Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥€ та зм≥ст навчально-виховного процесу в навчальних в≥дд≥ленн€х
ќсновним принципом при визначенн≥ зм≥сту роботи в р≥зних навчальних в≥дд≥ленн€х Ї диференц≥йований п≥дх≥д до навчально-виховного процесу.

…ого суть пол€гаЇ в тому, що навчальний матер≥ал формуЇтьс€ дл€ кожного навчального в≥дд≥ленн€ з урахуванн€м стат≥, р≥вн€ ф≥зичного розвитку, ф≥зичноњ та спортивно-техн≥чноњ п≥дготовленост≥ студент≥в.

Ќавчально-виховний процес у в≥дд≥ленн€х проводитьс€ в≥дпов≥дно до науково-методичних основ ф≥зичного вихованн€.

ѕрограмний матер≥ал на навчальний р≥к розпод≥л€Їтьс€ з урахуванн€м кл≥матичних умов та навчально-спортивноњ бази.

«ан€тт€ орган≥зуютьс€ за циклами, кожен з €ких за своњм зм≥стом повинен бути п≥дготовчим до наступного циклу.

ƒл€ проведенн€ практичних зан€ть з ф≥зичного вихованн€ на кожному курс≥ створюютьс€ три навчальн≥ в≥дд≥ленн€: п≥дготовче, спортивного вдосконаленн€ та спец≥альне.

 ожне в≥дд≥ленн€ маЇ особливост≥ комплектуванн€ специф≥чн≥ завданн€. ќсновою дл€ вир≥шенн€ цих завдань служить система орган≥зац≥йних форм ≥ метод≥в навчанн€.

÷€ система об'ЇднуЇ традиц≥йн≥ методичн≥ принципи та прийоми ф≥зичноњ п≥дготовки з нов≥тн≥ми методами орган≥зац≥њ передач≥ ≥ засвоЇнн€ матер≥алу, передбачаЇ ч≥тку регламентац≥ю сп≥вв≥дношенн€ обс€гу та ≥нтенсивност≥ ф≥зичного навантаженн€, посл≥довност≥ навчанн€, чергуванн€ р≥зних вид≥в ≥ форм навчальноњ роботи.

ѕершим критер≥Їм розпод≥лу студент≥в з навчальних в≥дд≥ленн€х Ї результати њх медичного огл€ду, €кий проводитьс€ на кожному курс≥ на початку навчального року.

ѕ≥сл€ проходженн€ обстеженн€ л≥кар визначаЇ стан здоров'€, ф≥зичний розвиток кожного студента ≥ розпод≥л€Ї його в одну з медичних груп: основну, п≥дготовчу або спец≥альну.

ƒругим критер≥Їм Ї р≥вень ф≥зичноњ ≥ спортивно-техн≥чноњ п≥дготовленост≥, €кий визначаЇтьс€ на перших зан€тт€х п≥сл€ перев≥рки стану ф≥зичноњ та спортивно-техн≥чноњ п≥дготовленост≥ по контрольним вправам ≥ нормативами програми з ф≥зичного вихованн€.

¬ результат≥ медичного обстеженн€ та контрольних перев≥рок ф≥зичноњ та спортивно-техн≥чноњ п≥дготовленост≥ на п≥дготовче-навчальне в≥дд≥ленн€ зараховуютьс€ студенти, в≥днесен≥ за станом здоров'€,р≥вн€ ф≥зичного розвитку та п≥дготовленост≥ до основноњ ≥ п≥дготовчоњ медичних груп.

–озпод≥л за навчальним групам цього в≥дд≥ленн€ проводитьс€ з урахуванн€м стат≥ та р≥вн€ ф≥зичноњ п≥дготовленост≥.

„исельний склад кожноњ навчальноњ групи в цьому в≥дд≥ленн≥ повинен становити 12-15 чолов≥к.

” п≥дготовчому навчальному в≥дд≥ленн≥ навчальний процес спр€мований на р≥зноб≥чну ф≥зичну п≥дготовку студент≥в та на розвиток у них ≥нтересу до зан€ть спортом.

—туденти п≥дготовчоњ медичноњ групи займаютьс€ окремо в≥д студент≥в основноњ медичноњ групи.

” методиц≥ проведенн€ зан€ть у цих групах дуже важливий обл≥к принципу поступовост≥ в п≥двищенн≥ вимог до оволод≥нн€ руховими навичками ≥ ум≥нн€ми, розвитку ф≥зичних €костей ≥ дозуванн€ ф≥зичних навантажень.
«м≥ст практичних зан€ть у цьому в≥дд≥ленн≥ складаЇтьс€ з програмного матер≥алу, обов'€зкового дл€ вс≥х навчальних в≥дд≥лень, профес≥йно-прикладноњ ф≥зичноњ п≥дготовки, а також з р≥зних засоб≥в, спр€мованих на оволод≥нн€ спортивними навичками та прищепленн€ студентам ≥нтересу до зан€ть спортом.

“еоретичн≥ зан€тт€ спр€мован≥ на набутт€ студентами знань з основ теор≥њ, методики ≥ орган≥зац≥њ ф≥зичного вихованн€, на формуванн€ у студент≥в св≥домост≥ ≥ переконаност≥ в необх≥дност≥ регул€рно займатис€ ф≥зичною культурою ≥ спортом.

Ќавчальн≥ групи в≥дд≥ленн€ спортивного вдосконаленн€. ” них зараховуютьс€ студенти основноњ медичноњ групи, €к≥ виконали контрольн≥ вправи ≥ нормативи, необх≥дн≥ дл€ зарахуванн€ до в≥дпов≥дноњ групи в≥дд≥ленн€ спортивного вдосконаленн€.

Ќа спец≥альне навчальне в≥дд≥ленн€ зараховуютьс€ студенти, в≥днесен≥ за даними медичного обстеженн€ в спец≥альну медичну групу.

Ќавчальн≥ групи цього в≥дд≥ленн€ комплектуютьс€ з урахуванн€м стат≥, характеру захворюванн€ та функц≥ональних можливостей орган≥зму студент≥в.

„исельн≥сть навчальноњ групи становить в≥д 8 до 15 чолов≥к на одного викладача.

Ќавчальний процес з ф≥зичного вихованн€ в спец≥альному навчальному в≥дд≥ленн≥ переважно спр€мований на: зм≥цненн€ здоров'€, загартовуванн€ орган≥зму, п≥двищенн€ р≥вн€ ф≥зичноњ працездатност≥; можливе усуненн€ функц≥ональних в≥дхилень у ф≥зичному розвитку; л≥кв≥дац≥ю залишкових €вищ п≥сл€ перенесених захворювань; придбанн€ необх≥дних ≥ допустимих дл€ студент≥в профес≥йно-прикладних ум≥нь та навичок.

«ан€тт€ дл€ студент≥в, зарахованих на це в≥дд≥ленн€, Ї обов'€зковими ≥ провод€тьс€ на всьому пер≥од≥ навчанн€ у вуз≥ в обс€з≥ 4 годин на тиждень.

ѕрограма курсу цього в≥дд≥ленн€ включаЇ теор≥ю, практичний програмний матер≥ал, обов'€зковий дл€ вс≥х навчальних в≥дд≥лень, профес≥йно-прикладну ф≥зичну п≥дготовку, а також спец≥альн≥ засоби дл€ усуненн€ в≥дхилень у стан≥ здоров'€ ≥ ф≥зичному розвитку. Ќа теоретичних зан€тт€х особлива увага прид≥л€Їтьс€ питанн€м л≥карського контролю, самоконтролю ≥ методики ф≥зичного вихованн€ з урахуванн€м в≥дхилень у стан≥ здоров'€ студент≥в. «агальна та профес≥йно-прикладна ф≥зична п≥дготовка провод€тьс€ з урахуванн€м функц≥ональних можливостей студент≥в. √оловне в ц≥й п≥дготовц≥ Ц оволод≥нн€ техн≥кою прикладних вправ, усуненн€ функц≥ональноњ недостатност≥ орган≥в ≥ систем, п≥двищенн€ працездатност≥ орган≥зму. ¬елике значенн€ в навчальних зан€тт€х цього в≥дд≥ленн€ маЇ реал≥зац≥€ принцип≥в систематичност≥, доступност≥ та ≥ндив≥дуал≥зац≥њ, сувора дозуванн€ навантаженн€ ≥ поступове њњ п≥двищенн€.

Ќезважаючи на оздоровчо-в≥дбудовну спр€мован≥сть зан€ть у спец≥альному в≥дд≥ленн≥, вони не повинн≥ зводитис€ т≥льки до л≥кувальних ц≥л€х.
¬икладач≥ повинн≥ прагнути до того, щоб студенти цього в≥дд≥ленн€ придбали достатню р≥зноб≥чну ≥ спец≥альну ф≥зичну п≥дготовлен≥сть, пол≥пшили св≥й ф≥зичний розвиток ≥ в результат≥ були переведен≥ в навчальний п≥дготовче в≥дд≥ленн€.

Ќавчальн≥ групи вс≥х навчальних в≥дд≥лень закр≥плюютьс€ за викладачами ф≥зичного вихованн€ на весь пер≥од навчанн€. якщо у студент≥в спец≥ального та п≥дготовчого навчальних в≥дд≥лень в процес≥ навчальних зан€ть покращилис€ стан здоров'€, ф≥зичний розвиток ≥ п≥дготовлен≥сть, то вони на п≥дстав≥ висновку л≥кар€ та р≥шенн€ кафедри за зак≥нченн€ навчального року (або семестру) перевод€тьс€ в наступну медичну групу або навчальне в≥дд≥ленн€. якщо в результат≥ хвороби або ≥нших об'Їктивних причин спостер≥гаЇтьс€ пог≥ршенн€ стану здоров'€, то студенти перевод€тьс€ в спец≥альну медичну групу в будь-€кий час навчального року.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 483 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2014 - | 1870 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.