Лекции.Орг


Поиск:
Колективні та індивідуальні засоби захисту від дії небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища
 

Для попередження нещасних випадків і уникнення травматизму під час виконання різних робіт, а також запобігання виникненню професій- них захворювань у працівників передбачені організаційні і технічні захо- ди захисту.

До організаційних заходів належать:

раціональна організація праці;

планування заходів щодо охорони праці, проведення навчання,

страхувань, інструктажів;

організація планово-попереджувального ремонту небезпечного устаткування;

пропаганда безпеки праці;

висвітлення проблем охорони праці, фактів і причин травматизму й аварій у засобах масової інформації тощо.

Технічні заходи захисту мають на меті підтримку вимог санітарії і техніки безпеки.

Засоби захисту від небезпечних та шкідливих факторів виробництва поділяють на колективні й індивідуальні:

До засобів колективного захисту належать:

технічні засоби безпеки, призначені для захисту людей від дії ме- ханічних факторів (огороджувальні, гальмівні та блокувальні пристрої, пристрої дистанційного керування, автоматичного контролю і сигналіза- ції; запобіжні засоби та знаки безпеки);

засоби нормалізації повітряного середовища приміщень і робочих місць (вентиляція, кондиціювання, опалення тощо);

засоби нормалізації освітлення приміщень і робочих місць (дже-

рела світла, освітлювальні прилади і т.д.);

засоби захисту від іонізуючих, ультрафіолетових, інфрачервоних, електромагнітних лазерних та інших випромінювань (огородження, гер- метизація, автоматичний контроль і т. д.);

засоби захисту від шуму і вібрації (звукоізоляція, віброізоляція,

огородження тощо);

засоби захисту від враження електричним струмом (захисне зазе-

млення, занулення тощо).

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) призначені для убезпечення одно- го працюючого і можуть стосуватися як галузі техніки безпеки (наприклад, спеціальний одяг, взуття, шоломи, бронежилети, які захищають від травм), так і до галузі виробничої санітарії (респіратори, протигази, спеціальні оку-


ляри, маски, що захищають від шкідливих виробничих факторів). Обидві категорії способів захисту передбачають запобігання чи зменшення впливу на працюючих шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Засоби інди- відуального захисту застосовуються в тому випадку, якщо безпеку роботи не можна забезпечити конструкцією і розміщенням устаткування, організа- цією робочого процесу, архітектурно-планувальними рішеннями, засобами колективного захисту і т.п.

У ст. 8 Закону України «Про охорону праці» зазначено, що «на робо- тах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, в особливих темпера- турних умовах, у забрудненому середовищі працівникам і службовцям безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуаль- ного захисту».

Засоби індивідуального захисту поділяються на основні та допоміж-

ні. До основних засобів індивідуального захисту належать:

1) засоби захисту органів дихання (протигази, респіратори). Проти-

гази за принципом дії поділяються на фільтруючі (ГП-4, ГП-7, ЕО-16) та ізолюючі (ИП-4, ИП-5, КИП-8, АСВ-2). Фільтруючі протигази забезпе- чують захист в умовах обмеженого вмісту шкідливих речовин. Їх не за- стосовують у випадку наявності у повітрі малої концентрації кисню. Ізо- люючі протигази застосовують під час аварії та великих викидів шкідливих речовин в атмосферу. Респіратори застосовують для захисту організму від пилу, парів, аерозолів, шкідливих газів. Вони поділяються на протипилові (ШБ-1 «Лепесток»), протигазові (РПГ-67) та універсальні (РУ-60);

2) засоби захисту слуху від інтенсивного шуму – навушники та за- глушки. Навушники знижують високочастотний шум на 40 дБ, а вушні заглушки, вкладиші – на 25 дБ;

3) засоби захисту очей – захищають очі від твердих частинок, бри- зок лугів і кислот, іскор, різних видів випромінювання. Для цього засто- совують спеціальні окуляри, вибір яких залежить від виду робіт;

4) засоби захисту голови і обличчя (маски, щитки, капелюхи, каски, шоломи) – захищають від падаючих предметів, стружки, інших фізичних і хімічних факторів. Маски, щитки і капелюхи використовуються при ре- монтних цілях, каски – на завантажувально-розвантажувальних роботах загального призначення, а шоломи і сфери – на роботах спеціального призначення;

5) засоби захисту шкірного покриву (спеціальний одяг) – видаються працівникам для захисту тіла від забруднення, механічних впливів, води, кислот, лугів, підвищених або понижених температур, радіоактивних ре- човин, нафти, жирів, для захисту від біологічних факторів. Спеціальний одяг обирається відповідно до класифікації його захисних можливостей.


Це можуть бути захисні костюми, куртки (бронежилети), комбінезони,

халати, фартухи, плащі тощо;

6) засоби захисту ніг – спеціальне взуття, призначене для захисту від дії вібрації, іонізуючого випромінювання, статичної електрики тощо. Обирається залежно від його захисних можливостей. Для зовнішніх робіт під час холодного та перехідного періоду року використовується валяне взуття, а для робіт з використанням кислот, лугів – гумові чоботи. Під час роботи у вогких, холодних умовах одягають утеплені гумові чоботи. До спецвзуття відносять також шкіряні та кирзові чоботи, напівчоботи (на- півчеревики), бахіли тощо;

7) засоби захисту рук від механічних пошкоджень, опіків, холоду та інших небезпечних і шкідливих факторів (рукавиці, рукавички, напаль- ники, дерматологічні засоби (мазі, креми)). Залежно від виду робіт мате- ріалом, з якого виготовлюють засоби захисту, може бути вовна, льон, шкіра, шкіряний замінник, гума тощо;

8) засоби запобігання враженню електричним струмом : діелектри- чні рукавички, боти, чоботи, калоші, виготовлені зі спеціальної діелект- ричної гуми.

Допоміжні захисні засоби призначенні для захисту персоналу від па- діння з висоти (запобіжні пояси та страхові канати), для безпечного під- німання на висоту (драбини, кігті).

 

 

Питання до розділу 2

«Правові та організаційні питання охорони праці»

 

 

1. Законодавчі акти, що встановлюють і регламентують основні по-

ложення з охорони праці в Україні.

2. Питання охорони праці в Конституції України.

3. Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю та їх значення для охорони трудових прав працівників.

4. Закон України «Основи законодавства України про охорону здо-

ров’я» та його значення для охорони трудових прав працівників.

5. Міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці.

6. Значення Закону України «Про загальнообов’язкове державне со- ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професій- ного захворювання, які спричинили втрату працездатності» для охорони трудових прав працівників.

7. Права працівників при укладанні трудового договору щодо охоро-

ни праці.

8. Обов’язки роботодавця(керівника) щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці.


 

 

нку.


9. Обов’язки працівника за трудовим договором.

10. Тривалість робочого часу на підприємстві та тривалість відпочи-

 

 

11. Права працівників на пільги: компенсації за важкі та шкідливі


умови праці.

12. Особливості охорони праці жінок.

13. Особливості охорони праці неповнолітніх.

14. Особливості охорони праці інвалідів.

15. Загальні поняття про нормативно-правові акти з охорони праці.

Система стандартів безпеки праці.

16. Міжгалузеві та галузеві державні нормативні акти з охорони праці.

17. Нормативні акти з охорони праці на окремих виробничих об`єктах.

18. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.

19. Поняття управління охороною праці.

20. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо управління охороною праці в державі.

21. Повноваження Держпромгірнагляду.

22. Повноваження Міністрів щодо управління охороною праці.

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій щодо управ-

ління охороною праці в галузі.

24. Система управління охороною праці на виробництві.

25. Задачі управління охороною праці на виробництві.

26. Планування робіт з охорони праці. Методи управління охороною праці.

27. Управління охороною праці на підприємстві.

28. Основні функції служби з охорони праці на підприємстві.

29. Повноваження служби з охорони праці на підприємстві.

30. Комісія з питань охорони праці на підприємстві.

31. Навчання з питань охорони праці.

32. Інструктажі з питань охорони праці.

33. Стажування, дублювання та допуск до роботи працівників.

34. Професійний добір та його медичне забезпечення.

35. Державний нагляд за охороною праці.

36. Громадський контроль за охороною праці.

37. Фінансування охорони праці на підприємстві.

38. Застосування матеріальних і моральних стимулів охорони праці.

39. Відшкодування громадянам збитків, завданих порушенням умов працы.

40. Основні групи причин виробничого травматизму та професійних

захворювань.


41. Розслідування та облік нещасних випадків.

42. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

43. Розслідування та облік випадків хронічних професійних захво-

рювань і отруєнь.

44. Розслідування та облік аварій.

45. Визначення збитків, пов`язаних із втратою працездатності при порушенні умов праці.

46. Аналіз і прогнозування травматизму і професійних захворювань.

47. Колективні засоби захисту від дії шкідливих і небезпечних фак-

торів виробничого середовища.

48. Індивідуальні засоби захисту від дії шкідливих і небезпечних фа-

кторів виробничого середовища.


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 932 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

484 - | 389 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.