Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“естов≥ завданн€. 1. ”творенн€ на п≥дприЇмств≥ грошових фонд≥в:
1. ”творенн€ на п≥дприЇмств≥ грошових фонд≥в:

а) завжди передбачаЇ розпод≥л валових доход≥в;

б) не передбачаЇ розпод≥лу валових доход≥в;

в) передбачаЇ розпод≥л грошових надходжень у результат≥ поверненн€ авансованих кошт≥в у основн≥ та оборотн≥ фонди;

г) передбачаЇ розпод≥л кошт≥в дл€ формуванн€ фонд≥в в≥дшкодуванн€.

2. ” сфер≥ ф≥нанс≥в п≥дприЇмств в≥дбуваЇтьс€:

а) створенн€ та первинний розпод≥л валового внутр≥шнього продукту (¬¬ѕ);

б) первинний та вторинний розпод≥л та перерозпод≥л ¬¬ѕ;

в) створенн€ ¬¬ѕ;

г) розпод≥л Ќƒ.

3. ƒо ≥нформац≥йного забезпеченн€ ф≥нансового механ≥зму п≥дприЇмства належать:

а) накази та листи м≥н≥стерств ≥ в≥домств;

б) методичн≥ вказ≥вки м≥н≥стерств ≥ в≥домств;

в) зв≥тн≥ бухгалтерськ≥ дан≥ п≥дприЇмств;

г) закони держави.

4. ўоденна робота ф≥нансиста п≥дприЇмства, €ка пов'€зана з виробництвом, реал≥зац≥Їю продукц≥њ та отриманн€м доход≥в в≥д р≥зних вид≥в д≥€льност≥, це:

а) анал≥тична та контрольна робота;

б) прогнозуванн€ та плануванн€;

в) поточна та оперативна ф≥нансова робота.

5. ƒо нормативного забезпеченн€ ф≥нансового механ≥зму п≥дпри≠Їмства належать:

а) статут юридичноњ особи;

б) статистичн≥ дан≥;

в) ≥нструкц≥њ, нормативи;

г) бухгалтерськ≥ дан≥ п≥дприЇмств.

6.ќсновними особливост€ми орган≥зац≥њ ф≥нанс≥в малих п≥дприЇмств

а) ф≥нансов≥ ресурси формуютьс€ переважно за рахунок прибутку, амортизац≥йних в≥драхувань та кредиторськоњ заборгованост≥;

б) вони не потребують великих накопичень грошових кошт≥в за рахунок пов≥льноњ оборотност≥ њх оборотних актив≥в;

в) у них пор≥вн€но з великим виробництвом вища питома вага гот≥вкових кошт≥в ≥ водночас менш≥ запаси оборотних актив≥в;

г) прибуток дл€ них не Ї головним джерелом ≥нвестиц≥й.

7.„и згодн≥ ви з тим, що ф≥нансов≥ взаЇмов≥дносини суб'Їкт≥в господарюванн€ з державою виникають лише з приводу сплати пода≠тк≥в та р≥зних обов'€зкових платеж≥в до бюджету та позабюджетних ц≥льових фонд≥в?

а) так, оск≥льки в≥дносини п≥дприЇмств з державою мають односторонн≥й характер.

б) н≥, тому що держава може надавати п≥дприЇмствам субсид≥њ.

в) правильна в≥дпов≥дь не зазначена.

8.—кладати спрощену ф≥нансову зв≥тн≥сть мають право:

а) приватн≥ п≥дприЇмства;

б) будь-€к≥ суб'Їкти господарюванн€;

в) мал≥ п≥дприЇмства, що Ї платниками Їдиного податку;

г) суб'Їкти малого п≥дприЇмництва.

9. ƒо правового забезпеченн€ системи управл≥нн€ ф≥нансами п≥дприЇмств належать:

а) постанови ур€ду, закони;

б) нормативи

в) статистичн≥ дан≥.

10. ƒо ф≥нансових метод≥в, €к≥ складають основу ф≥нансового ме≠хан≥зму п≥дприЇмства, належать:

а) плануванн€ та прогнозуванн€;

б) ф≥нансов≥ санкц≥њ;

в) страхуванн€;

г) форма розрахунк≥в;

д) самоф≥нансуванн€;

11. ѕоточна оперативна ф≥нансова робота на п≥дприЇмств≥ включаЇ:

а) анал≥з та оц≥нку складу та динам≥ки майна п≥дприЇмства;

б) анал≥з л≥кв≥дност≥ балансу;

в) забезпеченн€ своЇчасност≥ розрахунк≥в за поставлен≥ товарно-матер≥альн≥ ц≥нност≥ та послуги;

г) контроль за використанн€м чистого прибутку п≥дприЇмства.

12. ¬нески в статутний фонд акц≥онерних товариств можна зд≥йснювати:

а) т≥льки в нац≥ональн≥й або ≥ноземн≥й валют≥;

б) у грошов≥й форм≥, у вигл€д≥ нерухомост≥, обладнанн€, ≥нтелектуа≠льноњ власност≥;

в) основних фонд≥в;

г) кошт≥в, отриманих у кредит.

13. ‘≥нансов≥ ресурси п≥дприЇмства - це:

а) кошти засновник≥в та дотац≥њ, субсид≥њ, субвенц≥њ, що надають≠с€ п≥дприЇмству;

б) грошов≥ кошти та грошов≥ фонди, що перебувають у розпор€≠дженн≥ п≥дприЇмства, в тому числ≥ на засадах позики;

в) грошов≥ кошти та грошов≥ фонди, сформован≥ лише за раху≠нок власних джерел ф≥нансуванн€;

г) виручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ, зменшена на суму витрат та податкових платеж≥в.

14. ўо з перерахованого нижче не належить до власного кап≥талу за балансом:

а) резерви, сформован≥ за рахунок прибутку; б) ц≥льов≥ надходженн€;

в) нерозпод≥лений прибуток;

г) статутний кап≥тал.

15. ” баланс≥ п≥дприЇмства резерви, сформован≥ за рахунок витрат дл€ забезпеченн€ ф≥нансових потреб майбутн≥х пер≥о≠д≥в в≥дображаютьс€ в склад≥ таких розд≥л≥в (статей):

а) доходи майбутн≥х пер≥од≥в;

б) витрати майбутн≥х пер≥од≥в;

в) резервний кап≥тал;

г) нерозпод≥лений прибуток

16. ѕри розпод≥л≥ зобов'€зань в баланс≥ п≥дприЇмства на поточн≥ ≥ довгостроков≥ спираютьс€ на такий часовий терм≥н:

а) 1 квартал;

б) 1 р≥к;

в) 5 рок≥в;

г) 1 р≥к або один виробничий цикл, €кщо останн≥й перевищуЇ 1 р≥к

17.ѕ≥д ф≥нансовими ресурсами п≥дприЇмства сл≥д розум≥ти:

а) частину грошових кошт≥в, €к≥ мають ц≥льове спр€муванн€;

б) ус≥ грошов≥ кошти, що Ї в розпор€дженн≥ п≥дприЇмства;

в) статутний фонд, фонд оплати прац≥, амортизац≥йний фонд, резервний фонд;

г) фонди накопиченн€ та фонди споживанн€.

18.. ¬ласний кап≥тал малого п≥дприЇмства - це:

а) ресурси, контрольован≥ малим п≥дприЇмством у результат≥ мину≠лих под≥й, використанн€ €ких, €к оч≥куЇтьс€, приведе до отриманн€ економ≥чних вигод у майбутньому;

б) частина в активах малого п≥дприЇмства, що залишаЇтьс€ п≥сл€ вирахуванн€ його зобов'€зань;

в) грошов≥ кошти, що над≥йшли у результат≥ д≥€льност≥ малого п≥дприЇмства в зв≥тному пер≥од≥;

г) грошов≥ кошти та њх екв≥валенти, що не обмежен≥ у використанн≥.

19. ƒо зб≥льшенн€ джерел власних ф≥нансових ресурс≥в п≥дпри≠Їмств приведуть так≥ операц≥њ:

а) продаж надлишкових актив≥в;

б) зб≥льшенн€ кредиторськоњ заборгованост≥;

в) отриманн€ чистого прибутку за зв≥тний пер≥од;

г) введенн€ в експлуатац≥ю основних засоб≥в, що перебували в резер≠в≥.

20. Ќеправильним твердженн€м Ї:¬исока питома вага залучених кошт≥в.

а) ускладнюЇ д≥€льн≥сть п≥дприЇмства;

б) потребуЇ додаткових витрат на сплату в≥дсотк≥в;

в) п≥двищуЇ ф≥нансовий ризик;

г) позитивно впливаЇ на д≥€льн≥сть п≥дприЇмства.

21. Ќе належать до власних або прир≥вн€них до них кошт≥в:

а) амортизац≥йн≥ в≥драхуванн€;

б) ст≥йк≥ пасиви;

в) прибуток в≥д ≥ншоњ операц≥йноњ д≥€льност≥;

г) страхов≥ в≥дшкодуванн€.

22. Ќа д≥€льн≥сть п≥дприЇмства висока питома вага власних кошт≥в впливаЇ:

а) позитивно;

б) ускладнюЇ њњ;

в) потребуЇ додаткових витрат на сплату див≥денд≥в на акц≥њ;

г) зменшуЇ л≥кв≥дн≥сть балансу;

д) п≥двищуЇ ф≥нансовий ризик.

23. ƒо власних джерел формуванн€ ф≥нансових ресурс≥в п≥дприЇмств належать:

а) кошти в≥д ем≥с≥њ акц≥й, обл≥гац≥й;

б) ц≥льов≥ внески член≥в трудового колективу, ст≥йк≥ пасиви;

в) страхов≥ в≥дшкодуванн€;

г) кредитн≥ ресурси.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 754 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

2063 - | 1939 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.