Лекции.Орг


Поиск:
ПЕРЕДМОВА. Процеси, що відбуваються нині в Україні, — реформа системи охорони здоров'я, перехід на принципи надання первинної медико-санітарної допомоги населенню та
 

Процеси, що відбуваються нині в Україні, — реформа системи охорони здоров'я, перехід на принципи надання первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової медицини, становлення ринкових відносин, розвиток наукових та професій­них зв'язків з іншими державами — потребують удосконалення іс­нуючої системи медсестринської освіти для підготовки спеціаліс­тів, що відповідатиме сучасним світовим стандартам. Професійна підготовка тісно переплітається з вихованням таких особистісних якостей медичної сестри, як професійна ерудиція, спостережли­вість, здатність планувати догляд за пацієнтом на підставі логічно­го осмислювання його проблем і потреб, спроможність науково об­ґрунтувати свої дії.

Формування медсестринської моделі підготовки медичних сес­тер на нових засадах, що потребувало перегляду професійних за­вдань функціональних дій медичної сестри за рівнем молодшого спеціаліста, об'єднує такі вимоги: самостійно здійснювати догляд за пацієнтом шляхом задоволення його потреб (гігієнічний ком­форт та безпека середовища, дихання, харчування, рух, спілкуван­ня) з урахуванням індивідуальності на всіх етапах діагностично-лікувального процесу (в умовах стаціонару, поліклініки, вдома); здійснювати підготовку пацієнтів для всіх видів дослідження; асис­тувати під час проведення лікарських маніпуляцій; виконувати

 


 

Передмова

Передмова

призначення лікаря, які пов'язані з лікуванням пацієнта. Отже, як фахівець медична сестра повинна вміти виконувати певні типи ді­яльності та типові для цієї функції завдання, послуговуючись сис­темою умінь. Роль медичної сестри в процесі догляду за хворими В. Хендерсон визначила так: "Сестра — це ноги безногого, очі слі­пого, опора дитині, джерело знань та впевненості для молодої мате­рі, уста тих, хто дуже слабкий...".

Саме від того, як майбутні молодші медичні працівники засво­ять необхідні практичні навички та уміння з догляду за хворими й основні медсестринські процедури, залежатиме їх успішна робота в лікувально-профілактичному закладі, у домашніх умовах. Крім того, і майбутні лікарі мають бути ознайомлені із сучасними теорі­ями медсестринської справи.

Згідно з освітньо-кваліфікаційними характеристиками молод­ших спеціалістів за спеціальностями "Лікувальна справа", "Аку­шерська справа", фахівці здатні виконувати зазначену професійну роботу медичної сестри; студенти вищих медичних навчальних за­кладів III—IV рівнів акредитації вивчають медичні процедури та знайомляться з роботою медичних сестер, тому у підручнику нада­ний перелік практичних навичок з догляду за хворими.

Підручник побудовано відповідно до програм дисциплін "Догляд за хворими" для студентів зі спеціальності "Лікувальна справа", "Акушерська справа" та "Основи сестринської справи" зі спеціаль­ності "Сестринська справа" вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації і відповідної програми для студентів ви­щих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Нині в Україні вже існує декілька підручників та навчальних посібників з догляду за хворими, призначених для студентів вищих медичних навчальних закладів. Але, на жаль, кожен із них не міс­тить у повному обсязі матеріал, який необхідний для засвоєння цієї дисципліни. Ця інформація міститься в багатьох книжках, що зна­чно ускладнює роботу як викладача, так і студента. Тому метою створення такого підручника було подати весь необхідний матеріал в одній книжці.

Відповідно до програми та вимог з реформування медсестрин-ства України, підручник містить 14 тем. Уведено поняття про філо­софію, теорію, суть сестринської справи. Поняття про медсестрин-ський процес ґрунтується на концептуальних моделях сестринської справи. Розглянуто питання професійної етики і деонтології, мо­ральної та правової відповідальності, мистецтва спілкування в мед-сестринстві, сестринської педагогіки, а також особливості паці­єнтів різного віку, виявлено їх проблеми, розглянуто етапи медсестринського процесу, їх взаємозв'язок та зміст кожного ета-


 

пу, значення стандартних планів догляду. Вміщено Етичний ко­декс медичної сестри України, деякі накази Міністерства охорони здоров'я України.

Висвітлено основні потреби людини та роль медичної сестри на різних етапах сестринського процесу. Особливу увагу приділено питанням санітарно-протиепідемічного режиму лікувально-профі­лактичних закладів. Зокрема, розкрито питання дезінфекції, сте­рилізації предметів медичного призначення, догляду за хворими. Згідно з програмами, приділено увагу усім маніпуляціям, вміння проводити які потрібні молодшим медичним спеціалістам при хо-лестичному підході для розв'язання проблем пацієнта.

Окремо виділено найпростіші фізіопроцедури та їхній вплив на організм пацієнта. Увагу приділено методам узяття матеріалу для лабораторних досліджень, методиці підготовки пацієнтів до ендо­скопічних та рентгенологічних досліджень.

Уперше внесено питання гарантованого безпечного лікарняного середовища не лише для пацієнтів та їхніх близьких, а й для медич­ного персоналу на робочому місці, що здійснює догляд.

Окремі маніпуляції (зокрема, плевральна пункція, пункція че­ревної порожнини тощо) при асистуванні лікареві для медичних сестер дуже складні. Тому, аби вони мали повне уявлення, у теоре­тичній частині їхні дії описано докладно, а в практичній — тільки у вигляді алгоритму.

У переліку практичних навичок до кожної з тем представлено необхідні маніпуляції для засвоєння студентами. Цей перелік дає їм можливість акцентувати свою увагу на головних питаннях кож­ного заняття як при підготовці домашнього завдання (опере-джувальний метод вивчення нового матеріалу), так і під час само­стійного відпрацювання ними практичних навичок у кабінеті доклінічної практики.

Детально викладено мету кожної маніпуляції, показання, про­типоказання, можливі ускладнення та послідовність виконання основних маніпуляцій.

Наведено приклади планів догляду та навчання пацієнтів для розв'язання власних проблем.

Текст підручника супроводжує багатий ілюстративний матеріал: схеми, малюнки, фотографії. Наприкінці розділів уміщено конт­рольні питання, ситуаційні задачі та приклади планів догляду за хворими, які має вміти складати медична сестра.

Разом із цим підручник дає змогу керівникам клінічної практи­ки лікувально-профілактичних закладів (головним лікарям, голо­вним медичним сестрам лікарень, старшим медичним сестрам від­ділень) дотримувати єдиних вимог з оволодіння студентами

 

 


 

Передмова

практичних навичок маніпуляційної техніки при проведенні на­вчальної, виробничої та переддипломної практик.

Пропонований підручник можуть використовувати для самопід­готовки студенти вищих медичних навчальних закладів І—III рів­нів акредитації.

Автори будуть вдячні за критичні зауваження та побажання. Висловлюють надію, що підручник зможе стати книгою порадником для студентів і практикуючих медичних сестер.

 

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 895 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

578 - | 561 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.