Лекции.Орг


Поиск:
Спеціальне розслідування нещасних випадків
 

В особливому порядку відбувається розслідування групових нещас- них випадків та їх облік, а також випадки, що спричинили загибель лю- дей. У таких ситуаціях проводиться спеціальне розслідування, якому під- лягають:

нещасні випадки зі смертельним наслідком;

групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками;


випадки смерті на підприємстві;

випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків;

нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого (за рішенням органів Держгірпромнагляду).

У зазначених ситуаціях власник зобов'язаний негайно повідомити про те, що трапилося, за встановленою формою такі органи:

прокуратуру за місцем виникнення нещасного випадку;

місцевий орган Держгірпромнагляду;

орган безпосереднього управління;

місцевий орган Фонду соціального страхування; санепідемслужбу (у випадку виникнення гострих отруєнь); профспілкову організацію, членами якої є потерпілі;

вищий профспілковий орган;

у разі потреби – штаб з надзвичайних ситуацій;

місцеву держадміністрацію.

Зазначені органи (організації) повідомляють про нещасний випадок

органи (організації) вищого рівня. Повідомлення надсилається також у разі, коли смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше. Спеціальне розслідування такого випадку здійснюється в установленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло менше 5 осіб або травмовано менше 10 осіб, проводиться комісією із спе- ціального розслідування нещасного випадку (далі – спеціальна комісія), що призначається наказом керівника територіального органу Держгірп- ромнагляду за місцем знаходження підприємства або за місцем настання нещасного випадку, якщо він стався з особою, яка забезпечує себе робо- тою самостійно.

До складу спеціальної комісії включаються:

посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду (го-

лова комісії);

представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціаль-

ного страхування;

представник органу, до сфери якого належить підприємство, а у разі його відсутності – місцевої держадміністрації, якщо нещасний випа- док стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, чи внаслі- док дорожньо-транспортної пригоди;

керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства або ін-

ший представник роботодавця;


представник профспілкового органу вищого рівня;

представник установи державної санітарно-епідеміологічної слу- жби, у разі розслідування випадку гострого професійного захворювання (отруєння);

представник інспекції державного технічного нагляду Мінагропо- літики, якщо нещасний випадок стався під час експлуатації зареєстрова- них в інспекції сільськогосподарських машин.

Залежно від кількості загиблих, характеру і можливих наслідків ава- рії до складу спеціальної комісії можуть бути включені й інші фахівці (органів охорони здоров’я, органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій тощо).

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу спеціальної комісії, але має право брати участь у засіданнях комі- сії, висловлювати свої пропозиції, давати пояснення, одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування тощо.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити належні умови і сприяти ро-

боті спеціальної комісії.

Члени спеціальної комісії мають право одержувати письмові та усні

пояснення від роботодавця, посадових осіб, а також проводити опитуван-

ня потерпілого та інших осіб – свідків нещасного випадку.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час яко- го загинуло 5 і більше або травмовано 10 і більше осіб, проводиться спе- ціальною комісією, яка призначається наказом Держгірпромнагляду. До складу цієї комісії входять представники Держгірпромнагляду (голова комісії), органу, до сфери управління якого належить підприємство, міс- цевого органу виконавчої влади, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, галузевого або територіального об’єднання профспілок, ро- ботодавця, представників первинних організацій профспілок або уповно- важених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, якщо по- терпілі не є членами профспілок, відповідного органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (у разі необхідності), органу охорони здоров’я та інших органів(члени комісії).

У разі коли Кабінетом Міністрів України прийнято спеціальне рі- шення щодо утворення комісії з розслідування групового нещасного ви- падку (аварій, що призвели до нещасних випадків), головою спеціальної комісії призначається посадова особа Держгірпромнагляду.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися на ядерних установках, підконтрольних Держатомрегулювання, проводиться комісі- єю, яка призначається Держатомрегулювання.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися з працівни-

ками або особами, які забезпечують себе роботою самостійно, проводить-


ся за рішенням територіального органу Держгірпромнагляду спеціальною комісією, але якщо територіальним органом Держгірпромнаглядуне при- йнято рішення про проведення спеціального розслідування такого нещас- ного випадку, розслідування проводиться роботодавцем або відповідним органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування.

У разі коли нещасний випадок стався за кордоном і представники Держгірпромнагляду, відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, профспілки, членом якої є потерпілий, не можуть прибути на місце події, проведення розслідування може бути доручено цими органами представникові роботодавця.

Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом

10 робочих днів. У разі необхідності строк спеціального розслідування мо-

же бути продовжений органом, який призначив спеціальну комісію.

Комісія обстежує місце, де стався нещасний випадок, бере пояснення від роботодавця, осіб, причетних до нещасного випадку, та свідків, ви- значає відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці, щоб з’ясувати обставини і причини нещасного випадку, визначає, чи пов’язаний цей випадок з виробництвом, та встановлює осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці, що призвело до нещасного випадку.

Комісія також розробляє заходи щодо запобігання подібним нещас-

ним випадкам.

Члени спеціальної комісії повинні зустрітися з потерпілими або чле- нами їх сімей чи особами, які представляють їх інтереси, з метою розгля- ду питань щодо розв’язання соціальних проблем, а також дати роз’яснення щодо їх прав у зв’язку з настанням нещасного випадку.

У разі потреби додаткових досліджень, випробувань, експертизи і т.п. для встановлення причини нещасного випадку і розроблення заходів щодо запобігання подібним випадкам роботодавець зобов’язаний за рі- шенням спеціальної комісії утворити експертну комісію із залученням до її роботи за рахунок коштів підприємства кваліфікованих фахівців. По за- вершенню роботи ця комісія складає висновок, у якому стисло визнача- ються причини, обставини нещасного висновку, зазначаються допущені порушення вимог нормативних актів та пропонуються заходи щодо запо- бігання подібним нещасним випадкам. Під час роботи спеціальної комісії роботодавець повинен створювати усі необхідні умови для розслідування нещасного випадку, надавати необхідну допомогу в оформленні матеріа- лів тощо.

Комісія за результатами спеціального розслідування складає акт фо- рми Н-5, акт форми Н-1 стосовно кожного потерпілого, нещасний випа- док з яким визнано таким, що пов’язаний з виробництвом, або форми


НПВ в іншому випадку, карта форми П-5 стосовно кожного потерпілого у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, та інші матеріали.

Кількість примірників акта форми Н-5, акта форми Н-1 (або форми НПВ), карти форми Н-5 визначається залежно від кількості потерпілих та органів, яким зазначені документи будуть надсилатися.

Примірники актів форми Н-5, форми Н-1 (або НПВ) підписуються го-

ловою і всіма членами спеціальної комісії протягом 5 днів після оформлен- ня матеріалів спеціального розслідування. При цьому в акті форми Н-5 за- значається категорія аварії, якщо нещасний випадок є її наслідком.

В акті спеціального розслідування у випадку зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків викладається висновок комісії про зумовленість цього зникнення обставинами виробництва. Такий ви- сновок комісії видається сім’ї цього працівника або особі, яка представ- ляє його інтереси, для звернення до суду із заявою про оголошення пра- цівника померлим.

Якщо суд визнав працівника померлим, то орган Держгірпромнагля- ду, який призначив комісії із спеціального розслідування цього випадку, відповідно до акта форми Н-5 визнає цей випадок пов’язаним з виробни- цтвом, складає акт форми Н-1, а роботодавець бере цей випадок на облік в установленому порядку.

Керівник, який призначив спеціальну комісію, повинен розглянути і за-

твердити примірники актів форми Н-5 та форми Н-1 (або форми НПВ) про-

тягом доби після надходження матеріалів спеціального розслідування.

Роботодавець у п’ятиденний строк після затвердження актів розслі-

дування зобов’язаний:

видати наказ про виконання запропонованих комісією заходів що- до запобігання виникненню подібних випадків та притягнення до відпо- відальності працівників, з вини яких відбувся нещасний випадок;

надіслати копії матеріалів розслідування органам прокуратури, іншим органам, представники яких брали участь у спеціальному розслі- дуванні, Держгірпромнагляду, Національному науково-дослідному інсти- туту охорони праці, виконавчій дирекції Фонду соціального страхування, установі державної санітарно-епідеміологічної служби (у разі виявлення гострого професійного захворювання чи отруєння).

Примірник затвердженого акта форми Н-5 разом з примірником затвер- дженого акта форми Н-1 (або форми НПВ), примірником карти форми П-5 – у разі гострого професійного захворювання (отруєння) надсилається:

потерпілому, членом його сім’ї або особі, яка представляє його ін-

тереси;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страху-


вання за місцезнаходженням підприємства;

територіальному органу Держгірпромнагляду за місцезнаходжен-

ням підприємства.

Примірник матеріалів спеціального розслідування (копія рішення Кабінету Міністрів України про створення комісії з розслідування групо- вого нещасного випадку, якщо воно приймалось), копія наказу органу Держгірпромнагляду або Держатомрегулювання про призначення спеціа- льної комісії, примірник акта форми Н-5; примірник акта форми Н-1 (або форми НПВ) стосовно кожного потерпілого, примірник карти форми П-5, інші матеріали спеціального розслідування нещасного випадку, якщо во- ни оформлялись; копії документів про проходження потерпілими навчан- ня та інструктажі з охорони праці; копії приписів, протоколів про адміні- стративні правопорушення, що стосуються нещасного випадку; витяги з законів та інших нормативних правових актів з охорони праці, вимоги яких були порушені; довідка про матеріальні збитки, заподіяні внаслідок настання нещасного випадку та надання потерпілому чи членом його сім’ї матеріальної допомоги; виданий роботодавцем наказ про виконання запропонованих спеціальною комісією заходів та запобігання виникнен- ню подібних випадків залишаються на підприємстві та зберігаються 45 років.

У разі спеціального розслідування нещасного випадку, що стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, примірник затвердже- ного акта форми Н-5 з примірником затвердженого акта форми Н-1 або форми НПВ, примірник карти форми П-5 – у разі виявленні гострого професійного захворювання (отруєння) у п’ятиденний строк з моменту затвердження акта форми Н-5 надсилається:

потерпілому, членам його сім’ї або особі, яка представляє його ін-

тереси;

робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхуван- ня, в якому зареєстровано особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, разом з примірником інших матеріалів спеціального розслідування.

Копії матеріалів спеціального розслідування надсилаються органам прокуратури, іншим органам, представники яких брали участь у спеціа- льному розслідуванні. Якщо виявлено гостре професійне захворювання (отруєння), то копія акта форми Н-1 надсилається разом з примірником карти форми П-5 до установи державної санітарно-епідеміологічної слу- жби за місцем настання нещасного випадку, яка веде облік гострих про- фесійних захворювань (отруєнь).

Слід зазначити, що Держгірпромнагляду або його територіальний орган за певних обставин для забезпечення об’єктивності спеціального розслідування має право призначити повторне (додаткове) спеціальне


розслідування нещасного випадку, створивши нову комісію, і за резуль- татами цього розслідування скасувати висновки попередньої спеціальної комісії та вжити запобіжних заходів. Якщо при розслідуванні виявлені ознаки злочину, то керівники Держгірпромнагляду та його територіаль- них органів зобов’язані повідомити про це органи прокуратури і передати їм відповідні матеріали.

У разі незгоди роботодавця, потерпілого або його сім’ї чи особи, яка

представляє його інтереси, із змістом матеріалів розслідування рішення спеціальної комісії може бути оскаржено у судовому порядку.

На підставі матеріалів спеціального розслідування нещасних випад- ків роботодавець (керівник) складає статистичну звітність і несе повну відповідальність за її достовірність. Він також зобов’язаний розробляти і виконувати заходи запобігання подібним випадкам.

Підприємства, установи, організації, а також робочий орган виконав- чої дирекції Фонду соціального страхування ведуть облік усіх нещасних випадків.

Держгірпромнагляд, інші центральні органи виконавчої влади, міс- цеві держадміністрації ведуть оперативний облік нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1050 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

453 - | 364 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.