Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕ≥дготовка ≥нформац≥йноњ бази дл€ потреб економ≥чного анал≥зу
÷≥нн≥сть економ≥чноњ ≥нформац≥њ може розгл€датис€ у трьох аспектах: споживчому - корисност≥ дл€ управл≥нн€, економ≥чному - вартост≥, естетичному - сприйн€тт≥ людиною. ÷≥нн≥сть ≥нформац≥њ визначаЇтьс€ економ≥чним ефектом функц≥онуванн€ об'Їкту управл≥нн€, викликаним њњ споживчою варт≥стю. ќсновною вимогою до ≥нформац≥њ Ї њњ корисн≥сть при прийн€тт≥ р≥шень. ƒл€ забезпеченн€ ц≥Їњ вимоги ≥нформац≥€ повинна бути зрозум≥лою, доречною, достов≥рною, а також в≥дпов≥дати ≥дењ гармон≥зац≥њ та стандартизац≥њ.

ѕ≥дготовка ≥нформац≥њ дл€ проведенн€ економ≥чного анал≥зу передбачаЇ:

Ø перев≥рку ≥нформац≥њ на добро€к≥сн≥сть (перев≥р€Їтьс€ наск≥льки повними Ї дан≥, чи дотримуютьс€ правила складанн€ та оформленн€ зв≥тност≥, правильн≥сть арифметичних розрахунк≥в, узгоджен≥сть показник≥в, наведених в р≥зних таблиц€х);

Ø перев≥рку ≤нформац≥њ за сутн≥стю (у процес≥ перев≥рки визначають, наск≥льки той або ≥нший показник в≥дпов≥даЇ д≥йсност≥, фактичному стану справ п≥дприЇмства);

Ø забезпеченн€ можливост≥ пор≥вн€нн€ показник≥в (всю числову ≥нформац≥ю п≥сл€ перев≥рки њњ добро€к≥сност≥ привод€ть до пор≥вн€льного вигл€ду. ÷е зд≥йснюють за допомогою таких способ≥в €к нейтрал≥зац≥€ впливу варт≥сного та €к≥сного фактор≥в шл€хом доведенн€ њх до Їдиного базису, використанн€ середн≥х ≥ в≥дносних величин, метод≥в перерахунку тощо);

Ø спрощенн€ числових показник≥в. ¬иб≥р ступен€ спрощенн€ залежить в≥д зм≥сту показника, його величини тощо. ƒл€ цього можна зам≥нювати абсолютн≥ показники в≥дносними, заокруглювати цифри;

Ø систематизац≥€ та групуванн€ п≥д≥браноњ ≥нформац≥њ.

ќск≥льки в≥д €кост≥ джерел ≥нформац≥њ залежить достов≥рн≥сть результат≥в анал≥зу, вони повинн≥ обов'€зково та ретельно перев≥р€тис€. ƒостов≥рн≥ джерела анал≥зу - необх≥дна умова об'Їктивност≥ та високоњ €кост≥ анал≥тичних роб≥т, так €к вони забезпечують доказову силу висновк≥в, зроблених на п≥дстав≥ результат≥в економ≥чного анал≥зу.

ѕри перев≥рц≥ ≥нформац≥йноњ бази застосовуютьс€ прийоми документального контролю (табл. 7.8).

 

 

 
 

ѕри досл≥дженн≥ достов≥рност≥ ≥нформац≥йноњ бази необх≥дно:

Ø перев≥рити дотриманн€ правил оформленн€ зв≥тност≥; прийн€тн≥сть та узгоджен≥сть показник≥в зв≥т≥в за сум≥жн≥ хронолог≥чн≥ пер≥оди: узгоджен≥сть показник≥в р≥зних форм зв≥тност≥ перев≥р€ють, €к правило, з≥ставленн€м. ƒе€к≥ показники вход€ть до р≥зних зв≥тних форм ≥, отже, при правильному складанн≥ зв≥ту обов'€зково повинн≥ зб≥гатис€. ѕри цьому використовують внутр≥шньоформов≥ та м≥жформов≥ ув'€зки;

Ø провести виб≥ркову ≥нвентаризац≥ю;

Ø зд≥йснити лог≥чний контроль показник≥в зв≥тност≥;

Ø провести арифметичний та нормативний контроль;

Ø застосувати зустр≥чну перев≥рку.

 
 

ќсновн≥ вимоги до ≥нформац≥њ, €ка використовуЇтьс€ при економ≥чному анал≥з≥, наведен≥ в табл. 7.9.

 

ќдночасно повинн≥ бути забезпечен≥ комплексн≥сть ≥нформац≥њ, њњ формуванн€ за Їдиними ознаками, можлив≥сть групуванн€, перегрупуванн€ та комп'ютерноњ обробки, доступн≥сть дл€ сприйн€тт€ тощо.

ѕри цьому необх≥дно визначити способи найб≥льш ефективного задоволенн€ ≥нформац≥йних потреб, можлив≥сть обробки ≥нформац≥њ за допомогою комп'ютерних технолог≥й, розробку програм дл€ використанн€ ≥нформац≥њ.

Ѕаза даних.

ѕри застосуванн≥ в економ≥чному анал≥з≥ та управл≥нн≥ економ≥кою сучасних ≈ќћ з'€вилис€ умови створенн€ Їдиноњ централ≥зованоњ ≥нформац≥йноњ системи, €ка отримала назву банку даних.

Ѕанк даних - сукупн≥сть взаЇмопов'€заних ≥нформац≥йних масив≥в (файл≥в), €к≥ п≥дтримуютьс€ в робочому стан≥, ≥ програмного забезпеченн€, що дозвол€Ї вир≥шувати задач≥ пошуку та обробки даних, €к≥ збер≥гаютьс€.

Ѕанк даних складаЇтьс€ ≤з:

1) комплексу техн≥чних засоб≥в дл€ збер≥ганн€, обробки та входу-виходу даних;

2) одн≥Їњ чи дек≥лькох баз даних, тобто сукупност≥ в≥домостей, €к≥ збер≥гаютьс€ в пристро€х, що запам'€товують;

3) комплексу програмних засоб≥в, €кий прийн€то називати системою управл≥нн€ банком даних. ÷€ сукупн≥сть програмно-техн≥чних засоб≥в забезпечуЇ автоматичне веденн€ баз даних (прийом на збер≥ганн€ та перетворенн€ ≥нформац≥њ), а також пошук в≥домостей за запитами користувач≥в, обробку та оформленн€ в зручному вигл€д≥ њњ результат≥в.  р≥м того, вид≥л€ють мовн≥ засоби сп≥лкуванн€ користувача з банком даних, призначен≥ дл€ виконанн€ операц≥й з даними, комплекс орган≥зац≥йних заход≥в, що забезпечують функц≥онуванн€ банка даних у склад≥ автоматизованих систем управл≥нн€ (ј—”).

ќсновою побудови ≥нформац≥йного забезпеченн€ економ≥чного анал≥зу в ј—” повинна бути його модель, €ка описуЇ процес проходженн€ анал≥тичноњ ≥нформац≥њ, њњ обробку та пор€док документального оформленн€. –озробка ≥нформац≥йного забезпеченн€ економ≥чного анал≥зу в ј—” повинна ор≥Їнтуватис€ на оптимальний перел≥к анал≥тичних задач. Ќайб≥льш ефективне ≥нформац≥йне забезпеченн€, засноване на концепц≥њ банку даних, забезпечуЇ ≥нтеграц≥ю ≥нформац≥њ, можлив≥сть њњ багаторазового та комплексного використанн€ без додаткових перетворень та дублюванн€.

ќрган≥зац≥€ ≥нформац≥йних масив≥в в банку даних визначаЇтьс€ њх взаЇмозв'€зком, €кий в≥дображаЇ ≥нформац≥йну модель об'Їкта, ≤ потребами ефективного доступу до масив≥в при р≥зних запитах на видачу й обробку необх≥дноњ ≥нформац≥њ. ¬еденн€ банку даних на сучасних ≈ќћ забезпечуЇ автоматизоване вир≥шенн€ задач в р≥зних режимах, в тому числ≥ й в д≥алоговому. ƒосить загальний характер функц≥й банку даних дозвол€Ї створювати ун≥версальн≥ системи ≥нтеграц≥њ та обробки даних дл€ р≥зних п≥дприЇмств. “ак≥ системи м≥ст€ть сукупн≥сть в≥дносно самост≥йних функц≥ональних блок≥в (модул≥в), що забезпечують усп≥шне вир≥шенн€ ≥нформац≥йних завдань.

ѕри проектуванн≥ ≥нформац≥йного забезпеченн€ перш за все визначаютьс€ склад ≥ орган≥зац≥€ нормативноњ бази, розм≥щенн€ документац≥њ в основних ≤нформац≥йних масивах, к≥льк≥сть запис≥в ≥ ор≥Їнтовно - њх обс€г. ѕот≥м встановлюЇтьс€ обс€г необх≥дноњ дл€ вир≥шенн€ комплексу анал≥тичних та ≤нших управл≥нських завдань ≥нформац≥њ, а також форми результативноњ ≥нформац≥њ. ѕри проектуванн≥ розм≥щенн€ ≥нформац≥њ ≈ќћ повинн≥ бути врахован≥ вимоги р≥зних п≥дсистем ј—”. —клад ≥ зм≥ст ≥нформац≥йноњ бази, технолог≥€ й орган≥зац≥€ основних роб≥т багато в чому типов≥.

Ќеодноразове використанн€ ≥нформац≥њ, €ка знаходитьс€ в баз≥ даних, висуваЇ п≥двищен≥ вимоги до њњ в≥рог≥дност≥ та збереженост≥, що необх≥дно враховувати при вибор≥ в≥дпов≥дного програмного забезпеченн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 562 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2123 - | 1852 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.