Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕозакласна та позашк≥льна виховна робота
ѕозакласною називаЇтьс€ р≥зноман≥тна осв≥тн€ ≥ виховна робота, спр€мована на задоволенн€ ≥нтерес≥в ≥ запит≥в д≥тей, њњ орган≥зовуЇ з уч≠н€ми в позаурочний час педагог≥чний колектив школи. ѕозашк≥льною роботою називають осв≥тньо-виховну д≥€льн≥сть по≠зашк≥льних заклад≥в дл€ д≥тей та юнацтва. «авданн€позакласноњ та позашк≥льноњ роботи: а) закр≥пленн€, збагаченн€ ≥ поглибленн€ знань, набутих у процес≥ навчанн€, застосуванн€ њх на практиц≥; б) розширенн€ загальноосв≥тнього кругозору учн≥в, формуванн€ у них наукового св≥тогл€ду, виробленн€ ум≥нь ≥ навичок самоосв≥ти; в) формуванн€ ≥нтерес≥в до р≥зних галузей науки, техн≥ки, мистецтва, спорту, ви€вленн€ ≥ розвиток ≥ндив≥дуальних творчих зд≥бностей ≥ нахил≥в; г) орган≥зац≥€ дозв≥лл€ школ€р≥в, культурного в≥дпочинку та розумних розваг;

ѕринципи орган≥зац≥њ позакласноњ ≥ позашк≥льноњ роботи: а) добров≥льна участь у н≥й учн≥в; б) сусп≥льна спр€мован≥сть; в) ≥н≥ц≥атива ≥ самод≥€льн≥сть учн≥в; г) розвиток винах≥дливост≥, дит€чоњ техн≥чноњ, художньоњ творчост≥

–озмањтт€ масових, групових та ≥ндив≥дуальних форм виховноњ роботи. ‘орми орган≥зац≥њ вихованн€ под≥л€ють на три групи: а) масов≥; б) групов≥ (гуртков≥); в) ≥ндив≥дуальн≥.

ƒо масових форм виховноњ роботи належать: тематичн≥ вечори, вечори запитань ≥ в≥дпов≥дей, конференц≥њ, тижн≥ з р≥зних предмет≥в, зустр≥ч≥ з видатними людьми, огл€ди, конкурси, ол≥мп≥ади, туризм, фестивал≥, виставки ст≥нноњ преси тощо. ќдн≥Їю з них Ї читацька конференц≥€. ¬она разом з тим Ї важливим засобом пропаганди художньоњ та науково-попул€рноњ л≥тератури серед учн≥в.  онференц≥€ допомагаЇ учн€м глибше зрозум≥ти зм≥ст та образи твору, особливост≥ мови та стилю, в≥др≥знити головне в≥д другор€дного, прищеплюЇ л≥тературно-естетичн≥ смаки. ¬ажливе м≥сце серед форм виховноњ роботи займають тематичн≥ вечори. ¬ практиц≥ роботи утвердилась така тематика вечор≥в: сусп≥льно-пол≥тичн≥, присв€чен≥ державним св€там, пам'€тним датам, пол≥тичним под≥€м; в≥йськово-патр≥отичн≥, приурочен≥ до ≥сторичних дат арм≥њ ≥ флоту ”крањни, знаменним датам в житт≥ народ≥в ”крањни. ¬ечори запитань ≥ в≥дпов≥дей зарекомендували себе €к ц≥кавий ≥ живий зас≥б роз'€сненн€ учн€м р≥зноман≥тних питань внутр≥шнього ≥ м≥жнародного пол≥тичного житт€ ”крањни, виробництва, науки, техн≥ки, культури, спорту, побуту, €вищ природи тощо. ” роки в≥дродженн€ в житт€ ≥ побут народу вход€ть так≥ знаменн≥ ≥дейно ≥ морально насичен≥ св€та й урочистост≥, €к ƒень Ќезалежност≥ ”крањни (24 серпн€), ƒень  онституц≥њ ”крањни (28 червн€), ƒень —оборност≥ ”крањни (22 с≥чн€), —в€то  озацькоњ —лави (3-5 серпн€) та ≥нш≥. Ќин≥ народний календар поповнюЇтьс€ такими загальнонац≥ональними св€тами, €к ƒень «нань, —в€то кв≥т≥в, ƒень ћатер≥, ƒень Ѕатька, ƒень –одини. ќсобливе м≥сце в народному календар≥ займають дати, пов'€зан≥ з ре≠л≥г≥йними св€тами: ƒень јндр≥€, ƒень ћиколи, ўедрий ¬еч≥р, —в€твеч≥р, –≥здво, ¬одохреща, —тр≥тенн€, ¬еликдень, ≤вана  упала, ѕокрови ћатер≥ Ѕожоњ та ≥нш≥.

√рупов≥ форми виховноњ роботи: гуртки, бес≥ди, екскурс≥њ, походи, класн≥ години та ≥н. ѕол≥тична ≥нформац≥€ €к одна з форм виховноњ роботи може бути огл€довою (коротке попул€рне пов≥домленн€ про найб≥льш важлив≥ под≥њ, €к≥ хвилюють св≥т, нашу крањну) або тематичною (присв€чуютьс€ розкриттю певного питанн€ або к≥лькох питань, орган≥чно пов'€заних м≥ж собою). “ак≥ пол≥т≥нформац≥њ поглиблюють знанн€ учн≥в з актуальних питань пол≥тичного, економ≥чного, культурного ≥ наукового житт€ нашоњ крањни або м≥жнародноњ обстановки. ќдн≥Їю з найб≥льш поширених форм виховноњ роботи Ї година класного кер≥вника. “ематику таких годин розробл€Ї класний кер≥вник з урахуванн€м особливостей колективу учн≥в. ÷≥ години можуть проводитись у форм≥ етичноњ бес≥ди, лекц≥њ, диспуту, усного журналу, зустр≥ч≥ з ц≥кавими людьми, обговоренн€ книг ≥ ≥н. ќстанню годину класного кер≥вника м≥с€ц€ доц≥льно присв€чувати п≥дбиттю п≥дсумк≥в навчально-виховноњ роботи класу. ¬ажливе м≥сце у позакласн≥й виховн≥й робот≥ займають гуртки художньоњ самод≥€льност≥. ¬иховна ц≥нн≥сть участ≥ учн≥в в робот≥ цих гуртк≥в пол€гаЇ в тому, що мистецтво зближуЇ њх на сцен≥, пробуджуЇ почутт€ в≥дпов≥дальност≥, колективне переживанн€ усп≥х≥в ≥ невдач. ”чн≥ мають можлив≥сть про€вити свою творч≥сть, розумно провести св≥й в≥льний час. ¬ школ≥ випускаютьс€ р≥зноман≥тн≥ ст≥нн≥ газети: загально-шк≥льна, класна, предметного гуртка, сатирична ≥ ≥нш≥. ¬они допомагають формувати громадську думку, спр€мовувати њњ на пол≥пшенн€ усп≥шност≥ учн≥в, зм≥цненн€ њх дисципл≥ни. думку, спр€мовувати њњ на пол≥пшенн€ усп≥шност≥ учн≥в, зм≥цненн€ њх дисципл≥ни. √азета повинна не т≥льки критикувати недол≥ки в житт≥ ≥ д≥€льност≥ учн≥вського колективу, а й схвалювати хорош≥ справи ≥ зразкову повед≥нку учн≥в.

≤ндив≥дуальн≥ форми виховноњ роботи: читанн€ художньоњ л≥тератури, колекц≥онуванн€, ф≥лател≥€, нум≥зматика, гра на музичних ≥нструментах, вишиванн€, малюванн€ тощо. ≤ндив≥дуальн≥ форми роботи можуть пов'€зуватис€ з груповими ≥ фронтальними. ÷е п≥дготовка виступ≥в на конференц≥ю, п≥дготовка до участ≥ в конкурсах, ол≥мп≥адах тощо.

ќсновн≥ позашк≥льн≥ установи, завданн€ ≥ зм≥ст њх роботи. ѕозашк≥льн≥ навчально-виховн≥ заклади Ч широкодоступн≥ заклади осв≥ти, €к≥ дають д≥т€м та юнацтву додаткову осв≥ту, спр€мовану на здо≠бутт€ знань, ум≥нь ≥ навичок за ≥нтересами, забезпечують потреби особис≠тост≥ у творч≥й самореал≥зац≥њ та орган≥зац≥њ зм≥стовного дозв≥лл€. ƒо позашк≥льних установ належать: палаци (будинки) школ€р≥в, л≥тн≥ табори в≥дпочинку, дит€ч≥ спортивн≥ школи (ƒ—Ў), станц≥њ юних техн≥к≥в (—ё“), станц≥њ юних натурал≥ст≥в (—ёЌ), дит€ч≥ театри, дит€ч≥ б≥бл≥отеки, дит€ч≥ зал≥зниц≥, екскурс≥йно-туристичн≥ станц≥њ, дит€ч≥ пароплавства, музичн≥ школи та ≥н. ” багатьоњ рег≥онах створюютьс€ нов≥ модел≥ позашк≥льних заклад≥в: дит€чо-юнацьк≥, театральн≥, соц≥ально-педагог≥чн≥ комплекси, к≥ноцентри, м≥жшк≥льн≥ клуби. ƒоповнюючи, розширюючи й поглиблюючи вплив с≥мФњ та школи, продовжуючи навчально-виховний процес, позашк≥льн≥ заклади задов≥льн€ють ≥ндив≥дуальн≥ запити (≥нтереси) д≥тей, п≥дл≥тк≥в та учн≥вськоњ молод≥, стимулюють розвиток њхн≥х нахил≥в ≥ зд≥бностей у р≥зних галуз€х д≥€льност≥ людини (наука, техн≥ка, культура, спорт). ÷е спри€Ї духовному, ≥нтелектуальному й ф≥зичному вдосконаленню, що в≥дбуваЇтьс€ в емоц≥йно приваблив≥й сфер≥ неформального сп≥лкуванн€. —тають традиц≥йними ≥ набувають все б≥льшого розмаху так≥ широкомаштабн≥ заходи, €к: м≥жнародн≥ телемости; еколог≥чн≥ творч≥ обТЇднанн€; акц≥њ милосерд€; зльоти; обм≥н культурними ц≥нност€ми; асоц≥ац≥њ обдарованих д≥тей.

ќтже позашк≥льн≥ заклади в нин≥шн≥й соц≥ально-економ≥чн≥й ситуац≥њ за певних умов можуть стати дл€ д≥тей: виборчими ≥нститутами повноц≥нноњ творчоњ життЇд≥€льност≥ ≥ розвитку ≥ндив≥дуальноњ обдарованост≥; центром культурного дозв≥лл€; школою самосто€нн€, самовр€дуванн€ (де д≥ти не готуютьс€ до житт€, а беруть участь в ньому повс€кденно); м≥сцем вибору життЇвого шл€ху;

м≥сцем пор€тунку в≥д сам≥тност≥, байдужост≥ дорослих.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1198 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2210 - | 2145 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.