Лекции.Орг

Поиск:
МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ. НАВЧАННЯ В СЕСТРИНСЬКІЙ СПРАВІ. ПОНЯТТЯ ПРО СЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС
 

Після вивчення теми студент має:

Знати:

— спілкування як ефективний засіб допомоги пацієнтові в адаптації до змін

у житті через захворювання;

— рівні спілкування;

— терапевтичні і нетерапевтичні засоби спілкування;

— два типи спілкування: словесний і безсловесний. Якість і стиль мовлен­ня, її темп, гучність;

— словесний склад;

— розрахунок часу;

— майстерність письма як форма словесного спілкування з пацієнтами, що

хворіють на зниження слуху;

— засоби пітримки зв'язку із пацієнтами, що не здатні до вербального спіл­кування;

— самоконтроль медичної сестри при безсловесному спілкуванні (міміка,

жести);

— етапи сестринського процесу, зміст і їх взаємозв'язок.

Уміти:

— оцінювати потребу у навчанні;

— оцінювати вихідний рівень знань, навичок пацієнта;

— мотивувати навчання;

— оцінювати здатність до навчання;


 

Тема II

— визначити зміст навчання;

— організувати навчання;

— скласти індивідуальний план навчання, реалізувати його;

— оцінити якість та ефективність навчання.

Спілкування та його види

Спілкування — це складний соціально-психологічний процес взаєморозу­міння між людьми, що відбувається за допомогою словесної і безсловесної ін­формації (мал. 2).

       
  Комунікант (відправник)   Повідомлення   Канал спілкування   Комунікат (отримувач)  
                         
    1) усна мова — вербальне повідомлення: "Я Вас розумію"  
    2) міміка, жести (невербальне) — глухонімі  
    3) письмове (невербальне) повідомлення (електронні засоби і т. iH.)  
  (У) Підтвердження повідомлення  
          ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК        
                         

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК Мал. 2. Схема спілкування

Основою для нього слугують такі чинники, як співпереживання, повага і щирість, що полегшують взаємне спілкування.

Спілкування в сестринській справі — процес, породжений потребами спіль­ної діяльності пацієнта і медичної сестри; мистецтво впливати на особистість пацієнта з метою адаптації (пристосування) до змін, що відбуваються у його житті через стан здоров'я.

Навички спілкування в сестринській справі потребують спеціальних знань й умінь, адже медичній сестрі необхідно враховувати стан здоров'я па­цієнта, його фізичний і психічний стан. Для надання максимальної допомо­ги і підтримки медична сестра має володіти комунікативними й профе­сійними знаннями, уміти слухати, ставити запитання, співпереживати, проявляти увагу і турботу. Унікальність сестринського спілкування в тому,


 

Мистецтво спілкування в медсестринстві. Навчання в сестринській справі

щоб пацієнт вірив у доброту і силу медичної сестри, в її здатність керувати процесом адаптації.

Уміння слухати. Елементами активного слухання є:

1) заохочувальні невербальні аспекти — зоровий контакт; поза, яка сигна­лізує про увагу та готовність слухати; повертання обличчя в бік мовця; від­стань, дистанція між співрозмовниками; кивання головою, вираз обличчя.

Уміння слухати включає концентрацію, увагу, розуміння і пам'ять;

2) заохочувальні вербальні аспекти — короткі словесні вигуки, спонукан­ня, які демонструють співрозмовнику, що його слова викликають зацікавлен­ня;

3) мовчання — дає змогу співрозмовнику зібратися з думками під час склад­ної розмови, знайти слова, які відповідають почуттям, і обміркувати свою точ-жу зору.

Уміння ставити запитання має вагоме значення в міжособистісному спіл­куванні.

Запитання можуть бути: загальними, конкретними, навідними, пробними, множинними (табл. 5).

Таблиця 5. Види запитань

Вид Приклад Перевага
Загальне "Як поживаєте?" "Як справи?" Корисне — дає змогу комунікату висловитися
Конкретне "Як ваше прізвище?" "Ваша адреса" "Назвіть своїх близьких, рідних" "Чи подобається вам картопляне пюре?" Дає змогу швидко зібрати інформацію
Навідне "Ви кинули курити, чи не так?" "Ви займатиметеся фізичними вправами більше після виписування з лікарні?" Наштовхує комуніката на ту відповідь, яка збігаєть­ся з поглядом комунікан-та
Пробне ■ "Ви кажете, що ваш чоловік багато працює?" "Останнім часом біль у шлунку у вас збіль­шився?" Запитання настирні, докучливі, бесіда може набути характеру допиту
Множин­не "Ви кажете, що ваш чоловік працює? Як ви даєте раду домашнім справам, маючи двох хлопців? Як ви ходите до магазину без його допомоги?" Демонструє цікавість, ентузіазм

« ■


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 5913 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

358 - | 213 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.