Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озвиток та формуванн€ особистост≥
Ћюдина народжуЇтьс€ €к ≥ндив≥д, €к суб'Їкт сусп≥ль≠ства, з притаманними њй природними задатками, форму≠Їтьс€ €к особист≥сть у систем≥ сусп≥льних в≥дносин завд€≠ки ц≥леспр€мованому вихованню.

ќсобист≥сть Ч людина, соц≥альний ≥ндив≥д, що поЇднуЇ в соб≥ ри≠си загальнолюдського, сусп≥льно значущого та ≥ндив≥дуально-непо≠вторного. –озвиток людини Ч процес становленн€ та формуванн€ т≥ особи≠стост≥ п≥д впливом зовн≥шн≥х ≥ внутр≥шн≥х, керованих ≥ некерованих чинник≥в, серед €ких пров≥дну роль в≥д≥грають ц≥леспр€мова≠не вихованн€ та навчанн€. ‘ормуванн€ особистост≥ Ч становленн€ людини €к соц≥альноњ ≥с≠тоти внасл≥док впливу середовища ≥ вихованн€ на внутр≥шн≥ сили розвитку. –озвиток особистост≥ залежить в≥д спадковост≥, середо≠вища та вихованн€. …ого джерелом ≥ внутр≥шн≥м зм≥стом Ї так≥ внутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥ суперечност≥: процеси збу≠дженн€ ≥ гальмуванн€; в емоц≥йн≥й сфер≥ Ч задоволенн€ ≥ незадоволенн€, рад≥сть ≥ горе; м≥ж спадковими даними ≥ потребами вихованн€; м≥ж р≥внем розвитку осо≠бистост≥ й ≥деалом; м≥ж потребами особистост≥ та мораль≠ним обов'€зком; м≥ж прагненн€м особистост≥ та њњ можливост€ми.

¬≥кова пер≥одизац≥€ (класиф≥кац≥€) Ч под≥л ц≥л≥сного життЇвого циклу людини на в≥ков≥ в≥др≥зки (пер≥оди), що вим≥рюютьс€ роками. ” педагог≥ц≥ шк≥льний в≥к под≥л€ють на: молодший (6Ч7 Ч 11Ч12 рок≥в); середн≥й, або п≥дл≥тковий (12Ч15 рок≥в); старший, або юнацький (15Ч18 рок≥в).

—падков≥сть ≥ розвиток. —падков≥сть Ч в≥дновленн€ в нащадк≥в б≥олог≥чноњ схожост≥ з бать≠ками. Ћюдина €к частина живоњ природи успадковуЇ пере≠дус≥м задатки типу нервовоњ системи, на баз≥ €ких форму≠ютьс€ тип темпераменту, де€к≥ безумовн≥ рефлекси, конституц≥ю т≥ла, зовн≥шн≥ ознаки (кол≥р волосс€, очей, шк≥ри). ƒо су≠то ф≥зичних задатк≥в належать ≥ група кров≥, резус-фак≠тор, хворобу кров≥ (гемоф≥л≥ю), шизофрен≥ю, цукро≠вий д≥абет, венеричн≥ хвороби. ѕ≥дсумовуючи, сл≥д зазначити, що кожна людська ≥с≠тота в≥д природи отримуЇ все, щоб стати людиною, проте повноц≥нним членом сусп≥льства вона стаЇ лише тод≥, коли дл€ цього ≥снують належн≥ умови, тому важливо €комога ран≥ше ви€вити задатки до окремих вид≥в д≥€льност≥ й створити в≥дпов≥дн≥ умови дл€ њх розвитку.

¬плив середовища на розвиток ≥ формуванн€ особистост≥. —ередовище Ч комплекс зовн≥шн≥х €вищ, €к≥ стих≥йно д≥ють на лю≠дину ≥ значною м≥рою впливають на њњ розвиток. —ередовище, що оточуЇ людську особист≥сть, можна умовно под≥лити на природне (географ≥чне), соц≥альне ≥ до≠машнЇ, кожне з €ких в≥д≥граЇ певну роль у розвитку лю≠дини. ” середовищ≥ людина соц≥ал≥зуЇтьс€. —оц≥ал≥зац≥€ Ч процес двоб≥чний: з одного боку, ≥ндив≥д засвоюЇ соц≥аль≠ний досв≥д, ц≥нност≥, норми, установки, властив≥ сусп≥ль≠ству й соц≥альним групам, до €ких в≥н належить, а з ≥н≠шого Ч активно залучаЇтьс€ до системи соц≥альних зв'€з≠к≥в ≥ набуваЇ соц≥ального досв≥ду. —оц≥ал≥зац≥€ залежить в≥д багатьох чинник≥в, €к≥ мож≠на звести до трьох груп: 1) макрочинники (сусп≥льство, держава, планета, св≥т ≥ космос); 2) мезочинники (етно≠культурн≥ умови ≥ тип поселенн€, в €ких живе ≥ розвива≠Їтьс€ людина); 3) м≥крочинники (с≥м'€, дит€чий садок, школа, позашк≥льн≥ виховн≥ установи, рел≥г≥йн≥ орган≥≠зац≥њ, товариства однол≥тк≥в, засоби масовоњ комун≥кац≥њ та ≥нш≥ ≥нститути вихованн€

–озвиток ≥ вихованн€. ¬ихованн€ Ч один ≥з чинник≥в, п≥д впливом €кого зд≥йснюЇтьс€ розвиток дитини. якщо середовище переважно стих≥йно впливаЇ на роз≠виток людини, то вихованн€ завжди Ї ц≥леспр€мованим, тому його результати передбачуван≥. ¬ихованн€ не лише визначаЇ розвиток, а й само зале≠жить в≥д нього, пост≥йно спираЇтьс€ на дос€гнутий р≥вень розвитку. ѕроте головне його завданн€ Ч йти попереду розвитку, просувати його й зумовлювати в ньому ново≠утворенн€. (Ћ. ¬иготський).

ƒ≥€льн≥сть €к чинник розвитку особистост≥. јнатомо-ф≥з≥олог≥чний, псих≥чний ≥ соц≥альний розви≠ток особистост≥ зд≥йснюЇтьс€ в д≥€льност≥. ƒ≥€льн≥сть Ч спос≥б бутт€ людини у св≥т≥, њњ здатн≥сть вносити в д≥йсн≥сть зм≥ни. ” роки навчанн€ школ€р бере участь в ≥гров≥й, нав≠чальн≥й, трудов≥й, художн≥й, спортивн≥й та громадськ≥й д≥€льност≥, €к≥ забезпечують його всеб≥чний розвиток. ¬ажливою умовою ефективност≥ розвитку особистос≠т≥ у вищезгаданих видах д≥€льност≥ Ї њњ активн≥сть, здат≠н≥сть до св≥домоњ трудовоњ та соц≥альноњ д≥€льност≥. –уш≥йною силою будь-€коњ д≥€льност≥, ви€ву в н≥й ак≠тивност≥ Ї потреби. «авданн€ педагога Ч в≥дкрити вихо≠ванц€м багатоман≥тт€ корисних дл€ њх розвитку вид≥в д≥≠€льност≥ та спонукати до корисних справ, стримуючи в≥д шк≥дливих.

«аруб≥жн≥ теор≥њ розвитку особистост≥. ” заруб≥жн≥й педагог≥ц≥ та психолог≥њ дом≥нують погл€≠ди, що люди народжуютьс€ добрими або злими, чесними або брехливими, що людин≥ в≥д природи властива агресив≠н≥сть, жорсток≥сть та ≥нш≥ негативн≥ моральн≥ €кост≥ (ћ. ћонтессор≥,  . Ћоренц,). “акоњ позиц≥њ дотримуютьс€ представники б≥олог≥чного напр€≠му в педагог≥ц≥. (вплив спадковост≥ на розвиток особистост≥ становить 80Ч90 %;). ѕредставники соц≥олог≥чного напр€му (∆.-∆. –уссо,  .-ј. √ельвец≥й, ƒ. ƒ≥дро та ≥н.) вважали, що вир≥шальним фактором у розвитку ≥ формуванн≥ особистост≥ Ї сере≠довище, а головним Ч вплив домашнього середовища. …детьс€ про те, що школа н≥чого не може вд≥€ти, €кщо дитина живе в неспри€тливих домашн≥х умовах. (вплив середовища, за оц≥нками представник≥в соц≥олог≥ч≠ного напр€му Ч 90%.). ѕредставники б≥осоц≥олог≥чного напр€му (конверген≠ц≥њ) дотримуютьс€ думки, що псих≥чн≥ процеси (в≥дчутт€, сприйманн€, мисленн€ та ≥н.) мають б≥олог≥чну природу, а спр€мован≥сть, ≥нтереси, зд≥бност≥ особистост≥ формують≠с€ €к €вище соц≥альне.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 546 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2268 - | 2012 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.