Лекции.Орг


Поиск:
Визначення збитків, пов’язаних із втратою працездатності працівників, та доцільності проведення заходів з охорони праці
 

 

Створення безпечних умов праці сприяє підвищенню її продуктивно- сті і зниженню собівартості продукції. Собівартість робіт зростає при збі- льшенні витрат на компенсацію втрат робочого часу у зв’язку з тимчасо- вою чи стійкою непрацездатністю при травматизмі, професійних та професійно зумовлених захворюваннях, санітарному та амбулаторному лікуванні, переведенні потерпілого на більш легку роботу, виплатах по інвалідності та ін.

Для визначення збитків, пов’язаних з виробничим травматизмом і за- гальними захворюваннями працівників, використовують методики, за- пропоновані В.М. Золотницьким, М.П. Купчиком, М.П. Гандзюком та іншими авторами.

Суть методики М.П. Купчика та М.П. Гандзюка зводиться до визна- чення матеріальних збитків за допомогою розрахунків певних показників за кожним видом причин, що призвели до збитків, та визначення узагаль- неного показника.

Визначення розміру матеріальних збитків від виробничого травмати-

зму здійснюється за формулою:

Мзт = Дт ∙ (А + Бт),

де: Мзт – збитки від неучасті працівників внаслідок травмування у

створенні матеріальних цінностей, грн.;

Дт – сумарна кількість діб непрацездатності за розрахунковий період часу;

А – середня втрата прибутку від непрацездатності за добу, грн.;

Бт – середній розмір виплат за листком непрацездатності за одну до-

бу всім потерпілим, грн.

Визначення розміру збитків, яких зазнає підприємство від загальних


захворювань працівників, здійснюється за формулою:

Мзз = Дз ∙ (А + Бз),

де: Мзз – збитки, зумовлені тим, що хворі працівники не беруть учас-

ті у створенні матеріальних цінностей, грн.;

Дз – загальна кількість втрачених робочих днів за розрахунковий пе-

ріод через захворювання працівників;

А – середньоденна втрата прибутку від невиробленої продукції з роз-

рахунку на один день, грн.;

Бз – середній розмір виплат за один робочий день за всіма листками непрацездатності, що зумовлені загальними захворюваннями, грн.

Поєднавши у формулі показники річних збитків від виробничого травматизм (Мзт) і загальних захворювань (Мзз), отримаємо узагальнений показник сумарних втрат підприємства від нещасних випадків і захворю- вань працівників.

Доцільність здійснення капіталовкладень з охорони праці визнача-

ється за формулами:

Екв = Р – З

або

Екв = Р – (С + Ен∙К),

де: Екв доцільність здійснення капіталовкладень з охорони праці;

Р – отриманий економічний результат, грн.;

З – поточні капітальні затрати на заходи з покращення умов та охо-

рони праці, грн./рік;

С – річні експлуатаційні витрати на заходи з покращення умов та охорони праці;

Ен = 0,08 – нормативний коефіцієнт економічної ефективності для капіталовкладень на здійснення заходів з покращення умов та охорони праці;

К – капіталовкладення на заходи, спрямовані на покращення умов та охорони праці.

Загальна (абсолютна) економічна ефективність капітальних вкладень на заходи з покращення умов та охорони праці визначається як відно- шення отриманого результату до проведених витрат.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 657 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд
==> читать все изречения...

570 - | 576 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.