова оборотного капіталу.

20. Стаття балансу "Нематеріальні активи" належать до розділу:

а) необоротні активи;

б) оборотні активи;

в) витрати майбутніх періодів;

г) власний капітал;

д) забезпечення майбутніх витрат і платежів.

21. Інформація, що надається у звіті про фінансові результати, використовується для:

а) оцінки структури ресурсів, їх ліквідності та платоспроможності підприємства;

б) оцінки та прогнозу прибутковості діяльності підприємства;

в) оцінки та прогнозу змін у власному капіталі підприємства;

г) оцінки та прогнозу операційної та фінансової діяльності підприємства;

д) оцінки структури доходів та витрат.

22. Фінансова стратегія підприємства забезпечує:

а) визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб'єктами господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами;

б) фінансове обґрунтування операційної й інвестиційної діяльності на перспективу;

в) визначення способів виходу із кризового стану та методів управ­ління за умов кризового стану;

г) визначення фінансових можливостей конкурентів, розробку та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості;

д) формування та ефективне використання фінансових ресурсів;

є) виявлення найефективніших напрямів інвестування капіталу;

є) відповідність дій підприємства його фінансовому стану та матеріа­льним можливостям;

ж) визначення основної загрози збоку конкурентів, правильний вибір напрямів фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами.

23. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах обмежується:

а) відсутністю потреби у фінансовому плані підприємства;

б) залученням фінансових ресурсів зовнішніх інвесторів;

в) відсутністю реальної збалансованості планових витрат і доходів підприємства на основі принципів самоокупності та самофінансування;

г) високим рівнем невизначеності на ринку, яка пов'язана з тривалими глобальними змінами у всіх сферах суспільного життя (непередбаченість їх ускладнює фінансове планування);

є) обмеженістю фінансових можливостей у більшої кількості підпри­ємств для залучення кваліфікованих фахівців.

24. Сутність нормативного методу фінансового планування поля­гає в тому, що:

а) не тільки збалансовуються підсумкові показники доходів і витрат, а для кожної статті витрат визначаються конкретні джерела їх покриття;

б) планові показники розраховуються на підставі аналізу фактичних фінансових показників, які беруться за базу, та їх зміни у плановому періоді;

в) розробляються варіанти планових розрахунків і вибирається за різними критеріями оптимальний;

г) на основі встановлених фінансових норм і техніко-економічних Нормативів розраховується потреба підприємства у фінансових ресурсах та визначаються їх джерела.

25. Бюджет підприємства - це:

а) стандарт, з яким порівнюють досягнуті результати підприємства;

б) один із способів одержання всебічної інформації про діяльність підприємства;

в) один із способів перевірки виконання бюджетів підприємством;

г) оперативний фінансовий план, що складається на короткостроко­вий період.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 799 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.