Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒ≥агностика класу
“рет≥й етап - д≥агностика на р≥вн≥ класу. ÷е найв≥дпов≥дальн≥ша д≥л€нка проф≥лактичноњ роботи, €ка повн≥стю залежить в≥д профес≥йноњ майстерност≥ класного кер≥вника. ѕередус≥м, така д≥агностика ставить за мету з'€сувати р≥вень душевного комфорту учн≥в у шк≥льному та класному колективах шл€хом таких анкет €к "я ≥ м≥й клас", "ћи ≥ наш≥ вчител≥", "“и ≥ твоњ батьки" та ≥н.

Ќаприклад, за допомогою анкети "я ≥ м≥й клас" можна усувати, з €ким настроЇм учень ≥де до школи; €кий р≥вень сформованост≥ класного колективу; на€вн≥сть у кожного з друз≥в тих, хто користуЇтьс€ авторитетом, хто л≥дер €к у позитивних, так ≥ в негативних справах; €к учень проводить в≥льний час; на€вн≥сть тих, з ким можна п≥ти на виконанн€ в≥дпов≥дального ≥ складного завданн€. ¬ажливим Ї ви€вленн€ стосунк≥в м≥ж учн€ми (добрих, напружених конфл≥ктних); на€вн≥сть м≥крогруп, що будуютьс€ €к на позитивних так ≥ на негативних засадах; чи спри€Ї м≥крокл≥мат у клас≥ доброму настрою. «а допомогою згаданоњ анкети з'€совуЇтьс€ також на€вн≥сть позитивних традиц≥й в класному колектив≥, чи Ї взаЇмодопомога, €к≥ фактори заважають добре вчитис€ тощо.

Ќе менш важливим Ї з'€суванн€ взаЇмостосунк≥в м≥ж учн€ми ≥ вчител€ми за допомогою анкети "¬и ≥ ваш≥ вчител≥". “аке досл≥дженн€ допомагаЇ визначити рейтинг того чи ≥ншого вчител€, р≥вень викладанн€ предмет≥в, ступ≥нь дов≥ри до вчител€ тощо.

“ака д≥агностика допоможе ви€вити т≥ тривожн≥ фактори, що спричин€ють виникненн€ непорозум≥нь ≥ конфл≥ктних ситуац≥й у стосунках м≥ж учн€ми. “акими факторами, зокрема, Ї низький р≥вень усп≥шност≥ навчанн€ з окремих предмет≥в; в≥дсутн≥сть дов≥ри ≥ педагог≥чного такту в учител≥в, розб≥жност≥ у взаЇминах класного кер≥вника ≥ батьк≥в. √либокий анал≥з цих в≥домостей виведе класного кер≥вника на необх≥дн≥сть кроп≥ткоњ колективноњ роботи з учител€ми-предметниками, €ка чи не найважча в систем≥ д≥€льност≥ класного кер≥вника,

ќтже, правильно проведена д≥агностика даЇ можлив≥сть грамотно будувати превентивну роботу в систем≥ вчител≥ - учн≥ -батьки - соц≥альне середовище на основ≥ гуман≥стичного завданн€ допомоги ≥ захисту дитини. ÷€ робота спр€мовуЇтьс€, по-перше, на ви€вленн€ чинник≥в негативного впливу на учн≥в; по-друге, на пошуки стратег≥њ соц≥ально ц≥нноњ адаптац≥њ п≥дл≥тк≥в на основ≥ њхнього захисту ≥ допомоги, визначенн€ алгоритм≥в проф≥лактичноњ роботи на р≥зних р≥вн€х; по-третЇ, на прогнозуванн€ можливих ситуац≥й ризику. ћаючи загальн≥ в≥домост≥ про класний колектив, у€вленн€ про особистост≥ школ€р≥в з в≥дхиленн€ми в повед≥нц≥, класний кер≥вник маЇ розробити програму вивченн€ ≥ ви€вленн€ р≥вн€ морально-етичного ≥ соц≥ального розвитку та вихованн€ "важкого" учн€.

ƒо програми сл≥д включити так≥ напр€ми, питанн€;

1 јнкетн≥ дан≥ вихованц€: пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥, число, м≥с€ць ≥ р≥к народженн€, м≥сце навчанн€ (школа, клас).

2 ѕр≥звище, ≥м'€, по батьков≥ батьк≥в (оп≥кун≥в), њхнЇ м≥сце роботи, норми повед≥нки; атмосфера в с≥м'њ; внутрис≥мейн≥ стосунки; њх вплив на формуванн€ особистост≥ учн€; чи Ї батьки прикладом дл€ вихованц€; €к ставились до дитини у дошк≥льн≥ роки; €к ставл€тьс€ до нењ зараз; на€вн≥сть судимост≥ в с≥м'њ (€кщо Ї, то коли, за що); €ка с≥м'€ (повна, неповна, повторно створена); ск≥льки рок≥в було дитин≥, коли один з батьк≥в залишив с≥м'ю; €к батьки ставл€тьс€ до роботи, чи часто њњ м≥н€ють ≥ чому; що стало причиною розпаду с≥м'њ (пи€цтво, б≥йки, аморальний спос≥б житт€ та ш.), дол€ вини батьк≥в; матер≥альн≥, побутов≥, житлов≥ умови с≥м'њ.

3.  ≥льк≥сть д≥тей в с≥м'њ, њх в≥к, м≥сце навчанн€ або роботи; характер взаЇмостосунк≥в м≥ж д≥тьми. якщо конфл≥ктн≥, недоброзичлив≥, то чому.

4. ”мови вихованн€ учн€ в с≥м'њ: на€вн≥сть к≥мнати або м≥сц€ дл€ зан€ть: режим дн€; хто б≥льше займаЇтьс€ вихованн€м (батько, мати, бабус€, д≥дусь, брат та ш., або н≥хто), €ку роботу вдома виконуЇ учень; €к проводить в≥льний час; де; чи допомагають батьки школ≥; чи Ї Їдн≥сть вимог школи ≥ с≥м'њ у вихованн≥ учн€. —татус дитини в с≥м'њ.

5 —татус учн€ в клас≥. ¬заЇмостосунки з однол≥тками. як ставл€тьс€ до учн€ в клас≥: поважають, визнають л≥дером, байдуже, недружелюбно, "цькують", глузують тощо. ѕричина в≥дпов≥дного ставленн€. ’то маЇ вплив на п≥дл≥тка в клас≥ й поза школою, хто його захищаЇ або кривдить. ’то дл€ учн€ найб≥льший авторитет.

6.  оротка характеристика стану здоров'€ п≥дл≥тка (при на€вност≥ захворювань - зазначаютьс€ конкретно €к≥). ¬плив в≥дпов≥дного знаку «од≥аку на стан здоров'€, псих≥чний розвиток, взаЇмов≥дносини з людьми тощо. —тавленн€ учн€ до свого здоров'€, здорового способу житт€, зан€ть спортом, наркотичних речовин.

7. Ќа основ≥ €ких соц≥альних, психолог≥чних або медико-б≥олог≥чних ознак сл≥д зарахувати даного учн€ до важковиховуваних. ¬казати конкретно по пунктах: неусп≥шн≥сть - з €ких предмет≥в ≥ чому; помилки с≥мейного вихованн€ (€к≥); прорахунки навчально-виховноњ роботи в школ≥ (в чому вони пол€гають); стан здоров'€ або особливост≥ ф≥зичного та псих≥чного розвитку, що викликають в≥дхиленн€ у повед≥нц≥) та ≥н.

8. ќсобливост≥ повед≥нки в с≥м'њ, школ≥, в громадських м≥сц€х —тавленн€ до навчанн€, прац≥; до участ≥ в громадському житт≥-спорту, здорового способу житт€.

9. ќсобливост≥ темпераменту, характеру, ≥нтерес≥в ≥ нахил≥в пам'€т≥, сприйманн€, у€ви, уваги, мови.

10. ¬ чому головне упущенн€ у вихованн≥ даного учн€, що стало причиною деформац≥њ його повед≥нки.

11. ѕроф≥лактичн≥ заходи, проведен≥ з вихованцем, њх результати.

12. як≥ заходи треба вжити дл€ усп≥шного подоланн€ важковиховуваност≥ учн€ (л≥кв≥дац≥€ прогалин у знанн€х, корекц≥€ взаЇмостосунк≥в з де€кими вчител€ми, залученн€ до активного житт€ класу, позашк≥льноњ д≥€льност≥; направленн€ в спецшколу, ≥зол€ц≥€ в≥д негативних л≥дер≥в та референтних груп, позбавленн€ впливу негативних чинник≥в у с≥м'њ, пол≥пшенн€ здоров'€ та ≥н.).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 783 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

761 - | 608 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.