Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—пец≥альне розсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в
 

¬ особливому пор€дку в≥дбуваЇтьс€ розсл≥дуванн€ групових нещас- них випадк≥в та њх обл≥к, а також випадки, що спричинили загибель лю- дей. ” таких ситуац≥€х проводитьс€ спец≥альне розсл≥дуванн€, €кому п≥д- л€гають:

нещасн≥ випадки з≥ смертельним насл≥дком;

групов≥ нещасн≥ випадки, €к≥ сталис€ одночасно з двома ≥ б≥льше прац≥вниками;


випадки смерт≥ на п≥дприЇмств≥;

випадки зникненн€ прац≥вника п≥д час виконанн€ ним трудових обов'€зк≥в;

нещасн≥ випадки з т€жкими насл≥дками, у тому числ≥ з можливою ≥нвал≥дн≥стю потерп≥лого (за р≥шенн€м орган≥в ƒержг≥рпромнагл€ду).

” зазначених ситуац≥€х власник зобов'€заний негайно пов≥домити про те, що трапилос€, за встановленою формою так≥ органи:

прокуратуру за м≥сцем виникненн€ нещасного випадку;

м≥сцевий орган ƒержг≥рпромнагл€ду;

орган безпосереднього управл≥нн€;

м≥сцевий орган ‘онду соц≥ального страхуванн€; санеп≥демслужбу (у випадку виникненн€ гострих отруЇнь); профсп≥лкову орган≥зац≥ю, членами €коњ Ї потерп≥л≥;

вищий профсп≥лковий орган;

у раз≥ потреби Ц штаб з надзвичайних ситуац≥й;

м≥сцеву держадм≥н≥страц≥ю.

«азначен≥ органи (орган≥зац≥њ) пов≥домл€ють про нещасний випадок

органи (орган≥зац≥њ) вищого р≥вн€. ѕов≥домленн€ надсилаЇтьс€ також у раз≥, коли смерть потерп≥лого настала внасл≥док нещасного випадку, що ставс€ ран≥ше. —пец≥альне розсл≥дуванн€ такого випадку зд≥йснюЇтьс€ в установленому пор€дку з використанн€м матер≥ал≥в ран≥ше проведеного розсл≥дуванн€.

—пец≥альне розсл≥дуванн€ нещасного випадку, п≥д час €кого загинуло менше 5 ос≥б або травмовано менше 10 ос≥б, проводитьс€ ком≥с≥Їю ≥з спе- ц≥ального розсл≥дуванн€ нещасного випадку (дал≥ Ц спец≥альна ком≥с≥€), що призначаЇтьс€ наказом кер≥вника територ≥ального органу ƒержг≥рп- ромнагл€ду за м≥сцем знаходженн€ п≥дприЇмства або за м≥сцем настанн€ нещасного випадку, €кщо в≥н ставс€ з особою, €ка забезпечуЇ себе робо- тою самост≥йно.

ƒо складу спец≥альноњ ком≥с≥њ включаютьс€:

посадова особа територ≥ального органу ƒержг≥рпромнагл€ду (го-

лова ком≥с≥њ);

представник робочого органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду соц≥аль-

ного страхуванн€;

представник органу, до сфери €кого належить п≥дприЇмство, а у раз≥ його в≥дсутност≥ Ц м≥сцевоњ держадм≥н≥страц≥њ, €кщо нещасний випа- док ставс€ з особою, €ка забезпечуЇ себе роботою самост≥йно, чи внасл≥- док дорожньо-транспортноњ пригоди;

кер≥вник (спец≥ал≥ст) служби охорони прац≥ п≥дприЇмства або ≥н-

ший представник роботодавц€;


представник профсп≥лкового органу вищого р≥вн€;

представник установи державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ слу- жби, у раз≥ розсл≥дуванн€ випадку гострого профес≥йного захворюванн€ (отруЇнн€);

представник ≥нспекц≥њ державного техн≥чного нагл€ду ћ≥нагропо- л≥тики, €кщо нещасний випадок ставс€ п≥д час експлуатац≥њ зареЇстрова- них в ≥нспекц≥њ с≥льськогосподарських машин.

«алежно в≥д к≥лькост≥ загиблих, характеру ≥ можливих насл≥дк≥в ава- р≥њ до складу спец≥альноњ ком≥с≥њ можуть бути включен≥ й ≥нш≥ фах≥вц≥ (орган≥в охорони здоровТ€, органу з питань захисту населенн€ ≥ територ≥й в≥д надзвичайних ситуац≥й тощо).

ѕотерп≥лий або особа, €ка представл€Ї його ≥нтереси, не включаЇтьс€ до складу спец≥альноњ ком≥с≥њ, але маЇ право брати участь у зас≥данн€х ком≥- с≥њ, висловлювати своњ пропозиц≥њ, давати по€сненн€, одержувати в≥д голови ком≥с≥њ ≥нформац≥ю про х≥д проведенн€ розсл≥дуванн€ тощо.

–оботодавець зобовТ€заний забезпечити належн≥ умови ≥ спри€ти ро-

бот≥ спец≥альноњ ком≥с≥њ.

„лени спец≥альноњ ком≥с≥њ мають право одержувати письмов≥ та усн≥

по€сненн€ в≥д роботодавц€, посадових ос≥б, а також проводити опитуван-

н€ потерп≥лого та ≥нших ос≥б Ц св≥дк≥в нещасного випадку.

—пец≥альне розсл≥дуванн€ групового нещасного випадку, п≥д час €ко- го загинуло 5 ≥ б≥льше або травмовано 10 ≥ б≥льше ос≥б, проводитьс€ спе- ц≥альною ком≥с≥Їю, €ка призначаЇтьс€ наказом ƒержг≥рпромнагл€ду. ƒо складу ц≥Їњ ком≥с≥њ вход€ть представники ƒержг≥рпромнагл€ду (голова ком≥с≥њ), органу, до сфери управл≥нн€ €кого належить п≥дприЇмство, м≥с- цевого органу виконавчоњ влади, виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду соц≥ального страхуванн€, галузевого або територ≥ального обТЇднанн€ профсп≥лок, ро- ботодавц€, представник≥в первинних орган≥зац≥й профсп≥лок або уповно- важених найманими прац≥вниками ос≥б з питань охорони прац≥, €кщо по- терп≥л≥ не Ї членами профсп≥лок, в≥дпов≥дного органу з питань захисту населенн€ ≥ територ≥й в≥д надзвичайних ситуац≥й (у раз≥ необх≥дност≥), органу охорони здоровТ€ та ≥нших орган≥в(члени ком≥с≥њ).

” раз≥ коли  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни прийн€то спец≥альне р≥- шенн€ щодо утворенн€ ком≥с≥њ з розсл≥дуванн€ групового нещасного ви- падку (авар≥й, що призвели до нещасних випадк≥в), головою спец≥альноњ ком≥с≥њ призначаЇтьс€ посадова особа ƒержг≥рпромнагл€ду.

—пец≥альне розсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в, що сталис€ на €дерних установках, п≥дконтрольних ƒержатомрегулюванн€, проводитьс€ ком≥с≥- Їю, €ка призначаЇтьс€ ƒержатомрегулюванн€.

—пец≥альне розсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в, що сталис€ з прац≥вни-

ками або особами, €к≥ забезпечують себе роботою самост≥йно, проводить-


с€ за р≥шенн€м територ≥ального органу ƒержг≥рпромнагл€ду спец≥альною ком≥с≥Їю, але €кщо територ≥альним органом ƒержг≥рпромнагл€дуне при- йн€то р≥шенн€ про проведенн€ спец≥ального розсл≥дуванн€ такого нещас- ного випадку, розсл≥дуванн€ проводитьс€ роботодавцем або в≥дпов≥дним органом виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду соц≥ального страхуванн€.

” раз≥ коли нещасний випадок ставс€ за кордоном ≥ представники ƒержг≥рпромнагл€ду, в≥дпов≥дного робочого органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду соц≥ального страхуванн€, профсп≥лки, членом €коњ Ї потерп≥лий, не можуть прибути на м≥сце под≥њ, проведенн€ розсл≥дуванн€ може бути доручено цими органами представников≥ роботодавц€.

—пец≥альне розсл≥дуванн€ нещасного випадку проводитьс€ прот€гом

10 робочих дн≥в. ” раз≥ необх≥дност≥ строк спец≥ального розсл≥дуванн€ мо-

же бути продовжений органом, €кий призначив спец≥альну ком≥с≥ю.

 ом≥с≥€ обстежуЇ м≥сце, де ставс€ нещасний випадок, бере по€сненн€ в≥д роботодавц€, ос≥б, причетних до нещасного випадку, та св≥дк≥в, ви- значаЇ в≥дпов≥дн≥сть умов прац≥ та њњ безпеки вимогам законодавства про охорону прац≥, щоб зТ€сувати обставини ≥ причини нещасного випадку, визначаЇ, чи повТ€заний цей випадок з виробництвом, та встановлюЇ ос≥б, €к≥ допустили порушенн€ законодавства про охорону прац≥, що призвело до нещасного випадку.

 ом≥с≥€ також розробл€Ї заходи щодо запоб≥ганн€ под≥бним нещас-

ним випадкам.

„лени спец≥альноњ ком≥с≥њ повинн≥ зустр≥тис€ з потерп≥лими або чле- нами њх с≥мей чи особами, €к≥ представл€ють њх ≥нтереси, з метою розгл€- ду питань щодо розвТ€занн€ соц≥альних проблем, а також дати розТ€сненн€ щодо њх прав у звТ€зку з настанн€м нещасного випадку.

” раз≥ потреби додаткових досл≥джень, випробувань, експертизи ≥ т.п. дл€ встановленн€ причини нещасного випадку ≥ розробленн€ заход≥в щодо запоб≥ганн€ под≥бним випадкам роботодавець зобовТ€заний за р≥- шенн€м спец≥альноњ ком≥с≥њ утворити експертну ком≥с≥ю ≥з залученн€м до њњ роботи за рахунок кошт≥в п≥дприЇмства квал≥ф≥кованих фах≥вц≥в. ѕо за- вершенню роботи ц€ ком≥с≥€ складаЇ висновок, у €кому стисло визнача- ютьс€ причини, обставини нещасного висновку, зазначаютьс€ допущен≥ порушенн€ вимог нормативних акт≥в та пропонуютьс€ заходи щодо запо- б≥ганн€ под≥бним нещасним випадкам. ѕ≥д час роботи спец≥альноњ ком≥с≥њ роботодавець повинен створювати ус≥ необх≥дн≥ умови дл€ розсл≥дуванн€ нещасного випадку, надавати необх≥дну допомогу в оформленн≥ матер≥а- л≥в тощо.

 ом≥с≥€ за результатами спец≥ального розсл≥дуванн€ складаЇ акт фо- рми Ќ-5, акт форми Ќ-1 стосовно кожного потерп≥лого, нещасний випа- док з €ким визнано таким, що повТ€заний з виробництвом, або форми


Ќѕ¬ в ≥ншому випадку, карта форми ѕ-5 стосовно кожного потерп≥лого у раз≥ настанн€ гострого профес≥йного захворюванн€ (отруЇнн€), повТ€заного з виробництвом, та ≥нш≥ матер≥али.

 ≥льк≥сть прим≥рник≥в акта форми Ќ-5, акта форми Ќ-1 (або форми Ќѕ¬), карти форми Ќ-5 визначаЇтьс€ залежно в≥д к≥лькост≥ потерп≥лих та орган≥в, €ким зазначен≥ документи будуть надсилатис€.

ѕрим≥рники акт≥в форми Ќ-5, форми Ќ-1 (або Ќѕ¬) п≥дписуютьс€ го-

ловою ≥ вс≥ма членами спец≥альноњ ком≥с≥њ прот€гом 5 дн≥в п≥сл€ оформлен- н€ матер≥ал≥в спец≥ального розсл≥дуванн€. ѕри цьому в акт≥ форми Ќ-5 за- значаЇтьс€ категор≥€ авар≥њ, €кщо нещасний випадок Ї њњ насл≥дком.

¬ акт≥ спец≥ального розсл≥дуванн€ у випадку зникненн€ прац≥вника п≥д час виконанн€ ним трудових обовТ€зк≥в викладаЇтьс€ висновок ком≥с≥њ про зумовлен≥сть цього зникненн€ обставинами виробництва. “акий ви- сновок ком≥с≥њ видаЇтьс€ с≥мТњ цього прац≥вника або особ≥, €ка представ- л€Ї його ≥нтереси, дл€ зверненн€ до суду ≥з за€вою про оголошенн€ пра- ц≥вника померлим.

якщо суд визнав прац≥вника померлим, то орган ƒержг≥рпромнагл€- ду, €кий призначив ком≥с≥њ ≥з спец≥ального розсл≥дуванн€ цього випадку, в≥дпов≥дно до акта форми Ќ-5 визнаЇ цей випадок повТ€заним з виробни- цтвом, складаЇ акт форми Ќ-1, а роботодавець бере цей випадок на обл≥к в установленому пор€дку.

 ер≥вник, €кий призначив спец≥альну ком≥с≥ю, повинен розгл€нути ≥ за-

твердити прим≥рники акт≥в форми Ќ-5 та форми Ќ-1 (або форми Ќѕ¬) про-

т€гом доби п≥сл€ надходженн€ матер≥ал≥в спец≥ального розсл≥дуванн€.

–оботодавець у пТ€тиденний строк п≥сл€ затвердженн€ акт≥в розсл≥-

дуванн€ зобовТ€заний:

видати наказ про виконанн€ запропонованих ком≥с≥Їю заход≥в що- до запоб≥ганн€ виникненню под≥бних випадк≥в та прит€гненн€ до в≥дпо- в≥дальност≥ прац≥вник≥в, з вини €ких в≥дбувс€ нещасний випадок;

над≥слати коп≥њ матер≥ал≥в розсл≥дуванн€ органам прокуратури, ≥ншим органам, представники €ких брали участь у спец≥альному розсл≥- дуванн≥, ƒержг≥рпромнагл€ду, Ќац≥ональному науково-досл≥дному ≥нсти- туту охорони прац≥, виконавч≥й дирекц≥њ ‘онду соц≥ального страхуванн€, установ≥ державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби (у раз≥ ви€вленн€ гострого профес≥йного захворюванн€ чи отруЇнн€).

ѕрим≥рник затвердженого акта форми Ќ-5 разом з прим≥рником затвер- дженого акта форми Ќ-1 (або форми Ќѕ¬), прим≥рником карти форми ѕ-5 Ц у раз≥ гострого профес≥йного захворюванн€ (отруЇнн€) надсилаЇтьс€:

потерп≥лому, членом його с≥мТњ або особ≥, €ка представл€Ї його ≥н-

тереси;

робочому органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду соц≥ального страху-


ванн€ за м≥сцезнаходженн€м п≥дприЇмства;

територ≥альному органу ƒержг≥рпромнагл€ду за м≥сцезнаходжен-

н€м п≥дприЇмства.

ѕрим≥рник матер≥ал≥в спец≥ального розсл≥дуванн€ (коп≥€ р≥шенн€  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни про створенн€ ком≥с≥њ з розсл≥дуванн€ групо- вого нещасного випадку, €кщо воно приймалось), коп≥€ наказу органу ƒержг≥рпромнагл€ду або ƒержатомрегулюванн€ про призначенн€ спец≥а- льноњ ком≥с≥њ, прим≥рник акта форми Ќ-5; прим≥рник акта форми Ќ-1 (або форми Ќѕ¬) стосовно кожного потерп≥лого, прим≥рник карти форми ѕ-5, ≥нш≥ матер≥али спец≥ального розсл≥дуванн€ нещасного випадку, €кщо во- ни оформл€лись; коп≥њ документ≥в про проходженн€ потерп≥лими навчан- н€ та ≥нструктаж≥ з охорони прац≥; коп≥њ припис≥в, протокол≥в про адм≥н≥- стративн≥ правопорушенн€, що стосуютьс€ нещасного випадку; вит€ги з закон≥в та ≥нших нормативних правових акт≥в з охорони прац≥, вимоги €ких були порушен≥; дов≥дка про матер≥альн≥ збитки, запод≥€н≥ внасл≥док настанн€ нещасного випадку та наданн€ потерп≥лому чи членом його с≥мТњ матер≥альноњ допомоги; виданий роботодавцем наказ про виконанн€ запропонованих спец≥альною ком≥с≥Їю заход≥в та запоб≥ганн€ виникнен- ню под≥бних випадк≥в залишаютьс€ на п≥дприЇмств≥ та збер≥гаютьс€ 45 рок≥в.

” раз≥ спец≥ального розсл≥дуванн€ нещасного випадку, що ставс€ з особою, €ка забезпечуЇ себе роботою самост≥йно, прим≥рник затвердже- ного акта форми Ќ-5 з прим≥рником затвердженого акта форми Ќ-1 або форми Ќѕ¬, прим≥рник карти форми ѕ-5 Ц у раз≥ ви€вленн≥ гострого профес≥йного захворюванн€ (отруЇнн€) у пТ€тиденний строк з моменту затвердженн€ акта форми Ќ-5 надсилаЇтьс€:

потерп≥лому, членам його с≥мТњ або особ≥, €ка представл€Ї його ≥н-

тереси;

робочому органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду соц≥ального страхуван- н€, в €кому зареЇстровано особу, €ка забезпечуЇ себе роботою самост≥йно, разом з прим≥рником ≥нших матер≥ал≥в спец≥ального розсл≥дуванн€.

 оп≥њ матер≥ал≥в спец≥ального розсл≥дуванн€ надсилаютьс€ органам прокуратури, ≥ншим органам, представники €ких брали участь у спец≥а- льному розсл≥дуванн≥. якщо ви€влено гостре профес≥йне захворюванн€ (отруЇнн€), то коп≥€ акта форми Ќ-1 надсилаЇтьс€ разом з прим≥рником карти форми ѕ-5 до установи державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ слу- жби за м≥сцем настанн€ нещасного випадку, €ка веде обл≥к гострих про- фес≥йних захворювань (отруЇнь).

—л≥д зазначити, що ƒержг≥рпромнагл€ду або його територ≥альний орган за певних обставин дл€ забезпеченн€ обТЇктивност≥ спец≥ального розсл≥дуванн€ маЇ право призначити повторне (додаткове) спец≥альне


розсл≥дуванн€ нещасного випадку, створивши нову ком≥с≥ю, ≥ за резуль- татами цього розсл≥дуванн€ скасувати висновки попередньоњ спец≥альноњ ком≥с≥њ та вжити запоб≥жних заход≥в. якщо при розсл≥дуванн≥ ви€влен≥ ознаки злочину, то кер≥вники ƒержг≥рпромнагл€ду та його територ≥аль- них орган≥в зобовТ€зан≥ пов≥домити про це органи прокуратури ≥ передати њм в≥дпов≥дн≥ матер≥али.

” раз≥ незгоди роботодавц€, потерп≥лого або його с≥мТњ чи особи, €ка

представл€Ї його ≥нтереси, ≥з зм≥стом матер≥ал≥в розсл≥дуванн€ р≥шенн€ спец≥альноњ ком≥с≥њ може бути оскаржено у судовому пор€дку.

Ќа п≥дстав≥ матер≥ал≥в спец≥ального розсл≥дуванн€ нещасних випад- к≥в роботодавець (кер≥вник) складаЇ статистичну зв≥тн≥сть ≥ несе повну в≥дпов≥дальн≥сть за њњ достов≥рн≥сть. ¬≥н також зобовТ€заний розробл€ти ≥ виконувати заходи запоб≥ганн€ под≥бним випадкам.

ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, а також робочий орган виконав- чоњ дирекц≥њ ‘онду соц≥ального страхуванн€ ведуть обл≥к ус≥х нещасних випадк≥в.

ƒержг≥рпромнагл€д, ≥нш≥ центральн≥ органи виконавчоњ влади, м≥с- цев≥ держадм≥н≥страц≥њ ведуть оперативний обл≥к нещасних випадк≥в, €к≥ п≥дл€гають спец≥альному розсл≥дуванню.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1093 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1235 - | 1268 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.