Лекции.Орг

Поиск:
Тестові завдання. 1. Утворення на підприємстві грошових фондів:
Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Утворення на підприємстві грошових фондів:

а) завжди передбачає розподіл валових доходів;

б) не передбачає розподілу валових доходів;

в) передбачає розподіл грошових надходжень у результаті повернення авансованих коштів у основні та оборотні фонди;

г) передбачає розподіл коштів для формування фондів відшкодування.

2. У сфері фінансів підприємств відбувається:

а) створення та первинний розподіл валового внутрішнього продукту (ВВП);

б) первинний та вторинний розподіл та перерозподіл ВВП;

в) створення ВВП;

г) розподіл НД.

3. До інформаційного забезпечення фінансового механізму підприємства належать:

а) накази та листи міністерств і відомств;

б) методичні вказівки міністерств і відомств;

в) звітні бухгалтерські дані підприємств;

г) закони держави.

4. Щоденна робота фінансиста підприємства, яка пов'язана з виробництвом, реалізацією продукції та отриманням доходів від різних видів діяльності, це:

а) аналітична та контрольна робота;

б) прогнозування та планування;

в) поточна та оперативна фінансова робота.

5. До нормативного забезпечення фінансового механізму підпри­ємства належать:

а) статут юридичної особи;

б) статистичні дані;

в) інструкції, нормативи;

г) бухгалтерські дані підприємств.

6.Основними особливостями організації фінансів малих підприємств

а) фінансові ресурси формуються переважно за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань та кредиторської заборгованості;

б) вони не потребують великих накопичень грошових коштів за рахунок повільної оборотності їх оборотних активів;

в) у них порівняно з великим виробництвом вища питома вага готівкових коштів і водночас менші запаси оборотних активів;

г) прибуток для них не є головним джерелом інвестицій.

7.Чи згодні ви з тим, що фінансові взаємовідносини суб'єктів господарювання з державою виникають лише з приводу сплати пода­тків та різних обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетних цільових фондів?

а) так, оскільки відносини підприємств з державою мають односторонній характер.

б) ні, тому що держава може надавати підприємствам субсидії.

в) правильна відповідь не зазначена.

8.Складати спрощену фінансову звітність мають право:

а) приватні підприємства;

б) будь-які суб'єкти господарювання;

в) малі підприємства, що є платниками єдиного податку;

г) суб'єкти малого підприємництва.

9. До правового забезпечення системи управління фінансами підприємств належать:

а) постанови уряду, закони;

б) нормативи

в) статистичні дані.

10. До фінансових методів, які складають основу фінансового ме­ханізму підприємства, належать:

а) планування та прогнозування;

б) фінансові санкції;

в) страхування;

г) форма розрахунків;

д) самофінансування;

11. Поточна оперативна фінансова робота на підприємстві включає:

а) аналіз та оцінку складу та динаміки майна підприємства;

б) аналіз ліквідності балансу;

в) забезпечення своєчасності розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності та послуги;

г) контроль за використанням чистого прибутку підприємства.

12. Внески в статутний фонд акціонерних товариств можна здійснювати:

а) тільки в національній або іноземній валюті;

б) у грошовій формі, у вигляді нерухомості, обладнання, інтелектуа­льної власності;

в) основних фондів;

г) коштів, отриманих у кредит.

13. Фінансові ресурси підприємства - це:

а) кошти засновників та дотації, субсидії, субвенції, що надають­ся підприємству;

б) грошові кошти та грошові фонди, що перебувають у розпоря­дженні підприємства, в тому числі на засадах позики;

в) грошові кошти та грошові фонди, сформовані лише за раху­нок власних джерел фінансування;

г) виручка від реалізації продукції, зменшена на суму витрат та податкових платежів.

14. Що з перерахованого нижче не належить до власного капіталу за балансом:

а) резерви, сформовані за рахунок прибутку; б) цільові надходження;

в) нерозподілений прибуток;

г) статутний капітал.

15. У балансі підприємства резерви, сформовані за рахунок витрат для забезпечення фінансових потреб майбутніх періо­дів відображаються в складі таких розділів (статей):

а) доходи майбутніх періодів;

б) витрати майбутніх періодів;

в) резервний капітал;

г) нерозподілений прибуток

16. При розподілі зобов'язань в балансі підприємства на поточні і довгострокові спираються на такий часовий термін:

а) 1 квартал;

б) 1 рік;

в) 5 років;

г) 1 рік або один виробничий цикл, якщо останній перевищує 1 рік

17.Під фінансовими ресурсами підприємства слід розуміти:

а) частину грошових коштів, які мають цільове спрямування;

б) усі грошові кошти, що є в розпорядженні підприємства;

в) статутний фонд, фонд оплати праці, амортизаційний фонд, резервний фонд;

г) фонди накопичення та фонди споживання.

18..Власний капітал малого підприємства - це:

а) ресурси, контрольовані малим підприємством у результаті мину­лих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

б) частина в активах малого підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань;

в) грошові кошти, що надійшли у результаті діяльності малого підприємства в звітному періоді;

г) грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні.

19. До збільшення джерел власних фінансових ресурсів підпри­ємств приведуть такі операції:

а) продаж надлишкових активів;

б) збільшення кредиторської заборгованості;

в) отримання чистого прибутку за звітний період;

г) введення в експлуатацію основних засобів, що перебували в резер­ві.

20. Неправильним твердженням є:Висока питома вага залучених коштів.

а) ускладнює діяльність підприємства;

б) потребує додаткових витрат на сплату відсотків;

в) підвищує фінансовий ризик;

г) позитивно впливає на діяльність підприємства.

21. Не належать до власних або прирівняних до них коштів:

а) амортизаційні відрахування;

б) стійкі пасиви;

в) прибуток від іншої операційної діяльності;

г) страхові відшкодування.

22. На діяльність підприємства висока питома вага власних коштів впливає:

а) позитивно;

б) ускладнює її;

в) потребує додаткових витрат на сплату дивідендів на акції;

г) зменшує ліквідність балансу;

д) підвищує фінансовий ризик.

23. До власних джерел формування фінансових ресурсів підприємств належать:

а) кошти від емісії акцій, облігацій;

б) цільові внески членів трудового колективу, стійкі пасиви;

в) страхові відшкодування;

г) кредитні ресурси.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 674 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7