Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕринципи рац≥онального природокористуванн€
 

ѕринципи рац≥онального природокористуванн€ в р≥зн≥ ≥сторичн≥ пер≥оди були р≥зними

 ритер≥Їм ефективност≥ людськоњ д≥€льност≥ до середини ’’ ст. Ц було одержанн€ максимальних благ за м≥н≥мальних затрат ≥ неконтрольованоњ, хижацькоњ експлуатац≥њ природних ресурс≥в, а головним принципом ставленн€ до природи Ц пануванн€ над нею й ц≥лковите п≥дкоренн€ людини.

ѕ≥сл€ обТЇктивного анал≥зу причин еколог≥чних катастроф ≥ величезних економ≥чних втрат в≥д нерозумного господарюванн€, €ких людство зазнало останн≥ми дес€тил≥тт€ми, стало зрозум≥ло, що принципи природокористуванн€ мають бути ≥ншими, €кщо ми хочемо вижити.

“ому пров≥дним принципом природокористуванн€ в наш час став еколого-економ≥чний принцип за €кого критер≥й ефективност≥ господарюванн€ формулюЇтьс€ так: одержанн€ максимальних матер≥альних благ з м≥н≥мальними затратами ≥ м≥н≥мальними порушенн€ми природного середовища.

јле це потребуЇ вкладанн€ великих кошт≥в у природоохоронну сферу, що веде до зниженн€ прибутковост≥ виробництва.

 

¬изначенн€ €кост≥ та обс€гу забруднень

ѕриродного середовища

 

√осподарська д≥€льн≥сть людини призвела до забрудненн€ вс≥х компонент≥в довк≥лл€ Ц пов≥тр€, води, ірунт≥в, продукт≥в харчуванн€. ¬ б≥осфер≥ почалис€ процеси м≥грац≥њ речовин спричинен≥ д≥€льн≥стю людини, утворивс€ трет≥й вид кругооб≥гу речовин в природ≥ (кр≥м геоморфолог≥чного ≥ б≥олог≥чного) техногенний. ¬иникла необх≥дн≥сть детально вивчити, класиф≥кувати викиди, передбачити њх, ум≥ти запоб≥гти њм, зменшити, нейтрал≥зувати њх.

ќсновн≥ техногенн≥ забруднювач≥ природного середовища Ц це р≥зн≥ гази, газопод≥бн≥ речовини, аерозол≥, пил, €к≥ викидаютьс€ в атмосферу обТЇктами енергетики, промисловост≥ й транспорту, рад≥оактивн≥, електромагн≥тн≥, магн≥тн≥ й теплов≥ випром≥нюванн€, шуми, в≥брац≥њ, Узбагачен≥Ф шк≥дливими сполуками промислов≥ стоки, комунальн≥ й побутов≥ в≥дходи, х≥м≥чн≥ речовини (пестициди, м≥неральн≥ добрива), нафтопродукти.

 

 

” найзагальн≥шому вигл€д≥ забруднювач≥ класиф≥кують:

1. за походженн€м Ц механ≥чн≥, х≥м≥чн≥, ф≥зичн≥, б≥олог≥чн≥; матер≥альн≥, енергетичн≥;

2. за часом д≥њ Ц ст≥йк≥, нест≥йк≥, нап≥вст≥йк≥, середньоњ ст≥йкост≥;

3. за впливом на б≥оту Ц пр€моњ ≥ непр€моњ д≥њ;

4. за характером Ц навмисн≥ (запланован≥), супутн≥, авар≥йно-випадков≥.

ƒл€ зТ€суванн€ ступен€ забрудненн€ довк≥лл€ та впливу того чи ≥ншого забруднювача (полютанта, токсиканта) на б≥оту й здоровТ€ людини, оц≥нки шк≥дливост≥ забруднювач≥в ≥ м≥ри њхньоњ небезпечност≥, проведенн€ еколог≥чних експертиз довк≥лл€ сьогодн≥ в св≥т≥ використовують так≥ пон€тт€.

1. √ƒ  Ц гранично допустим≥ концентрац≥њ шк≥дливих речовин.

2. √ƒ¬ Ц гранично допустим≥ викиди.

3. √ƒ— Ц гранично допустим≥ скиди.

4. √ƒ≈Ќ Ц гранично допустим≥ еколог≥чн≥ навантаженн€.

5. —≈¬Ћ Ц ступ≥нь еколог≥чноњ витривалост≥ ландшафту.

6. ћƒ–« Ц максимально допустимий р≥вень забрудненн€.

7.  ≈— Ц кризова еколог≥чна ситуац≥€.

8. —«« Ц сан≥тарно-захисн≥ зони.

¬ ”крањн≥ стан довк≥лл€ контролюють к≥лькома в≥домствами.

ќсновний контроль зд≥йснюЇ ћ≥н≥стерство охорони навколишнього середовища та €дерноњ безпеки;

2. ћ≥н≥стерство охорони здоровТ€.

3. —ан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чними службами.

4. √≥дрометеослужбою, та њхн≥ми в≥дд≥лами в област€х, районах.

ƒодатковий контроль зд≥йснюють служби комунального господарства, рибнагл€ду, геолог≥њ, охорони надр, товариствами охорони природи, УзеленимиФ (громадськими орган≥зац≥€ми).

√ƒ  визначаютьс€ головними сан≥тарними ≥нспекц≥€ми в законодавчому пор€дку на основ≥ матер≥ал≥в тривалих медичних спостережень.

¬икористовують два нормативи √ƒ  шк≥дливих речовин:

1. максимальна разова доза, €ка не викликаЇ рефлекторних реакц≥й у людини;

2. середньодобова √ƒ  Ц максимальна доза, що не шк≥длива дл€ людини в раз≥ тривалоњ д≥њ (м≥с€ць, р≥к).

™ гранично допустим≥ концентрац≥њ де€ких шк≥дливих речовин в вод≥, пов≥тр≥, у грунтах.

¬ нормативних документах р≥зних крањн √ƒ  часто в≥др≥зн€ютьс€.

√ƒ  полютанта Ц це такий вм≥ст забруднювача в природному середовищ≥, за €кого не знижуЇтьс€ працездатн≥сть ≥ не пог≥ршуЇтьс€ самопочутт€ людей, не завдаЇтьс€ шкода њхньому здоровТю в раз≥ пост≥йних контакт≥в, а також в≥дсутн≥ негативн≥ насл≥дки дл€ нащадк≥в (включають вплив на тварини, рослини, гриби, м≥кроорган≥зми й природн≥ угрупуванн€).

Ќа сьогодн≥ визначено 3 тис. √ƒ  дл€ води Ц 1500, пов≥тр€ Ц 1 тис., ірунту Ц 300. ’оч необх≥дно знати 20 тис. √ƒ  р≥зних забруднювач≥в €к≥ виробл€Ї людина ≥ €к≥ негативно впливають на здоровТ€ та ≥снуванн€.

ƒл€ вс≥х обТЇкт≥в, €к≥ забруднюють атмосферу обчислюють ≥ внормовують √ƒ¬, тобто к≥льк≥сть шк≥дливих речовин, €ка не маЇ бути перевищеною п≥д час викид≥в у пов≥тр€ за одиницю часу, щоб концентрац≥€ забруднювач≥в пов≥тр€ навколо обТЇкта (на меж≥ сан≥тарноњ зони) не перевищувала √ƒ .

ƒл€ того, щоб контролювати викиди зд≥йснюЇтьс€ обовТ€зково ≥нвентаризац≥€ вс≥х джерел забрудненн€ атмосфери, њх еколог≥чна паспортизац≥€ й пер≥одична еколог≥чна експертиза. ѕерев≥р€ють зг≥дно сан≥тарно захисних зон (њх 5 клас≥в Ц завширшки в≥д 5-50 м до 1000 м ≥ б≥льше).

≈колог≥чн≥ ситуац≥њ оц≥нюють з≥ складанн€ еколог≥чних карт, використовують так≥ пон€тт€, €к еколог≥чне навантаженн€, р≥вень техногенного навантаженн€.

–озр≥зн€ють к≥лька вид≥в еколог≥чних ситуац≥й:

- критичн≥ (кризов≥);

- складн≥;

- пом≥рноњ складност≥;

- близьк≥ до нормальних;

- нормальн≥.

¬едетьс€ контроль шумових, в≥брац≥йних та електромагн≥тних забруднень, до €ких привикнути, пристосуватись неможливо, њхн€ д≥€ Ї шк≥дливою.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 588 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2013 - | 1986 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.