Дослідження особливостей розвитку ринкового госпо­дарства України на зламі XIX–XX ст
Лекции.Орг

Поиск:


Дослідження особливостей розвитку ринкового госпо­дарства України на зламі XIX–XX ст
Характеризуючи економічну думку України на зламі XIX–XX ст., слід проаналізувати науковий спадок такого видатного вченого як М. І. Туган-Барановський, зокрема еволюцію його поглядів на проблему ринку, у дослідженні якої він піднявся від мікрорівневого аналізу до макроекономічних узагальнень щодо функціонування ринкової системи в цілому та сформулював за­довго до Дж. М. Кейнса основні положення сучасної інвестицій­ної теорії циклів («Промислові кризи в сучасній Англії, їх при­чи­ни і найближчий вплив на народне життя»). Важливими є дос­лі­дження вченим проблем генезису підприємницьких відносин («Русская фабрика в прошлом и настоящем»), його соціальна те­орія розподілу, аналіз питань історії та теорії кооперативного руху тощо.

Серед відомих економістів кінця XIX – початку XX ст. слід відзначити Є. Слуцького – українського економіста-математика зі світовим ім’ям. У межах курсу історії економіки та економіч­ної думки доцільним і корисним буде знайомство з його теорією граничної корисності, обґрунтуванням ученим рин­кової рівнова­ги, динамічного аналізу розвитку ринкових проце­сів, впливу психологічних факторів на поведінку споживача та на форму­вання ціни («Теорія граничної корисності») та ін.

Доповнити уявлення про українську економічну думку дослі­джуваного періоду можна також, прочитавши підруч­ник В. Я. Же­лєзнова «Нариси політичної економії», в якому вче­ний розгля­нув важливі аспекти взаємозв’язку функціонування ринкового механізму з кризовими коливаннями економіки, про­блеми рин­кового ціноутворення та рівноваги, питання впливу монополій на процеси ціноутворення, проблеми фінансів, кон’юнк­тури, втручання держави та її інститутів у економіку. При цьому слід пам’ятати, що, незважаючи на критику соціальних супереч­нос­тей існуючого ладу, загальна оцінка вченого підприємниць­ких відносин порівняно із замкнутим феодальним господар­ством була позитивною.

Підбиваючи підсумок, потрібно наголосити на багатогран­нос­ті та високому теоретичному рівні досліджень ринкових про­цесів представниками української економічної думки другої по­ловини XIX – початку XX ст., відзначити їхній вагомий науко­вий вне­сок у розвиток світової економічної думки, який і сьо­годні не втратив своєї теоретичної та практичної значущості.

Семінарське заняття 8

Питання для обговорення

1. Економічні передумови та сутність аграрних реформ 1848 р. в Австрії та 1861 р. в Росії. Їх наслідки для України.

2. Промисловий розвиток українських земель в другій поло­вині ХІХ ст. Виникнення акціонерних товариств і монополій.

3. Зародження і розвиток кооперативного руху.

4. Фінансово-кредитна система в Україні.

Семінарське заняття 9

Питання для обговорення

1. Особливості розвитку економічної думки в Україні в ос­танній третині XIX ст.

2. Марксистська течія в українській економічній думці. М. Зібер.

3. Проблеми ринкового розвитку у працях І. Вернадського, С. Подолинського, І. Франка.

5. Київська психологічна школа.

5. Економічна теорія М. Туган-Барановського.

6. Економіко-математичні дослідження Є. Слуцького.

Термінологічний словник

Кооператив – підприємство (фірма), створене на основі доб­ровільного об’єднання громадянами свого майна. Член коопера­тиву бере особисту участь у його діяльності.

Кооперація – добровільне об’єднання людей для спільної господарської діяльності.

Пропінація – монопольне право на виробництво і торгівлю алкогольними напоями.

Рівняння Слуцького – рівняння, яке розподіляє вплив зміни ціни на величину попиту, на ефект доходу та ефект заміщення.

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Випишіть у словник такі терміни та поняття: пропінація, сервітут, община, громадівці, народники, коопера­тив, артіль, ліберали, революціонери, «Закон Подолинського», соціальний напрям української економічної думки, психологіч­ний напрям української економічної думки, математичний нап­рям української економічної думки, праксеологія, чинш.

Завдання 2. Дайте відповідь на питання для самоперевірки знань:

1. Розкрийте зміст аграрних реформ 1848 і 1861 рр., зробіть їх порівняльний аналіз.

2. Коли розпочався і як проходив промисловий переворот на українських землях?

3. У чому полягає сутність індустріалізації України?

4. Як вплинула індустріалізація на розвиток українських міст?

5. Як розвивалася банківська система в кінці ХІХ на початку ХХ ст.?

6. Розкрийте основний зміст теорії цінності А. Антоновича.

7. Як вплинула теорія економічних циклів М. Туган-Бара­новського на світову економічну думку?

8. Які наукові відкриття належать Є. Слуцькому?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення.

1. Вплив ідей німецької історичної школи на розвиток теоре­тичних досліджень в Україні.

2. «Закон попиту і пропозиції» Д. Піхна.

3. Соціальна теорія розподілу М. Туган-Барановського.

4. Теорія кооперації М. Туган-Барановського.

5. Внесок українських економістів у світову економічну думку.

Завдання 2. Тестові завдання для самостійного опрацювання (один варіант відповіді).

1. Хто із українських економістів-математиків здобував сві­тове визнання:

а) М. Столяров;

б) О. Білимович;

в) Р. Орженцький;

г) Є. Слуцький.

2. Пропінація – це:

а) монополія шляхти на виробництво та продаж спиртних напоїв;

б) монополія шляхти на землю;

в) боргова кабала;

г) податок.

3. У якій частині України розвиток сільського господарства відбувався переважно американським шляхом (фермерство)?

а) на півночі;

б) на півдні;

в) у центральній частині;

г) на сході.

4. Хто є основоположником Київської психологічної школи?

а) Д. Піхно;

б) М. Бунге;

в) Р. Орженцький;

г) О. Білімович.

5. Хто з українських учених був першим популяризатором економічного вчення К. Маркса в Росії й Україні?

а) М. Зібер;

б) І. Франко;

в) М. Туган-Барановський;

г) Р. Орженцький.

Інформаційні джерела: 1, с. 168–180, 318–347; 4, с. 133–141, 156–165, 426–440, 469–481; 5, с. 233–380; 6, с. 181–193, 257–285; 7, с. 153–161, 219–234; 8–10, 13.

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 491 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.