Лекции.Орг


Поиск:
Категорії і характеристики робіт

Таблиця 2


 

 

Категорії робіт Характеристика робіт
  Легка – І Роботи, які виконуються сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням, але не вимагають фізичних зусиль
  Середньої важкості – ІІ-а Роботи, які постійно виконуються ходячи, а також виконуються сидячи або стоячи, але не вимагають переміщення вантажів
Середньої важкості – ІІ-б Роботи, які пов’язані з ходінням і переміщенням вантажів до 10 кг
    Важка – ІІІ Роботи, які пов’язані з систематичним напруженням, по- стійним переміщенням і перенесенням (понад 10 кг) ва- нтажів

 

 

Механізовані форми фізичної праці виконуються людиною- оператором, їх здійснення забезпечується поєднанням фізичних і розумо- вих функцій.

Діяльність людини-оператора може відбуватися як у штатних (дете-

рмінованих), так і позаштатних (недетермінованих) обставинах.

При детермінованих обставинах працюючому заздалегідь відомі ал- горитми дій, він керується відповідними правилами, інструкціями, пра- цює за жорстким технологічним графіком. У недетермінованих обстави-


нах можливі збої у технологічному процесі, неполадки у роботі устатку-

вання та ін., які усуваються за відповідними інструкціями.

Операторська діяльність має кілька типів спеціалізації:

оператор-технолог безпосередньо включений до технологічного процесу, працює в основному режимі обслуговування технологічного процесу, здійснює переважно виконавські дії, чітко дотримуючись ін- струкцій, які, як правило, охоплюють увесь набір ситуацій і рішень. Це оператор автоматичних ліній, технологічних процесів тощо;

оператор-маніпулятор (машиніст), основну роль у діяльності якого відіграють механізми сенсомоторної регуляції (виконання дій) і, меншою мірою, понятійного та образного мислення. Основні функції машиніста – управління окремими машинами і механізмами;

оператор-спостерігач, контролер, у діяльності якого переважає сприйняття та осмислення інформації. Виконання його функцій значною мірою забезпечує апарат понятійного мислення і досвід, закладений в обра- зно-концептуальних моделях. Фізична робота в діяльності оператора- спостерігача відіграє незначну роль. Прикладами даного типу спеціалізації є праця диспетчера енергетичної або транспортної системи.

Розумова праця людини, на відміну від фізичної, супроводжується меншими витратами енергетичних запасів (витрати енергії складають від

2500 до 3000 Ккал на добу), але це не означає, що вона є легкою. Розумо- ва праця забезпечується активністю головного мозку – під час розумової діяльності значно активуються аналітичні та синтетичні функції центра- льної нервової системи, ускладнюється прийом і переробка інформації, виникають функціональні зв’язки між окремими нервовими центрами, нові комплекси умовних рефлексів, зростає роль уваги, пам'яті, зорового та слухового аналізаторів.

Інтенсивна розумова праця викликає значне зростання потреб мозку в кисні. Будь-яка розумова діяльність супроводжується певним нервово- психічним напруженням, малорухливістю, вимушеною позою тощо.

Розумова праця характеризується напруженістю, яка визначається обсягом інформаційного навантаження.

До розумової діяльності належать деякі види операторської праці, праця керівників виробничих процесів, творча працю, праця слідчих, су- ддів, лікарів, викладачів, тощо. Операторська праця відрізняється підви- щеною відповідальністю та високою нервово-емоційною напругою. Пра- ця керівників визначається надмірним зростанням обсягу інформації, дефіцитом часу для її опрацювання, високою особистою відповідальніс- тю за прийняті рішення, періодичним виникненням конфліктних ситуа- цій. Творча праця вимагає значного об’єму пам’яті, уваги, нервово- емоційної напруги. Праця викладача, лікаря, юриста – це постійний кон-


такт з людьми, підвищена відповідальність, дефіцит часу та уваги для прийняття рішення, що зумовлює значну нервово-емоційну напругу. Праця міліціонера за своїми ознаками дуже близька до операторської праці і праці викладача, але її відрізняє високий рівень небезпеки.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 583 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

918 - | 680 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.