Лекции.Орг

Поиск:
ФІЛОСОФІЯ, ТЕОРІЯ, СУТЬ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ. СЕСТРИНСЬКА ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ
Після вивчення теми студент має: Знати:

— потребу філософського осмислення сестринської практики для подаль­шого прогресу в сестринській справі;

— основні поняття філософії сестринської справи: пацієнт, сестринська справа, навколишнє середовище і суспільство, здоров'я;

— суть сучасних моделей сестринської справи;

— співвідношення сестринської справи і суспільства, лікувальної і сестрин­ської справи;

— етичні елементи філософії сестринської справи і обов'язки, цінності і чес­ноти медичної сестри;

— основні принципи сестринської деонтології, викладені в клятві Ф. Най-тінгейл і Етичному кодексі Міжнародної ради медичних сестер;

— основні теорії класифікації потреб;

— основні життєво важливі потреби пацієнта (визначення і основні харак­теристики);

— основні положення сестринського догляду різних моделей;

— модель сестринської справи В. Хендерсон (Європейське Регіональне Бюро ВООЗ) на практиці.

Уміти:

— виявити потреби пацієнта (розв'язання ситуаційних задач).

 


 

Філософія, теорія, суть сестринської справи. Сестринська етика та деонтологія

Основні поняття та терміни сестринської філософії (обов'язки, цінності)

]

Поняття "сестринська справа", за В. Хендерсон, визнане Міжнародною ра­дою медичних сестер:

"Унікальне завдання медичної сестри — надавати допомогу людині, хворій чи здоровій, у межах усього, що стосується здоров'я, видужування або спокій­ної смерті, того, що зробив би сам хворий, володіючи необхідними знаннями, маючи силу та волю. І робиться це так, щоб він (пацієнт) знову якнайскоріше отримав свободу".

Філософія сестринської справи — це складова частина філософії; є систе­мою поглядів на відносини між медичною сестрою, пацієнтом, суспільством та навколишнім середовищем. Заснована на загальнолюдських принципах етики та моралі.

Основними принципами філософії сестринської справи є повага до життя, гідності та прав людини.

За міжнародною домовленістю, філософія сестринської справи ґрунтується на чотирьох основних поняттях:

а) пацієнт;

б) сестринська справа;

в) навколишнє середовище; г)здоров'я.

Сестринська етика — принципи, що визначають правильну поведінку ме­дичної сестри.

Етичні обов'язки медичної сестри:

1) говорити правду;

2) робити добро;

3) не робити шкоди;

4) поважати права пацієнта;

5) поважати обов'язки колег як членів медичної бригади;

6) дотримувати слова;

7) поважати право (пацієнта) на самостійність.

Етичними здобутками, які визначають мету медичної сестри в роботі, є: а) професіоналізм; б)здоров'я;

в) незалежність;

г) безпечне навколишнє середовище; ґ) людська гідність;

д) турбота (догляд).

Доброчесність (професіоналізм) визначають за особистими якостями, яки­ми має володіти кваліфікована медична сестра:

 


 

Тема І

 

а) знання;

б) уміння;

в) милосердя;

г) співчуття; ґ) терпіння;

д) цілеспрямованість.

Отже, сестринська етика — це моральні аспекти сестринської справи. Вони є складовою частиною сестринської справи, містяться в самому серці профе­сійного покликання медичної сестри.

Далі наведено терміни, визначені за "Лемон", ВООЗ (1996):

Мораль — принципи, цінності та норми, яких людина дотримується в своє­му повсякденному житті та поведінці.

Етика — вивчення цих принципів, цінностей та норм.

Принципи — основні та базові точки зору.

Цінності — уявлення про те, що є "добро" і "справедливість", тому підляга­ють виконанню.

Норми — правила поведінки, відображення цінностей.

Етичний кодекс медичної сестри як стандарт поведінки

Міністерство охорони здоров'я України Етичний кодекс медичної сестри України

(Проект)

Медичні сестри України приймають даний Етичний Кодекс, враховуючи велике значення морально-етичних норм в охороні здоров'я населення, важливу роль медич­ної сестри, як представника однієї із самих масових медичних професій у суспільстві, а також керуючись сучасними етико-нормативними документами міжнародних ме­дичних організацій.

 

Частина 1. Загальні положення

В житті і діяльності медичної сестри органічно поєднуються: високий професіона­лізм, гуманність та милосердя, глибоке поняття громадського значення своєї роботи, комплексний всебічний догляд за пацієнтами і полегшення їх страждань, відновлення здоров'я і реабілітація, сприяння зміцненню здоров'я і попередженню захворювань, готовність цілком віддати себе обраній професії, навіть в самих тяжких умовах. Етич­ний Кодекс висвітлює моральний рівень медичної сестри, її світогляд, покликаний під­вищувати престиж і авторитет сестринської професії в суспільстві, сприяти розвитку сестринської справи в Україні.

 

Частина 2. Медична сестра і пацієнт

Стаття 1. Медична сестра як особистість

Особистість медичної сестри — це органічний сплав високих моральних якостей, загальної освіченості, професійної ерудиції та майстерності. Медична сестра оберігає людське життя, починаючи з зачаття, і ніколи, навіть під загрозою, не повинна вико-

 

 

 


 

Філософія, теорія, суть сестринської справи. Сестринська етика та деонтологія

ристовувати медичні знання в збиток нормам гуманності. Етичною основою медичної сестри є гуманізм та милосердя, повага до невід'ємних прав людини і громадянина. Відновлення і покращання здоров'я пацієнта є для медичної сестри найвищою вина­городою за її працю. У своїй діяльності медичні сестри України повинні керуватися міжнародними деклараціями про права людини, Конституцією і законами України, загальнолюдськими моральними цінностями, принципами і нормами професійної ети­ки та духовними надбаннями нашої національної культури.

Стаття 2. Медична сестра і право пацієнта на якісну медичну допомогу Кожна людина, яка звертається за медичною допомогою, має право не тільки на своєчасну і висококваліфіковану медичну допомогу, але й на чуйне, уважне відношен­ня до себе медичної сестри, на її доброзичливість, правдивість, чесність, терпіння, без­корисливість, старанність і охайність. Щоб виправдати довіру своїх пацієнтів, медич­на сестра повинна працювати якісно, згідно професійним стандартам. Медична сестра в міру своєї компетенції повинна надавати невідкладну допомогу пацієнтові, хто б він не був: чоловік, жінка, дитина, стара людина, немовля, чи той, хто помирає. Медична сестра несе моральну відповідальність за свою діяльність перед пацієнтом, колегами, суспільством.

Стаття 3. Професійна компетентність — головна умова сестринської діяльності Медична сестра повинна завжди виконувати свої обов'язки професійно, згідно стан­дартам діяльності медичної сестри, визначеним Міністерством охорони здоров'я Укра­їни. До професійних вимог належить: творче відношення до своїх обов'язків, уміння швидко орієнтуватися в інформації, вибрати з неї найнеобхідніше, безперервно удо­сконалювати свої спеціальні знання та навички, підвищувати свій культурний рівень. Медична сестра повинна бути компетентною у відношенні моральних і юридичних прав пацієнта. Медична сестра підтримує самі високі стандарти у сфері сестринської практики з урахуванням реальних ситуацій, керуючись вимогами законодавства Укра­їни, принципами професійної етики. Медична сестра несе персональну відповідаль­ність за виконання своїх професійних обов'язків.

Стаття 4. Повага прав пацієнта, гуманне відношення до пацієнта Співчуття та повага до життя пацієнта є невід'ємною рисою в професії медичної се­стри. Медична сестра повинна поважати права пацієнта на полегшення страждань, не має права сприяти самогубству хворого. Медична сестра повинна діяти в рамках своєї компетентності, щоб захистити права пацієнта, які були проголошені ВООЗ та Всесвіт­ньою медичною асоціацією. Пацієнт має право на зручності у різному плані, які гаран­тують таємницю його індивідуальних особливостей при оглядах, діагностичних та лі­кувальних процедурах. Присутніми можуть бути тільки особи, необхідні для проведення медичних втручань. У виняткових і особливих ситуаціях діагностичні і лі­кувальні процедури, операційні втручання при невідкладному стані пацієнта можуть бути проведені всупереч волі уповноважених осіб. Медична сестра у таких випадках повинна керуватися невід'ємними правами людини, законами України та найвищими інтересами пацієнта.

Стаття 5. Шанування людської гідності, потреб та цінностей пацієнта У роботі та поведінці медична сестра має бути взірцем високої культури, ввічливос­ті, скромності та акуратності. Стосунки з пацієнтами мають бути такими, щоб макси­мально оберігати психіку хворого. Чуйно та уважно ставитися до хворого, стримувати себе в різних ситуаціях, бути коректною при звертанні до пацієнта. Медична сестра не повинна принижувати гідність пацієнта при виконанні мапіпуляцій. Медична сестра повинна поважати особисту гідність пацієнта, ставитись з повагою до його індивідуаль-

 


 

них потреб і цінностей. Такі фактори, як раса пацієнта, релігійні погляди або відсут­ність таких, етнічне походження, соціальний або сімейний статус, сексуальна орієнта­ція, вік або стан здоров'я не повинні впливати на якісний медичний догляд. Медична сестра не має права втручатися без відома і волі пацієнта в його особисте життя, за ви­ключенням тих випадків, коли це пов'язано виключно з професійною необхідністю. Сподівання та стиль життя пацієнта повинні бути відомі медсестрі для створення інди­відуальних програм медичної сестринського догляду, які б співпадали з психологічни­ми, соціальними, культурними, духовними та фізіологічними інтересами пацієнта. Стаття 6. Перш за все — не нашкодь

Медична сестра постійно повинна пам'ятати виконання найдавнішого етичного принципу медицини: "Передусім — не нашкодь!", проявляючи максимальну уваж­ність і обережність під час сестринських втручань і виконання медичних призначень. Виконуючи втручання, які можуть негативно вплинути на пацієнта, медична сестра повинна передбачити міри безпеки та профілактичні заходи по запобіганню усклад­нень.

Стаття 7. Медична сестра і право пацієнта на інформацію

Медична сестра повинна поважати права пацієнта на отримання інформації про стан його здоров'я, про можливий ризик та переваги передбачуваних методів діагнос­тики, лікування. Враховуючи те, що повідомлення про хворобу належить лікарю, ме­дична сестра має моральне право інформувати пацієнта тільки після узгодження з лі­карем, як член медичної бригади, обслуговуючий даного пацієнта. Медична сестра має право приховати від пацієнта професійну інформацію тільки в тому разі, якщо вона впевнена, що ця інформація нанесе йому серйозне ушкодження. Медична сестра повин­на дотримуватися безпосереднього контакту з хворим. Говорячи про стан здоров'я па­цієнту, необхідно дотримуватися такту і повної обережності. Медична сестра повинна вибирати варіанти пом'якшеного повідомлення про зміни в перебігу хвороби. Медична сестра повинна бути правдивою і чесною, поважати право пацієнта на отримання ін­формації про стан його здоров'я.

Стаття 8. Медична сестра і право пацієнта на згоду щодо медичного втручання або відмови від нього

Медична сестра повинна поважати право пацієнта чи його представника (коли вона має справу з дитиною або недієздатним психічнохворим) погоджуватись на медичне втручання або відмовитися від нього. Медична сестра повинна бути впевнена, що паці­єнт погоджується або відмовляється добровільно та свідомо. Моральний і професійний обов'язок медичної сестри в міру своєї кваліфікованості роз'яснити пацієнту наслідки відмови від медичного втручання. Відмова пацієнта не повинна негативно впливати на відношення до нього медичних працівників. Пацієнт має право відмовитися від участі у науково-дослідній діяльності медичної сестри, а також у навчальних програмах ме­дичних закладів. Для медичного втручання щодо неповнолітніх або недієздатних паці­єнтів треба мати попередню згоду юридично уповноважених осіб (батьки, родичі, опі­куни, адвокати).

Стаття 9. Обов'язок зберігати професійну таємницю

Медична таємниця має моральний та юридичний аспект. Медичні сестри не мають права розповсюджувати відомі їм при виконанні професійних обов'язків відомості про хворобу, інтимні та сімейні сторони життя пацієнта. За розповсюдження професійної таємниці медична сестра несе моральну та юридичну відповідальність. Медична сестра має право розкрити конфіденційну інформацію про пацієнта іншій особі тільки за зго­ди пацієнта. Всі відомості про пацієнта, що пов'язані із станом його здоров'я або осо-


 

Філософія, теорія, суть сестринської справи. Сестринська етика та деонтологія

бистого характеру зберігаються у таємниці, навіть після смерті пацієнта, якщо це не загрожує іншим людям. Вся інформація пацієнта повинна бути надійно захищена від сторонніх осіб. Це стосується і біологічних матеріалів, взятих для лабораторних аналі­зів чи наукових досліджень організму пацієнта.

Стаття 10. Медична сестра та помираючий хворий

Медична сестра повинна володіти знаннями, уміннями та навичками в обсязі паліа­тивної допомоги, що дає змогу помираючому полегшити страждання. Медична сестра повинна надати помираючому і його сім'ї психологічну підтримку. Пацієнт має право на гідну людині смерть: право на застосування всіх сучасних засобів, що зменшують передсмертні страждання, право скористатися морально-психологічною підтримкою сім'ї, родичів, друзів, співробітників, а також духовного служителя будь-якої релігій­ної віри. Евтаназія, тобто акт навмисного припинення життя пацієнта, зроблена по волі самого пацієнта чи на прохання його близьких, вважається неетичною. Медична сестра повинна з повагою відноситись до померлого пацієнта. При обробці тіла слід вра­ховувати релігійні та культурні традиції. Медична сестра зобов'язана поважати права громадян відносно патологоанатомічних розтинів.

Стаття 11. Медична сестра як учасник наукових досліджень і навчального про­цесу

У справі самовдосконалення медичної сестри велике значення має участь медичної сестри в дослідницькій роботі, вивчення наукової, довідкової медичної літератури. Ме­дична сестра повинна творчо підходити до своїх обов'язків, вміти швидко зорієнтува­тися у великій кількості інформації, вибрати з неї головне та необхідне. У дослідниць­кій роботі з участю людини як об'єкта, медична сестра повинна слідувати міжнародним документам по медичній етиці і законодавству України. Інтереси пацієнта як особис­тості для медичної сестри повинні бути вище інтересів суспільства та науки. Беручи участь у наукових дослідженнях, медична сестра повинна особливо захищати тих паці­єнтів, які самі не в змозі про себе потурбуватися у зв'язку з тяжким станом, або якщо цей пацієнт дитина.

,

Частина 3. Медична сестра і її професія

Стаття 12. Повага до своєї професії

Професійний обов'язок медичної сестри щодо хворого, його родичів та колег по ро­боті — це комплекс дій, спрямованих на одужання хворого, а також поведінка медич­ної сестри в конкретній ситуації, які виникають у медичній практиці. Медична сестра повинна постійно контролювати свої дії, бути пунктуальною, дотримуватись правил особистої гігієни, підтримувати авторитет і репутацію своєї професії. Медична сестра повинна мати відповідну психологічну підготовку, вміти керувати собою і конкретни­ми ситуаціями в практичній діяльності. Право і обов'язок медичної сестри — відстою­вати свою моральну, економічну і професійну незалежність. Медична сестра несе осо­бисту моральну відповідальність за впровадження підтримання та покращення професійних стандартів сестринської справи. Інтимні стосунки з пацієнтом засуджу­ються медичною етикою. Поведінка медичної сестри не повинна бути прикладом нега­тивного ставлення до свого здоров'я.

Стаття 13. Медична сестра і колеги

Медична сестра повинна поважати своїх вчителів. Для медичної сестри однією з необхідних умов є культура спілкування в колективі. Медична сестра повинна поважа­ти колег, зважати на їх погляди, знання, досвід, переконання, бути уважною, чуйною, делікатною, справедливою у стосунках зі своїми колегами. Медична сестра повинна


 

допомагати колегам по професії в міру своїх знань і навичок. Високий професіоналізм медичної сестри є важливим моральним фактором товариських колегіальних взаємо­відносин медичної сестри і лікаря. Медична сестра повинна точно і кваліфіковано про­водити призначені лікарем сестринські втручання. Медична сестра повинна підтриму­вати авторитет колег серед пацієнтів та населення. У тих випадках, коли медична сестра стає свідком неправомірних чи помилкових дій колег, вона повинна стати на за­хист інтересів пацієнта шляхом зауваження, попередження, звернення до авторитет­них спеціалістів і керівників медичного закладу. Медична сестра повинна поважати давню традицію своєї професії — надавати медичну допомогу колегам безвідплатно.

Стаття 14. Медична сестра та сумнівна медична практика

Медична сестра повинна знати правові норми, регулюючі сестринську справу, сис­тему охорони здоров'я, дозволені законодавством методи лікування. Медична сестра повинна захищати інтереси пацієнта та суспільства, якщо вона виявила нелегальну, неетичну та некомпетентну медичну практику. У цьому разі медична сестра має право звернутись за підтримкою в державні органи охорони здоров'я, Асоціацію медичних сестер України.

Частина 4. Медична сестра та суспільство

Стаття 15. Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспіль­ством

Медичній сестрі довіряють турботу про здоров'я і життя громадян. Суспільство ви­магає, щоб медичні сестри чесно ставились до цієї важливої справи, з почуттям високої відповідальності виконували свій обов'язок, підвищували свої професійні знання. Ме­дична сестра зобов'язана відповідати за всі упущення, які сталися внаслідок недбайли­вості, злочинної байдужості, умисного зловживання. Моральний обов'язок медичної сестри — піклуватися про доступність і високу якість сестринської допомоги населен­ню. Медична сестра повинна брати активну участь в медико-санітарній освіті населен­ня. Медична сестра повинна допомагати в удосконаленні методів боротьби з хвороба­ми, попереджувати пацієнтів, органи влади та суспільство про екологічну небезпеку, вносити свій вагомий вклад в організацію рятувальних служб.

Стаття 16. Підтримка сестринської справи

Моральним обов'язком медичної сестри є всебічне сприяння розвитку реформи се­стринської справи в Україні. Медична сестра повинна підтримувати незалежність, ці­лісність сестринської справи, її автономію, привертати увагу суспільства та засобів ма­сової інформації до потреб, досягнень та недоліків сестринської справи. Медична сестра повинна захищати суспільство від невірної інформації про сестринську справу. Само­реклама несумісна з медичною етикою.

Стаття 17. Гарантії і захист законних прав медичної сестри

Медична сестра має право законного захисту почуття власної гідності, фізичної не­займаності і право на допомогу при виконанні своїх професійних обов'зків як в мир­ний, так і в військовий час. Рівень життя медичної сестри повинен відповідати статусу її професії. Розмір гонорару, визначений приватно практикуючою сестрою, повинен відповідати об'єму та якості наданої медсестринської допомоги, ступеню ії компетент­ності з врахуванням особливих обставин в кожному конкретному випадку. Безвідплат­на допомога пацієнтам з тяжким матеріальним становищем етично схвалюється. Ме­дичних сестер не можна змушувати працювати в несприятливих умовах. Забезпечення умов професійної діяльності медичних сестер повинно відповідати вимогам охорони праці.


 

Філософія, теорія, суть сестринської справи. Сестринська етика та деонтологія

Частина 5. Професійні мед сестринські організації

Стаття 18. Відповідальність професійних медсестринських організацій

Професійні медсестринські організації відповідають за роз'яснення та підтримання етичної поведінки медичної сестри. Виконання цих завдань потребує того, щоб профе­сійні медсестринські організації залишались чутливими до прав, потреб та законних інтересів пацієнтів та медсестер.

Стаття 19. Взаємозв'язок та співробітництво між професійними медсестринськи-ми організаціями

Асоціація медичних сестер України може створювати по всій Україні свої осередки. Встановлення зв'язку та співробітництва між Асоціацією медичних сестер України, її територіальними філіями (осередками) та іншими організаціями медичних сестер є невід'ємним кроком в напрямку забезпечення етичної поведінки медичних сестер.

Діяльність професійних осередків Асоціації медичних сестер повинна в усі часи ві­дображати первинну турботу про якісний догляд за пацієнтом.

Частина 6. Дія Етичного Кодексу медичної сестри України, відповідаль­ність за його порушення та порядок його перегляду

Стаття 20. Дія Етичного Кодексу

Вимоги Кодексу обов'язкові для усіх медичних сестер України. Лікарі та медичні сестри, які викладають в медичних училищах, коледжах та на медсестринських фа­культетах медичних вузів, повинні ознайомити студентів з Етичним Кодексом медич­них сестер України. Лікарі та медичні сестри, які викладають в навчальних закладах, своєю поведінкою повинні подавати приклад студентам.

Стаття 21. Відповідальність за порушення Етичного Кодексу

Медичні сестри несуть відповідальність за порушення Етичного Кодексу медичної сестри України. За порушення етичних норм Кодексу до членів Асоціації медичних сестер України можуть бути застосовані слідуючі стягнення:

1) зауваження;

2) попередження про неповну професійну відповідність;

3) припинення членства в Асоціації на строк до 1 року;

4) повідомлення в місцеві та центральні керівні органи охорони здоров'я про факти порушення.

Стаття 22. Перегляд та тлумачення Етичного Кодексу.

Зміна обставин потребує постійного перегляду цього Кодексу. Додатки до Кодексу можуть бути необхідними для того, щоб знайти шлях у вирішенні особливої ситуації. Право перегляду Етичного Кодексу медичних сестер України та тлумачення його окре­мих положень належить Міністерству охорони здоров'я України по узгодженню з Асо­ціацією медичних сестер України.

Додаток 1

Міжнародна рада медсестер Кодекс професійної етики медсестер Кодекс міжнародної ради медсестер Етичні основи сестринської справи {Витяг)

На медичну сестру покладені чотири основні обов'язки: зберігати здоров'я, запобі­гати захворюванням, відновлювати здоров'я та полегшувати страждання.

Потреба в роботі медичної сестри універсальна. Сестринська справа передбачає по­вагу до житгя, гідності і прав людини. Вона не має обмежень за національними або ра-


 

Тема І

совими ознаками, за ознаками віросповідання, кольору шкіри, віку, статі, політичного або соціального стану.

Медичні сестри надають медичну допомогу окремим особам, сім'ям і спільнотам та координують свою діяльність з роботою інших груп.

Додаток 2 Міжнародний кодекс медичної етики

(Витяг)

Прийнятий 5-ю Генеральною Всесвітньою Медичною асоціацією (Лондон, Велико­британія, жовтень 1949 р.), доповнений 22-ю Всесвітньою Медичною Асамблеєю (Сід­ней, Австралія, серпень 1968 р.) і 35-ю Всесвітньою Медичною Асамблеєю (Венеція, жовтень 1983 р.).

Понад 80 років тому за аналогією з лікарською клятвою Гіппократа була створена сестринська клятва Ф. Найтінгел, яку проголошують випускники сестринських закла­дів освіти в багатьох країнах світу.

Додаток З


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 6221 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

278 - | 183 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.