Лекции.Орг

Поиск:


Тестові завдання. 1. Підприємство (власник рахунку) повинно подати в банк у разі зміни характеру діяльності такі документи:
1. Підприємство (власник рахунку) повинно подати в банк у разі зміни характеру діяльності такі документи:

а) нову копію свідоцтва про державну реєстрацію та зміни до устано­вчих документів;

б) заяву про відкриття рахунка та картки зі зразками підписів і відби­тком печатки;

в) новий статут підприємства;

г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік.

2. Який банківський рахунок для попереднього зарахування на банківський рахунок коштів у іноземній валюті призначається рахунок:

а) поточний в іноземній валюті;

б) розподільчий;

в) кредитний;

г) депозитний.

3. Безготівкові розрахунки - це:

а) розрахунки, які здійснюються готівкою;

б) розрахунки за бартером або взаємозаліком заборгованості;

в) розрахунки за допомогою чеків;

г) розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках;

д) розрахунки, в яких гроші списуються з рахунка постачальника і зараховуються на рахунок покупця.

4. У разі зміни назви підприємство-власник рахунку повинно по­дати в банк такі документи:

а) нову копію .свідоцтва про державну реєстрацію та зміни до устано­вчих документів;

б) заяву про відкриття рахунка та картки зі зразками підписів і відби­тком печатки;

в) новий статут підприємства;

г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податко­вий облік.

5. Рахунки, які відкриваються для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій називаються:

а) депозитними;

б) поточними;

в) кредитними;

г) бюджетними.

6. До переваг чекової форми розрахунків можна віднести:

а) відносну швидкість розрахунків і надходження коштів на рахунок постачальника, що сприяє зменшенню дебіторської заборгованості;

б) гарантії платежу;

в) зміцнення договірних відносин.

7. Акредитивна форма розрахунку негативно впливає на фінанcовий стан:

а) покупців;

б) постачальників;

в) бенефіціара;

г) банківської установи.

8. Підприємство повинно подати в банк для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті:

а) ті самі документи, що і для відкриття поточного рахунка в націо­нальній валюті;

б) заяву про відкриття рахунка та картки зі зразками підписів і відбитком печатки;

в) копію статуту підприємства;

г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік.

9. Установи банків відкривають поточні рахунки суб'єктам господарювання за умови інформування:

а) Національного банку;

б) районної адміністрації;

в) податкових органів;

г) правильна відповідь не зазначена.

10. Предметом вексельного зобов'язання можуть бути:

а) тільки гроші;

б) тільки товарні операції;

в) все перелічене.

11. Платіжне доручення - це:

а) документ, що містить доручення чекодавця банку щодо перерахування з його рахунка певної суми грошей;

б) розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача коштів до банку платника здійснити переказ коштів на його рахунок;

в) письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму свого рахунка на рахунок отримувача коштів;

г) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та до­ручення платника.

12. Підприємство має право відкрити поточний рахунок в уста­новах банків, які знаходяться:

а) у районі, в якому знаходиться юридична адреса підприємства;

б) у районі, в якому фактично знаходиться підприємство;

в) у будь-якому районі за власним бажанням підприємства;

г) у межах адміністративного району.

13. Бюджетні рахунки - це рахунки:

а) що відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок бюджету для цільового їх використання;

б) що відкриваються підприємствам для перерахування податків та обов'язкових платежів до бюджету;

в) для зарахування повернених з бюджету сум податкового кредиту з пдв.

14. Акредитив - це:

а) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;

б) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;

в) письмове зобов'язання, яке дає право його власнику вимагати сплати певної суми у встановлений термін;

г) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та до­ручення платника.

15. Відповідно до територіального розміщення підприємств і банківських установ, що їх обслуговують, безготівкові розрахунки по­діляються на:

а) місцеві, міжміські, міжнародні;

б) національні, міжнаціональні;

в) регіональні, міжнародні.

16. Сфера грошового обороту не пов'язана з такими напрямами діяльності підприємства:

а) залік взаємної заборгованості;

б) сплата податків, обов'язкових відрахувань і зборів;

в) забезпечення спільної діяльності;

г) відшкодування витрат і формування доходів.

17. Розрахунки за допомогою платіжних доручень мають такі переваги:

а) впевненість, що відвантажений товар буде своєчасно оплачений;

б) можливість використання платіжного доручення як засобу платежу

в) можливість використання платіжного доручення для здійснення товарних платежів.

18. Правильними твердженнями є:

а) платіжна вимога - це письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми коштів;

б) якщо покупець заздалегідь депонує кошти для розрахунку з постачальником, то такий акредитив вважається безвідкличним;

в) доміцильований вексель - це вексель, в якому вказано конкретне місце платежу;

г) розрахункові чеки використовуються тільки для безготівкових розрахунків підприємств та фізичних осіб і не підлягають оплаті готівкою.

19. Правильними твердженнями є:

а) основна економічна функція векселя - оформлення і забезпечення кредитів як комерційних, так і банківських, що дозволяє господарюючи суб'єктам оплачувати свої зобов'язання за угодами з відстрочкою платежу;

б) підприємство може відкривати в установах банку лише один поточний рахунок у національній валюті;

в) акредитив може бути відкличним або невідкличним, акцептованим або неакцептованим;

г) індосамент - це передавальний запис, згідно з яким вексель і права пов'язані з ним, передаються іншій особі.

20. Неправильним твердженням є:

а) прибуток характеризує економічний ефект, отриманий у результаті звичайної і надзвичайної діяльності підприємства;

б) прибуток - це кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства;

в) прибуток відображає частину додаткової вартості, створеної у фінансовому секторі економіки;

г) прибуток є одним із джерел формування доходної бази бюджетів різних рівнів.

21. Найбільшу питому вагу в грошових надходженнях підпри­ємств, як правило, мають доходи:

а) від операційної діяльності;

б) від фінансової діяльності;

в) від інвестиційної діяльності;

г) від надзвичайних подій.

22.. Прибуток як фінансова категорія відображає:

а) джерело формування державних бюджетів різних рівнів;

б) частину додаткової вартості, створеної у реальному секторі економіки;

в) основний елемент фінансових ресурсів підприємств;

г) різницю між доходами та витратами підприємства.

23. До надзвичайних доходів підприємств належать:

а) відшкодування раніше списаних активів, надходження боргів, спи­саних як безнадійні;

б) інші доходи від операційної діяльності;

в) одержані штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником, або щодо яких одержано рішення господарського суду щодо їх стягнення;

г) надходження з відшкодування збитків від надзвичайних подій;

24. Можливими напрямами використання чистого прибутку малого підприємства є:

а) сплата відсотків за строковими банківськими кредитами;

б) погашення довгострокових банківських кредитів;

в) сплата комунального податку;

г) сплата податку на прибуток;

25. Доходом підприємства одержаний від покупця аванс за товари в бухгалтерському обліку:

а) не визнається, якщо ці товари ще не відвантажені;

б) визнається за будь-яких умов;

в) визнається, якщо у підприємства є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення його економічних вигід;

26. Витрати підприємства від операційної діяльності за функціональною належністю поділяються на:

а) виробництво, управління, збут;

б) операційні, виробничі, збутові

в) операційні, адміністративні, збутові;

г) операційні, виробничі, невиробничі.

27. Найбільше впливають на розмір виручки від реалізації продукції чинники:

а) залишки нереалізованої продукції за минулий період;

б) кількість продукції та рівень реалізаційних цін;

в) прибуток підприємства;

г) асортимент та якість продукції.

28. До доходів підприємства від фінансових операцій належать:

а) дохід від операційної курсової різниці;

б) дохід від реалізації іноземної валюти;

в) одержані пені, штрафи, неустойки;

г) одержані гранти та субсидії;

д) дохід від участі в капіталі.

29. Сукупність операцій підприємства з придбання та продажу необоротних активів можна віднести до діяльності:

а) основної;

б) інвестиційної;

в) фінансової;

г) операційної;

д) неопераційної.

30. Інший операційний дохід при визначенні фінансових результатів підприємства від звичайної діяльності включає:

а) дохід від безкоштовно отриманих активів;

б) дохід від неопераційної курсової різниці;

в) дохід від реалізації фінансових інвестицій;

г) дохід від реалізації товарів;

д) відшкодування раніше списаних активів.

31. Фінансова діяльність підприємства за Положеннями (станда­ртами) бухгалтерського обліку - це:

а) діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного і пози­кового капіталу підприємства;

б) придбання і реалізація необоротних активів, а також фінансових
інвестицій, які не є складовою частиною грошових коштів;

в) операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (то­варів, робіт, послуг), що є основною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

32. Складовими прибутку від операційної діяльності підприємства є:

а) прибуток від реалізації фінансових інвестицій;

б) прибуток від реалізації необоротних активів;

в) прибуток від реалізації майнових комплексів;

г) дохід від операційної оренди;

33. Дохід від участі в капіталі включає:

а) дивіденди одержані;

б) відсотки одержані;

в) інші доходи від фінансових операцій;

г) доходи від інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства;

д) доходи від спільної діяльності

34. Витрати на збут включають:

а) витрати на зв'язок, плату за розрахунково-касове обслуговування;

б) витрати на передпродажну підготовку;

в) адміністративні витрати;

г) витрати на охорону і безпеку праці, охорону навколишнього сере­довища.

35. Основними шляхами прискорення надходження грошових коштів на поточний рахунок підприємства є:

а) визначення простроченої дебіторської заборгованості;

б) раціональне використання тимчасово вільних грошових коштів;

в) прискорення процесу виставлення рахунків покупцям та замовни­кам;

г) надання товарного кредиту;

д) застосування авансових платежів за відвантажену продукцію.

36. Маржинальний дохід підприємства визначається як:

а) виручка від реалізації продукції за мінусом постійних витрат підприємства;

б) постійні витрати підприємства плюс прибуток;

в) виручка від реалізації продукції за мінусом змінних витрат підпри­ємства;

г) змінні витрати підприємства плюс прибуток.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 870 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.014 с.