Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальна характеристика напр€мк≥в вихованн€
–озумове вихованн€ Ч д≥€льн≥сть виховател€, спр€мована на розвиток ≤нтелектуальних сил ≥ мисленн€ учн≥в з метою прищепленн€ культури розумовоњ прац≥. «авданн€ розумового вихованн€: 1. ќзброЇнн€ учн≥в знанн€ми основ наук.

2. ‘ормуванн€ наукового св≥тогл€ду та нац≥ональноњ самосв≥домост≥ на баз≥ засвоЇнн€ системи знань ≥ соц≥ального досв≥ду. 3. ќволод≥нн€ основними мислительними операц≥€ми (анал≥з, синтез, пор≥вн€нн€, узагальненн€, систематизац≥€). 4. ¬иробленн€ вм≥нь ≥ навичок культури розумовоњ прац≥. передус≥м ≥нтелектуальних вм≥нь (загальних та спец≥альних), вм≥нн€

” процес≥ навчанн€ та вихованн€ реал≥зуЇтьс€ головна мета розумового формуванн€ особистост≥ учн€ Ч розумовий розвиток. –озумовий розвиток Ч процес розвитку ≥нтелектуальних сил, п≥знавальних зд≥бностей мисленн€ учн≥в.

ћоральне вихованн€ Ч виховна д≥€льн≥сть школи, с≥м'њ з формуванн€ в учн≥в моральноњ св≥домост≥, розвитку морального почутт€, навичок, ум≥нь, в≥дпов≥дно повед≥нки. «авданн€ морального вихованн€: 1. ‘ормуванн€ в учн≥в моральних пон€ть, погл€д≥в ≥ переконань. 2. ¬ихованн€ моральних почутт≥в, €к≥ виражають запити, оц≥нки, в≥дношенн€, спр€мован≥сть духовного розвитку особистост≥. 3. ¬иробленн€ навичок ≥ звичок моральноњ повед≥нки, €к≥ б стали потребою ≥ реал≥зовувалис€ б у будь-€к≥й ситуац≥њ та умовах. ћоральне вихованн€ розпочинаЇтьс€ в с≥м'њ, продовжуючись у процес≥ соц≥ал≥зац≥њ особистост≥. ћоральне вихованн€ характеризують пон€тт€: мораль, моральний ≥деал, моральний кодекс, моральн≥ норми, моральн≥ переконанн€, почутт€ та €кост≥. ќснову морального вихованн€ становить етика Ч ф≥лософська наука про мораль, њњ природу, структуру та особливост≥ походженн€ й розвитку моральних норм ≥ взаЇмов≥дносин м≥ж людьми.

≈колог≥чне вихованн€ Ч систематична педагог≥чна д≥€льн≥сть, спр€мована на розвиток у людини культури, взаЇмод≥њ з природою. «авданн€ еколог≥чного вихованн€ пол€гаЇ в нагромадженн≥, систематизац≥њ, використанн≥ еколог≥чних знань, вихованн≥ любов≥ до природи, бажанн€ берегти ≥ примножувати њњ, у формуванн≥ вм≥нь ≥ навичок д≥€льност≥ в природ≥. «м≥ст його пол€гаЇ в усв≥домленн≥ того, що св≥т природи Ї середовищем ≥снуванн€ людини, тому вона маЇ бути зац≥кавлена в збереженн≥ його ц≥л≥сност≥, чистоти, гармон≥њ. ћетою еколог≥чного вихованн€ Ї формуванн€ в особистост≥ еколог≥чноњ св≥домост≥ ≥ мисленн€. Ќа основ≥ еколог≥чного мисленн€ ≥ св≥домост≥ формуЇтьс€ еколог≥чна культура, €ка передбачаЇ глибок≥ знанн€ про навколишнЇ середовище, еколог≥чний стиль мисленн€ ≥ в≥дпов≥дальне ставленн€ до природи, вм≥нн€ вир≥шувати еколог≥чн≥ проблеми, безпосередню участь у природоохоронн≥й д≥€льност≥.

—татеве вихованн€ Ч процес засвоЇнн€ п≥дростаючим покол≥нн€м знань про взаЇмини статей, формуванн€ культури повед≥нки ≥ потреб керуватис€ у стосунках з особами протилежноњ стат≥ нормами морал≥. «авданн€ пол€гаЇ у формуванн≥ духовност≥, високих моральних €костей в юнак≥в ≥ д≥вчат, норм повед≥нки, в≥дпов≥дальност≥ за своњ вчинки, культури дружби, коханн€, ≥нтимних почутт≥в. ѕ≥дл≥ткова сексуальн≥сть маЇ своњ особливост≥: ≥нтенсивн≥сть статевого пот€гу; ранн≥й початок статевого житт€; в≥др≥зн€Їтьс€ ≥гноруванн€м небезпе≠ки; нев≥дпов≥дн≥сть необмеженоњ еротичноњ фантаз≥њ та обмежених можливостей њњ реал≥зац≥њ; сексуальн≥сть ≥зольована в≥д почутт€ любов≥. —татеве вихованн€ передбачаЇ вивченн€ етики ≥ психолог≥њ с≥мейного житт€, використанн€ р≥зноман≥тних форм ≥ метод≥в позакласноњ роботи. …ого сл≥д розпочинати €комога ран≥ше, коли в д≥тей пробуджуЇтьс€ ≥нтерес до цих питань. « надто дел≥катних тем доц≥льно проводити розмови, бес≥ди (статева г≥г≥Їна, проф≥лактика венеричних захворювань, запоб≥ганн€ ваг≥тност≥). ¬ажливо налагодити в клас≥ здоров≥ стосунки м≥ж д≥вчатами ≥ хлопц€ми.

ѕравове вихованн€ Ч виховна д≥€льн≥сть с≥м'њ, школи, правоохоронних орган≥в, спр€мована на формуванн€ правовоњ св≥домост≥ та правом≥рноњ повед≥нки д≥тей. «авданн€: наданн€ учн€м знань про закони держави, п≥двищенн€ њх юридичноњ об≥знаност≥; вихованн€ поваги до держави ≥ права; виробленн€ ум≥нь ≥ навичок правовоњ повед≥нки; вихованн€ нетерпимого ставленн€ до правопорушень ≥ злочинност≥; спонуканн€ до посильноњ участ≥ в боротьб≥ з негативними €вищами в житт≥; ѕравове вихованн€ в школ≥ зд≥йснюють у навчально-виховному процес≥ (п≥д час урок≥в правознавства, ≥стор≥њ, л≥тератури, географ≥њ та ≥н.), позакласн≥й та позашк≥льн≥й виховн≥й робот≥ (бес≥ди, лекц≥њ, кругл≥ столи, диспути на правову тематику, зустр≥ч≥ з представниками правоохоронних орган≥в, перегл€д та обговоренн€ к≥ноф≥льм≥в, орган≥зац≥€ клуб≥в на зразок Ђѕ≥дл≥ток ≥ законї).

“рудове вихованн€ Ч вихованн€ св≥домого ставленн€ до прац≥ через формуванн€ звички та навик≥в активноњ трудовоњ д≥€льност≥. ¬ир≥шенн€ завданнь трудового вихованн€ повинно забезпечити: психолог≥чну готовн≥сть особистост≥ до прац≥; практичну п≥дготовка до прац≥; зд≥йсненн€ профор≥Їнтац≥йноњ роботи; формуванн€ культури прац≥. ” трудовому навчанн≥ учн≥ одержують загальнотрудову (оволод≥нн€ знанн€ми, ум≥нн€ми ≥ навичками з плануванн€, орган≥зац≥њ своЇњ прац≥), загальновиробничу (освоЇнн€ науково-техн≥чного потенц≥алу основних галузей виробництва), загальнотехн≥чну (оволод≥нн€ знанн€ми з урахуванн€м специф≥ки галуз≥ й спец≥альну п≥дготовку (передбачаЇ формуванн€ початкових ум≥нь ≥ навичок прац≥ з обраноњ спец≥альност≥).

¬иди трудовоњ д≥€льност≥ школ€р≥в: навчальна прац€; сусп≥льно-корисна прац€;; продуктивна прац€; самообслуговуванн€.

≈стетичне вихованн€ Ч педагог≥чна д≥€льн≥сть, спр€мована на формуванн€ здатност≥ сприймати ≥ перетворювати д≥йсн≥сть за законами краси. «авданн€ естетичного вихованн€: формуванн€ естетичних пон€ть, погл€д≥в ≥ переконань; вихованн€ естетичних почутт≥в; вихованн€ потреби ≥ здатност≥ створювати прекрасне. «м≥ст естетичного вихованн€ конкретизуЇтьс€ у програмах з л≥тератури, музики, образотворчого мистецтва, основ наук, у р≥зних самод≥€льних об'Їднанн€х учн≥в, п≥д час факультативних зан€ть з етики, естетики, р≥зних вид≥в художньоњ творчост≥, ≥стор≥њ мистецтва тощо. Ўл€хи естетичного вихованн€: - оволод≥нн€ естетичними знанн€ми (лежить на предметах художнього циклу); - орган≥зац≥€ факультатив≥в;- позакласна робота (робота гуртк≥в любител≥в живопису, музики, л≥тератури, мистецтва).

‘≥зичне вихованн€ Ч система заход≥в, спр€мованих на зм≥цненн€ здоров'€ людини, загартуванн€ њњ орган≥зму, розвиток ф≥зичних можливостей, рухових навичок ≥ вм≥нь. …ого завданн€м Ї: ¬ихованн€ здоровоњ зм≥ни, бажанн€ п≥клуватис€ про своЇ здоров'€, пост≥йно займатис€ ф≥зичною культурою ≥ спортом; набутт€ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних ум≥нь та навичок догл€ду за власним т≥лом, п≥дтриманн€ ≥ розвиток його потенц≥альних можливостей. ƒо засоб≥в ф≥зичного вихованн€ в школ≥ належать: Ч теоретичн≥ в≥домост≥ (г≥г≥Їна загальна ≥ ф≥зичних прав, в≥домост≥, необх≥дн≥ дл€ самост≥йних зан€ть ф≥зичними вправами); Ч зан€тт€ г≥мнастикою (вправи, що спри€ють загальному ф≥зичному розвитку школ€р≥в); Ч зан€тт€ з легкоњ атлетики (р≥зн≥ види б≥гу, стрибки в довжину й висоту, метанн€ на дальн≥сть);

Ч рухлив≥ ≥гри (розвиток в учн≥в км≥тливост≥, спритност≥, швидкост≥ д≥й, вихованн€ дисципл≥нованост≥); Ч спортивн≥ ≥гри (баскетбол, волейбол, ручний м'€ч, футбол); Ч лижна, кросова, ковзан€рська п≥дготовка, плаванн€.

” школ≥ ≥снують р≥зноман≥тн≥ форми ф≥зичного вихованн€: уроки з ф≥зичноњ культури, ф≥зкультурно-оздоровч≥ заходи в режим≥ шк≥льного дн€ (ф≥зкультурн≥ хвилинки п≥д час уроку, ≥гри та вправи на перервах ≥ в режим≥ подовженого дн€), позакласна спортивно-масова робота (зан€тт€ в гуртках ф≥зичноњ культури ≥ спортивних секц≥€х, спортивн≥ змаганн€). ѕозашк≥льн≥ виховн≥ заклади зд≥йс≠нюють спортивно-масову роботу за м≥сцем проживанн€ учн≥в, в дит€чо-юнацьких спортивних школах, дит€чих клубах, туристських станц≥€х, спортивних товариствах. —амост≥йно учн≥ займаютьс€ ф≥зичними вправами вдома, на пришк≥льних ≥ дворових майданчиках, стад≥онах, у парках тощо.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 779 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

2272 - | 2085 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.