Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—оц≥ально-правовий захист неповнол≥тн≥х
¬ажливою складовою превентивноњ педагог≥ки Ї забезпеченн€ соц≥ально-правового захисту д≥тей та молод≥.

” широкому розум≥нн≥ соц≥альний захист передбачаЇ гарант≥ю основних прав, заф≥ксованих у  онвенц≥њ ќќЌ про права дитини. ” вузькому розум≥нн≥ це означаЇ створенн€ умов дл€ в≥льного розвитку духовних ≥ ф≥зичних сил дитини, пробудженн€ њњ активност≥.

—оц≥альний захист - це система заход≥в, €к≥ зд≥йснюЇ держава через ≥нш≥ ≥нституц≥њ сусп≥льства дл€ забезпеченню гарантованих, м≥н≥мально достатн≥х умов житт€, п≥дтриманн€ життЇзабезпеченн€ ≥ д≥€льного ≥снуванн€ людини.

—оц≥альний захист - одна з головних умов реальност≥ правового статусу особистост≥ в держав≥, що маЇ за мету забезпеченн€ конституц≥йних повноважень громад€н ≥з захисту своњх прав ≥ свобод. ¬≥н включаЇ ≥ комплексний анал≥з р≥вн€ соц≥ально-економ≥чних умов житт€ населенн€, орган≥зац≥ю пенс≥йного забезпеченн€ громад€н, розробку заход≥в щодо матер≥ально-побутового обслуговуванн€ непрацездатних член≥в сусп≥льства, створенн€ адресноњ диференц≥йованоњ системи п≥дтримки на державному та благод≥йному р≥вн€х, орган≥зац≥ю та впровадженн€ нових форм та вид≥в натуральноњ, гуман≥тарноњ, техн≥чноњ, екстремальноњ допомоги. –≥вень соц≥ального захисту залежить в≥д ступен€ економ≥чного розвитку крањни та њњ правовоњ системи.

—оц≥альний захист включаЇ правовий захист, що розгл€даЇтьс€ €к д≥€льн≥сть державних орган≥в та громадських орган≥зац≥й щодо наданн€ допомоги громад€нам в орган≥зац≥њ захисту њхн≥х прав та ≥нтерес≥в, €к≥ гарантован≥ законодавством крањни. ѕравовий захист базуЇтьс€ на закон≥ ≥ юридично обірунтований.

«азначимо, що терм≥н "захист" маЇ дек≥лька значень: а) це д≥€, що означаЇ захищати; б) охорона, заступництво, п≥дтримка; в) укритт€, м≥сце, де можна захиститись, сховатись в≥д когось чи чогось, захисток, захищенн€.

—оц≥альний захист молод≥ - пон€тт€ б≥льш конкретне. ¬оно означаЇ комплекс орган≥зац≥йно-правових, ф≥нансово-економ≥чних, соц≥ально-культурних та ≥нформац≥йних заход≥в, спр€мованих на пом'€кшенн€ впливу на молодь негативних фактор≥в соц≥ального ризику, на повноц≥нну реал≥зац≥ю державних гарант≥й ≥ м≥сцевих ≥н≥ц≥атив у сфер≥ забезпеченн€ всеб≥чного розвитку молод≥, на п≥дтримку молод≥жних рух≥в ≥ громадських об'Їднань, €к≥ формуютьс€ в дус≥ утвердженн€ нац≥ональноњ ≥дењ та соц≥ал≥зац≥њ св≥домост≥ п≥дростаючих покол≥нь.

якщо спробувати коротко визначити пон€тт€ соц≥ально-правового захисту дитини, то - це система орган≥зац≥йно-правових, ф≥нансово-економ≥чних, соц≥ально-культурних та ≥нформац≥йно-просв≥тницьких заход≥в державних ≥ громадських орган≥зац≥й, спр€мованих на зменшенн€ впливу на дитину негативних фактор≥в соц≥ального ризику, забезпеченн€ њй гарантованих, м≥н≥мально ƒостатн≥х умов життЇд≥€льност≥.

 онвенц≥€ ќќЌ про права дитини - м≥жнародний документ, €кий спр€мований на захист та реал≥зац≥ю прав дитини в кожн≥й ƒержав≥. ”крањною в≥н був ратиф≥кований у 1991 роц≥.

” цьому план≥ - перше ≥ найболюч≥ше питанн€: чи знають наш≥ д≥ти своњ права?

Ќа жаль, дуже мало. ’оча в школах ≥ введено уроки права, Ќевеликий в≥дсоток учн≥в ознайомлен≥ з  онвенц≥Їю ќќЌ про права ƒитини, не знають њњ статей, нав≥ть не можуть в≥дпов≥сти на запитанн€ про статус дитини (до 18 рок≥в), €кий м≥стить перша статт€.

¬дамос€ до статистики, щоб засв≥дчити, €к на практиц≥ захищаютьс€ права дитини. „верть порушень прав дитини в≥дбуваЇтьс€ в школ≥, 18% - у родин≥. Ћише 5% дорослих поважають права дитини. –ешта не вважають д≥тей громад€нами. Ѕатьки звикли ставитись до них, €к до своЇњ власност≥. ўодо захисту прав дитини й знанн€ ними своњх прав €скраво св≥дчить опитуванн€ учн≥в, €к≥ ми проводили у багатьох рег≥онах ”крањни. ѕереважна б≥льш≥сть д≥тей не знають, що дл€ них ≥снують €к≥сть права. ÷е означаЇ, щочимало просв≥тницьких зусиль маЇ бути спр€мовано на с≥м'ю й школу. ћайже 15 рок≥в, €к у нас було ратиф≥ковано  онвенц≥ю прав дитини, а реал≥зац≥ю њњ т≥льки задекларовано.

”се част≥ше в прес≥ з'€вл€ютьс€ статт≥ про жорстоку повед≥нку батьк≥в з≥ своњми д≥тьми з ч≥ткою мотивац≥Їю: наш≥ д≥ти, що хочемо, те з ними й робимо. —усп≥льство турбують проблеми зростанн€ злочинност≥ серед молод≥ й п≥дл≥тк≥в, поширенн€ наркотик≥в, безпритульност≥, дит€чоњ проституц≥њ. ѕитанн€ прав дитини порушуютьс€ у сп≥лкуванн≥ з правоохоронними органами, з батьками, вчител€ми, учн€ми.

як би не нар≥кали на нашу сучасну молодь, а вона зд≥бна, енерг≥йна, завжди сповнена ≥дей, маЇ невичерпний потенц≥ал впливати на будь-€кий аспект житт€. ¬она може спри€ти вир≥шенню багатьох проблем сусп≥льства, формуючи св≥тогл€д молод≥, сусп≥льство формуЇ св≥тогл€д майбутнього. “ому вже зараз треба питати, що турбуЇ молодь, до чого вона прагне. “реба створити умови дл€ реал≥зац≥њ прав п≥дл≥тк≥в ≥ молод≥ в≥льно висловлювати свою думку та брати участь у процес≥ прийн€тт€ р≥шень у св≥тл≥  онвенц≥њ ќќЌ про права дитини.

—оц≥олог≥чн≥ опитуванн€ д≥тей в≥ком в≥д 9 до 17 рок≥в ви€вили реальну думку самих д≥тей стосовно основних аспект≥в реал≥зац≥њ њхн≥х прав. ¬и€вл€ють р≥вень об≥знаност≥ д≥тей про своњ права. «окрема, лише 3% - засв≥дчили, що њхн≥ права не порушуютьс€, 4% -вказали, що права порушуютьс€ досить часто, 42% - ≥нколи, 14%-не визначилис€ з власною думкою з цього питанн€. ѕоказовим Ї той факт, що доросл≥ не сприймають д≥тей, €к повноправних член≥в сусп≥льства, лише 5% з них поважають права дитини.

Ќа жаль, з основними вимогами  онвенц≥њ ќќЌ про права дитини достатньо не об≥знан≥ ан≥ д≥ти, ан≥ вчител≥, ан≥ батьки. Ћише шоста частина вчител≥в, на њхню думку, добре знають права дитини.

—ьогодн≥, €к н≥коли, гостро постаЇ проблема насильства над д≥тьми - ф≥зичного, псих≥чного, сексуального. ƒосл≥дженн€ показують, що лише половина д≥тей в≥дчувають безпеку в с≥м'њ, кожна п'€та - в школ≥, а кожна дес€та - у своњй компан≥њ, на вулиц≥.  ожну третю дитину у с≥м'њ б'ють дуже часто, кожну дес€ту -пост≥йно, кожну п'€ту - ображають, принижують людську г≥дн≥сть.

ƒ≥ти, €к≥ Ї св≥дками насильства в с≥м'њ, певним чином характеризуютьс€. «окрема, дл€ них типове в≥дчутт€ н≥кчемност≥, безсилл€, вини та в≥дпов≥дальност≥ за насильство, страх за себе, брат≥в та мат≥р, гн≥в, приниженн€, визнанн€ насильства.

¬ останн≥ два дес€тир≥чч€ св≥т з≥ткнувс€ з такою тривожною формою насильства, €к активна торг≥вл€ людьми. ÷е стало своЇр≥дним б≥знесом, що пос≥даЇ третЇ м≥сце п≥сл€ торг≥вл≥ зброЇю та наркотиками.

Ќа жаль, торг≥вл€ людьми торкнулас€ й украњнського сусп≥льства. ¬ тенета торговц≥в живим товаром потрапл€ють ж≥нки, чолов≥ки ≥ д≥ти. ќсобливою групою ризику Ї п≥дл≥тки, зокрема д≥вчата.

”крањнська держава вже зробила перш≥ кроки у протисто€нн≥ цьому злочину: у 1998 р. було прийн€то «акон проти торг≥вл≥ людьми, у 1999 р. - п≥дписано державну ѕрограму запоб≥ганню торг≥вл≥ ж≥нками та д≥тьми, у систем≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ створено в≥дд≥л по боротьб≥ з торг≥влею людьми.

Ќе перший р≥к над ц≥Їю проблемою працюЇ ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни. ўе в 1998 р. ним було видано лист ≥з рекомендац≥€ми щодо орган≥зац≥њ виховноњ роботи по запоб≥ганню торг≥вл≥ ж≥нками. ” навчальних закладах ”крањни сп≥льно з ћ≥жнародним ж≥ночим правозахисним центром "Ћа —трада-”крањна" ведетьс€ лекторська робота, провод€тьс€ зустр≥ч≥ з учител€ми та учн€ми. ÷ентр видав ще в 2001 р. пос≥бник "«апоб≥ганн€ торг≥вл≥ людьми". ¬≥н Ї своЇр≥дним узагальненн€м позитивного досв≥ду веденн€ просв≥тницькоњ д≥€льност≥ €к в ”крањн≥, “ак ≥ за кордоном. ¬ ньому публ≥куютьс€ основн≥ м≥жнародн≥ ƒокументи в галуз≥ захисту прав людини, розроблен≥ практичн≥ зан€тт€. ” пос≥бнику пропонуЇтьс€ широкий перел≥к виховних заход≥в - в≥д превентивноњ осв≥тньоњ компан≥њ серед учн≥вськоњ та студентськоњ молод≥ до орган≥зац≥њ просв≥тницькоњ роботи з батьк≥вською громадськ≥стю. ѕос≥бник стане в пригод≥ педагог≥чним прац≥вникам з п≥двищенн€ р≥вн€ њхн≥х знань та знань учн≥в про права людини, допоможе у запоб≥ганн≥ необдуманих крок≥в щодо вињзду за кордон, порушень прав людини. ќсобливо небезпечним симптомом в ”крањн≥ Ї насильство над ж≥нками, €ке дуже впливаЇ на њхню повед≥нку в с≥м'њ ≥ методи вихованн€ д≥тей.

ƒл€ дошк≥льник≥в у таких с≥м'€х характерними Ї про€ви пан≥ки, стурбованост≥ у в≥дносинах, емоц≥йна вразлив≥сть. Ўкол€р≥ робл€ть спроби протисто€ти насильству, намагаютьс€ захистити жертву. ћають в≥дчутт€ вини та сорому, роздвоЇне ставленн€ до батьк≥в та пост≥йну депрес≥ю.

ƒопомогти дитин≥ зрозум≥ти своњ почутт€ та п≥дкорегувати њњ негативний емоц≥йний стан педагог зможе такими методами:

1. якщо д≥ти у своњй повед≥нц≥ - надчутлив≥й, замкнен≥й, пустотлив≥й або ж агресивн≥й ви€вл€ють власн≥ стражданн€ та хвилюванн€ - сл≥д надати дитин≥ додаткову п≥дтримку, п≥дбадьорити њх та бути терпимим, коли дитина перебуваЇ у стресовому стан≥.

2. Ѕути чуйними до почутт≥в, €к≥ виражаЇ дитина словесно та ≥ншим шл€хом.

3. ƒопомогти д≥т€м навчитис€ висловлюватись про своњ почутт€. «ам≥сть того, щоб вони замкнулис€ в соб≥, навчити њх вир≥шувати проблеми словесно, а не ф≥зично, методом знаходженн€ кращих способ≥в дл€ того, щоб упоратис€ ≥з ситуац≥Їю.

4. ѕроводити сп≥вбес≥ди про почутт€, виражаючи своњ власн≥ почутт€ та враховуючи почутт€ дитини.

5. ƒ≥ти, особливо молодшого в≥ку, потребують допомоги, щоб навчитис€ в≥дм≥чати своњ почутт€. ÷е допомагаЇ њм проанал≥зувати своњ емоц≥њ, б≥льш точно розп≥знати њх та впоратис€ з ними.

6. ƒопомогти д≥т€м заспокоюватис€ самост≥йно, €кщо вони прикро вражен≥. ƒитин≥ старшого в≥ку необх≥дно просто б≥льше часу побути наодинц≥.

7. ѕереконати дитину, що в ус≥х д≥тей виникають т≥ чи ≥нш≥ почутт€ за певних обставин.

8. ≤нод≥ д≥т€м легше в≥дпов≥сти на коментар, н≥ж на пр€ме запитанн€, €кщо щось не так.

9. ЅуваЇ так, що д≥т€м легше коментувати своњ почутт€ в контекст≥ почутт≥в б≥льшост≥ д≥тей (б≥льшост≥ д≥т€м стаЇ моторошно й сумно, коли њхн≥ батьки свар€тьс€).

—еред педагог≥в особливо позитивно зарекомендувала себе така виховна практика: дов≥ра та повага до дитини; зовн≥шн≥й про€в любов≥ до дитини; заохоченн€ та п≥дтримка; вид≥ленн€ часу дл€ сп≥лкуванн€ з дитиною; забезпеченн€ емоц≥йноњ безпеки; забезпеченн€ ф≥зичноњ безпеки; сл≥дкуванн€ за повед≥нкою дитини.

” зв'€зку з цим, межа просв≥тницькоњ роботи - роз'€снити пор€док звертанн€ до в≥дпов≥дних орган≥в виконавчоњ влади, м≥сцевого самовр€дуванн€, установ, орган≥зац≥й, ”повноваженого ¬ерховноњ –ади ”крањни з метою захисту прав д≥тей у випадках жорстокого поводженн€ з ними. ” кожному конкретному випадку розробити механ≥зм захисту прав д≥тей, в≥дпов≥дно до ƒекларац≥њ прав дитини,  онвенц≥њ ќќЌ про права дитини, м≥н≥мальних стандартних правил ќќЌ щодо зд≥йсненн€ правосудд€ стосовно неповнол≥тн≥х,  одексу про шлюб та с≥м'ю ”крањни,  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ порушенн€, «акону ”крањни про зверненн€ громад€н, «акону ”крањни про осв≥ту, «акону ”крањни про органи ≥ служби у справах неповнол≥тн≥х та спец≥альн≥ установи дл€ неповнол≥тн≥х та ≥нших законодавчих акт≥в ”крањни. ƒ≥ти мають звертатис€ до орган≥в виконавчоњ влади, м≥сцевого самовр€дуванн€, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й.

«г≥дно з чинним законодавством, д≥ти мають право звертатис€ ≥з скаргами та за€вами до служби у справах неповнол≥тн≥х; орган≥в оп≥ку та п≥клуванн€; притулк≥в дл€ неповнол≥тн≥х; центр≥в соц≥альних служб дл€ молод≥; заклад≥в здоров'€; заклад≥в осв≥ти; орган≥в внутр≥шн≥х справ; орган≥в прокуратури; ”повноваженого ¬ерховноњ –ади з прав людини.

«верненн€ д≥тей можуть бути усними (викладеними неповнол≥тн≥м та записаними з його сл≥в посадовою особою) або письмовими, над≥сланими поштою або переданими до в≥дпов≥дного органу, установи особисто або через будь-€ку ≥ншу особу, €ка маЇ в≥домост≥ про жорстоке поводженн€ з ними. ƒобре робл€ть т≥ педагоги, €к≥ разом з д≥тьми виготовл€ють кишеньковий порадник п≥дл≥тка, де записан≥ його права ≥ телефони орган≥зац≥й, до €ких сл≥д звертатис€ в раз≥ потреби.

« огл€ду на те, що д≥ти - це дзеркало будь-€коњ держави, њњ майбутнЇ, особлива соц≥ально-демограф≥чна група, €ка маЇ своњ специф≥чн≥ ≥нтереси та права, €ких не знаЇ - постаЇ необх≥дн≥сть проведенн€ ц≥леспр€мованоњ роботи ≥з соц≥ально правового захисту.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю:

1. —утн≥сть соц≥ально-правового захисту неповнол≥тн≥х.

2. ќр≥Їнтири  онвенц≥њ ќќЌ щодо прав дитини.

3. –еал≥зац≥€ прав дитини у навчальному заклад≥.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2442 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2067 - | 1822 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.