Лекции.Орг


Поиск:
Розслідування та облік аварій
 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня

1998 р. за № 923 на підприємстві повинен бути розроблений і затвердже- ний план попередження надзвичайних ситуацій. У плані розглядаються можливі аварії, надзвичайні ситуації техногенного, природного похо- дження; прогнозуються наслідки, визначаються заходи з їх попереджен- ня, терміни виконання.

Одночасно розробляються плани (інструкції) ліквідації аварій, над- звичайних ситуацій, визначаються дії посадових осіб, працівників під- приємств, установ, які будуть ліквідовувати ці аварії.

Аварії поділяються на дві категорії.

До першої категорії належать аварії, при яких: загинуло більше 5 або травмовано більше 10 людей; відбулось викидання в санітарно- захисну зону підприємства отруйних, радіоактивних, біологічно небезпе- чних речовин, концентрація яких стосовно навколишнього середовища зросла в 10 разів і більше; зруйновано будівлі або основні конструкції об’єкта, що створило загрозу для життя і здоров’я працівників цеха або дільниці.


До другої категорії належать аварії, внаслідок яких загинуло менше

5 або травмовано від 4 до 10 людей, зруйновано будівлі, споруди або ос- новні конструкції об’єкта, що створило загрозу для життя і здоров’я пра- цівників цеха або дільниці.

Про випадок аварії терміново повідомляють керівника робіт, іншу по- садову особу на підприємстві, які у свою чергу доводять до відома власни- ка, особу, що керує зміною. Власник терміново зобов’язаний ввести до дії план ліквідації аварії, вжити заходів зі спасіння потерпілих, надання їм ме- дичної допомоги, недопущення розповсюдження аварії, визначити границі небезпечної зони та перекрити доступ людей до цієї зони.

Власник зобов’язаний терміново повідомити про аварію місцеві ор- гани Держпромгірнагляду, відомство, до сфери управління якого нале- жить підприємство (для підприємств з державною формою власності), мі- сцевий орган виконавчої влади, прокуратуру, штаб з надзвичайних ситуацій, відповідні профспілкові органи, а в разі травмування або заги- белі працівників – також відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування. Розслідування аварій, що спричинили нещасні випадки, проводиться згідно з порядком розслідування нещасних випадків із зазначенням в акті форми Н-5 категорії аварій.

Розслідування аварій без нещасних випадків проводиться комісією, яка створюється наказом міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, якщо аварія належить до першої категорії; якщо ж ава- рія належить до другої категорії – наказом керівника органу, до сфери управління якого належить підприємство, або розпорядженням місцевого органу виконавчої влади по узгодженню з відповідним органом Держ- промгірнагляду й МНС. Головою комісії призначається представник ор- гану, до сфери якого належить підприємство, або представник місцевого органу виконавчої влади.

Розслідування аварій може здійснюватись і за спеціальним рішенням

Кабінету Міністрів України.

Комісія зобов’язана протягом 10 робочих днів розслідувати аварію,

скласти акт за формою Н-5, визначити збитки.

На основі акта комісії власник видає наказ, в якому затверджуються заходи з попередження подібних аварій, визначаються винні особи, що порушили відповідні нормативні акти.

Технічне оформлення матеріалів розслідування аварії проводить під- приємство, де сталася аварія. Керівник підприємства в п’ятиденний тер- мін після закінчення розслідування надсилає матеріали розслідування їх прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні. Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося нещасного випадку, зберігається на підприємстві до завершення термінів


здійснення заходів, визначених комісією з розслідування, але не менше двох років.

Облік аварій першої та другої категорій ведуть підприємства й орга- ни державного управління з охорони праці та органи державного нагляду за охороною праці з реєстрацією у журналі реєстрації аварій.

Контроль та нагляд за своєчасним й об’єктивним розслідуванням, документальним оформленням та обліком аварій, здійсненням заходів щодо усунення їх причин покладається на органи державного управління з охорони праці та органи державного нагляду за охороною праці.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 556 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

240 - | 229 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.