Лекции.Орг

Поиск:
Дата проведення__
Прізвище пацієнта

Дослідження дуоденального вмісту №__Відділення___________

  Порція А Порція В Порція С
Колір Світло-жовтий, лужна реакція Темно-оливковий, в'язка Світло-лимонний,прозора
Мутність      
Слиз      
Мікроскопічне дослідження
Слиз      
Лейкоцити      
Епітелій      

Можливі проблеми пацієнта

(на прикладі розв'язання ситуаційних задач)

1. Пацієнт В., 60 років, з виразковою хворобою шлунка, скаржиться на час-

  те олюваннз і. іУіедична сестра має діяти за таким планом.  
План догляду пацієнта, в якого виникають нудота та блювання ! 1
  Проблема Мета Сестринські втручання  
  (д) Нудота і 1. Нудоти 1. Подбати, щоб у пацієнта були пакети (лоток, таз) для блювот-  
  (або) не буде. них мас, рушник (серветка) та рідина для полоскання рота.  
  блювання 2. Блюван- 2. Спостерігати за кількістю, кольором та характером  
    ня не буде блювотних мас.  
      3. За будь-яких обставин створювати для пацієнта атмосфе-  
      ру усамітнення та підтримання його гідності.  
      4. Забезпечити робочу готовність пристосування для від-  
      смоктування блювотних мас на випадок асфіксії у пацієнта.  
      5. Запобігати зневодненню організму.  
      6. Давати пацієнту протиблювотні лікарські засоби за  
      призначенням лікаря.  
      7. Зменшити освітлення, шум, відрегулювати температуру  
      повітря.  
      8. Прослідкувати за тим, щоб споживання їжі через рот  
      було зменшене доти, доки не буде встановлено причину  
      блювання.  
      9. За будь-яких обставин надавати пацієнту вичерпні  
      пояснення щодо його стану та, якщо знадобиться, залиша- і  
      тися поряд з пацієнтом, щоб надати йому підтримку та  
      заспокоїти його  
   

 


 

2. Пацієнту Є. із захворюванням травної системи призначено додаткове до­слідження методом дуоденального зондування. Але він відмовляється від про­ведення маніпуляції, пояснюючи, що за попереднього дослідження, 2 міс. тому, був дуже сильний блювотний рефлекс під час просування зонда. Тактика медичної сестри.

Медична сестра має діяти за планом догляду за пацієнтом, в якого спостері­гається блювотний рефлекс на зондові маніпуляції.

План догляду за пацієнтом з блювотним рефлексом на зондові маніпуляції

    Мета Сестринські    
Дата Проблема ,copofluco- 0oBzo- втручання лєалізація плину догляду Оцінка
    строкова строкова      
29.09. У пацієн- Пацієнт У пацієн- 1. Провести 1. Проводила 1.01.
2010 р. та блювот- не від- та не буде психологіч- бесіду з пацієн- 2011р.
  ний чуватиме цієї ну підготов- том про зондові Блювот-
  рефлекс диском- проблеми ку пацієнта маніпуляції ний
  на зондові форту та в майбут- перед протягом 2 днів рефлекс
  маніпуля- блювот- ньому маніпуля- по 15 хв. пригніче-
  ції ного   цією. Підібрала но. Мету
    рефлексу   2. Виконува- пацієнтові досягнуто
    через 2   ти призна- літературу про  
    дні   чення виконання  
        лікаря. зондування.  
        3. Забезпе- Обговорили її  
        чити ком- зміст.  
        фортний Познайомила  
        стан і пацієнта з  
        психологіч- іншими пацієн-  
        ну підтрим- тами з подібною  
        ку пацієнто- проблемою та  
        ві під час позитивним її  
        виконання рішенням.  
        маніпуляції 2. За призначен-  
          ням лікаря дала  
          пацієнту засіб  
          проти блювання.  
          3. Навчила  
          пацієнта пра-  
          вильно дихати  
          під час зондуван-  
          ня.  
          Перед маніпуля-  
          цією дала  
          пацієнту трохи  
          прохолодного  
          пиття.  

 


 

Закінчення табл.

 

 

 

Дата Проблема Мета Сестринські втручання Реалізація плану догляду Оцінка
ftopollllco­строкова довго­строкова
          Під час зондуван­ня забезпечила психологічну підтримку пацієнтові, вела бесіду, підбадьо­рювала його  

3. При проведенні патронажу на дому пацієнта Я., 78 років, з пухлиною шлунка, медична сестра виявила, що родичі не володіють достатніми навичка­ми догляду за пацієнтом під час нудоти та блювання.

Медична сестра склала план навчання членів родини пацієнта.

План навчання членів родини пацієнта, в якого виникають нудота та блювання

Проблема Мета Сестринські втручання
(д) Члени Члени 1. Дати необхідні рекомендації у вигляді друкованих
родини не родини видань (буклети, пам'ятки тощо).
володіють оволодіють 2. Навчати родичів пацієнта необхідних навичок доступ-
достатніми необхідни- ними для них темпами.
навичками ми навичка- 3. Рекомендувати під час надання допомоги:
догляду за ми догляду а) подбати, щоб у пацієнта був лоток (таз) для блювотних
пацієнтом за пацієн- мас, рушник, рідина для полоскання рота;
під час том під час б) спостерігати за кількістю, кольором та характером
нудоти та нудоти та блювотних мас;
блювання блювання в) підтримувати атмосферу усамітнення пацієнта;
    г) у разі необхідності використовувати пристосування
    для відсмоктування блювотних мас;
    ґ) запобігати зневодненню;
    д) давати пацієнту протиблювотні лікарські засоби за
    призначенням лікаря.
    4. Дати можливість родичам пацієнта висловити будь-
    які занепокоєння, сумніви, побоювання.
    5. Надати вичерпні відповіді на усі запитання родичів
    пацієнта.
    6. Рекомендувати та заохочувати участь у догляді самого
    пацієнта (самодогляд) за його згодою

 


 

Зондові маніпуляції: промивання шлунка, шлункове та дуоденальне зондування

4. Пацієнту С. при захворюванні печінково-жовчної системи призначено сліпе зондування. Але він відмовляється від проведення цієї процедури через страх. При спілкуванні медична сестра виявила, що ані пацієнт, ані його рідні не володіють навичками проведення тубажу.

Медична сестра має діяти за планом, коли пацієнт відмовляється від про­ведення процедури, та складає план навчання пацієнта методики проведення сліпого зондування (тубажу).

План догляду за пацієнтом, що відмовляється від проведення сліпого зондування (тубажу)

 

 

 

    Мета      
Дата Проблема пацієнта     Сестринські втручання Реалізація плану догляду Оцінка
lcopolllwo- довго-
    строкова строкова      
22.09. Відмова Через 2 Надалі 1. Провести 1. Проводила Через 2 дні
2010 р. пацієнта дні пацієнт психологіч- бесіди з пацієн- пацієнт не
  від пацієнт не ну підготов- том про потребу став відмов-
  процеду- не відмовля- ку пацієнта зондової лятися від
  ри відмов- тиметься перед маніпуляції проведення
  (зондової ляти- від зондуван- тривалістю в зондової
  маніпу- меться зондових ням. 15 хв на день маніпуляції.
  ляції) від мані- 2. Забезпе- протягом 2 Мету досяг-
    маніпу- пуляцій чити психо- днів. нуто
    ляції   логічну Пояснила  
        підтримку пацієнтові хід  
        пацієнта, процедури.  
        познайомив- 2. Познайомила  
        ши з пацієн- з пацієнтом,  
        том, який який успішно  
        мав таку провів сліпе  
        саму пробле- зондування.  
        му. 3. Провела  
        3. Забезпечи- бесіду з рідни-  
        ти психоло- ми пацієнта про  
        гічну потребу переко-  
        підтримку нати його  
        пацієнта з погодитись на  
        боку рідних маніпуляцію  

 


 

План навчання методики проведення сліпого зондування (тубажу)

Проблема Мета Сестринські втручання
(д) Пацієнт 1. Дати необхідні рекомендації у вигляді друкованих видань
Пацієнт оволодіє (буклети, пам'ятки тощо).
не володіє навичка- 2. Навчити пацієнта необхідних навичок доступними для
навичка- ми нього темпами.
ми прове- 3. Звернути увагу на таке:
проведен- дення — тубаж проводити натще;
ня тубажу тубажу — прийняти один із жовчогінних засобів (мед, яєчні жовтки,
  без сироватку, сорбіт, ксиліт, відвари жовчогінних трав, міне-
  сторон- ральну воду);
  ньої — лягти на правий бік;
  допомоги — підкласти під праве підребер'я теплу грілку, загорнуту в
    рушник або пелюшку;
    — процедура має тривати до 2 год;
    — використовувати різні жовчогінні засоби, якщо попередні
    не дали ефекту.
    Примітка: процедура вважається ефективною, якщо вона
    справляє проносну дію.
    4. Дати можливість пацієнту висловити будь-які занепокоєння,
    сумніви, побоювання. Відповісти на всі запитання пацієнта.
    5. Рекомендувати та заохочувати членів родини допомагати
    пацієнтові (за згодою пацієнта).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Для промивання шлунка необхідно підготувати води:

а) 100мл;

б) 1000мл;

в) 1—1,5 л;


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 940 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © Федор Достоевский
==> читать все изречения...

166 - | 142 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.