Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озсл≥дуванн€ та обл≥к випадк≥в хрон≥чних профес≥йних захворювань ≥ отруЇнь
 

ѕрофес≥йне захворюванн€ Ц патолог≥чний стан людини, обумовлений роботою ≥ повТ€заний з надм≥рним навантаженн€м орган≥зму або неспри- €тливою д≥Їю шк≥дливих виробничих фактор≥в. ¬перше ви€влен≥ профза- хворюванн€ п≥дл€гають розсл≥дуванню. ѕерел≥к профес≥йних хвороб за- тверджуЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни. «вТ€зок профзахворюванн€ з умовами прац≥ визначаЇтьс€ на основ≥ кл≥н≥чних даних ≥ сан≥тарно- г≥г≥Їн≥чноњ характеристики умов прац≥, €ка складаЇтьс€ сан≥тарно- еп≥дем≥олог≥чною службою за участю представник≥в п≥дприЇмства (спец≥- ал≥ст≥в), первинноњ орган≥зац≥њ профсп≥лки, членом €коњ Ї хворий, або уповноваженоњ найманими прац≥вниками особи, €кщо хворий не Ї членом профсп≥лки, та робочого органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду соц≥ального страхуванн€ за м≥сцезнаходженн€м п≥дприЇмства.

—ан≥тарно-г≥г≥Їн≥чна характеристика видаЇтьс€ на запит кер≥вника л≥- кувально-проф≥лактичного закладу, що обслуговуЇ п≥дприЇмство, або спец≥ал≥ста з профес≥йноњ патолог≥њ.

ƒ≥агноз на профес≥йне захворюванн€ та його звТ€зок з впливом шк≥д-

ливих виробничих фактор≥в ≥ трудового процесу маЇ право встановлюва- ти спец≥ал≥зований л≥кувально-проф≥лактичний заклад, а направленн€ хворого до цього закладу зд≥йснюЇ головний спец≥ал≥ст з профес≥йноњ па-


толог≥њ м≥ста, област≥.

” сп≥рних випадках дл€ остаточного вир≥шенн€ питанн€ про на€в- н≥сть профес≥йного захворюванн€ особа направл€Їтьс€ до ≥нституту ме- дицини прац≥ јкадем≥њ медичних наук. ” раз≥ незгоди хворого або робо- тодавц€ з р≥шенн€м цього спец≥ал≥зованого закладу воно може бути оскаржено в судовому пор€дку.

ѕ≥сл€ встановленн€ д≥агнозу прот€гом 3-х д≥б спец≥ал≥зований л≥ку-

вально-проф≥лактичний заклад надсилаЇ пов≥домленн€ за формою ѕ-3 роботодавцю та кер≥внику п≥дприЇмства, шк≥длив≥ виробнич≥ фактори на €кому призвели до захворюванн€, установ≥ державноњ сан≥тарно- еп≥дем≥олог≥чноњ служби, робочому органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду соц≥ального страхуванн€ за м≥сцезнаходженн€м п≥дприЇмства.

¬ласник, отримавши пов≥домленн€, прот€гом 10 робочих дн≥в орга- н≥зовуЇ роботу ком≥с≥њ з розсл≥дуванн€ профес≥йного захворюванн€. ƒо складу ком≥с≥њ входить представник сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби (голова ком≥с≥њ), представники л≥кувально-проф≥лактичноњ установи, п≥д- приЇмства, профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ або уповноваженого трудового ко- лективу, €кщо потерп≥лий не Ї членом профсп≥лки.  ом≥с≥€ проводить розсл≥дуванн€ випадку профес≥йного захворюванн€. ¬ласник зо- бовТ€заний надавати допомогу в робот≥ ком≥с≥њ ≥ забезпечувати €к≥сне ≥ своЇчасне розсл≥дуванн€ та п≥дготовку необх≥дних матер≥ал≥в.

 ом≥с≥€ даЇ г≥г≥Їн≥чну оц≥нку умовам прац≥ хворого, складаЇ акт роз-

сл≥дуванн€ хрон≥чного профес≥йного захворюванн€ за формою ѕ-4, в €кому пропонуютьс€ заходи з нормал≥зац≥њ умов прац≥, а також зазнача- ютьс€ особи, €к≥ не виконали в≥дпов≥дних вимог законодавства про охо- рону прац≥ ≥ про забезпеченн€ сан≥тарного та еп≥дем≥олог≥чного благопо- лучч€ населенн€.

јкт за формою ѕ-4 затверджуЇ головний державний сан≥тарний л≥- кар област≥ (м≥ста, району). ¬≥н складаЇтьс€ у 6 прим≥рниках прот€гом 3-х д≥б п≥сл€ зак≥нченн€ розсл≥дуванн€ та надсилаЇтьс€ роботодавцем потер- п≥лому, л≥кувально-проф≥лактичному закладу, робочому органу виконав- чоњ дирекц≥њ ‘онду соц≥ального страхуванн€ та первинн≥й орган≥зац≥њ профсп≥лки або уповноважен≥й найманими прац≥вниками особ≥, €кщо по- терп≥лий не Ї членом профсп≥лки.

ѕрим≥рник акта форми ѕ-4 надсилаЇтьс€ також установ≥ державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби, €ка обслуговуЇ п≥дприЇмство, дл€ анал≥зу ≥ контролю за виконанн€м заход≥в. Ќа п≥дстав≥ цього акта склада- Їтьс€ карта форми ѕ-5, €ка збер≥гаЇтьс€ прот€гом 45 рок≥в у ц≥й установ≥ та ћќ«.

ѕрим≥рник акта разом з ≥ншими матер≥алами розсл≥дуванн€ залиша-

Їтьс€ на п≥дприЇмств≥ та збер≥гаЇтьс€ 45 рок≥в.


–оботодавець зобовТ€заний у пТ€тиденний строк п≥сл€ зак≥нченн€ розсл≥дуванн€ причин профес≥йного захворюванн€ розгл€нути його мате- р≥али та видати наказ про заходи щодо запоб≥ганн€ профес≥йним захво- рюванн€м й у письмов≥й форм≥ ≥нформувати установу державноњ сан≥тар- но-еп≥дем≥олог≥чноњ служби, €ка обслуговуЇ п≥дприЇмство, про њх виконанн€.

–еЇстрац≥€ та обл≥к профзахворювань ведетьс€ в журнал≥ на п≥дпри-

Їмств≥, у робочому орган≥ виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду соц≥ального страху- ванн€ та в установах державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби, на п≥дстав≥ акт≥в форми ѕ-4, у л≥кувально-проф≥лактичних закладах на п≥д- став≥ медичноњ карти амбулаторного хворого, д≥агнозу хвороби, встанов- леного п≥д час обстежень у стац≥онар≥.

” раз≥ ви€вленн€ к≥лькох профес≥йних захворювань потерп≥лий ре- ЇструЇтьс€ в журнал≥ один раз ≥з зазначенн€м ус≥х д≥агноз≥в. ƒо цього жу- рналу також внос€тьс€ дан≥ про працездатн≥сть кожного потерп≥лого, в €кого ви€влено профес≥йне захворюванн€.

 онтроль за своЇчасн≥стю й обТЇктивн≥стю розсл≥дуванн€ причин профес≥йних захворювань, документальним оформленн€м, виконанн€м запропонованих заход≥в ком≥с≥Їю зд≥йснюють установи сан≥тарно- еп≥дем≥олог≥чноњ служби, робоч≥ органи виконавчоњ дирекц≥њ фонду соц≥а- льного страхуванн€, профсп≥лки та уповноважен≥ найманими прац≥вни- ками особи в≥дпов≥дно до њх компетенц≥њ.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 483 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

514 - | 492 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.