Лекции.Орг

Поиск:


Семінарське заняття№2
Тема :«Організація грошових розрахунків підприємств. Формування та розподіл прибутку».

План семінарського заняття

  1. Сутність грошових розрахунків підприємств та принципи їх організації.
  2. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття.
  3. Види безготівкових розрахунків та порядок здійснення.
  4. Готівкові розрахунки. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
  5. Сутність та склад грошових надходжень.
  6. Дохід від реалізації продукції та фактори, які впливають на його величину. Планування доходу від реалізації продукції.
  7. Сутність та роль прибутку підприємств як кінцевого результату їх фінансово-господарської діяльності.
  8. Порядок формування та види прибутку підприємства.
  9. Процес розподілу та використання прибутку на підприємствах

 

Сформувати словник основних термінів і понять Акредитивна форма розрахунків; безготівкові розрахунки; валютний рахунок; вексель; готівкова форма розрахунків, платіжна вимога; платіжне доручення; поточний рахунок; факторинг; чек, грошовий чек, розрахунковий чек, грошовий оборот, касові операції, депозитний рахунок ,розрахунки по товарним операціям, нетоварним операціям. Валовий дохід; виручка від реалізації; відпускна ціна; вільна ціна; фіксована ціна; фінансово-інвестиційна діяльність; грошові потоки; чистий дохід, прибуток, збиток, класифікація витрат, виробнича собівартість, витрати, використання прибутку; виплата дивідендів; нерозподілений прибуток; прибуток підприємства; прибуток від звичайної діяльності, прибуток від операційної діяльності; прибуток від іншої звичайної діяльності; прибуток від реалізації продукції; рентабельність; чистий прибуток.

Література: 8,12,13,14,16,17,18,19,20,24,27,28,29,33

 

Питання для перевірки знань

1. Якими розрахунковими документами оформляються платежі за грошовими зобов'язаннями (сплата відсотків, податків)?

2. Назвіть і поясніть принципи організації безготівкових розрахунків. з. Який граничний розмір готівкового розрахунку підприємства з іншими суб'єктами господарювання протягом одного дня?

3. У чому полягають особливості акредитивної форми розрахунків?

4. У чому полягають особливості вексельної форми розрахунків?

5. У чому полягають особливості чекової форми безготівкових розрахунків?

6. В чому полягає різниця між дебетовими і кредитними пластиковими платіжними картками?

7. Яке головне призначення векселя?

8. У чому полягають особливості організації готівкових розрахунків?

9. Якими основними правилами визначається касова дисципліна на підприємствах?

10. У чому полягає різниця між простим і переказним векселем?

11. Яким терміном визначають гарантію за платежами по векселю, що надається третьою особою?

12. В яких документах фіксується розмір санкцій за несвоєчасність здійснення розрахунків і платежів у товарно-грошових відносинах?

13. Як нараховується пеня за податковими зобов'язаннями?

14. Які банківські рахунки і в якій кількості може мати підприємство?

15. Які документи належить подавати в банк для відкриття банківського рахунка?

16. Дайте визначення доходу підприємства.

17. Дайте визначення витратам підприємства.

18. Які витрати формують собівартість продукції?

19. Визначте склад та надайте характеристику витратам від звичайної діяльності.

20. Дайте характеристику доходам та витратам від надзвичайної діяльності.

21. Дайтс визначення фінансовим результатам діяльності підприємства?

22. Які фактори впливають на фінансові результати підприємства?

23. Дайте визначення прибутку підприємства.

24. Який порядок формування прибутку в процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності?

25. Дайте визначення чистого прибутку підприємства.

26. Побудуйте схему формування та розподілу прибутку підприємства.

27. Які фактори впливають на розподіл прибутку підприємства'

28. Охарактеризуйте систему показників рентабельності підприємства.

 


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 472 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.