Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроф≥лактика дев≥антноњ повед≥нки неповнол≥тн≥х
” нин≥шн≥х умовах р≥шучих соц≥ально-економ≥чних пол≥тичних перетворень у сусп≥льств≥, €к≥ негативно вразили школу, надзвичайно гостро постаЇ проблема проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки, правопорушень неповнол≥тн≥х.

ƒосл≥дженн€ останн≥х 15-ти рок≥в, переосмисленн€ загальноњ крим≥ногенноњ обстановки, анал≥з сучасного стану вихованн€ п≥дростаючого покол≥нн€ з урахуванн€м соц≥альних, психолого-педагог≥чних та медико-б≥олог≥чних фактор≥в соц≥альноњ дезадаптац≥њ шк≥льноњ молод≥ дозволили визначити детерм≥нанти дев≥антноњ повед≥нки неповнол≥тн≥х в сучасних умовах. Ќими Ї недоробки навчально-виховного процесу, недол≥ки с≥мейного вихованн€, наростанн€ конфл≥ктност≥ в систем≥ "вчител≥ - учн≥ - батьки", пог≥ршенн€ здоров'€ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в, прорахунки в державн≥й пол≥тиц≥ щодо неповнол≥тн≥х, низький р≥вень њх соц≥ально-правового захисту, нескоординован≥сть ≥ безсистемн≥сть у взаЇмод≥њ школи, соц≥альних служб, служб у справах неповнол≥тн≥х, крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ у справах неповнол≥тн≥х, слабка п≥дготовка педагог≥чних кадр≥в до роботи з важковиховуваними учн€ми.

≤сторико-ф≥лософський анал≥з проблеми негативних про€в≥в у повед≥нц≥ неповнол≥тн≥х засв≥дчив, що при орган≥зац≥њ та проведенн≥ виховноњ проф≥лактичноњ роботи пор€д з попередженн€м ≥ подоланн€м €вно виражених причин ≥ насл≥дк≥в в≥дхилень у повед≥нц≥ у пол≥ зору активного соц≥ального ≥ психолого-педагог≥чного впливу маЇ бути вс€ система фактор≥в важковиховуваност≥ п≥дл≥тк≥в.

≈фективн≥сть педагог≥чноњ проф≥лактики забезпечуЇтьс€ ст≥йк≥стю ≥ стаб≥льн≥стю навчально-виховного процесу, усуненн€м психолого-педагог≥чних порушень соц≥альноњ адаптац≥њ особистост≥, орган≥зац≥Їю первинноњ (загальноњ, соц≥альноњ) проф≥лактики, вторинноњ ≥ третинноњ проф≥лактики, кожна з €ких маЇ своњ характеристики ≥ завданн€ щодо попередженн€ ≥ подоланн€ проступку, правопорушенн€, злочину з урахуванн€м р≥зноњ ≥нтенсивност≥ ≥ сусп≥льноњ небезпечност≥ скоЇного.

ћетодолог≥чна основа розум≥нн€ всього комплексу питань виникненн€ ≥ проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки пол€гаЇ у досл≥дженн≥ ф≥лософськоњ ≥дењ про соц≥альну природу злочинност≥, теор≥њ буд≥вництва нового, гуманного, демократичного, правового сусп≥льства. Ќа ц≥й основ≥ концептуальн≥ засади проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки мають базуватис€ на гуман≥зац≥њ навчально-виховного процесу, комплексному гуман≥стично-д≥€льн≥сному п≥дход≥, що передбачають передус≥м захист дитини ≥ наданн€ њй допомоги у зм≥цненн≥ ф≥зичного ≥ духовного здоров'€, навчанн≥, сп≥лкуванн≥, самовизначенн≥, саморозвитку, самореал≥зац≥њ, веденн≥ здорового способу житт€.

–еал≥зац≥€ такого положенн€ зд≥йснюЇтьс€ при ч≥ткому структурно-функц≥ональному п≥дход≥ до проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки учн≥в. “акий п≥дх≥д охоплюЇ заходи по пол≥пшенню визначенн€ мети, завдань, зм≥сту роботи, структури, форм ≥ метод≥в орган≥зац≥њ, науково-методичного забезпеченн€ роботи з проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки, зд≥йсненн€ д≥агностико-прогностичноњ, орган≥зац≥йно-д≥€льн≥сноњ, координац≥йноњ функц≥й. ”сп≥шне проведенн€ проф≥лактичноњ роботи забезпечуЇ њњ загально проф≥лактичний та ≥ндив≥дуальний р≥вень.

 ≥нцевою метою проф≥лактичного процесу Ї формуванн€ вихованост≥ школ€ра, вираженоњ в його в≥дпов≥дальн≥й позиц≥њ €к 3ƒатнш закр≥пити творчу активн≥сть, моральн≥ вчинки ≥ самодисципл≥ну.

ѕередова педагог≥чна практика продемонструвала значне п≥двищенн€ ефективност≥ виховно-проф≥лактичноњ роботи в навчально-виховному процес≥ школи та в позашк≥льн≥й д≥€льност≥ при ч≥тк≥й орган≥зац≥њ д≥€льност≥ педколектив≥в, рац≥ональному врахуванн≥ проведеноњ д≥агностичноњ роботи, ц≥леспр€мованому анал≥з≥ та прогнозуванн≥ виховного впливу на учн≥в. ¬инайден≥ алгоритми д≥Ївоњ науково-методичноњ допомоги педагог≥чним колективам в робот≥ з проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки учн≥в дали можлив≥сть ефективно коригувати в≥дхиленн€ у повед≥нц≥ учн≥в на ≥ндив≥дуальному р≥вн≥, на р≥вн≥ класу, школи, м≥крорайону, району, м≥ста, област≥.

ѕри оц≥нц≥ ефективност≥ педагог≥чноњ проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки учн≥в загальноосв≥тн≥х шк≥л критер≥€ми мають слугувати: характер суджень п≥дл≥тк≥в про особисту ≥ соц≥альну шкоду протиправних д≥й; тип ставленн€ учн≥в до протиправних д≥й; повед≥нкова ст≥йк≥сть учн≥в до крим≥ногенних вплив≥в середовища життЇд≥€льност≥.

ѕол≥пшенн€ системи проф≥лактичноњ роботи зд≥йснюЇтьс€ у двох напр€мах: в рамках д≥€льност≥ школи та в процес≥ позашк≥льноњ д≥€льност≥ учн≥в.

—истема роботи з проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки, правопорушень д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в у сучасн≥й школ≥ включаЇ:

Х глибокий анал≥з деструктивних фактор≥в, що спричин€ють дев≥антну повед≥нку неповнол≥тн≥х; д≥агностику на р≥вн≥ м≥крорайону, району, школи, класу; вивченн€ ≥ндив≥дуальних особливостей неповнол≥тн≥х з урахуванн€м часових пер≥од≥в скоЇнн€ правопорушень; вживанн€ учн€ми наркотичних речовин. јнал≥з фактор≥в ризику даЇ можлив≥сть визначити р≥вень крим≥ногенноњ та наркотичноњ ситуац≥њ, прогнозувати пер≥оди ризику ≥ нам≥чати стратег≥ю позитивноњ соц≥альноњ адаптац≥њ п≥дл≥тк≥в на основ≥ њх захисту ≥ допомоги у визначенн≥ соц≥ально ц≥нних ор≥Їнтац≥й;

Х подоланн€ неусп≥шност≥ ≥ втрати ≥нтересу до навчанн€ €к д≥Ївий зас≥б проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки, правопорушень, що зд≥йснюЇтьс€ на етап≥ п≥дготовки дитини до школи, тобто ранньоњ проф≥лактики, ≥ за рахунок орган≥зац≥њ "клас≥в педагог≥чно1 п≥дтримки";

Х взаЇмод≥ю учн≥в, вчител≥в, батьк≥в €к суб'Їкт≥в проф≥лактичноњ роботи, що дос€гаЇтьс€ створенн€м здорового морально психолог≥чного кл≥мату в учн≥вських колективах, усуненн€м конфл≥кту в систем≥ "учн≥ - вчител≥ - батьки" через впровадженн€ програми "—п≥лкуванн€"; взаЇмод≥ю класного кер≥вника з учител€ми-предметниками, роботу педагог≥чного консил≥уму; впровадженн€ активних форм у роботу з учн€ми, вчител€ми ≥ батьками; використанн€ нових форм учн≥вського самовр€дуванн€ з метою соц≥ального захисту неповнол≥тн≥х;

Х п≥дготовку педагог≥чних кадр≥в до проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки неповнол≥тн≥х, €ка зд≥йснюЇтьс€ за спец≥альним курсом у педагог≥чному навчальному заклад≥ та за ц≥леспр€мованою програмою в систем≥ безперервноњ осв≥ти. —пецкурси мають охоплювати весь спектр роботи з проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки учн≥в, у тому числ≥ - по формуванню в учн≥в здорового способу житт€, впровадженню активних метод≥в проф≥лактичноњ роботи тощо.

¬ажливою передумовою соц≥альноњ адаптац≥њ Ї њх участь у позашк≥льн≥й д≥€льност≥, науково обірунтований п≥дх≥д до орган≥зац≥њ навчально-виховного процесу у позашк≥льн≥й установ≥, природне, неформальне сп≥лкуванн€ ≥ така творча д≥€льн≥сть в центрах соц≥альноњ адаптац≥њ молод≥, €ка збагачуЇ духовн≥ зв'€зки ≥ в≥дносини, створюЇ умови дл€ ≥нтелектуально-емоц≥йного, морально-естетичного, соц≥ально-трудового, правового, духовного ≥ ф≥зичного розвитку школ€р≥в.

” комплекс≥ функц≥ональноњ системи виховноњ роботи з проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки учн≥в досл≥дно-експериментальна робота та передова педагог≥чна практика п≥дтвердила, що з ус≥Їњ багатогранност≥ вид≥в позашк≥льноњ д≥€льност≥ з урахуванн€м специф≥ки сучасного розвитку сусп≥льства в умовах ринкових в≥дносин, збереженн€ здоров'€, соц≥ально-правовий захист Ї найефективн≥шим засобом попередженн€ ≥ подоланн€ негативних про€в≥в у повед≥нц≥ учн≥в. ÷ементуючою ж основою ≥ конструктивним потенц≥алом орган≥зац≥њ ≥ проведенн€ проф≥лактичноњ практичноњ роботи Ї духовно-моральне становленн€ особистост≥.

ѕозитивна реал≥зац≥€ комплексноњ програми проф≥лактики дев≥антноњ повед≥нки учн≥в неможлива без педагог≥чноњ проф≥лактики вживанн€ учн€ми наркотичних речовин, ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒу. —истема проф≥лактики наркотичних звичок, ≥нфекц≥й, що передаютьс€ статевим шл€хом, маЇ включати €к традиц≥йн≥ засоби, так ≥ шл€хи й засоби розширенн€ соц≥ального досв≥ду повед≥нки п≥дл≥тк≥в груп ризику: стимулюванн€, самовихованн€, самовдосконаленн€, здорового способу житт€; зан€тт€ по позбавленню учн≥в в≥д н≥котиновоњ та алкогольноњ залежност≥ ≥з застосуванн€м спец≥альних педагог≥чних психотерапевтичних метод≥в.

—истема проф≥лактичноњ роботи включаЇ €к обов'€зкову ≥ нев≥д'Їмну частину - крим≥нальну м≥л≥ц≥ю у справах неповнол≥тн≥х, соц≥альн≥ служби, в њх нов≥й, гуман≥стичн≥й спр€мованост≥. «м≥на пр≥оритет≥в у функц≥€х крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ у справах неповнол≥тн≥х пол€гаЇ у зменшенн≥ њњ караючих функц≥й ≥ посиленн≥ педагог≥зац≥њ њњ д≥€льност≥, складовими €коњ Ї осв≥тньо-проф≥лактичне, корекц≥йне та адаптац≥йно-допом≥жне спр€муванн€. ‘ункц≥ональн≥ обов'€зки служб у справах неповнол≥тн≥х також мають спр€мовуватис€ на допомогу ≥ захист д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в, що про€вл€Їтьс€ в гуман≥зац≥њ ф≥ксац≥й вчинк≥в неповнол≥тн≥х, вм≥нн≥ своЇчасно розв'€зувати њх проблеми, д≥агностувати ≥ прогнозувати крим≥ногенну ситуац≥ю.

ѕроф≥лактика дев≥антноњ повед≥нки учн≥в - проблема багатоаспектна. Ќайшвидших подальших досл≥джень вимагають так≥ проблеми: вивченн€ психолого-педагог≥чних аспект≥в прогнозуванн€ проф≥лактики аномальноњ повед≥нки неповнол≥тн≥х; проф≥лактика насильства щодо неповнол≥тн≥х; пошуки шл€х≥в проф≥лактики ≥ корекц≥њ протиправноњ повед≥нки на основ≥ м≥ждисципл≥нарного п≥дходу; розробка ≥ широке впровадженн€ метод≥в педагог≥чноњ психотерап≥њ у формуванн≥ здорового способу житт€ ≥ проф≥лактики в≥дхилень у повед≥нц≥ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в з урахуванн€м наступност≥ дошк≥льноњ, шк≥льноњ ≥ позашк≥льноњ ланок в систем≥ "д≥ти - вчител≥ - батьки - соц≥альне середовище"; вивченн€ соц≥альних, психолого-педагог≥чних та медико-б≥олог≥чних причин асоц≥альноњ повед≥нки д≥вчат, створенн€ системи њх вихованн€; соц≥альна адаптац≥€ п≥дл≥тк≥в, €к≥ вживають наркотичн≥ речовини; гуман≥стичний п≥дх≥д до проф≥лактики в≥дхилень у повед≥нц≥ учн≥в з урахуванн€м особливостей рег≥ональноњ ≥ нац≥ональноњ школи; п≥дготовка р≥зни* категор≥й прац≥вник≥в до виховноњ роботи з важкими д≥тьми р систем≥ неперервноњ осв≥ти.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3337 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

456 - | 405 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.