Лекции.Орг
 

Категории:


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Особливості розвитку національних економічних сис­тем у 70-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ стРозпочати вивчення даного питання слід із пояснення кризи 70–80-х рр. XX ст. Особливо слід відзначити важкий перебіг струк­турної кризи, показати фактори, що викликали розбалансо­ваність економіки, та ознайомитись із природою нового для тих часів явища стагфляції. Система державного регулювання еко­номіки стала давати збої. У цей період почалася денаціоналі­за­ція багатьох галузей економіки капіталістичних країн, скорочу­валися державні соціальні програми, зменшилося втручання держави в економіку. Виявилося, що попередня модель держав­ного регулювання економіки, що ґрунтувалася на теоретико-ме­тодологічних засадах кейнсіанства, пережила себе. Відмічається актуалі­зація неокласики в економічній думці.

Також слід розглянути неоконсервативні реформи державно­го регулювання – тетчеризм у Великобританії та рейганоміка у США. Стосовно економічної політики Р. Рей­гана необхідно пам’ятати, що вона ґрунтувалася на рецептах неоконсерваторів і протягом 1980–1990-х рр. застосовувалась у всіх розвинутих країнах Заходу. Програма М. Тетчер у Великобрита­нії теж мала неоконсервативне підґрунтя і подавалась як політи­ка рівних можливостей для всіх. Для британців став переконли­вим її пос­тулат про те, що всі працездатні громадяни мають самі себе за­безпечувати. На завершення вивчення цих двох яскравих прик­ладів реформування слід порівняти дії урядів двох країн і вста­новити основні важелі їх успішного виходу з кризи.

Слід відмітити, що економічна криза 70-х рр. XX ст. і загроза вичерпання ресурсів активізували пошук нових, нетрадиційних шляхів розвит­ку. Це сприяло здійсненню важливих наукових відкриттів і винаходів. Ці відкриття да­ли можливість зробити висновок про початок третьої наукової революції та хвилі тех­нічного прогресу.

Сучасна, третя, НТР за своїм характером переросла в техно­логічну, а з посиленням процесу комп’ютериза­ції та розвитку інформаційних телекомунікаційних технологій, зокрема Інтер­нету, перетворилася на інформаційно-технологічну революцію. З’ясуйте основні озна­ки цього інформаційно-технологічного пе­ревороту.

З погляду позитивного аспекту, це призвело до зміни галу­зевої структури виробництва та зміни структури зайнятості, а в кінцевому підсумку – до становлення постіндустріального су­спільства і нової, постіндустріальної сервісно-інформаційної економіки у найбільш розвинених країнах.

Прикладом дедалі вищої ролі науки у зміні структури вироб­ництва в умовах сучасної інформаційно-технологічної революції є поява і значне поширення нових високоризикових інновацій­но-технологічних форм ведення бізнесу, серед яких з’являється і стрімко розвивається нова організаційна форма поєднання науки з виробництвом – венчурна фірма. Треба розуміти, що ця нова господарська форма в інновацій­ній сфері виникає як втілення тенденцій деконцентрації вироб­ництва, коли перевага починає віддаватись інтенсивному типу кооперації.

Характеризуючи ос­новні тенденції економічного розвитку США та Великої Британії на етапі інформаційно-технологічної революції, потрібно пам’ятати, що в США до початку 1990-х рр. здійснювався пе­рехід до консервативної моделі економічного зростання, яка доповнила неокейнсіанську концепцію розвитку. У розгляді господарських процесів і явищ цього періоду пе­ре­вагу слід віддати економічній політиці та практиці господарю­вання президентів Б. Клінтона та Дж. Буша (молодшого). Звер­ніть увагу на те, що ідеологічним підґрунтям практичних перет­ворень адміністрації Б. Клінтона були теоретико-методологічні засади неоконсервативного напряму економічної теорії. А щодо умов Великобританії, то, як показав досвід, тетчеризм, на від­мі­ну від рейганоміки, виявився достатньо ефектив­ним. Британська модель неоконсерватизму довела свою спромо­жність «осідлати» третю хвилю НТР і домогтися перебудови та модернізації еко­номіки.

У цьому питанні необхідно також зупинитися на міжнарод­ній економіч­ній інтеграції. Треба пам’ятати, що поглиблення ін­теграційних процесів відбуваються на різних рівнях – як на ре­гіональних, так і на субрегіональних, прикладами яких є Євро­пейський Союз, НАФТА, Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Тут основну увагу слід приділити розгляду інтег­рації Європи та особливостям економічного розвитку за її умов.

Характеризуючи сучасні інтеграційні процеси на прикладі Євро­пейського Союзу, потрібно враховувати логіку їх роз­гор­тання, поступового проходження якісно нових етапів у розвит­ку: зони вільної торгівлі, митного союзу, спільного ринку, еко­номічно­го союзу і, нарешті, економічного та валютного (моне­тарного) сою­зу, чи повного економічного союзу. Проте слід ус­відомлювати, що поглиблення економічної інте­грації в будь-якому регіоні світу зумовлює створення наднаціо­нальних орга­нів, які повинні координувати зусилля різних країн і формувати механізм для цивілізованого розв’язання спірних пи­тань, що, природно, дещо обмежуватиме дії національних урядів.

І наприкінці треба проаналізувати зміну характеру та поси­лення впливу детермінант економічного розвитку, зокрема за­гострення демографічної ситуації у світі, суперечливість у вико­ристанні ресурсних потенціалів у національ­них економіках за умов глобалізації та зміни клімату.

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 299 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I. Місце і роль педагогічної науки в системі соціального розвитку України
 2. II 4. Провідні стратегії розвитку освіти у різних регіонах світу
 3. II. Проблема психічного розвитку дитини
 4. II. Проблема психічного розвитку дитини. і стверджував, що дитина в своєму розвитку коротко повторює розвиток людського роду
 5. III. Проблема психічного розвитку дитини
 6. III. Проблема психічного розвитку дитини. Друга фаза розвитку дитини триває від 1,5 року до вступу до школи
 7. III. Проблема психічного розвитку дитини. Мають місце також суперечності між досягнутим рівнем психічного розвитку та способом життя особистості
 8. III. Проблема психічного розвитку дитини. Розвиток змісту, структури і механізмів свідомості.Перш за все це проявляється в зміні особливостей мисленнєвої діяльності дитини: до­шкільники відображають
 9. III. Проблема психічного розвитку дитини. Таким чином, при цьому підході допускається повна незалежність процесів розвитку від процесів навчання
 10. III. Проблема психічного розвитку дитини. Якщо дитина не спроможна вирішити запропоноване завдання (до­ступне для дітей даного віку) ні самостійно
 11. IV. Психологія дошкільного дитинства. такі його особливості, які недоступні жодним іншим аналізаторам
 12. Quot;Культурний Ренесанс" в Україні на початку XX ст


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.