Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒата проведенн€__
ѕр≥звище пац≥Їнта

ƒосл≥дженн€ дуоденального вм≥сту є __ ¬≥дд≥ленн€ ___________

  ѕорц≥€ ј ѕорц≥€ ¬ ѕорц≥€ —
 ол≥р —в≥тло-жовтий, лужна реакц≥€ “емно-оливковий, в'€зка —в≥тло-лимонний,прозора
ћутн≥сть      
—лиз      
ћ≥кроскоп≥чне досл≥дженн€
—лиз      
Ћейкоцити      
≈п≥тел≥й      

ћожлив≥ проблеми пац≥Їнта

(на приклад≥ розв'€занн€ ситуац≥йних задач)

1. ѕац≥Їнт ¬., 60 рок≥в, з виразковою хворобою шлунка, скаржитьс€ на час-

  те олюваннз ≥. ≥”≥едична сестра маЇ д≥€ти за таким планом.  
ѕлан догл€ду пац≥Їнта, в €кого виникають нудота та блюванн€ ! 1
  ѕроблема ћета —естринськ≥ втручанн€  
  (д) Ќудота ≥ 1. Ќудоти 1. ѕодбати, щоб у пац≥Їнта були пакети (лоток, таз) дл€ блювот-  
  (або) не буде. них мас, рушник (серветка) та р≥дина дл€ полосканн€ рота.  
  блюванн€ 2. Ѕлюван- 2. —постер≥гати за к≥льк≥стю, кольором та характером  
    н€ не буде блювотних мас.  
      3. «а будь-€ких обставин створювати дл€ пац≥Їнта атмосфе-  
      ру усам≥тненн€ та п≥дтриманн€ його г≥дност≥.  
      4. «абезпечити робочу готовн≥сть пристосуванн€ дл€ в≥д-  
      смоктуванн€ блювотних мас на випадок асф≥кс≥њ у пац≥Їнта.  
      5. «апоб≥гати зневодненню орган≥зму.  
      6. ƒавати пац≥Їнту протиблювотн≥ л≥карськ≥ засоби за  
      призначенн€м л≥кар€.  
      7. «меншити осв≥тленн€, шум, в≥дрегулювати температуру  
      пов≥тр€.  
      8. ѕросл≥дкувати за тим, щоб споживанн€ њж≥ через рот  
      було зменшене доти, доки не буде встановлено причину  
      блюванн€.  
      9. «а будь-€ких обставин надавати пац≥Їнту вичерпн≥  
      по€сненн€ щодо його стану та, €кщо знадобитьс€, залиша- ≥  
      тис€ пор€д з пац≥Їнтом, щоб надати йому п≥дтримку та  
      заспокоњти його  
   

 


 

2. ѕац≥Їнту ™. ≥з захворюванн€м травноњ системи призначено додаткове до≠сл≥дженн€ методом дуоденального зондуванн€. јле в≥н в≥дмовл€Їтьс€ в≥д про≠веденн€ ман≥пул€ц≥њ, по€снюючи, що за попереднього досл≥дженн€, 2 м≥с. тому, був дуже сильний блювотний рефлекс п≥д час просуванн€ зонда. “актика медичноњ сестри.

ћедична сестра маЇ д≥€ти за планом догл€ду за пац≥Їнтом, в €кого спостер≥≠гаЇтьс€ блювотний рефлекс на зондов≥ ман≥пул€ц≥њ.

ѕлан догл€ду за пац≥Їнтом з блювотним рефлексом на зондов≥ ман≥пул€ц≥њ

    ћета —естринськ≥    
ƒата ѕроблема ,copofluco- 0oBzo- втручанн€ лЇал≥зац≥€ плину догл€ду ќц≥нка
    строкова строкова      
29.09. ” пац≥Їн- ѕац≥Їнт ” пац≥Їн- 1. ѕровести 1. ѕроводила 1.01.
2010 р. та блювот- не в≥д- та не буде психолог≥ч- бес≥ду з пац≥Їн- 2011р.
  ний чуватиме ц≥Їњ ну п≥дготов- том про зондов≥ Ѕлювот-
  рефлекс диском- проблеми ку пац≥Їнта ман≥пул€ц≥њ ний
  на зондов≥ форту та в майбут- перед прот€гом 2 дн≥в рефлекс
  ман≥пул€- блювот- ньому ман≥пул€- по 15 хв. пригн≥че-
  ц≥њ ного   ц≥Їю. ѕ≥д≥брала но. ћету
    рефлексу   2. ¬иконува- пац≥Їнтов≥ дос€гнуто
    через 2   ти призна- л≥тературу про  
    дн≥   ченн€ виконанн€  
        л≥кар€. зондуванн€.  
        3. «абезпе- ќбговорили њњ  
        чити ком- зм≥ст.  
        фортний ѕознайомила  
        стан ≥ пац≥Їнта з  
        психолог≥ч- ≥ншими пац≥Їн-  
        ну п≥дтрим- тами з под≥бною  
        ку пац≥Їнто- проблемою та  
        в≥ п≥д час позитивним њњ  
        виконанн€ р≥шенн€м.  
        ман≥пул€ц≥њ 2. «а призначен-  
          н€м л≥кар€ дала  
          пац≥Їнту зас≥б  
          проти блюванн€.  
          3. Ќавчила  
          пац≥Їнта пра-  
          вильно дихати  
          п≥д час зондуван-  
          н€.  
          ѕеред ман≥пул€-  
          ц≥Їю дала  
          пац≥Їнту трохи  
          прохолодного  
          питт€.  

 


 

«ак≥нченн€ табл.

 

 

 

ƒата ѕроблема ћета —естринськ≥ втручанн€ –еал≥зац≥€ плану догл€ду ќц≥нка
ftopollllco≠строкова довго≠строкова
          ѕ≥д час зондуван≠н€ забезпечила психолог≥чну п≥дтримку пац≥Їнтов≥, вела бес≥ду, п≥дбадьо≠рювала його  

3. ѕри проведенн≥ патронажу на дому пац≥Їнта я., 78 рок≥в, з пухлиною шлунка, медична сестра ви€вила, що родич≥ не волод≥ють достатн≥ми навичка≠ми догл€ду за пац≥Їнтом п≥д час нудоти та блюванн€.

ћедична сестра склала план навчанн€ член≥в родини пац≥Їнта.

ѕлан навчанн€ член≥в родини пац≥Їнта, в €кого виникають нудота та блюванн€

ѕроблема ћета —естринськ≥ втручанн€
(д) „лени „лени 1. ƒати необх≥дн≥ рекомендац≥њ у вигл€д≥ друкованих
родини не родини видань (буклети, пам'€тки тощо).
волод≥ють оволод≥ють 2. Ќавчати родич≥в пац≥Їнта необх≥дних навичок доступ-
достатн≥ми необх≥дни- ними дл€ них темпами.
навичками ми навичка- 3. –екомендувати п≥д час наданн€ допомоги:
догл€ду за ми догл€ду а) подбати, щоб у пац≥Їнта був лоток (таз) дл€ блювотних
пац≥Їнтом за пац≥Їн- мас, рушник, р≥дина дл€ полосканн€ рота;
п≥д час том п≥д час б) спостер≥гати за к≥льк≥стю, кольором та характером
нудоти та нудоти та блювотних мас;
блюванн€ блюванн€ в) п≥дтримувати атмосферу усам≥тненн€ пац≥Їнта;
    г) у раз≥ необх≥дност≥ використовувати пристосуванн€
    дл€ в≥дсмоктуванн€ блювотних мас;
    і) запоб≥гати зневодненню;
    д) давати пац≥Їнту протиблювотн≥ л≥карськ≥ засоби за
    призначенн€м л≥кар€.
    4. ƒати можлив≥сть родичам пац≥Їнта висловити будь-
    €к≥ занепокоЇнн€, сумн≥ви, побоюванн€.
    5. Ќадати вичерпн≥ в≥дпов≥д≥ на ус≥ запитанн€ родич≥в
    пац≥Їнта.
    6. –екомендувати та заохочувати участь у догл€д≥ самого
    пац≥Їнта (самодогл€д) за його згодою

 


 

«ондов≥ ман≥пул€ц≥њ: промиванн€ шлунка, шлункове та дуоденальне зондуванн€

4. ѕац≥Їнту —. при захворюванн≥ печ≥нково-жовчноњ системи призначено сл≥пе зондуванн€. јле в≥н в≥дмовл€Їтьс€ в≥д проведенн€ ц≥Їњ процедури через страх. ѕри сп≥лкуванн≥ медична сестра ви€вила, що ан≥ пац≥Їнт, ан≥ його р≥дн≥ не волод≥ють навичками проведенн€ тубажу.

ћедична сестра маЇ д≥€ти за планом, коли пац≥Їнт в≥дмовл€Їтьс€ в≥д про≠веденн€ процедури, та складаЇ план навчанн€ пац≥Їнта методики проведенн€ сл≥пого зондуванн€ (тубажу).

ѕлан догл€ду за пац≥Їнтом, що в≥дмовл€Їтьс€ в≥д проведенн€ сл≥пого зондуванн€ (тубажу)

 

 

 

    ћета      
ƒата ѕроблема пац≥Їнта     —естринськ≥ втручанн€ –еал≥зац≥€ плану догл€ду ќц≥нка
lcopolllwo- довго-
    строкова строкова      
22.09. ¬≥дмова „ерез 2 Ќадал≥ 1. ѕровести 1. ѕроводила „ерез 2 дн≥
2010 р. пац≥Їнта дн≥ пац≥Їнт психолог≥ч- бес≥ди з пац≥Їн- пац≥Їнт не
  в≥д пац≥Їнт не ну п≥дготов- том про потребу став в≥дмов-
  процеду- не в≥дмовл€- ку пац≥Їнта зондовоњ л€тис€ в≥д
  ри в≥дмов- тиметьс€ перед ман≥пул€ц≥њ проведенн€
  (зондовоњ л€ти- в≥д зондуван- тривал≥стю в зондовоњ
  ман≥пу- метьс€ зондових н€м. 15 хв на день ман≥пул€ц≥њ.
  л€ц≥њ) в≥д ман≥- 2. «абезпе- прот€гом 2 ћету дос€г-
    ман≥пу- пул€ц≥й чити психо- дн≥в. нуто
    л€ц≥њ   лог≥чну ѕо€снила  
        п≥дтримку пац≥Їнтов≥ х≥д  
        пац≥Їнта, процедури.  
        познайомив- 2. ѕознайомила  
        ши з пац≥Їн- з пац≥Їнтом,  
        том, €кий €кий усп≥шно  
        мав таку пров≥в сл≥пе  
        саму пробле- зондуванн€.  
        му. 3. ѕровела  
        3. «абезпечи- бес≥ду з р≥дни-  
        ти психоло- ми пац≥Їнта про  
        г≥чну потребу переко-  
        п≥дтримку нати його  
        пац≥Їнта з погодитись на  
        боку р≥дних ман≥пул€ц≥ю  

 


 

ѕлан навчанн€ методики проведенн€ сл≥пого зондуванн€ (тубажу)

ѕроблема ћета —естринськ≥ втручанн€
(д) ѕац≥Їнт 1. ƒати необх≥дн≥ рекомендац≥њ у вигл€д≥ друкованих видань
ѕац≥Їнт оволод≥Ї (буклети, пам'€тки тощо).
не волод≥Ї навичка- 2. Ќавчити пац≥Їнта необх≥дних навичок доступними дл€
навичка- ми нього темпами.
ми прове- 3. «вернути увагу на таке:
проведен- денн€ Ч тубаж проводити натще;
н€ тубажу тубажу Ч прийн€ти один ≥з жовчог≥нних засоб≥в (мед, €Їчн≥ жовтки,
  без сироватку, сорб≥т, ксил≥т, в≥двари жовчог≥нних трав, м≥не-
  сторон- ральну воду);
  ньоњ Ч л€гти на правий б≥к;
  допомоги Ч п≥дкласти п≥д праве п≥дребер'€ теплу гр≥лку, загорнуту в
    рушник або пелюшку;
    Ч процедура маЇ тривати до 2 год;
    Ч використовувати р≥зн≥ жовчог≥нн≥ засоби, €кщо попередн≥
    не дали ефекту.
    ѕрим≥тка: процедура вважаЇтьс€ ефективною, €кщо вона
    справл€Ї проносну д≥ю.
    4. ƒати можлив≥сть пац≥Їнту висловити будь-€к≥ занепокоЇнн€,
    сумн≥ви, побоюванн€. ¬≥дпов≥сти на вс≥ запитанн€ пац≥Їнта.
    5. –екомендувати та заохочувати член≥в родини допомагати
    пац≥Їнтов≥ (за згодою пац≥Їнта).

 ќЌ“–ќЋ№Ќ≤ ѕ»“јЌЌя

1. ƒл€ промиванн€ шлунка необх≥дно п≥дготувати води:

а) 100 мл;

б) 1000 мл;

в) 1Ч1,5 л;

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 965 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

750 - | 538 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.031 с.